ATH Kosztorys inwestorski szcze

Transkrypt

ATH Kosztorys inwestorski szcze
Marek Oliwa
ul. Środkowa 2/4,03-430 Warszawa
PRZEDMIAR
45110000-1
45262522-6
45410000-4
45442100-8
45261910-6
45261214-7
45453100-8
45430000-0
45443000-4
45330000-9
45310000-3
45342000-6
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty murarskie
Tynkowanie
Roboty malarskie
Naprawa dachów
Kładzenie dachów bitumicznych
Roboty renowacyjne
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty elewacyjne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne elektryczne
Wznoszenie ogrodzeń
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Roboty przy utrzymaniu obiektów budowlanych
Zasoby Urzędu Gminy Lesznowola
Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
: inż. Marek Oliwa St-740/83 MAZ/WM/8938/03
: 11.07.2014
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
11.07.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY
1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i ziemne
1 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementod.1 0331-01
wej dla otworów drzwiowych i okiennych
24.0
2 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
d.1 0331-02
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
24.0
j.m.
m2
m2
m2
5 KNR-W 4-01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
d.1 0346-03
ceg.
26.00
m2
6 KNR-W 4-01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
d.1 0346-02
ceg.
39.00
m2
7 KNR-W 4-01 Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15
d.1 0346-06
cm na zaprawie cementowo-wapiennej
37.00
m2
8 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
d.1 0353-03
10.00
szt.
9 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1 0353-05
29.00
m2
10 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
d.1 0353-06
23.00
szt.
11 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
d.1 0353-08
m2
23.00
m2
12 KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
d.1 0353-13
26.00
szt.
13 KNR 4-01
d.1 0205-04
Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych
miejsc.
12.00
miejsc.
m2
m2
m2
m2
szt.
m2
szt.
m2
szt.
14 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu
d.1 0304-03
IV)
7.20
m3
15 KNR 4-01
d.1 0106-04
Usunięcie z piętra budynku gruzu
m3
1.12
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30
km
m3
1.12
m3
18 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.2 0310-02
1.65
-2-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
24.000
RAZEM
24.000
24.000
RAZEM
24.000
7.000
RAZEM
7.000
12.000
RAZEM
12.000
26.000
RAZEM
26.000
39.000
RAZEM
39.000
37.000
RAZEM
37.000
10.000
RAZEM
10.000
29.000
RAZEM
29.000
23.000
RAZEM
23.000
23.000
RAZEM
23.000
26.000
RAZEM
26.000
12.000
RAZEM
12.000
7.200
RAZEM
7.200
1.120
RAZEM
1.120
1.120
RAZEM
1.120
1.900
RAZEM
1.900
m2
4 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
d.1 0332-07
cementowo-wapiennej
12.00
2 45262522-6 Roboty murowe
17 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
d.2 0310-01
1.90
Razem
m2
3 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- m2
d.1 0332-05
wo-wapiennej
7.0
m2
16 KNR 4-01
d.1 0108-09
0108-10
Poszcz.
m3
m3
m3
m3
m3
1.650
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
19 KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
d.2 0310-06
24.0
m
20 KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
d.2 0310-05
31.0
m
21 KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
d.2 0310-04
10.0
szt.
22 KNR-W 4-01 Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg.
d.2 0313-01
36.0
m
23 KNR-W 4-01 Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg.
d.2 0313-02
37.0
m
24 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
d.2 0308-01
43.0
szt.
25 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
d.2 0308-02
58.0
szt.
26 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie
d.2 0303-05
bednarką ścianek grubości 1/4 ceg.
36.0
m2
27 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
d.2 0303-01
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
36.0
m2
28 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
d.2 0303-02
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
45.0
m2
29 KNR-W 4-01 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
d.2 0325-05
30.0
szt.
30 KNR-W 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg.
d.2 0325-01
24.0
szt.
31 KNR-W 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
d.2 0325-02
22.00
szt.
m
m
szt.
m
m
szt.
szt.
m2
m2
m2
szt.
szt.
szt.
32 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi m
d.2 0328-01
w ścianach z cegieł
36.0
m
33 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi
d.2 0328-02
w ścianach z cegieł
32.0
m
34 KNR-W 4-01 Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł
d.2 0328-06
27.0
szt.
35 KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
d.2 0324-02
28.00
szt.
36 KNR-W 4-01 Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podd.2 0324-04
łożach betonowych
41.00
szt.
-3-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
m
szt.
szt.
szt.
Poszcz.
RAZEM
Razem
1.650
24.000
RAZEM
24.000
31.000
RAZEM
31.000
10.000
RAZEM
10.000
36.000
RAZEM
36.000
37.000
RAZEM
37.000
43.000
RAZEM
43.000
58.000
RAZEM
58.000
36.000
RAZEM
36.000
36.000
RAZEM
36.000
45.000
RAZEM
45.000
30.000
RAZEM
30.000
24.000
RAZEM
24.000
22.000
RAZEM
22.000
36.000
RAZEM
36.000
32.000
RAZEM
32.000
27.000
RAZEM
27.000
28.000
RAZEM
28.000
41.000
RAZEM
41.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
37 KNR-W 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w pod- szt.
d.2 0324-05
łożach betonowych
23.00
szt.
38 KNR 2-17
Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm deflektory poprawiające ciąg kominowy szt.
d.2 0140-01 ana- nasady kominowe
logia
2
szt.
39 KNR 2-17
d.2 0140-02
analogia
Poszcz.
