DZPZ/ 333 / 20 A PN / 2016 Olsztyn, 12 sierpnia 2016 r. Do

Transkrypt

DZPZ/ 333 / 20 A PN / 2016 Olsztyn, 12 sierpnia 2016 r. Do
DZPZ/ 333 / 20 A PN / 2016
Olsztyn, 12 sierpnia 2016 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul.
nierska 18
10 – 561 Olsztyn
Do wiadomo ci
uczestników post powania
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, e w post powania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw
„stabilizatorów serca” (Biuletyn Zamówie
Publicznych, Og oszenie nr 160687 - 2016; data
zamieszczenia: 27.07.2016) wybrano do realizacji zamówienia ofert firmy:
- oferta nr 03 - Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powsta ców
skich 54a/2,
53-333 Wroc aw o warto ci 260 447,40 z brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta w najwy szym stopniu wype ni a wymagania okre lone w przyj tym kryterium
wyboru jakim by a cena (90%) oraz termin p atno ci (10%).
Streszczenie oceny i porównanie z
onych ofert:
Nr oferty
Liczba pkt. w
kryterium cena
01
02
03
0,67
0,73
0,90
Liczba pkt.
w kryterium
termin
gwarancji
0,10
0,10
0,10
Razem
Lokata
0,78
0,83
1,00
III
II
I
W post powaniu udzia wzi li:
Numer
oferty
01
02
03
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Medtronic Poland Sp. z o. o.,
Ul. Polna 11,
00-633 Warszawa
Maquet Polska Sp. z o.o.,
Ul. Osma ska 14,
02-823 Warszawa
Agencja Naukowo-Techniczna
SYMICO Sp. z o.o.,
Ul. Powsta ców
skich 54a/2,
53-333 Wroc aw
Warto
brutto pakietów
Termin
gwarancji
347 760,00 z
30 dni
320 220,00 z
30 dni
260 447,40 z
30 dni
DZPZ/ 333 / 20 A PN / 2016
Olsztyn, 12 sierpnia 2016 r.
Wykonawcy wykluczeni:
Zamawiaj cy nie wykluczy adnego Wykonawcy bior cego udzia w post powaniu.
Oferty odrzucone:
Zamawiaj cy nie odrzuci oferty adnego Wykonawcy bior cego udzia w post powaniu.
Podpisanie umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym ni 5 dni
od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycj art. 94
ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo Zamówie Publicznych. Jednostronnie podpisane umowy zostan wys ane
poczt .
Od niniejszej decyzji nie przys uguj
rodki ochrony prawnej okre lone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych ( Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.
nr 171 poz.1058 ) – Dzia VI „ rodki ochrony prawnej ”.
DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE
Irena Kierzkowska
( Podpis osoby uprawnionej )

Podobne dokumenty