Zobacz_nowy_GIMpress

Komentarze

Transkrypt

Zobacz_nowy_GIMpress
GIMPRESS
GIMpress
R OK 2 015, N UME R 12
L IST OP AD , G RUDZ IE Ń
Witamy się
Witajcie!
W T Y M N U M E R Z E:
wa. Chociaż śniegu za czy Szlachetna Paczka,
się
oknem nie widać, można Fundacja Caritas szykuje
Jakub Cymerman i obją-
poczuć ten klimat, czyta- prezenty dla potrzebują-
łem funkcję redaktora
jąc ciekawą książkę. Pole- cych, a recka parafia przy-
naczelnego GIMpres-
cam
su.
Flangana. Zabierze nas w gich.
Nazywam
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w
naszej szkole działo
się bardzo wiele. Nasi
uczniowie byli w Dolicach, do naszej szkoły
przyjechało wojsko kanadyjskie, uczniowie brali
„Drużynę”
świat Skandian - wojowni-
Święto Niepodległości
5
Z
okazji
Boże Narodzenie
tuż, tuż
6
Konflikt bez przemocy
9
Wieczór autorski ks.
Sławomira Kokorzyckiego
13
„Dzień bez tajemnic”
14
Szkoły ponadgimnazjalne
20
nad-
ków północy, wśród któ- chodzących świąt życzę
rych liczą się wytrzyma- Wam, Drodzy Czytelłość i siła mięśni. Myślę, że nicy, abyście mieli okato idealna powieść na zję włączyć się do jedzimowe dni, która uroz- nej z tych akcji i czermaici Wasze wieczory.
pali radość z obdarowyZbliżają się świę- wania innych.
ta Bożego Narodzenia. W
Lipiu, trwały przygotowa-
związku z tym ruszają
nia do wieczoru kolęd,
takie akcje jak WOŚP
nacie się o tym na na-
2
Johna gotowuje żywność dla ubo-
udział w warsztatach w
… i wiele więcej. Przeko-
Wizyta żołnierzy
kanadyjskich
Kuba
stępnych stronach niniejszego wydania. Pojawią
się na nich również informacje o szkołach średnich, które pomogą trzecioklasistom w wyborze,
jakiego
dokonają
pod
koniec roku szkolnego.
Zima nadchodzi
wielkimi krokami - przynajmniej ta kalendarzo-
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 2
Wizyta żołnierzy kanadyjskich
13
listopada
naszą
mości. Każdy mógł się prze- ręczną (składy mieszane) i w
szkołę odwiedzili żołnierze z
konać w jakim stopniu potrafi siatkówkę
3 Batalionu Królewskie-
rozmawiać po angielsku.
go 22 Regimentu Armii
Następnie
(Kanada
2:1
Recz). Między spotkaniami
wszyscy zaprezentował się nasz ze-
Kanadyjskiej, którzy ćwi-
przenieśliśmy się na halę spor- spół cheerleaderek, do któ-
czą na poligonie drawskim.
tową. Tam sierżant G. Weber rego dołączyło kilku żołnie-
Na dziedzińcu szkoły rozsta-
zaprezentował swój kraj i za- rzy.
wili pojazdy i sprzęt wojsko-
poznał nas z tamtejszymi
wy, z którym obcują na co
zwyczajami. My nie zostali- otrzymali drobne upomin-
dzień.
śmy im dłużni i też przygoto- ki wykonane przez szkołę.
Uczniowie
Gimna-
Po meczu nasi goście
waliśmy prezentację - o najcie-
Czas spędzony był w
zjum, Szkoły Podstawowej
kawszych miejscach naszego miłej atmosferze. Nasi goście
oraz dzieci z Przedszkola z
kraju, gminy oraz o tym, co się okazali się bardzo sympa-
wielkim
zainteresowaniem
dzieje w naszym gimnazjum. tycznymi
i
oglądali prezentowany tabor.
Prowadzili ją w jęz. polskim i osobami.
Sami
Mogli zobaczyć wozy bojo-
angielskim Wiktoria Rakowska stwierdzili, że wizyta w na-
we i przymierzyć poszcze-
i Aleks Marach.
gólne elementy ubioru. Nasi
otwartymi
również
szej szkole była dla nich
Potem nadeszła kolej ogromną przyjemnością.
goście chętnie tłumaczyli,
na pytania, a następnie dwie
co do czego służy i opo-
konkurencje: łamańce języ- icenie w życiu szkoły. Z chę-
wiadali o sobie. Zaintere-
kowe (w jęz. polskim, jęz. an- cią
sowani malowali twarze w
gielskim oraz francuskimi) oraz gości w naszych murach.
barwy maskujące. Była to też
łamigłówki matematyczne.
okazja do zrobienia pamiąt-
Z matmy lepsi byli Kanadyjczy-
kowych zdjęć oraz za-
cy.
wierania nowych znajo-
dwoma
Spotkanie
zakończono
meczami:
w
piłkę
Było to duże urozma-
przywitamy
kolejnych
Jakub Cymerman
GI M PRE SS
S TR. 3
Wizyta żołnierzy kanadyjskich - fotorelacja
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 4
Wywiad z sierżantem Weberem
z 3 Batalionu Królewskiego Sił Zbrojnych Kanady
Ile lat służy Pan w wojsku?
To będzie już 26 rok. Szybko zleciało.
Dlaczego wybrał Pan ten zawód? Co Pana zainspirowało do takiej
decyzji?
Na początku chciałem zobaczyć świat i wstąpiłem do marynarki wojennej. Z
czasem przepisałem się na lotnictwo.
Do kiedy będzie Pan przebywał na Poligonie Drawskim ?
Nasza jednostka zostaje tutaj do lutego 2016 roku.
Co spodobało się Panu i Pana kolegom w Polsce ?
Ja pochodzę z Polski i mi się dużo rzeczy tutaj podoba. Kanadyjczykom, kiedy
przyjechali pierwszy raz do Polski, bardzo spodobały się polskie dziewczyny
(śmiech). Liczą również na łagodną zimę, nie tak srogą jak w Kanadzie.
Jakie polskie jedzenie Panu smakuje?
Dla mnie wszystkie polskie potrawy są wyśmienite. Żołnierzom smakują najbardziej polskie pierogi z mięsem, pierogi ruskie, żurek i bardzo lubią polskie piwo.
Co kanadyjskiego mógłby pan polecić Polakom ?
Syrop klonowy. Najlepszy z Kanady, polecam :)
Jakiej muzyki Pan słucha ?
Wszystko, od muzyki poważnej do muzyki ciężkiej, najnowsze hity, ale też piosenki z lat 80.
Ogląda Pan polskie seriale, filmy ?
Oglądam, jeden z moich ulubionych to "Czterej pancerni i pies". Lubię polskie
filmy.
Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję, był mi bardzo miło.
Rozmawiały
Wiktoria Bagrowska i Natalia Janiak
GI M PRE SS
S TR. 5
Święto Niepodległości - 11 listopada
Jest to bardzo ważne
ści, Koncert Niepodległości,
historii
wydarzenie dla nas – Pola-
wykłady i inscenizacje histo-
Mieliśmy również okazję za-
ków. 11 listopada 1918 r.
ryczne, koncerty patriotycz-
trzymać się i zastanowić nad
uznawany jest symbolicznie
ne czy parady ulicami miast.
tym, jak ważna jest wol-
za pierwszy dzień niepod-
W naszej szkole rów-
ległości. Jednak proces od-
nież staramy się uszanować
naszej
Ojczyzny.
ność i nasz kraj.
Podczas apelu rozda-
zyskiwania wolności i wytyczania granic państwa był
bardzo długi.
Tego dnia, działając
na prośbę Rady Regencyjnej,
Józef Piłsudski objął dowództwo nad powstająca armią
polską i zaczął realizować
plany rządu.
Współcześnie
główne
uroczystości
ten szczególny dzień.
no
r ó w ni eż
na g r o d y
związane z najważniej-
W tym celu 10 listo-
szym narodowym świę-
pada, uczniowie do szkoły
uczniom, którzy uczestniczy-
tem Polski mają miejsce
założyli strój apelowy, a Sa-
li w konkursie języków ob-
w Warszawie. Na placu
morząd Uczniowski przygo-
cych
Piłsudskiego, przed
Gro-
tował pamiątkowe kotyliony.
„Rozwiąż spór bez przemo-
bem Nieznanego Żołnie-
Odbył się również uroczy-
cy”. Informacje o zwycięz-
rza, co roku odbywa się
sty apel w sali kinowej Do-
cach na stronie 9.
uroczysta zmiana warty, w
mu Kultury. Część artystycz-
której uczestniczy Prezydent
ną przygotowali uczniowie
RP i najwyższe władze pań-
klas pierwszych pod kierun-
stwowe.
kiem pani Aleksandry Gry-
Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległo-
czewskiej.