Razem
23.000
RAZEM
23.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
24.900
RAZEM
24.900
7.600
RAZEM
7.600
17.600
RAZEM
17.600
29.500
RAZEM
29.500
4.900
RAZEM
4.900
19.400
RAZEM
19.400
39.000
RAZEM
39.000
6.400
RAZEM
6.400
23.700
RAZEM
23.700
12.400
RAZEM
12.400
15.000
RAZEM
15.000
8.300
RAZEM
8.300
6.000
RAZEM
6.000
23.000
RAZEM
23.000
3.000
RAZEM
3.000
Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm deflektory poprawiające ciąg kominowy szt.
nasady kominowe
2
szt.
3 45410000-4 Roboty tynkarskie
40 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilasd.3 0701-01
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
24.90
m2
m2
41 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- m2
d.3 0701-02
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
7.60
m2
42 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2
d.3 0701-03
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
17.60
m2
43 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, m2
d.3 0701-07
biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2
29.50
m2
44 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- m2
d.3 0701-08
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2
4.90
m2
45 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, beld.3 0701-09
kach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2
19.40
m2
46 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm
d.3 0702-01
39.00
m
m2
m
47 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do m
d.3 0702-04
15 cm
6.40
m
48 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szer.do 15 cm
d.3 0702-07
23.70
m
49 KNR-W 2-02 Rozbiórka okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach
d.3 2006-01
metalowych pojedynczych podwieszonych do R - 50% bez liczenia M
12.40
m2
m
m2
50 KNR-W 4-01 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub m
d.3 0705-07
ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
15.00
m
51 KNR-W 4-01 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub m
d.3 0705-08
ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
8.30
m
52 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamuro- szt.
d.3 0706-01
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
6.00
szt.
53 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamud.3 0706-02
rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
23.00
szt.
szt.
54 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamuro- szt.
d.3 0706-03
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
3.00
szt.
-4-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
55 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamud.3 0706-04
rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
18.0
j.m.
szt.
szt.
56 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł szt.
d.3 0707-03
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
12.00
szt.
57 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł m
d.3 0707-05
lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami
podłogowymi
3.00
m
58 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościed.3 0708-01
żach szer. do 15 cm
3.50
m
60 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pod.3 0709-05
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach
4.00
szt.
61 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pod.3 0709-06
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
stropach
3.00
szt.
62 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o pod.3 0709-07
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach
29.00
szt.
63 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o pod.3 0709-08
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
stropach
32.00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
64 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
d.3 0713-01
niem tapet na ścianach
20.00
m2
65 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
d.3 0713-02
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12.00
m2
67 KNR 4-01
d.3 0707-05
m2
68 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.3 2011-02
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
14.00
m2
69 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.3 2011-04
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
8.00
m2
70 KNR-W 2-02 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed.3 2003-02
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
39.00
m2
71 KNR-W 2-02 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ściad.3 2008-01
nach na zaprawie bez pasków
36.00
m2
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
18.000
RAZEM
18.000
12.000
RAZEM
12.000
3.000
RAZEM
3.000
3.500
RAZEM
3.500
17.800
RAZEM
17.800
4.000
RAZEM
4.000
3.000
RAZEM
3.000
29.000
RAZEM
29.000
32.000
RAZEM
32.000
20.000
RAZEM
20.000
12.000
RAZEM
12.000
10.000
RAZEM
10.000
12.000
RAZEM
12.000
14.000
RAZEM
14.000
8.000
RAZEM
8.000
39.000
RAZEM
39.000
36.000
RAZEM
36.000
m2
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z ce- m
gieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
12.00
m
-5-
Razem
m
59 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na oście- m
d.3 0708-04
żach szer. do 15 cm
17.80
m
66 KNR-W 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
d.3 0830-01
10.00
Poszcz.
m2
m2
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
72 KNR-W 2-02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
d.3 2006-01
pojedynczych podwieszonych
28.00
73 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mid.3 2702-01
neralnych
39.00
4 45442100-8 Roboty malarskie
74 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.4 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
7.60
75 KNR 4-01
d.4 1202-07
76 KNR 4-01
d.4 1202-08
77 KNR 4-01
d.4 1202-09
78 KNR 2-02
d.4 1505-01
79 KNR 2-02
d.4 1505-02
80 KNR 2-02
d.4 1505-05
81 KNR 2-02
d.4 1505-06
82 KNR 4-01
d.4 1204-08
83 KNR 4-01
d.4 1204-01
84 KNR 4-01
d.4 1204-02
85 KNR 4-01
d.4 1206-01
86 KNR 4-01
d.4 1206-02
87 KNR 4-01
d.4 1207-01
88 KNR 4-01
d.4 1208-02
89 KNR 4-01
d.4 1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07
j.m.
m2
m2
m2
28.000
RAZEM
28.000
39.000
RAZEM
39.000
7.600
RAZEM
7.600
6.200
RAZEM
6.200
112.000
RAZEM
112.000
26.000
RAZEM
26.000
224.000
RAZEM
224.000
224.000
RAZEM
224.000
26.000
RAZEM
26.000
26.000
RAZEM
26.000
46.000
RAZEM
46.000
16.000
RAZEM
16.000
20.000
RAZEM
20.000
80.000
RAZEM
80.000
16.000
RAZEM
16.000
15.000
RAZEM
15.000
44.000
RAZEM
44.000
m2
m2
m2
6.20
m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2
112.00
m2
m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2
5 m2
26.00
m2
m2
m2
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez m2
gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
224.00
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
26.00
Razem
m2
Skasowanie wykwitów (zacieków)
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
224.00
Poszcz.
m2
m2
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi- m2
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
26.00
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z m2
poszpachlowaniem nierówności
46.00
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
16.00
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
20.00
m2
Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez m2
szpachlowania
80.00
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
szpachlowania
16.00
m2
Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm
m
15.00
m
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
m2
44.00
m2
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia- m2
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie
z ćwierćwałkami
-6-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
OBMIAR
Lp.
