BZP.271.4.45.2016(132)-pytania i odpowiedzi z dn. 05.12

Transkrypt

BZP.271.4.45.2016(132)-pytania i odpowiedzi z dn. 05.12
Urząd MieJski w Pruszkowle
Bluro Zamówleń Publlcznycb
uI. J. I. Kraszewsklęgo
tel. /fax.i 22
7
5a 72
14/16, 05-800 Pruszków
44, tel.2273587
1,o
prtl szków
Oś-12-2O16r.
B7,P.27 1.4.15.20 I 6| I 32)
lVykonawcy ubiegający się
o udzielenie zaeówienia
Dotyczy: po§tepowAnia o uclzieLenie ż,rmówienia p!rl)lic2nego prorvadzor]egtl
nicoglaniczonego na:
\^J
trvi}ie przelargu
.Xonserwację i remonty oś§/ietlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa
wraz z konserwacją i reBo[tami dekotacji świątecznej ulic miasta.'
Numer rradany przez Zamar,,,iajaceElr| BZP.27 7.45. 20|6
w zńa4ku z pytaniami wykonawców dotyczącymi ww. postępowania, Zamawiający poniżej
zamięszcza pylaĄla oraz udzielone na nie odpowiedzi.
Rńanie nr
l
Dotyczy SIWZ, Rozdzial8.I, Pkt. 2lit. c) pplit. la) - Zdolnośćzawodowa:
Czy Zanawiający uzna za spelniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy jeżeli Wykonawca wykźe iż w
okresie ostatnich 3 lat przed uplJ,,\łem terminu składania ofert, ajeśliokres prowadzenia działalnościjest
krótszy - w tym okresie, wykonał nie mniej niż 2 usługi rea]izowarre przez okres 12 mie§ięcy polegające
na konserwacji oświetleniadrogowego dla ilości minimum 5000 punktów świetlnych łącznię tzn. w tym
samym okresie ale na podstawię dwóch umów dla dwóch różnych podmiotów publicznych?
odDowiedź
Zatnańający nie zmienia zapisów w
t3rm
zakresie.
hńanie nr 2
Dotyczy SIWZ, Rozdział 8. l, Pkt. 2 lit. c) ppkt. 1b) - zdolność zawodowa:
Czy Zamawiający dopuszcza możIiwośćłączenia przez jedną osobę funkcji, o których mowa w poniższej
częściSIWZ celem wykazarria spełnienia przedmiotowych warunków.
odDowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możiiwościlączenia poszczególnych funkcji.
Ponadto pfzcsuniety zostaie termin z|ożenia i otwalcia ofclt:
zlożer ie ofert - 08.12.2016r, óo godz. 12:oo,
otwarcie ofert - 08.12,2016r. o godz. 12:15.
Tcrmin zrviązania ofcrtą zostajc przcsunicty na dzień 06.o1.2o17r.
Pr4.-pominamv, iż §.niesiorrc plzcz Panst\r,a u,adium musi obcjmować zmicnionY okres zlviązania ofcrta.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedżi na nie stają się integralną częściąSIWZ i będą
ńałżąceprzy §kładaniu ofeft,

Podobne dokumenty