Przedstawienie
pozwoliło nam przypomnieć
sobie o ważne wydarzenia z
or a z
konkur sie
Agata Gołąb
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 6
Boże Narodzenie tuż, tuż ...
wego zwanego Betlejem,
Święto Narodzenia Pań-
Święta Bożego Na-
ponieważ pochodził z do-
skiego ma niesamowicie
rodzenia są uwielbiane
mu i rodu Dawida, żeby
duże znaczenie dla wy-
przez wszystkich. Jednak
się dać zapisać z poślubio-
znawców religii chrześci-
czy każdy pamięta o wy-
ną sobie Maryją, która by-
jańskiej. Nie chodzi tu o
darzeniach, które
upa-
ła brzemienna. Kiedy tam
ilość potraw na stole czy
miętniamy w te szczegól-
przebywali, nadszedł dla
też
ne dni? Czy Boże Naro-
Maryi
rozwiąza-
owszem są nieodzow-
dzenie to tylko prezenty, nia. Powiła swego pierwo-
nym elementem tradycji
wigilijna kolacja, przystra-
rodnego Syna, owinęła Go
świąt, ale o pamiątkę na-
janie choinki? Wróćmy
w pieluszki i położyła w
rodzin Jezusa Chrystusa.
do historii sprzed po-
żłobie, gdyż nie było dla
czas
nad dwóch tysięcy lat.
„W
owym
prezenty,
Kiedy
które
zaświeci
pierwsza gwiazdka, za-
czasie
siądźmy przy wigilijnym
wyszło rozporządzenie ce-
stole,
zara Augusta, żeby przepro-
opłatkiem i odmówmy
wadzić spis ludności w ca-
modlitwę
łym świecie. Pierwszy ten
wspomnienia tych ma-
spis odbył się wówczas, gdy
gicznych przeżyć.
podzielmy
na
się
cześć
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Podążali
więc
wszyscy, aby się dać zapi-
Agata Gołąb,
sać, każdy do swego mia-
nich miejsca w gospo-
sta. Udał się także Józef z
dzie.” /Łk, 2, 1-7
Galilei, z miasta Nazaret,
Fragment Biblii to
do Judei, do miasta Dawido-
niezbity dowód na to, iż
Ada Cybulska
GI M PRE SS
S TR. 7
Boże Narodzenie w Polsce
Przygotowania
do
tradycja siano należy poło-
narodzenia.
Świąt trwają już od początku
żyć pod obrusem. To za-
wyobrazić
grudnia. Pomijając prezenty,
danie spokojnie można prze-
urodzenia Jezusa.
świąteczne porządki, wielką
kazać młodszemu rodzeń-
Potrawy- zależą od miejsca
wagę przywiązujemy do tra-
stwu, na pewno mu podoła.
obchodów świąt, zestaw wi-
dycji, naszych polskich trady-
Pierwsza gwiazda - to
gilijnych potraw jest różny.
cji. Mimo młodego wieku
zawsze jej z niecierpliwością
Według
wpajano w nas pewne przy-
wyczekujemy. Jest to symbol
powinno
zwyczajenia,
gwiazdy betlejemskiej, ozna-
Spróbowanie każdej ma za-
najważniejszą zasadę: Okres
czającej
pewnić szczęście na cały
Świąt musi być czasem
Według Biblii to właśnie ją
przyszły rok.
ciepła i radości. Zauważaj-
ujrzeli Trzej Królowie.
Choinka- wiele nas mówi
Opłatek-przełamanie opłat-
na nią "drzewo życia", co
ka ze wszystkimi uczestnika-
jest
mi wieczerzy wigilijnej jest
niem. Przypomina ona nam o
jej głównym punktem. Dzie-
upadku i odkupieniu rodzaju
lenie się opłatkiem ma na
ludzkiego. Składanie prezen-
celu zbliżenie i złączenie lu-
tów pod choinką jest wyra-
dzi.
zem dobroci. Które dziecko
Dodatkowe nakrycie- na
się z nich nie cieszy? :)
stole zawsze znajdować się
Wspólne
powinno dodatkowe nakry-
znanie tych pieśni to nasz
cie, jest ono symbolicznie
obowiązek. Świąteczne mu-
przeznaczone
zykowanie wpływa na popra-
a
dokładniej
my w nim to, co najpiękniejsze: czas z rodziną, uśmiech i
wspaniałą atmosferę, abyśmy
wszyscy czuli się w gronie
rodzinnym
bezpiecznie
i
swobodnie.
W tym wszystkim
swoją rolę mają właśnie
te rytuały: sianko pod obrusem,
pierwsza
gwiazda,
wszyscy przecież dokładnie
wiemy, o co chodzi. Ten artykuł ma na celu przybliżenie
Wam wszystkim choć trochę informacji o nich.
Sianko
pod
obrusem-
symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie. Jak nakazuje
narodziny
dla
Jezusa.
niespo-
dziewanego gościa. Oznacza
Pozwala
sobie
zwyczaju
być
nam
miejsce
potraw
dwanaście.
doskonałym
określe-
kolędowanie-
wienie relacji między nami.
pamięć o tych, którzy nie
mogą być z nami w tej pięknej chwili.
Szopka- jest to zwyczaj
ustawiania z figurek sceny
Agata Gołąb,
Ada Cybulska
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 8
Wywiad z Panem Józefem Romanowskim,
nauczycielem fizyki, matematyki i informatyki
Od ilu lat pracuje Pan w
szkole?
W szkole pracuję od 1985r. , z 8
letnią przerwą.
Czy ta praca to konieczność?
Ta praca nie była koniecznością
dla mnie, chociaż po ukończeniu
studiów miałem propozycję pracy
w przemyśle.
Chciałem pracować w szkole, bo
to tradycja rodzinna.
Co skłoniło Pana do nauczania fizyki?
Gdy pracowałem w szkole w Reczu, jedna z pań nauczycielek
uczących tego przedmiotu była w
wieku przedemerytalnym i wtedy
dostałem od dyrektora szkoły
propozycję ukończenia studiów
podyplomowych w kierunku fizyka. I tak się potoczyło.
Czy nie znudził się Pan pracą nauczyciela?
Praca nauczyciela jest wielkim
wyzwaniem i odpowiedzialnością.
Lubię tę pracę i nawet po ośmioletniej przerwie chętnie powróciłem do oświaty.
Co Pan uważa za swój największy sukces zawodowy ?
Zawsze największym sukcesem
nauczycieli jest to, żeby dobrze
wykształcić uczniów. Jest to ciężka praca i ważne jeszcze, żeby
sami uczniowie też chcieli uczyć
się. Natomiast w całej pracy za-
wodowej uważam za swój największy sukces uzyskanie zaufanie publicznego, jakim zostałem
obdarzony, obejmując funkcję
burmistrza Recza.
Jakie są wady i zalety pracy
nauczyciela?
Trudne pytanie... Zaletą jest to,
że pracuje się w tym zawodzie, w
którym się chciało, praca stabilna, choć trudna i wyczerpująca.
Daje satysfakcję, że można
uczniom przekazać potrzebną
wiedzę, tym bardziej gdy uczniowie osiągają wysokie oceny. Wady
to niestety to, że coraz mniejsze
jest zainteresowanie nauką,
uczniowie nie chcą (nie wszyscy)
mieć wysokich ocen i aby tylko
przechodzić z klasy do klasy.
Przydałoby się doposażyć szkoły
w nowocześniejszy sprzęt, ale za
wszystkim stoi problem finansowy.
Czy słyszał Pan o serialu
"Szkoła"? Co Pan o nim
sądzi?
Nie oglądam seriali, bo nie mam
na to czasu i tego serialu nie
znam.
Gdyby pan nie został nauczycielem, to jaki Pan by
zawód wykonywał ?
Na pewno pracowałbym w przemyśle.
Kiedy zdecydował Pan, że
chce być nauczycielem?
Decyzja pracy w szkole zapadła
zaraz po studiach. Jestem z Recza i tu chciałem pracować.
Pierwszy rok pracy rozpocząłem
w SP w Lubieniowie. Byłem nauczycielem matematyki.
Co Pana najbardziej interesuje?
Od dawana lubię uprawiać sport.
Chodzę z żoną na Nordic walking. Lubię wędkować, chodzić
na grzyby.
Jaką Pan najbardziej lubi
książkę.
Czytam najczęściej książki popularnonaukowe i podróżnicze. Ja-
kiejś szczególnej nie mam.
Jaką pan Lubi muzykę.
Lubię muzykę polską lat 197080. Mam także swoje ulubione
zespoły zagraniczne jak Pink
Floyd, Budge, Genesis, The Beatles, The Rolling Stones i najbardziej Led Zeppelin. Jak chcę
się wyciszyć, to słucham muzykę elektroniczną J.M. Jarre i K.
Schulze.