Podstawa
90 KNR 4-01
d.4 1212-05
91 KNR 4-01
d.4 1212-04
92 KNR 4-01
d.4 1212-07
93 KNR 4-01
d.4 1212-10
94 KNR 4-01
d.4 1212-11
95 KNR 4-01
d.4 1212-19
96 KNR 4-01
d.4 1212-27
97 KNR 4-01
d.4 1212-28
98 KNR 4-01
d.4 1212-30
99 KNR 4-01
d.4 1212-31
100 KNR 4-01
d.4 1212-54
101 KNR 4-01
d.4 1212-55
102 KNR 4-01
d.4 1206-04
103 KNR 4-01
d.4 1206-03
3.70
Opis i wyliczenia
j.m.
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
m2
19.90
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
m2
35.00
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
m2
2.80
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami sta- m2
lowymi
56.60
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami sta- m2
lowymi
34.90
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
m2
36.00
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do m
50 mm
12.00
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm
2.50
m
m
5 45261910-6 Naprawa obróbek blacharskich i systemu odwodnienia
104 KNR-W 4-01 Wymiana zużytych rur spustowych z tworzyw sztucznych na rury okrągłe z twod.5 0536-01
rzyw sztucznych o średnicy 75 mm - odcinki pionowe
32.00
szt.
m2
35.000
RAZEM
35.000
2.800
RAZEM
2.800
56.600
RAZEM
56.600
34.900
RAZEM
34.900
36.000
RAZEM
36.000
12.000
RAZEM
12.000
2.500
RAZEM
2.500
34.800
RAZEM
34.800
3.600
RAZEM
3.600
9.000
RAZEM
9.000
4.000
RAZEM
4.000
5.200
RAZEM
5.200
6.800
RAZEM
6.800
32.000
RAZEM
32.000
27.000
RAZEM
27.000
2.000
RAZEM
2.000
m
m
szt.
106 KNR-W 4-01 Wymiana zużytych rur spustowych z tworzyw sztucznych na rury okrągłe z twod.5 0536-02
rzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe
2.00
m
107 KNR-W 4-01 Wymiana zużytych rur spustowych z tworzyw sztucznych na rury okrągłe z twod.5 0536-04
rzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki
2.00
szt.
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
19.900
m2
105 KNR-W 4-01 Wymiana zużytych rur spustowych z tworzyw sztucznych na rury okrągłe z twod.5 0536-03
rzyw sztucznych o średnicy 75 mm - odsadzki
27.00
-7-
19.900
RAZEM
szt.
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed- m2
nokrotnym szpachlowaniem
5.20
m2
Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem
6.80
3.700
m
Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elemen- szt.
tów o powierzchni do 0.1 m2
9.00
szt.
Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2
4.00
Razem
m
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy po- m
nad 50 do 100 mm
34.80
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm
3.60
Poszcz.
3.700
RAZEM
szt.
m
szt.
2.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
108 KNR-W 4-01 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw
d.5 0544-04
sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami
5.00
m
109 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy
d.5 0537-02
ocynkowanej
4.25
m2
m
m2
110 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocyn- m2
d.5 0537-05
kowanej o szerokości do 25 cm
3.80
m2
111 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocyn- m2
d.5 0537-06
kowanej o szerokości ponad 25 cm
6.40
m2
112 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej
d.5 0537-08
31.00
m2
114 KNR-W 4-01 Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń m
d.5 0540-03
75.0
m
115 KNR-W 4-01 Naprawa, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych
d.5 0540-04
łatek o powierzchni do 0.01 m2
75.00
m
116 KNR-W 4-01 Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z
d.5 0540-06
blachy ocynkowanej
26.00
m2
m
m2
117 KNR-W 4-01 Wymiana rynien z tworzyw sztucznych na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z m
d.5 0544-04
tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - roboty na 6 kondygz.o.2.7. 9901 nacji
4.00
m
118 KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i
d.5 0523-04
wstawieniu łat o powierzchni do 0.25 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do
z.sz.2.3.
25 m2 - nachylenie 60-85 %
9909-02/3
z.sz.2.4.
9910-02/5
6.00
msc.
119 KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i
d.5 0523-06
wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do
z.sz.2.3.
25 m2 - nachylenie 60-85 %
9909-02/3
z.sz.2.4.
9910-02/5
4.00
msc.
msc.
msc.
120 KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem m2
d.5 0523-09
asfaltowym - roboty na 6 kondygnacji
z.o.2.7. 9901
4.50
m2
6 45261214-7
6.1
Naprawa pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej
Zakres do 10 m2.
-8-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Razem
2.000
5.000
RAZEM
5.000
4.250
RAZEM
4.250
3.800
RAZEM
3.800
6.400
RAZEM
6.400
31.000
RAZEM
31.000
3.200
RAZEM
3.200
75.000
RAZEM
75.000
75.000
RAZEM
75.000
26.000
RAZEM
26.000
4.000
RAZEM
4.000
6.000
RAZEM
6.000
4.000
RAZEM
4.000
4.500
RAZEM
4.500
21.000
RAZEM
21.000
m2
113 KNR-W 4-01 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa- m2
d.5 0540-02
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej
3.20
m2
121 KNR-W 4-01 Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej - powierzchnia wykonywad.5 0522-04
nych robót do 25 m2 - nachylenie 60-85 %
z.sz.2.3.
