Europejski Inżynier Spawalnik - Wydział Mechaniczny

Transkrypt

Europejski Inżynier Spawalnik - Wydział Mechaniczny
Ośrodek Kształcenia Autoryzowany przez IIW
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Zespół Spawalnictwa
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Z G Ł O S Z E N I E NA KURS/STUDIA PODYPLOMOWE
MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK
A. Dane kandydata:
Nazwisko:
Imiona:
PESEL:
Adres stałego zameldowania (ulica, nr, kod, miejscowość):
Adres zamieszkania:
Tel/fax.
e-mail:
Data i miejsce urodzenia (podać obecne województwo):
B. Wykształcenie:
Ukończona uczelnia:
Wydział, kierunek, specjalność/zakres:
Uzyskany tytuł:
Temat pracy dyplomowej:
Zgłaszam swą kandydaturę na kurs/studia podyplomowe zawierające moduł (właściwe zakreślić):
a. IWE I ( około 90 godz.)
b. IWE II (około 60 godz.)
c. IWE III (około 270 godz.)
Załączam dokumenty dotyczące wykształcenia/szkolenia (właściwe zakreślić):
1. Dyplom/odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
2. Kopię indeksu/suplement dyplomu z wpisanym tematem pracy dyplomowej.
3. Zaświadczenie lub inne dokumenty stwierdzające ukończenie modułu EWEI/WE I i II,
Zapoznałe(a)m się z systemem szkolenia i certyfikacji personelu spawalniczego i deklaruję, że we
wszystkie przedstawione wniosku informacje i dołączone dokumenty, są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze szkoleniem, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2014.1182 j.t.)
Data:
Podpis kandydata:
Akceptacja ATB:
Przyjęto na szkolenie w zakresie:
Data:
Wydanie: 10.10.2015
EWE-Z1_7
IWE I
IWE II IWE III
podpis:
Zarządzający dokumentacją:
Zatwierdził: dr inż. Tomasz Kozak
Str. 1
Stron 1