Rozmawiał
Marcin Kałużny
GI M PRE SS
S TR. 9
Rozwiążmy spór bez przemocy
W dniu 10 listopada, pod-
Warto dodać, że idea tego
czas apelu z okazji rocznicy odzyskania
konkursu świetnie wpisywała się
niepodległości, wręczono nagrody za
tematykę lekcji wiedzy o społeczeństwie
udział w konkursie „Rozwiążmy
oraz zajęć godzin wychowawczych.
spór bez przemocy”.
Ponadto w październiku mieliśmy moż-
Organizatorem tego kon-
w
liwość uczestniczenia w warsztatach
II miejsce - Patrycja Kaźmierczak (II c)
III miejsce - Weronika Skowron (II b)
IV miejsce - Aleksandra Kmetyk (II b)
V miejsce - Lena Dobrynowicz (II c).
Jedną z nagród konkursu
kursu była pani pedagog Wioleta San-
dotyczących roli
rozwiązywaniu
było zamieszczenie najlepszej pracy na
kowska.
konfliktów w szkole. Zajęcia te po-
łamach GIMpressu. Opowiadanie Alicji
prowadziła pani Agnieszka Sameluk.
przedstawiamy poniżej, a wszystkim
Uczniowie, którzy chcieli
wziąć w nim udział mieli napisać opo-
Jury w składzie: Wioleta San-
wiadanie lub wiersz na temat
kowska, Aleksandra Gryczewska, Maciej
rozwiązywania
Gryczewski zdecydowało, że wyniki
konfliktów
na
uczestnikom gratulujemy.
Redakcja
przedstawiają się następująco:
drodze mediacji.
I miejsce - Alicja Białas (klasa II b)
„Konflikt bez przemocy” - Alicja Białas
Były dwie przyjaciół-
sza obiecała jej, że bez niej
pomnieć.
Zadzwoniła
do
ki – Ania i Kamila, które
nie pójdzie i że się spotkają
niej, ale usłyszała skrzynkę
przyjaźniły się od lat. Pew-
jutro o 19.00 w tym miejscu.
pocztową, więc zatelefono-
nego dnia poszły w swoje
Dziewczyny rozeszły
wała do jej mamy, która po-
ulubione miejsce. Gdy tam
się do domów. Następnego
wiedziała, że córka wyszła
dotarły, usiadły na mostku i
dnia Kamila szykowała się
na spotkanie z nią już 3 go-
zaczęły rozmawiać o tym, co
na spotkanie z przyjaciółką,
dziny temu. Kamila bardzo
zawsze. Nagle do jednej z
nie wiedząc, że tamta ją wy-
się zdziwiła, bo przyjaciółka
nich zadzwonił telefon i gdy
stawiła i poszła na urodziny.
nie dotarła na umówione
dziewczyna się rozłączyła,
Gdy dotarła na miejsce, cze-
miejsce, więc szybko pobie-
powiedziała, że została za-
kała na Anię z myślą, że ko-
gła do domu Ani, mówiąc jej
proszona na urodziny, o któ-
leżanka się spóźni. Minęła
mamie, że koleżanka nie
rych rozmawiały i chciały iść
godzina, nie zjawiła się, więc
przyszła na daną godzinę i
tam obie. Druga z przyjació-
pomyślała, że zapomniała o
nie zjawiła się po godzinie.
łek zasmuciła się, że nie zo-
ich spotkaniu, bo przecież
Zmartwiona mama wraz z
stała zaproszona. Ta pierw-
każdemu się zdarza coś za-
Kamilą poszła szukać Ani.
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 1 0
„Konflikt bez przemocy” - c.d.
Wtedy to
przeszły
Dziewczyny nie od-
że obietnic się nie łamie, a
obok domu, gdzie były orga-
zywały się do siebie. W
Kamili, że nie powinna się
nizowane urodziny, lecz Ka-
szkole unikały kontaktu, na
wkurzać, bo nie zawsze mu-
mila myślała, że Ania nie
lekcjach siedziały osobno.
szą się widywać, czasem
poszła na imprezę, tylko
Nauczyciele zauwa-
mogą zrobić sobie przerwę i
gdzieś chodzi po mieście.
żyli, że coś jest nie tak, więc
zamiast spotkać się na drugi
Gdy spojrzała w okno tego
zostały po lekcjach, by to
dzień, to mogą to zrobić po-
domu, ujrzała Anię. Dziew-
wyjaśnić. Wychowawca po-
jutrze.
czyna poczuła się oszukana i
prosił, by razem opowiedzia-
Gdy dziewczyny to
zraniona. Pobiegła szybko do
ły, co się stało, ale zamiast
usłyszały zrobiło im się głu-
domu z płaczem, wiedząc, że
mówić o tym, to zaczęły się
pio, że takie coś je skłóciło.
przyjaciółka ją wystawiła i
wyzywać.
nie
Przeprosiły się za to, co się
poszła bez niej na urodziny.
wiedział, co robić, więc po-
stało parę dni temu. Naza-
Następnego
dnia
prosił Anię, żeby wyszła a
jutrz też się spotkały i roz-
Ania poszła po przyjaciółkę,
Kamila została. Dziewczyna
mawiały o tym, co zawsze.
a po drodze próbowała wy-
zaczęła opowiadać, co się
Posłuchały rady wychowaw-
myślić sensowne usprawie-
wydarzyło między nimi. Gdy
cy i raz w tygodniu robią tak,
dliwienie. Gdy Kamila otwo-
skończyła, to nauczyciel po-
iż spotykają się co drugi
rzyła drzwi, Ania powiedzia-
prosił, żeby to ona wyszła a
dzień. Ania i Kamila wspo-
ła jej, że zapomniała o wczo-
Ania weszła. Druga z przyja-
minają to, co je skłóciło i
rajszym spotkaniu. Myślała,
ciółek opowiedziała swoją
śmieją się, że taka drobna
że Kamila nic nie wie, jed-
wersję wydarzeń. Gdy na-
sprawa mogła zakończyć ich
nak prawda wyszła na jaw.
uczyciel wysłuchał dwóch
przyjaźń.
Ania powiedziała w złości,
historii, to się zdziwił, że
że lepiej się bawiła tam niż z
taka drobnostka skłóciła je.
nią. Kamila trzasnęła drzwia-
Poprosił obie, żeby weszły
mi.
do klasy i wytłumaczył Ani,
Nauczyciel
GI M PRE SS
S TR. 1 1
Wywiad z Panią Małgorzatą Śmiechowską - kierownikiem ŚDS
W tym roku szkolnym
nasze
Gimnazjum
nawiązało
współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Reczu. Współpraca polega na spotkaniach integracyjnych uczniów naszej szkoły
z
podopiecznymi
ośrodka,
wspólnych zajęciach gastronomicznych (pieczenie ciast, przygotowywaniu obiadów), zajęciach
manualnych
(przygotowywanie ozdób świątecznych), wspólnym oglądaniu
filmów, rozmowach, wzajemnym uczeniu się i poznawaniu.
Nasze wizyty w Środowiskowym Domu Samopomocy są wkomponowane w działania wychowawcze i profilaktyczne, które mają na celu wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania drugiego
człowieka.
Zajęcia
warsztato-
we prowadzone są również w
naszej szkole, a prowadzi je
Pani Małgorzata Śmiechowska,
kierownik ośrodka.
Korzystając z okazji redakcja
GIMpressu postanowiła przeprowadzić wywiad z Panią Małgorzatą.
Co skłoniło Panią do pracy
z osobami z niepełnosprawnością?
Wszystko to było jednym wielkim
przypadkiem. Nigdy bym nie pomyślała, że zafascynuje mnie pedagogika, a jednak tu jestem i
bardzo z tego powodu się cieszę.
Jaki jest cel funkcjonowania
Środowiskowego Domu
Samopomocy?
Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest
świadczenie usług w zakresie
wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego, opieki, rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeń
społecznych.
Z jakim zaburzeniami trafiają tutaj osoby?
Trafiają tutaj osoby psychicznie
chore oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną , a także osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Jakie kontakty ma Pani ze
swoimi podopiecznymi?
Myślę, że mnie lubią, słuchają.
Ogólnie uważam, że dobre.
Czy lubi Pani swoją pracę?
Uwielbiam… wręcz ją kocham.
Staram się zrobić wszystko to, co
najlepsze dla ośrodka.
Jakiego rodzaju zajęcia są
organizowane w ośrodku?
Mamy tutaj pracownie gospodarstwa domowego, pracownie kompetencji społecznych, pracownie
techniczno-plastyczną, edukację
relaksacyjną, muzykoterapię. Staramy się również, aby podopieczni jak najczęściej wychodzili do
środowiska cywilnego.
Co w związku ze swoją
pracą chciałaby Pani przekazać ludziom, zwłaszcza
młodym?
Każdy człowiek jest wartościowy.