9909-02/3
z.sz.2.4.
9910-02/5
21.00
Poszcz.
RAZEM
m2
m2
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
122 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
d.6.1 0519-01
wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie
z.sz.2.3.
30-60 %
9909-01/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
35.00
j.m.
m2
123 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z
d.6.1 0519-03
papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych
z.sz.2.3.
robót do 10 m2 - nachylenie 30-60 %
9909-01/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
65.00
m2
m2
m2
124 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego m2
d.6.1 0519-04
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01/3
2.30
m2
125 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
d.6.1 0519-05
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01/3
3.20
m2
127 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierz- m2
d.6.1 0518-07
chnia wykonywanych robót do 10 m2
z.sz.2.3.
Krotność = 4
9909-01/3
36.00
m2
m2
130 KNR-W 4-01 Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 - poszt.
d.6.1 0518-03
wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - przed wstawieniem łat z papy termozz.sz.2.3.
grzewalnej.
9909-01/3
51.00
szt.
Zakres do 100 m2
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z
papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych
robót do 100 m2 - nachylenie 30-60 %
132 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- m2
d.6.2 0518-06
chnia wykonywanych robót do 100 m2 - nachylenie 30-60 %
z.sz.2.3.
9909-04/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
-9-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
35.000
65.000
RAZEM
65.000
2.300
RAZEM
2.300
3.200
RAZEM
3.200
36.000
RAZEM
36.000
36.000
RAZEM
36.000
35.000
RAZEM
35.000
73.000
RAZEM
73.000
51.000
RAZEM
51.000
60.000
RAZEM
60.000
m2
m2
60.00
35.000
RAZEM
m2
129 KNR-W 4-01 Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - poszt.
d.6.1 0518-02
wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - przed wstawieniem łat z papy termozz.sz.2.3.
grzewalnej.
9909-01/3
73.00
szt.
6.2
131 KNR-W 4-01
d.6.2 0519-03
z.sz.2.3.
9909-04/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
Razem
m2
126 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- m2
d.6.1 0518-06
chnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie 30-60 %
z.sz.2.3.
9909-01/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
36.00
m2
128 KNR-W 4-01 Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowad.6.1 0518-01
niu - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - przed wstawieniem łat z papy
z.sz.2.3.
termozgrzewalnej.
9909-01/3
35.00
Poszcz.
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
60.00
j.m.
m2
133 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierz- m2
d.6.2 0518-07
chnia wykonywanych robót do 100 m2 - nachylenie 30-60 %
z.sz.2.3.
Krotność = 4
9909-04/3
z.sz.2.4.
9910-01/3
60.00
m2
134 KNR 0-18
d.6.2 2613-03
Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym m2
ruszcie na ścianach
60.00*0.50
m2
6.3
Zakres ponad 100 m2
135 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
d.6.3 0518-06
150.00
m2
m2
137 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - szlichty cementowej
d.6.3 0804-07
110.00
m2
m2
m2
138 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
d.6.3 0803-01
zatarciem na ostro - szlichty cementowej
3.50
m2
139 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- m2
d.6.3 0602-09
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa na nowej szlichcie cementowej
150.00
m2
m2
m2
m2
m2
Roboty ślusarskie i stolarskie
Naprawa zamka zapadkowego z dorobieniem klucza
szt.
2.00
szt.
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
30.000
RAZEM
30.000
150.000
RAZEM
150.000
150.000
RAZEM
150.000
110.000
RAZEM
110.000
3.500
RAZEM
3.500
150.000
RAZEM
150.000
340.000
RAZEM
340.000
89.000
RAZEM
89.000
49.000
RAZEM
49.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
3.000
RAZEM
3.000
m2
147 KNR-W 4-01 Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry- m3
d.6.3 0104-02
waniu odcinkami istniejących fundamentów
3.00
m3
7 45453100-8
148 KNR 4-01
d.7 1302-03
60.000
m2
145 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2
d.6.3 0603-02
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
10.00
m2
146 KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarod.6.3 0621-01
wania
10.00
60.000
RAZEM
m2
143 KNR-W 4-01 Izolacje pionowe murów z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy ce- m2
d.6.3 0603-08
mentowej z dodatkiem środka wodoszczelnego
10.00
m2
144 KNR-W 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem
d.6.3 0603-01
10.00
60.000
m2
141 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej nachy- m2
d.6.3 0504-03
lenie połaci ponad 27 do 61 %
z.sz.5.1.
9908
89.00
m2
142 KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem
d.6.3 0603-02
49.00
Razem
m2
136 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
d.6.3 0518-07
Krotność = 4
150.00
140 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe nachylenie połaci ponad
d.6.3 0504-02
27 do 61 %
z.sz.5.1.
9908
340.00
Poszcz.
60.000
RAZEM
2.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
149 KNR 4-01
d.7 1304-03
Opis i wyliczenia
Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników
1.00
150 KNR 4-01
d.7 1305-04
151 KNR 4-01
d.7 1305-08
152 KNR 4-01
d.7 1305-09
153 KNR 4-01
d.7 0919-23
154 KNR 4-01
d.7 0919-24
155 KNR 4-01
d.7 0919-26
156 KNR 4-01
d.7 0919-33
157 KNR 4-01
d.7 0919-34
158 KNR 4-01
d.7 0919-20
159 KNR 4-01
d.7 0919-21
j.m.
m spoiny
m spoiny
Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm
szt.
6.00
szt.
Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm
szt.
4.00
szt.
Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. ponad 20 mm
szt.
5.00
szt.
Wymiana sprężyn automatycznych samozamykaczy
szt.
3.00
szt.
Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych
szt.
2.00
szt.
Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych
szt.
2.00
szt.
Wymiana zasuw czołowych
szt.
2.00
szt.
Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych
szt.
2.00
szt.
Wymiana klamek z szyldami
szt.
3.00
szt.
Wymiana klamek z rozetami
szt.
2.00
szt.
8 45430000-0 Roboty okładzinowe i posadzkarskie
160 KNR-W 4-01 Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 m2
d.8 0211-01
cm na ścianach lub podłogach
8.40
m2
161 KNR 4-01
d.8 0804-07
Zerwanie posadzki cementowej
m2
15.90
m2
162 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
d.8 0812-05
11.50
m2
163 KNR-W 4-01 Rozebranie okładziny ściennej
d.8 0821-08
5.30
m2
164 KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni do 8 m2
d.8 0816-04
57.0
m2
165 KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8
d.8 0816-03
m2
23.0
m2
166 KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni do 8 m2
d.8 0816-02
29.50
m2
m2
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
m2
m2
m2
m2
Poszcz.
RAZEM
Razem
2.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
4.000
RAZEM
4.000
5.000
RAZEM
5.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
8.400
RAZEM
8.400
15.900
RAZEM
15.900
11.500
RAZEM
11.500
5.300
RAZEM
5.300
57.000
RAZEM
57.000
23.000
RAZEM
23.000
29.500
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
167 KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8
d.8 0816-05
m2
83.00
168 KNR 4-01
d.8 0803-01
169 KNR 4-01
d.8 0803-02
j.m.
m2
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
zatarciem na ostro
2.00
m2
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
zatarciem na gładko
48.00
m2
m2
171 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
d.8 1105-02
15.90
m2
m2
m2
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
zatarciem do połysku
30.0
m2
173 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terako- m2
d.8 0809-11
towych szkliwionych 20x20 cm na kleju
1.50
m2
174 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terako- m2
d.8 0809-12
towych szkliwionych 30x30 cm na kleju
3.50
m2
175 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
d.8 0812-05
4.00
m2
176 KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotod.8 0812-03
wych 30x30 cm na kleju
1.80
m2
177 KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotod.8 0812-02
wych 20x20 cm na kleju
5.80
m2
178 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaid.8 0814-03
kowy
60.00
m2
m2
m2
m2
m2
179 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzek z deszczułek o grubości 19-22 mm na kleju o powierzchni m2
d.8 0814-01
do 5 m2 w jednym miejscu
42.50
m2
180 KNR-W 4-01 Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20
d.8 0821-04
układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
14.40
m2
181 KNR-W 4-01 Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30
d.8 0821-05
układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
2.30
m2
m2
m2
182 KNR-W 4-01 Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o po- m2
d.8 0821-07
wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
1.50
m2
183 KNR 4-01
d.8 0819-05
184 KNR 4-01
d.8 0819-06
Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15
cm - pierwsza
2.00
płyt.
Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15
cm - każda następna
2.00
płyt.
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Razem
29.500
m2
170 KNR-W 2-02 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
d.8 1105-01
9.90
172 KNR 4-01
d.8 0803-03
Poszcz.
RAZEM
płyt.
płyt.
83.000
RAZEM
83.000
2.000
RAZEM
2.000
48.000
RAZEM
48.000
9.900
RAZEM
9.900
15.900
RAZEM
15.900
30.000
RAZEM
30.000
1.500
RAZEM
1.500
3.500
RAZEM
3.500
4.000
RAZEM
4.000
1.800
RAZEM
1.800
5.800
RAZEM
5.800
60.000
RAZEM
60.000
42.500
RAZEM
42.500
14.400
RAZEM
14.400
2.300
RAZEM
2.300
1.500
RAZEM
1.500
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
185 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.8 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
12.00
j.m.
m2
m2
186 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.8 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
11.50
m2
187 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej NOWE
d.8 202 1135-01
15.00
m2
188 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych NOWE
d.8 202 1136-01
57.00
m2
m2
m2
m2
189 NNRNKB
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś- m2
d.8 202 1130-01 ci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
23.00
m2
190 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych gr. 22 mm układane na klej na bad.8 202 1135-01 zie żywicy syntetycznej
21.00
191 KNR 2-02
d.8 1112-01
m2
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- m2
gam
18.00
m2
m2
193 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek lakier CAd.8 202 1135-04 PON
Krotność = 2
21.00
m2
194 KNR 0-12
d.8 1118-03
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
m2
4.00
m2
Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
m
6.00
m
Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
7.50
m2
196 KNR 0-12
d.8 1120-04
9 45443000-4 Roboty dociepleniowe elewacyjne
197 KNR-W 4-01 Wynięcie uszkodzonych warstw docieplenia elewacji
d.9 0701-05 analogia
8.00
198 KNR 0-23
d.9 2611-02
199 KNR 0-23
d.9 2611-04
200 KNR 0-23
d.9 2612-01
201 KNR 0-23
d.9 2612-03
202 KNR 0-23
d.9 2612-06
m2
m2
m2
m2
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- szt
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
35*4
szt
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- m2
jenie warstwy siatki na ścianach
35.00
m2
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
12.000
11.500
RAZEM
11.500
15.000
RAZEM
15.000
57.000
RAZEM
57.000
23.000
RAZEM
23.000
21.000
RAZEM
21.000
18.000
RAZEM
18.000
23.000
RAZEM
23.000
21.000
RAZEM
21.000
4.000
RAZEM
4.000
6.000
RAZEM
6.000
7.500
RAZEM
7.500
8.000
RAZEM
8.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
35.000
RAZEM
35.000
140.000
RAZEM
140.000
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- m2
jenie płyt styropianowych do ścian
35.00
m2
- 13 -
12.000
RAZEM
m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne m2
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
5.00
m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER
5.00
Razem
m2
192 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek lakier CAd.8 202 1135-04 PON
23.00
195 KNR 0-12
d.8 1119-02
Poszcz.