Musimy akceptować inność. Wartość jest pobudzeniem empatycznym, stymulacją do rozwoju. Chodzi też o to, że musimy najpierw
zaakceptować siebie, aby akceptować innych.
Czy uważa Pani, że spotkania uczniów z tutejszego
Gimnazjum z osobami z
niepełnosprawnością wpłyną na zwiększenie tolerancji wśród młodych ludzi?
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Już rozmowa z wami jest
przygodą intelektualną, której nie
sposób nie docenić. Każde spotkanie uczy.
Jakie są Pani plany, jako
kierownika ośrodka?
Nie zdradzę (śmiech).
Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Rozmawiały
Natalia Janiak,
Aleksandra Podlipna
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 1 2
„Kosogłos”
Dnia 20.11.2015r. odbył się wyjazd do kina w Szczecinie. Wybrałyśmy się na
Igrzyska Śmierci: Kosogłos
cz. 2 w reżyserii Francisa Lawerence, ponieważ chciałyśmy
dowiedzieć się, jak skończą się
losy Katnis Everdeen i Petty
Mellark.
Film należy do kategorii dramatyczno - fantastycznych. Powstał na podstawie
książki Suzanne Collins.
Opowiadał on o ofensywnej
walce przeciwko władzy Kapitolu.
Akcja trzymała nas cały
czas w napięciu, ponieważ do
samego końca nie było pewne
czy wszyscy członkowie Dystryktu 13 przeżyją. Film był
bardzo emocjonalny i wywołał
na Nas duże wrażenie. Po seansie mieliśmy trochę czasu dla
siebie, a do Recza dojechaliśmy
około godz. 21:00. Wyjazd jak
zawsze się udał i fajnie spędziliśmy czas.
Wiktoria Staszak,
Aleksandra Żygała
Konkurs „Nobliści Polscy”
W dniu 10 grudnia reprezentacja naszej szkoły w składzie:
Karolina Biskupska, Karolina Kraska oraz Maciej Domagalski wzięła
udział w Międzyszkolnym konkursie „Nobliści Polscy”.
Konkurs jest organizowany w rocznicę śmierci Alfreda
Nobla przez Zespół Szkół nr 2 im.
Noblistów Polskich w Choszcznie.
Konkurs odbywał się w trzech
kategoriach: plastycznej, recytatorskiej oraz wiedzy o noblistach
polskich.
skiej, a ogromną wiedzą teoretyczną na temat wszystkich
noblistów wykazała się Karolina Kraska.
Nasi reprezentanci
wygrali w konkurencji plastycznej, przygotowując wizerunek Czesława Miłosza metodą „de coupage”. Zajęli też
drugie miejsce w recytacji
wiersza Wisławy Szymbor-
Uczniów przygotowywała
Pani Aleksandra Gryczewska.
Redakcja
GI M PRE SS
S TR. 1 3
Wieczór autorski ks. Sławomira Kokorzyckiego
Dnia 30 października
Spieler,
Jagodę
Krajniewską,
zjum?
2015 roku o godzinie 17.00 w
Karolinę
holu gimnazjum im. Adolfa Dłu-
Piotrka Błogowskiego, Jakuba
gosza
odbył
Autorski
się
Ks.
Kokorzyckiego
c i e l a
Wieczór
Papierską,
wyjątkowe wyróżnienie, jestem
m a n a ,
wzruszony i bardzo się ciesze że
Oliwię
mogę tu być.
Piwowar,
Pod koniec ksiądz Sła-
L a u r ę
womir Kokorzycki wręczył na
Tuchel-
ręce Pana Piotra zapiski kroniki
man
Szkoły Podstawowej w Reczu.
i
Izabelę
Wieczór upłynął w miłej, uroczy-
Gabry-
stej atmosferze. Na zakończenie
szak.
można było zdobyć autograf ks.
Następ-
Sławomira.
nie Pan Piotr Pawłowski przeprowadził rozmowę z księdzem
-
Sławomirem na temat jego
S z k o ł y .
twórczości. Pytania naszemu
Wieczorek pt.
bohaterowi mogła zadawać
„Tobie” rozpoczął się utwo-
również licznie zgromadzona
rem wykonanym przez zespół
publiczność. Oto jedno z nich:
„Music Emotions” (w składzie:
Jakie ma dla księdza znacze-
Izabela Kociuba, Grzegorz Jurkiewicz, Maciej Żołnierzów).
Następnie Pan Piotr Pawłowski,
pomysłodawca
uroczystości,
przywitał lirycznie wszystkich
przybyłych gości. Również bohater - ksiądz Sławomir wygłosił krótkie przemówienie. Rozpoczęła się recytacja wierszy
księdza
Kokorzyckiego
przez uczniów naszej szkoły:
Wiktorię Rakowską, Wiktorię
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt,
Cymer-
Sławomira
Przyja-
nie być przyjacielem gimna-
Natalia Janiak,
Aleksandra
Podlipna,
Ola Żygała
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 1 4
„Dzień bez tajemnic” - odcinek 1
Bonnie Bennett była kimś
tym, jak miękkie w dotyku mogły być
opuszkami palców ramienia Damona,
więcej niż tylko zwykłym człowiekiem
jego włosy. Na gładkie, jasne czoło
który doszukiwał się w jej twarzy cho-
mieszkającym w niewielkiej mieścinie
opadało kilka kruczoczarnych kosmy-
ciaż jednego szczegółu, który mógł
Mystic Falls. Ród Bennettów od wie-
ków, uwydatniając jasną karnację
zdradzić miejsce pobytu Gilbertówny.
ków spowity był magią oraz klątwą,
młodego Salvatore'a. Sarnie oczy
którą dziedziczyli tylko nieliczni, naj-
mulatki zjechały niżej, zachwycając
odważniejsi i najsilniejsi. To właśnie
się delikatnie zaróżowionymi policz-
do nich należała Bonnie. Ta niepo-
kami, pokrytymi niemal niewidocz-
zorna, miła osóbka nosiła przez całe
nym zarostem, który tylko dodawał
swoje krótkie życie ciężkie brzemię,
mu męskości i wigoru. Mocno zaryso-
dzięki któremu Dziedzic w końcu
wane kości policzkowe, prosty nos i
będzie mógł wykonać swoje zadanie.
gęste brwi napawały ją zachwytem,
To właśnie ona i jej magiczne pocho-
jednak najpiękniejszym punktem w
dzenie przyczyni się do ocalenia
jego urodzie były oczy. Te zjawiskowo
świata.
piękne, niebieskie oczy, które w przepowoli
ciągu kilku sekund mogły zmienić
otworzyła swoje ociężałe powieki,
barwę z ciepłego lazurowego jeziora,
które były sklejone słoną cieczą wydo-
na lodowaty odcień szarości.
Drobna
mulatka
bywającą się z jej oczu. Ostre światło
Damon czuł na sobie wzrok
ciepłego słońca zapiekło ją w oczy,
zachwyconej nastolatki. Dzięki swoje-
lecz uparcie brnęła do momentu, aż
mu wampiryzmowi słyszał gwałtowne
ostrość jej widzenia ulepszy się na
bicie jej serca, pulsującą krew w ży-
tyle, aby w końcu mogła ujrzeć przed
łach oraz przyspieszony oddech,
sobą Dziedzica. Kiedy ten moment
muskający jego twarz. Jeszcze do
nadszedł, Bennettówna nabrała gwał-
niedawna takie zachowanie tylko by
townie powietrza do płuc, które za-
mu schlebiało, jednak teraz jedyną
raz potem wypuściła ze świstem
osobą, która zajmowała jego myśli,
spod uchylonych, różowych warg.
była Elena.
Od zawsze wiedziała, że
– Bonnie, proszę powiedz mi, gdzie
Damon Salvatore jest niezwykle przy-
jest Elena – szepnął słabo, rozpamię-
stojnym mieszkańcem Mystic Falls,
tując płynną czekoladę jej pięknych
jednak do tej pory nie miała okazji,
tęczówek.
– Bonnie... – kontynuował, lecz Bennettówna pokręciła szybko głową,
przez co ciemne loczki podskoczyły na
jej ramionach. Przechyliwszy głowę w
bok, stanęła powoli na prostych nogach, otrzepując z siebie niewidzialny
kurz.
– Wszystko ci wyjaśnię – powiedziała
szybko, widząc jego zagubiony wyraz
twarzy i rosnącą furię w lazurowych
tęczówkach. – Ty także wszystko mi
opowiesz. Ale nie tutaj – dodała cienkim głosem, spoglądając wymownie na
tłum uczniów oraz nielicznych nauczycieli korzystających z uroku dzisiejszej
pogody. Coś w głębi jej duszy podpowiadało, że rozmowa z Damonem nie
będzie zbyt przyjemna i łatwa. Wolała
porozmawiać z nim w innym miejscu
niż tutaj – na szkolnym dziedzińcu
pełnym normalnych ludzi, którzy nic by
nie zrozumieli, siejąc za sobą gorszące
ich plotki.