35.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
203 KNR 0-23
d.9 2612-07
204 KNR 0-23
d.9 2612-08
205 KNR 0-23
d.9 2612-09
206 KNR 0-23
d.9 0933-01
207 KNR 0-23
d.9 0933-02
208 KNR 0-23
d.9 0933-03
209 KNR 0-23
d.9 0933-04
210 KNR 2-02
d.9 0613-03
Opis i wyliczenia
j.m.
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- m2
jenie warstwy siatki na ościeżach
2.00
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona m
narożników wypukłych kątownikiem metalowym
5.00
m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
25.00
m
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N m2
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
35.00
m2
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N m2
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
6.00
m2
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N m2
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
12.00
m2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych m2
na sucho - jedna warstwa
50.00
m2
msc.
msc.
213 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC lub cPVC o śr. 25 mm łączonego metodą klejenia
d.10 0113-03
do 1 m
23.00
msc.
214 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzed.10 0116-01
wanych do 1 m
2.00
msc.
215 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzed.10 0116-02
wanych do 1 m
2.00
msc.
msc.
msc.
msc.
msc.
216 KNR-W 4-02 Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych szt.
d.10 0117-01
1.00
szt.
217 KNR-W 4-02 Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych szt.
d.10 0117-02
1.00
szt.
218 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 15 mm
d.10 0127-01
1.00
szt.
219 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 20 mm
d.10 0127-02
1.00
szt.
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
2.000
RAZEM
2.000
5.000
RAZEM
5.000
25.000
RAZEM
25.000
35.000
RAZEM
35.000
35.000
RAZEM
35.000
6.000
RAZEM
6.000
12.000
RAZEM
12.000
50.000
RAZEM
50.000
20.000
RAZEM
20.000
21.000
RAZEM
21.000
23.000
RAZEM
23.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
msc.
212 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC lub cPVC o śr. 20 mm łączonego metodą klejenia
d.10 0113-02
21.00
szt.
szt.
- 14 -
Razem
35.000
m
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N m2
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
35.00
m2
10 45330000-9 Naprwa instalacji sanitarnych
211 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC lub cPVC o śr. 15 mm łączonego metodą klejenia
d.10 0113-01
do 1 m
20.00
Poszcz.
RAZEM
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
220 KNR-W 4-02 Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączo- szt.
d.10 0131-01
nych metodą zgrzewania
4.00
szt.
221 KNR-W 4-02 Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączo- szt.
d.10 0131-02
nych metodą zgrzewania
6.00
szt.
222 KNR-W 4-02 Wstawienie wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączo- szt.
d.10 0131-04
nych metodą zgrzewania
5.00
szt.
223 KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej
d.10 0132-01
1.00
szt.
224 KNR-W 4-02 Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej
d.10 0132-04
3.00
szt.
225 KNR-W 4-02 Wymiana baterii bidetowej
d.10 0132-05
2.00
szt.
226 KNR-W 4-02 Wymiana głowicy w zaworze lub baterii o śr. 15 mm
d.10 0135-01
4.00
szt.
227 KNR-W 4-02 Wymiana uszczelek w zaworze lub baterii o śr. 15 mm
d.10 0136-01
10.00
szt.
228 KNR-W 4-02 Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej
d.10 0138-02
1.0
szt.
229 KNR-W 4-02 Remont baterii wannowej lub natryskowej
d.10 0138-01
1.0
szt.
230 KNR-W 4-02 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
d.10 0141-01
1.0
szt.
231 KNR-W 4-02 Demontaż baterii wannowej
d.10 0141-03
1.0
szt.
232 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumod.10 0210-01
wymi lub za pomocą klejenia do 1 m
6.00
szt.
233 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumod.10 0210-03
wymi lub za pomocą klejenia do 1 m
1.0
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
234 KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumo- szt.
d.10 0210-05
wymi lub za pomocą klejenia do 1 m
1.00
szt.
235 KNR-W 4-02 Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
d.10 0211-01
1.00
szt.
236 KNR-W 4-02 Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
d.10 0211-03
4.00
szt.
szt.
szt.
237 KNR-W 4-02 Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt.
d.10 0211-04
4.00
szt.
238 KNR-W 4-02 Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- szt.
d.10 0211-06
mi
6.00
szt.
- 15 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Poszcz.
Razem
4.000
RAZEM
4.000
6.000
RAZEM
6.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
4.000
RAZEM
4.000
10.000
RAZEM
10.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
6.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
239 KNR-W 4-02 Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową do 1 m msc.
d.10 0212-06
1.00
msc.
240 KNR-W 4-02 Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową do 1
d.10 0212-08
m
1.00
msc.
241 KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
d.10 0220-02
1.00
kpl.
242 KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa
d.10 0220-04
1.00
kpl.
243 KNR-W 4-02 Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa
d.10 0221-04
1.00
szt.
244 KNR-W 4-02 Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa
d.10 0221-01
1.00
szt.
245 KNR-W 4-02 Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC
d.10 0224-02
4.00
kpl.
246 KNR-W 4-02 Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'
d.10 0224-03
1.00
kpl.
247 KNR-W 4-02 Wymiana miski ustępowej porcelanowej
d.10 0225-01
1.00
szt.
248 KNR-W 4-02 Wymiana sedesu z tworzywa
d.10 0225-03
1.00
szt.
249 KNR-W 4-02 Wymiana elementów sedesu - śruba metalowa lub z tworzywa
d.10 0225-04
1.00
kpl.
250 KNR-W 4-02 Wymiana rury spłucznej z tworzywa
d.10 0227-02
5.00
kpl.
251 KNR-W 4-02 Wymiana elementów rury spłucznej - obejma z odbojem
d.10 0227-03
7.00
szt.
252 KNR-W 4-02 Wymiana elementów rury spłucznej - lejek gumowy
d.10 0227-04
1.00
szt.
253 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm
d.10 0236-01
8.00
msc.
254 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm
d.10 0236-03
7.00
msc.
255 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
d.10 0236-02
9.00
msc.
256 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm
d.10 0236-04
8.00
msc.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
- 16 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
msc.
szt.
szt.
msc.
msc.
msc.
msc.
Poszcz.
RAZEM
Razem
6.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
4.000
RAZEM
4.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
5.000
RAZEM
5.000
7.000
RAZEM
7.000
1.000
RAZEM
1.000
8.000
RAZEM
8.000
7.000
RAZEM
7.000
9.000
RAZEM
9.000
8.000
RAZEM
8.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
257 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego
d.10 0237-02
10.00
j.m.
szt.
258 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm
d.10 0237-03
2.00
szt.
259 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm
d.10 0237-04
2.00
szt.
260 KNR-W 4-02 Przeczyszczenie syfonu mosiężnego lub z tworzyw sztucznych
d.10 0237-07
2.00
szt.
261 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
d.10 0509-01
6.00
szt.
262 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm
d.10 0509-02
5.00
szt.
263 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 25 mm
d.10 0509-03
7.00
szt.
264 KNR-W 4-02 Wymiana kurka spustowego do zaworu przelotowego
d.10 0509-05
5.00
szt.
265 KNR-W 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego
d.10 0516-01
1.00
kpl.
266 KNR-W 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego
d.10 0516-02
1.00
kpl.
267 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm
d.10 0507-02
1.50
m
268 KNR-W 4-02 Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych o śr.do 25 mm
d.10 0504-01
2.00
szt.
269 KNR-W 4-02 Wymiana uszczelek w zaworach z gwintem o śr. 25-32 mm
d.10 0504-07
2.00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
11 45310000-3 Naprawa instalacji elektrycznych
270 KNR-W 4-03 Wymiana wkładek topikowych do 25 A
d.11 0305-01
6.00
m
szt.
szt.
Razem
10.000
RAZEM
10.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
5.000
RAZEM
5.000
7.000
RAZEM
7.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.500
RAZEM
1.500
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
10.000
RAZEM
10.000
9.000
RAZEM
9.000
8.000
RAZEM
8.000
5.000
RAZEM
5.000
szt.
szt.
271 KNR-W 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku szt.
d.11 0306-01
ochronnego
10.00
szt.
272 KNR-W 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze styd.11 0306-02
kiem ochronnym
9.00
szt.
szt.
273 KNR-W 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnio- szt.
d.11 0306-04
nej ze stykiem ochronnym na cegle
8.00
szt.
274 KNR-W 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnio- szt.
d.11 0306-05
nej ze stykiem ochronnym na betonie
5.00
szt.
- 17 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Poszcz.
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
275 KNR-W 4-03 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce
d.11 0307-01
2.00
j.m.
szt.
276 KNR-W 4-03 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle
d.11 0307-03
2.00
szt.
277 KNR-W 4-03 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na betonie
d.11 0307-04
12.00
szt.
szt.
szt.
szt.
278 KNR-W 4-03 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowe- szt.
d.11 0307-06
go podtynkowego w puszce
3.00
szt.
279 KNR-W 4-03 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowe- szt.
d.11 0307-08
go natynkowego na cegle
3.00
szt.
280 KNR-W 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 szt.
d.11 0401-01
- 1 odgałęzienie
1.00
szt.
281 KNR-W 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 szt.
d.11 0401-02
mm2 - 3 odgałęzienia
1.00
szt.
282 KNR-W 4-03 Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (3 odgałęzienia) z tworzyw
d.11 0405-01
sztucznycho przekroju do 2.5 mm2
6.00
szt.
283 KNR-W 4-03 Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw
d.11 0405-02
sztucznycho przekroju do 2.5 mm2
9.00
szt.
szt.
szt.
284 KNR-W 4-03 Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych i pu- szt.
d.11 0404-01
szek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia
11.00
szt.
285 KNR-W 4-03 Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych i pu- szt.
d.11 0404-02
szek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia
5.00
szt.
286 KNR-W 4-03 Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przyd.11 0601-03
kręcania na cegle
1.00
kpl.
287 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 2x20 W
d.11 0606-02
10.00
kpl.