Wampir szybko podniósł się
z klęczek, następnie chwycił mocno
mulatkę za nadgarstek, znikając w
przeciągu kilku sekund w chłodnym i
cichym lesie, otaczającym jedno z naj-
aby przyjrzeć mu się z bliska. Teraz,
Mulatka zadrżała, powra-
gdy taka okazja się natrafiła, nie
głośniejszych miejsc w Mystic Falls.
cając do świata "żywych". Czując
mogła oderwać od niego wzroku.
Zatrzymał się gwałtownie przy dużym
mrowienie na całym swoim ciele,
Śledząc zamglonym spojrzeniem jego
i rozłożystym świerku, przyciskając
wykrzywiła drobne usta w niemal
urodę, mogła tylko rozmyślać nad
skołowaną nastolatkę do chropowate-
niewidocznym uśmiechu, dotykając
go pnia.
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 1 5
„Dzień bez tajemnic” - odcinek 1 c.d.
Bonnie jęknęła. W normal-
- Dlaczego twoja krew jest mi obojęt-
zakończyła ponuro, wlepiając swoje
nej sytuacji zaczęłaby krzyczeć i się
na? – mruknął sam do siebie. Bonnie
sarnie spojrzenie w punkt nad głową
wyrywać, jednak świadomość, że stoi
jednak widząc fascynację na jego
Damona.
przed Dziedzicem sprawiała, że ból,
twarzy, postanowiła udzielić mu na
Salvatore skupiony analizo-
który jej sprawiał, stał się znośny, a
nie odpowiedź. Odchrząknęła cicho,
wał każde słowo wypowiedziane
krew wypływająca z drobnych ranek
robiąc niewielki kroczek w przód.
przez mulatkę. Aż do dzisiaj nie miał
na jej plecach i udach nie była aż tak
Damon uśmiechnął się. Nie spusz-
pojęcia o istnieniu Trzeciego Wymia-
wyczuwalna. Damon odsunął się
czając z mulatki wzroku, usiadł po-
ru, Strażników czy Toreadorów. To
nieznacznie, dotykając palcami krwa-
woli na miękkiej trawie, opierając
wszystko było dla niego zupełnie
wiącego miejsca za jej plecami. Ja-
łokcie na skrzyżowanych kolanach.
nowe. Dziwił się, że Klaus ani Rebe-
kież było jego zdziwienie, gdy woń
Jego zmiany nastroju były
kah nie poruszyli tego tematu. I fakt,
posoki oblepiającej serdeczny palec
jedną z najciekawszych rzeczy, które
że był Dziedzicem. Nie rozumiał
nie zrobiła na nim większego wraże-
miały okazję zaskoczyć Bonnie w
tego. Dlaczego on, najmłodszy i naj-
nia. Co prawda woń miała fanta-
całym jej dotychczasowym życiu. Z
słabszy z rodzeństwa miał przejąć
styczną! Świeżo skoszona trawa,
lekkim opóźnieniem zajęła miejsce
władzę nad całym światem wampi-
fiołki i gorąca herbata pomarańczo-
tuż obok niego, wyciągając z kieszeni
rów? W tej roli doskonale sprawdził-
wa z dodatkiem cynamonu. To było
szortów zielony kamień malachitu.
by się Klaus. Albo nawet Stefan. Ale
pociągające. Jednak nie na tyle, aby
Podała mu go z lekkim wahaniem,
nie on. Nie Damon Salvatore, który
Damon poczuł palący głód. Z zado-
dostrzegając w jego oczach cień za-
od zaledwie kilku dni jest wampirem!
woleniem zanotował, że świetnie się
chwytu i zdumienia.
kontroluje i obejdzie się bez wyrządzenia większej krzywdy stojącej
naprzeciwko niego dziewczyny.
Prychnął dziwnie, zwracając
- Jestem odporna na uroki wampirów
na siebie uwagę Bennettówny. Wi-
– zaczęła tajemniczym głosem, po-
dząc jej zakłopotane spojrzenie, po-
prawiając ciemne loki na swoich
kręcił tylko w zrezygnowaniu głową,
Mimowolny słodki uśmiech
szczupłych ramionach. Błysk w lazu-
przez co czarna chusta osunęła się
wystąpił na jego twarde wargi, przy-
rowych tęczówkach sprawił, że kolej-
na jego prawe oko. Bonnie zaśmiała
prawiając Bonnie o dyskretne wes-
ne słowa wypływały z jej ust niczym
się. Nie planowała tego. Sytuacja była
tchnienie. Mimo że wiedziała, iż Da-
piękna melodia opowiadająca cudow-
poważna, lecz wygląd Damona po
mon jest wampirem, czuła się w jego
ną, ale też i straszną historię jej ży-
prostu ją rozśmieszył.
obecności bardzo bezpiecznie. W jej
cia. – Strażnicy mogą przedostać się
oczach nadal pozostawał chłopakiem
Usta wampira drgnęły. Czuł
na drugą stronę Trzeciego Wymiaru
z osiedla, widywanym na szkolnym
smutek oraz rozgoryczenie, jednak
– kontynuowała, odbierając Damono-
korytarzu. Przepowiednia o Dziedzi-
szczery i radosny śmiech mulatki
wi łącznik Światów. – Toreadorzy
cu odeszła na dalszy plan. Teraz
sprawił, że w jego sercu zakiełkowała
przeprowadzają nas przez Wymiar,
pragnęła dowiedzieć się więcej o
nadzieja. Niewielka. Jednak sama
jednak tam czyha zbyt wiele zła, aby
swoim towarzyszu, który intrygował
myśl o niej, podnosiła na duchu.
ktokolwiek zdobył się na odwagę
ją na każdym kroku.
odwiedzenia Trzeciego Wymiaru –
#Aleksandre
GI M PRE SS
S TR. 1 6
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
W dniach
02-03.12.2015
nasi uczniowie, po
raz
kolejny
uczestniczyli
w
warsztatach ekologicznych
"Ochrona
róż-
norodności biologicznej i ekosystemów
na
terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i
mi sprawowali również Pani
tak najśmieszniej było, kiedy
m ł o d z i e ż ” .
Joanna Jakubowska, Pan Ar-
wróciliśmy z basenu i mieliśmy
Warsztaty odbyły się w Li-
tur Stąporek oraz Pan Jacek
koniec zajęć. Wtedy każdy
piu. Miały na celu aktywne
Demczur.
mógł robić, co tylko chciał.
kształtowanie
A oto jedna z opinii uczest-
postaw
ekologicznych.
Jedną z wielu atrakcji
wyjazdu był pobyt na basenie
w Świdwinie oraz wycieczka
do ogrodów Hortulus, gdzie
można było pobiegać po
największym w Europie
labiryncie z żywych roś
l
i
n
Pomysłodawczynią
.
i
organizatorką wycieczki była
Pani Katarzyna Hejza - Konieczna, a opiekę nad ucznia-
ników:
Następnego dnia pojechaliśmy do cudownego ogro-
Całe zajęcia przebiega-
du. Mogliśmy przeżyć niezwy-
ły dość ciekawie. Warsztaty w
kłą przygodę w ogromnym la-
postaci wycieczek, badań były
biryncie. Cały wyjazd był bar-
bardzo interesujące. Wykony-
dzo interesujący, ale również
waliśmy różne zadania, który-
zabawny. Jednym zdaniem -
mi byliśmy zachwyceni.
kto nie był, niech zazdro-
Nikt nie mógł docze-
ści.
kać się zorganizowanego wyjazdu na basen. Na basenie
Patrycja Kaźmierczak
było bardzo fajnie. Każdy się
(część informacji zaczerpnięta ze stro-
wygłupiał i wspaniale bawił. I
ny internetowej Gimnazjum)
GI M PRE SS
S TR. 1 7
Muzodajnia - One Direction
ONE
DIREC-
grupę zebrał ich Simon
także wiele nagród i no-
brytyjsko-
Cowell, jeden z jurorów
minacji.
irlandzki boysband two-
brytyjskiego X Factora
rzący muzykę pop, w
(na casting przybyli jako
skład którego wchodzą
soliści).
Harry Styles, Louis Tomlin-
osiągnęli sukces znacznie
son, Niall Horan i Liam
szybciej niż Beatlesi. Na
Payne (niegdyś również
koncie mają pięć płyt: Up
Zayn Malik).
All Night, Take Me Home,
TION
to
Zespołem stali się
w
2010
roku
przypadek. W
przez
Za
oceanem
Zespół od pierwszego stycznia planuje
przerwę od koncertowania i nagrywania na
czas bliżej nieokreślony.
Amelia Safarzyńska
Midnight Memories, Four
oraz Made In The A.M., a
zgraną
Muzodajnia - Ed Sheeran
Ed Sheeran, a właściwie Ed Christopher Sheeran,
urodził się 17 lutego 1991 roku
w Hebden Bridge (Anglia).
Jest brytyjskim wokalistą,
autorem tekstów i producentem muzycznym.
Swoją
karierę
muzyczną rozpoczął w 2005
roku, mając zaledwie 14 lat. W
wieku 17 lat przeprowadził
się do Londynu, aby rozwijać
swój talent muzyczny. W tym
czasie wydał trzy Ep-ki:
The Orange Room, Ed
Sheeran i Want Some?.
mu
Popularność przyniósł
wydany w czerwcu
2011 roku pierwszy singiel
''The a Team'', który zadebiutował na trzecim miejscu
brytyjskiej listy przebojów.
W 2013 roku Sheeran
wykonał piosenkę ''I see Fire''
napisaną i nagrodzoną w celu
promocyjnym
filmu
Hobbit:
Pustkowie
S m u g a .
Z wielką
radością polecam
kilka jego utworów, a może
przypadną Wam
do gustu.
Natalia Janiak
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 1 8
… a teraz coś zupełnie z innej beczki - Editors „In Dream”
To, że Editors są nie-
Beat. The Law otwierają lekko
sca zakocha się w ascetycz-
odrodnymi dziećmi lat 80., nie
industrialne dźwięki – nie jest
nym, subtelnym At All Cost,
jest zaskoczeniem. A jednak
to co prawda Einstürzende
gdzie poza śpiewem słychać
nawet nagrywając album będą-
Neubauten, ale klasyczny De-
głównie delikatne organy i led-
cy hołdem dla tamtej epoki, są
peche Mode z pewnością jest
wie trącane struny gitary. Trud-
w stanie zaskakiwać. Bo cho-
tu niezłym punktem odniesie-
niej może być za to z począt-
ciaż mają już na koncie nie-
nia, podobnie jak w przypadku
kiem i końcem albumu – lodo-
zbawiony naturalnych brzmień
syntezatorowego staccato w All
watymi, gotyckimi, transowo się
In Dream to przede wszyst-
The Kings. A zresztą nawet
rozwijającymi No
kim chłód syntezatorów, spo-
wspomniany Ocean
Of
Ni-
Harm i Marching Orders. Ale
głosowanego basu i studyjnie
ght to
potomek
przecież miało być też ekspe-
„podkręconych” bębnów.
przebojów Petera Gabriela czy
Salvation z syntetycznymi par­
U2.
przystępne i mroczne dzieło In
This Light And On This Evening,
czyli
wycieczkę
w
świat Terminatora i Blade Runnera, na najnowszej płycie zdecydowali się pokazać jasną i
przebojową stronę tamtej muzycznej ery. Zarazem jednak
wciąż pozostali zadumanymi,
brytyjskimi smutasami.
Chociaż nie jest zupełnie po­
ewidentny
rymentalnie, prawda?
Ta recenzja najnow-
tiami smyków ma kolorystykę
A jednak mimo wielu
szego albumu Editors ukaza-
bliską Here Comes The Rain
nośnych melodii i mocnej rytmi-
ła się w miesięczniku „Teraz
Again Eurythmics, intensywnie
ki Tom Smith śpiewa wciąż po
Rock”. W pełni się z nią zga-
rytmiczny, zaśpiewany false-
prostu smutne i piękne piosen-
dzam, a album jest świetny!
tem Our Love wyraźnie nawią-
ki – taka jest bowiem każda z
Mam go!
zuje
rodza-
wymienionych wyżej kompozy-
Polecam
ju Smalltown Boy tria Bronski
cji. Poza tym każdy fan z miej-
MG
do
hitów
w
GI M PRE SS
S TR. 1 9
Zamachy we Francji - 13 listopada 2015 r.
Czternastego
li-
koncertowej
Bataclan.
stopada cały świat obie-
Do
gła wiadomość o zama-
również w pobliżu sta-
"Jesteśmy z Wami my-
chach
terrorystycz-
dionu Stade de France,
ślą, żalem i modlitwą" -
nych, które miały miej-
gdzie trwał mecz Francja
napisał
sce poprzedniego dnia
– Niemcy. Na portalach
Twitterze.
(13 listopada) w Paryżu.
internetowych (Twitter,
Do zamachu przyznało
Instagram,
Facebook,
nił jednocześnie, że po
się tzw. Państwo
Is-
itp.) ludzie wyrażali swe
zamachach we Francji
lamskie. Liczba ofiar
współczucie pod hashta-
nie ma niebezpieczeń-
sięgała blisko stu trzy-
giem
stwa dla Polski.
dziestu
Prezydent Francji Fran-
osób.
Zama-
zamachu
doszło
szych w piątkowych za-
#PrayForParis.
chowcy zaatakowali w
cois
sześciu
wówczas trzydniową ża-
miejscach:
w
kambodżańskiej restau-
Hollande
ogłosił
łobę narodową.
w
Paryżu.
prezydent
na
Prezydent zapew-
Prezydent odwiedził francuską ambasadę
w Warszawie, gdzie złożył kwiaty i znicze, a tak-
racji, w centrum stolicy,
Prezydent Andrzej
w centrum handlowym,
Duda przekazał wyrazy
w okolicy metra Les
współczucia dla Francu-
Halles, natomiast najwię-
zów, zwłaszcza rodzin,
cej ofiar padło na sali
które
straciły
machach
najbliż-
że wpisał się do księgi
kondolencyjnej.
Amelia Safarzyńska
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 2 0
Szkoły ponadgimnazjalne - opinie naszych absolwentów - część 1
Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie („Polna”)
*dobry poziom nauki
*z każdym nauczycielem można się dogadać
*nie trzeba mieszkać na stancji lub w internacie.
"No to tak zachęcam i polecam szkołę. Nauczyciele nie wywyższają poszczególnych uczniów. Każdy uczeń jest
sobie równy wedle nauczyciela. Pracownicy szkoły są bardzo mili i uprzejmi. Nie wymagają od nas bardzo dużo,
ale darzą nas pomocą. Atmosfera panująca w budynku jest na wielki plus, uczniowie wobec siebie są uprzejmi,
mają do siebie szacunek. Polecam "Polną" ! ;)"
absolwentka Gimnazjum w Reczu ;D
Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie („Chrobry”)
*szkoła współpracuje z MOSW- sekcja kajak polo (jedna z najlepszych w Polsce), sekcja żeglarska
*aż 10 klas liceum ogólnokształcącego i 8 kierunków technicznych
*szkoła zapewnia uczniom transport na zajęcia praktyczne
"ZS nr 1 w Choszcznie to szkoła na wysokim poziomie, bardzo dobrze przygotowująca do matury. Nauczyciele
przeciętni, ale w większości bardzo wyrozumiali. Atmosfera w murach naszej szkoły jest całkiem pozytywna. Nie
ma dużo co pisać, trzeba samemu się przekonać , POLECAM !!"
uczennica trzeciej klasy liceum
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
*szkoła bardzo dobrze wyposażona
*klasa językowa wyjeżdża za granicę na tzw. wymiany
*zapewnione dojazdy do szkoły
"Szkoła ma zróżnicowany poziom. Od bardzo wysokiego w klasach dwujęzycznych, medycznych, które wybierają uczniowie o wysokich notach. Poprzez klasę artystyczną, która w szkole zajmuje się teatrem, występami oraz gazetką szkolną. Po klasy mundurowe, od których jest, no nie oszukujmy się, najmniej wymagane. W szkole istnieje i "działa" SU—jak w każdej szkole. Jak już wspomniałem gazetka z tradycją już
ponad 11 lat. Ma ona wiele tytułów, wyróżnień. Jej nazwa to" Kontrast". Na arenie ogólnopolskiej. Teatr
działający pod nazwą "Klepsydra " - również laureat licznych nagród. Radiowęzeł czynny, na każdej przerwie nadawana jest muzyka. Nauczyciele, no nie oszukujmy się, są wymagający. Tzw. elita uczy klasy
dwujęzyczne i medyczne, z tego tytułu te klasy mają najbardziej "przerąbane", bo od nich się wymaga najwięcej. Członkowie teatru czy gazetki mają organizowane projekty, warsztaty, wyjazdy do Warszawy czy
Krakowa. Na spotkania z redaktorami czy aktorami. Atmosfera szkolna na OGROMNY PLUS, nie ma bójek
szkolnych, bo bójka= wywalenie ze szkoły. Można zdobyć certyfikaty anglojęzyczne albo niemieckojęzyczne. Ooo... co najważniejsze można sobie samemu wybrać rozszerzenie jakie się chce, a nie jak w innych
szkołach są z góry narzucone. SZKOŁA Z PASJĄ ! POLECAM "
uczeń klasy dwujęzycznej.