288 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W
d.11 0606-05
5.00
kpl.
289 KNR-W 4-03 Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W
d.11 0606-07
5.00
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
290 KNR-W 4-03 Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówko- kpl.
d.11 0609-02
wa do 3x40 W
5.00
kpl.
291 KNR-W 4-03 Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówko- kpl.
d.11 0609-03
wa 4x40 W
1.00
kpl.
292 KNR-W 4-03 Wymiana swietlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych szt.
d.11 0608-08
otwartych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza
2.00
szt.
293 KNR-W 4-03 Wymiana swietlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych szt.
d.11 0608-09
zamkniętych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza
1.00
szt.
- 18 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Poszcz.
Razem
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
12.000
RAZEM
12.000
3.000
RAZEM
3.000
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
9.000
RAZEM
9.000
11.000
RAZEM
11.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
10.000
RAZEM
10.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
294 KNR-W 4-03 Wymiana swietlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych szt.
d.11 0608-10
i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-każda następna
5.00
szt.
295 KNR-W 4-03 Wymiana zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) otwartych d.11 0608-11
pierwszy
1.00
szt.
297 KNR-W 4-03 Wymiana zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) - każdy nad.11 0608-13
stępny
4.00
szt.
298 KNR-W 4-03 Wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego d.11 0616-02
wymiana świetlówki w oprawie świetlówkowej
18.00
szt.
299 KNR-W 4-03 Wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego d.11 0616-03
wymiana zapłonnika w oprawie świetlówkowej
13.00
szt.
300 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
d.11 1012-01
10.00
m
301 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
d.11 1012-02
10.00
m
302 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
d.11 1012-03
1.00
m
303 KNR-W 4-03 Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
d.11 1014-01
0.1
m3
304 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
d.11 1001-01
10.00
m
305 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów bed.11 1001-02
tonowych
10.00
m
306 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
d.11 1001-03
10.00
m
307 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
d.11 1001-04
10.00
m
308 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
d.11 1001-05
10.00
m
309 KNR-W 4-03 Osadzanie kołków plastykowych rozporowych w ścianie lub stropie
d.11 1016-01
12.00
szt.
310 KNR-W 4-03 Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie lub stropie
d.11 1016-03
12.00
szt.
311 KNR-W 4-03 Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie
d.11 1016-04
12.00
szt.
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Razem
1.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
4.000
RAZEM
4.000
18.000
RAZEM
18.000
13.000
RAZEM
13.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
1.000
RAZEM
1.000
0.100
RAZEM
0.100
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
12.000
RAZEM
12.000
12.000
RAZEM
12.000
12.000
RAZEM
12.000
szt.
296 KNR-W 4-03 Wymiana zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) zamkniętych - szt.
d.11 0608-12
pierwszy
1.00
szt.
szt.
szt.
szt.
m
m
m
- 19 -
Poszcz.
RAZEM
m3
m
m
m
m
m
szt.
szt.
szt.
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
312 KNR-W 4-03 Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w stropie
d.11 1016-05
12.00
j.m.
szt.
313 KNR-W 4-03 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości
d.11 1005-01
przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm
1.00
otw.
314 KNR-W 4-03 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości
d.11 1005-06
przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm
1.00
otw.
315 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża gipsowego
d.11 1116-01
39.00
m
316 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
d.11 1116-03
1.90
m
317 KNR-W 4-03 Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
d.11 1134-01
2.00
szt.
318 KNR-W 4-03 Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych
d.11 1134-02
1.00
szt.
319 KNR-W 4-03 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych
d.11 1147-02
18.00
kpl.
szt.
otw.
otw.
m
m
szt.
szt.
kpl.
320 KNR-W 4-03 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu przew.
d.11 1201-01
izolacji
1.0
przew.
321 KNR-W 4-03 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie
d.11 1201-02
przewodów
1.00
przew.
322 KNR-W 4-03 Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych
d.11 1201-03
1.00
pkt.
323 KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
d.11 1202-01
napięcia
1.00
pomiar.
324 KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
d.11 1202-02
napięcia
1.00
pomiar.
przew.
pkt.
pomiar.
pomiar.
325 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym pomiar
d.11 1208-01
1.00
pomiar
326 KNR-W 4-03 Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazod.11 1208-02
wym
1.00
pomiar
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
12.000
RAZEM
12.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
39.000
RAZEM
39.000
1.900
RAZEM
1.900
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
18.000
RAZEM
18.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
60.000
RAZEM
60.000
pomiar
pomiar
12 45342000-6 Ogrodzenie terenu
329 KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o roz- m
d.12 1804-11
stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
60.00
m
- 20 -
Razem
pomiar
327 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym pomiar
d.11 1208-03
1.00
pomiar
328 KNR-W 4-03 Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazod.11 1208-04
wym
1.00
Poszcz.
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
330 KNR-W 2-02 Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w rad.12 1808-08
mach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25
cm
1.00
j.m.
kpl.
331 KNR 2-02
d.12 1801-02
Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m
m
60.00
m
Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości żwiększenie o 30 cm.
Krotność = 3
60.00
m
Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm
m
75.00
m
332 KNR 2-02
d.12 1801-05
333 KNR 4-01
d.12 1212-32
334 KNR 4-01
d.12 1212-30
kpl.
m
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy po- m
nad 50 do 100 mm
75.00
m
- 21 -
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17414
Poszcz.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
60.000
RAZEM
60.000
60.000
RAZEM
60.000
75.000
RAZEM
75.000
75.000
RAZEM
75.000