Opinie zebrał Jakub Cymerman
GI M PRE SS
S TR. 2 1
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 2 2
Od przedszkola do seniora
Dnia 11 grudnia 2015
dzinami. Festyn rozpoczął się o
postaci prezentów, które wrę-
w sali widowiskowo-
godzinie 16:00 gorącym przywi-
czył Mikołaj .
sportowej w Reczu odbyła się
taniem przybyłych dzieci, na-
angażowanych
XI edycja turnieju ,,Od przed-
stępnie rozpoczęto zabawę.
uczniów naszej szkoły, którzy
roku
szkola do seniora” dedyko-
W turniej zabyło
wielu
Jedną z nich była bar-
dawali z siebie wszystko, aby
dzo popularna ,,Stary niedź-
ich młodszym kolegom i kole-
UKS ,,Ina”
wiedź mocno śpi”, w której
żankom niczego nie brakowało.
Recz było zachęcenie do ak-
udział wziął Misiek (maskotka
tywności fizycznej i miłe spę-
Gimnazjum w Reczu) oraz Mi-
fantastycznej
dzenie wolnego czasu w gronie
kołaje i ich pomocnicy. Dodat-
zakończenie uczestnicy zrobili
rówieśników oraz rodziców.
kowymi atrakcjami był konkurs
sobie pamiątkowe zdjęcie z
rzutów karnych dla ojców i
przesympatycznymi nauczycie-
przeciąganie liny pomiędzy ro-
lami
dzicami a ich dziećmi. Na twa-
naszego gimnazjum. Nie może-
rzach
my się doczekać kolejnych edy-
wana dzieciom w wieku 5-6 lat.
Pierwsze
edycje
tej
imprezy rozgrywane były w
czerwcowe popołudnia w Parku Miejskim, następnie przeniesione zostały na orlika, a w
chwili obecnej stały się Mikołajkową atrakcją dla najmłodszych
przeprowadzaną
w sali gimnastycznej.
Główną intencją organizatorów
-
Tegoroczna edycja nieco różniła się od poprzednich,
gdyż mecze piłkarskie zastąpiono grami i zabawami, przeplatanymi konkurencjami dla rodziców.
Na imprezę przybyło
liczne grono przedszkolaków
(około 30) wraz ze swoimi ro-
dzieci
gościł
uśmiech, były pełne entuzjazmu i radości.
Spotkanie
minęło
w
atmosferze,
na
wychowania
fizycznego
cji .
Po za-
kończonych konkurencjach na
dzieci czekała niespodzianka w
Oskar Demczur
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 2 3
Choinki Nadziei
14 grudnia, jak co roku,
inkę zostały samodzielnie wy-
ki. Prezent od szkoły otrzymała
uczniowie naszej szkoły odwie-
konane przez młodzież gimna-
również dyrektor Ośrodka.
dzili DOM POMOCY SPO-
zjalną.
Pan Grześ Jurkiewicz
zapewnił
oprawę
muzyczną
naszej akcji. Uczennice kółka
wokalno — instrumentalnego
zaprezentowały program artystyczny.
Po
nim
nastąpiło
wspólne kolędowanie.
Mam nadzieję, że dzięki
takiej akcji młodzi ludzie uświaPani Joanna Bednarczyk
domią sobie, że osobom star-
Dolicach.
i Pani Bogusia Hołub zapewniły
szym należy się ogromny
„CHOINKI NADZIEI” to akcja
słodki poczęstunek dla pod-
szacunek. Młodość jest pięk-
charytatywna, która pozwala
opiecznych
Pomocy
na, ale wszyscy musimy pamię-
starszym, często bardzo scho-
Społecznej, a także wykonały
tać, że kiedyś nadejdzie sta-
rowanym
poczuć
drobne prezenty. Każdy starszy
rość….
magię świąt bożonarodze-
człowiek otrzymał paczuszkę i
niowych.
widać było łzy wzruszenia na
ŁECZNEJ
w
ludziom
Uczniowie i w tym roku wykazali duże chęci i zaangażowali się w wyjazd do Dolic.
Zawieźliśmy żywą, piękną choinkę. Tutaj wielkie podziękowania
dla
Nadleśnictwa
Choszczno, instytucji, która
od tego roku jest Przyjacielem
Szkoły i co roku gorąco wspiera naszą akcję. Ozdoby na cho-
Domu
twarzach mieszkańców placów-
Katarzyna Hejza-Konieczna
koorydator akcji
GI M PRE SS
S TR. 2 4
Urszula Sikora i Karolina Biskupska na podium Mistrzostw Polski
12 grudnia 2015 r. w
Ula,
po
przegranej
czasem, oczywiście wygra-
Stepnicy odbyły się III Otwar-
pierwszej walce, motywuje się i
ną, po czym uzyskuje miejsce
te Mistrzostwa Polski w
drugą z nich kończy przed
2.
Brazilian Jiu-Jitsu dzieci. W
Dziewczyny z dumą i
zawodach tych wzięły udział
zadowoleniem wróciły do do-
dzieci ze Szkoły Podstawowej
mów ze wspaniałymi nagroda-
w Reczu oraz zawodniczki z
mi: medalami i pamiątkowymi
Gimnazjum im. A. Długosza:
dyplomami.
Karolina Biskupska i Ula Sikora.
Pamiętajmy, ż to kolej-
Karolina, po stoczo-
ny sukces naszych zawodni-
nych walkach uzyskała tytuł
czek.
brązowej medalistki w swo-
Pozdrawiamy i czeka-
jej kategorii, została także do-
my na kolejne zwycięskie walki.
datkowo wyróżniona pucharem, za nieustępliwość
w
Redakcja
walce.
(współpraca Ula i Karolina)
Realizujemy projekt - „Recz na rzeczy”
Miło jest nam poinformować, że w ramach
konkursu grantowego
„Równać szanse” Towarzystwo Miłośników Recza
otrzymało dofinansowanie
na realizację projektu „Recz
na rzeczy - dziennikarskim okiem”.
W ramach tego projektu, finansowanego przez
Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży oraz Polsko Amerykańską Fundację Wolności, jako redaktorzy GIMpressu (obecni oraz nasi absolwenci) będziemy wykony-
wali działania, polegające na
dokumentowaniu najważniejszych wydarzeń na terenie
szkoły, miasta i gminy Recz.
Ponadto zostaną dla
nas zorganizowane warsztaty dziennikarskie, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem, wycieczki i wiele
innych
Projekt będzie realizowany od lutego do
sierpnia 2016 r. Wtedy
odbędzie się jego podsumowanie.
W najbliższych wydaniach GIMpressu wszystkich
zainteresowanych będziemy
na bieżąco informowali o
realizowanych działaniach.
Nadmieniamy, że w
związku z powyższym od
marca, co miesiąc, ukazywać
się będzie dodatek do GIMpressu pt. GIMpress
EXtra.
Redakcja
R OK 2 015, N UME R 12
S TR. 2 5
Sprawdź czy zdasz - próbne egzaminy gimnazjalne
J. POLSKI
Przyporządkuj frazeologizmom (1.–4.) ich znaczenie(A–E).
A. machnąć na coś ręką
1. stać się członkiem jakiejś organizacji
B. być poruszonym, gniewać się, złościć
2. przykładać rękę do czegoś
C. uczestniczyć w czymś, przyczyniać się do czegoś
3. wstąpić w szeregi czegoś
D. zrezygnować z czegoś, uznać coś za stracone
4. odejść z pustymi rękami
5 . bez niczego; nie załatwić niczego
MATEMATYKA
Ze sprawdzianu czterech uczniów otrzymało ocenę celującą, dziesięciu – bardzo dobrą, a jeden – dobrą. Pozostali uczniowie otrzymali oceny dostateczne. Średnia ocen ze sprawdzianu wyniosła 4,5.
Ilu uczniów otrzymało ocenę dostateczną? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A.
3
B. 7
C. 10
D. 15
FIZYKA
W pewnej odległości od siebie umieszczono dwie identyczne kulki o metalizowanych powierzchniach.
Ładunek elektryczny zgromadzony na pierwszej kulce wynosił +6q, a na drugiej –4q (gdzie q oznacza ładunek
jednostkowy).
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Po zetknięciu ze sobą kulek i ponownym ich rozdzieleniu, ładunki na powierzchniach kulek
wynosiły odpowiednio
A. +5q i +5q
B. –q i –q
C. +q i +q
D. –q i +2q
GEOGRAFIA
Wymienione poniżej pasma górskie (A–C) połącz z odpowiadającymi im szczytami (1.–4.).
A. Karkonosze
1. Babia Góra
B. Góry Świętokrzyskie
2. Śnieżka
C. Tatry
3. Rysy
4. Łysica
HISTORIA
Uzupełnij poniższy tekst, wybierając właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–C.
Język powszechnie stosowany w dokumentach w czasach średniowiecznych, to 5.1.................. . Tym językiem posługiwali się
ludzie wykształceni. W tym okresie w Italii, Francji, Polsce czy Szwecji istniał jednolity system 5.2...................... , a wszelkich
niechrześcijan uznawano za nieprzyjaciół. Opisane w źródle dążenie do stworzenia społeczeństwa jednolitego m.in. pod względem kultury nazywamy 5.3. ................... .
5.1. A. greka B. łacina C. hebrajski
5.2. A. religijny B. monetarny C. metryczny
5.3. A. unią realną B. uniwersalizmem średniowiecznym C. reformą gregoriańską
Opracowała
Wiktoria Bagrowska
GI M PRE SS
S TR. 2 6
Wywiad z Panią Anną Kowal
Od ilu lat jest Pani nauczy-
kacje:). Do wad zaliczyłabym
ze szkoły. Tęskni Pani za na-
cielką?
brak środków pieniężnych dla
szymi uczniami?
Pracę jako nauczyciel zaczęłam 5
szkół, np. na wyposażenie klas
Oczywiście, w szczególności za moją
lat temu.
językowych w multimedia bądź
klasą III B, którą zresztą POZDRA-
Nie znudziła się Pani z cza-
nawet papier na ksero.
WIAM :))
sem praca, którą Pani wy-
Co robi Pani w wolnym
Co Pani sądzi o młodzieży
konuje?
czasie?
reczowskiego gimnazjum ?
Raczej nie, choć nie lubię rutyny.
Wolny czas spędzam aktywnie.
Generalnie rzecz biorąc młodzież
Czy ta praca była Pani ma-
Nie jestem typem domatora. Fa-
reczowska jest pełna marzeń i opty-
rzeniem
scynują mnie podróże i sporty
mizmu, troszeczkę niezdecydowana,
lat ?
ekstremalne,
ale zawsze chętna do współpracy,
Ha ha, dobre pytanie. :) Nie, nie
snowboard i offroad na quadach.
lecz jak wiadomo wszędzie zdarzają
była moim marzeniem, zawsze
Lubi Pani podróże? Jakie
się wyjątki:))
chciałam zostać piosenkarką, ale
miejsca
Jakie pytanie zadałaby Pani
z czasem zdałam sobie sprawę,
zwiedzić ?
innym nauczycielom naszej
że raczej w tym kierunku nie
Uwielbiam podróżować, jest to
szkoły?
mam uzdolnień:)
moje główne hobby:). Do tej pory
Tęsknicie?:)
Jakie są wady a jakie zalety
udało mi się zwiedzić większość
pracy nauczyciela Pani zda-
krajów europejskich oraz azjatyc-
niem ?
ką część Turcji.
Jeśli chodzi o zalety to jedną z
Minęło już kilkanaście dni,
głównych jest na pewno kontakt z
od dnia, w którym Pani
młodymi ludźmi i oczywiście wa-
odeszła od nas
od
dziecięcych
w
szczególności
udało
się
Pani
Rozmawiały
Karolina Papierska
Patrycja Kaźmierczak
Konkurs na najpiękniejszą dynię - Helloween
1 miejsce zajęła klasa III B
Kowal oraz Katarzyna
w naszej szkole odbył się
2 miejsce klasa I B
Szczepaniak.
konkurs na najpiękniej-
3 miejsce klasa III A
Dnia 29 listopada
szą dynię.
Konkurs ma na
Organizatorkami
celu poznawanie tradycji
jurorów, którymi
konkursu, odbywającego
i zwyczajów w krajach
byli nauczyciele gimna-
się tradycyjnie w Hello-
anglojęzycznych.
zjum:
ween, były Pani Anna
Wg
Karolina Papierska
GI M PRE SS
S TR. 2 7
Samorząd Uczniowski informuje…
Za
nami
ponad
śmy 97. rocznicę od-
W naszych pla-
trzy miesiące nauki. Wie-
zyskania przez Polskę
nach jest uruchomienie
le się w tym czasie wy-
niepodległości. Na ten
„Skrzynki
darzyło, a jeszcze wiele
dzień SU przygotował
wej”. Chcielibyśmy, aby-
przed nami.
biało-czerwone kokardy
ście dzielili się z nami
Życie naszej szko-
dla wszystkich uczniów.
swoimi pomysłami i spo-
ły obfituje w różne uro-
Wpięte w białe koszule
strzeżeniami. Pomóżcie
czystości, a Samorząd
podkreślały powagę ape-
nam uatrakcyjnić życie
Uczniowski ma przy-
lu i pomagały uczcić to
naszej szkoły. Skrzynkę
jemność je współor-
ważne wydarzenie.
znajdziecie w klasie nu-
Samorząd Uczniowski
mer 1 (u pani M. Saw-
Pierwszą z nich
nie zapomniał również o
czuk). Czekamy na wa-
Dzień
andrzejkach.
sze sugestie.
ganizować.
był
kontakto-
Edukacji
Podczas
Narodowej. Z tej okazji
przerw na holu można
Już niedługo Świę-
uczniowie przygotowali
było wziąć udział w za-
ta Bożego Narodzenia.
uroczysty apel. Członko-
bawnych wróżbach. Nie-
Życzymy
wie
jeden z nas poznał imię
pracownikom
Uczniowskiego zadbali o
przyszłego
lub
uczniom naszej szko-
słodkie
przyszłej
żony. Dzięki
ły szczęśliwych, spo-
naszego
wróżbom wiemy, kim z
kojnych i rodzinnych
gimnazjum, wyrażając w
zawodu zostaniemy w
Świąt oraz szczęśli-
ten
swoją
przyszłości. Szkoda, że
wego, Nowego 2016
wdzięczność za ich co-
gimnazjaliści już za bar-
Roku.
dzienną pracę.
dzo we wróżby nie wie-
Samorządu
upominki
pracowników
sposób
dla
10 listopada w naszej szkole upamiętnili-
męża
rzą. Mimo to zabawa była przednia.
wszystkim
i
Samorząd Uczniowski
GIMpress
SPROSTOWANIE
Redaktor naczelny
Jakub Cymerman
Zastępca
W poprzednim numerze GIMpressu w słowa Wiktorii Rakowskiej wdarł się złośliwy chochlik., który zmie-
Karolina Papierska
nił trochę sens tego, co chciała Wiktoria przekazać. W związku z tym przepraszamy i jeszcze raz zamiesz-
Redakcja
czamy cały poprawiony tekst.
Wiktoria Bagrowska
Natalia Janiak
Agata Gołąb
Dziękuję za Wasze głosy i za zaufanie jakim mnie obdarzyliście
Ada Cybulska
podczas wyborów. Dzięki Wam i dla Was mogę sprawować
Marcin Kałużny
funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
Aleksandra Podlipna
Wiktoria Staszak
Aleksandra Żygała
Aleksandra Kowalczyk
Wyniki wyborów były dla mnie miłym zaskoczeniem. Konkuren-
Patrycja Kaźmierczak
cja była silna, każdy z kandydatów miał ciekawe propozycje
Amelia Safarzyńska
na urozmaicenie życia szkoły. Tym bardziej cieszę się, że zaufaliście
Urszula Sikora
właśnie mi.
Karolina Biskupska
Oskar Demczur
Współpraca
Monika Olender - Zań
Katarzyna Hejza - Konieczna
Bogumiła Hołub
Samorząd Uczniowski
(Wiktoria Rakowska)
Zapraszam wszystkich do współpracy. Liczę na Wasze
zaangażowanie. Razem możemy stworzyć coś ciekawego.
Chciałabym, aby udało mi się zrealizować moje postanowienia
Wierzę w swoje siły.
Towarzystwo Miłośników Recza
Urząd Miejski (Izabela Rogan)
UKS „Ina” Recz
Jeszcze raz dziękuję za poparcie!
Internet
Artur Stąporek
Agata Gołąb
Wiktoria Rakowska
(Dariusz Kowalewski)
Opieka literacka
Aleksandra Gryczewska
Opieka merytoryczna
Maciej Gryczewski
Przewodnicząca SU
spisała
Patrycja Kaźmierczak

Podobne dokumenty

Gimpress_2015_4 - Gimnazjum w Reczu

Gimpress_2015_4 - Gimnazjum w Reczu Największym zaskoczeniem jednak było wejście Pani Minister, w której rolę wcielił się... uczeń Maciej Domagalski. Pokazał jak świetnie potrafi chodzić na szpilkach, w obcisłej spódnicy i z peruką n...

Bardziej szczegółowo

„Recz na rzeczy” - dziennikarskim okiem

„Recz na rzeczy” - dziennikarskim okiem Jakie są pozytywne strony regularnego oddawania krwi? Pomoc innym, satysfakcja. Są to dwa najważniejsze czynniki. Jak często można oddawać krew? Krew pełną, czyli taką, która zawiera wszystkie skła...

Bardziej szczegółowo