Załącznik nr 2 - BIP Rudnik

Transkrypt

Załącznik nr 2 - BIP Rudnik
Załącznik nr 3
Wykaz oferowanego sprzętu
WYKAZ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ
Przystępując do udziału w otwartym konkursie na obsługę imprezy gospodarczo kulturalnej „Wiklina 2011 Rudnik nad Sanem” w zakresie świadczenia usług lunaparkowych ja,
niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że niżej wyszczególniony sprzęt i urządzenia
zostaną rozstawione podczas trwania imprezy „Wiklina 2011 Rudnik nad Sanem” w dniach
28.05.2011 r. – 29.05.2011 r.:
L.p.
Nazwa urządzenia
……………………, dnia ………………
Ilość
………………………………………………
podpis i pieczęć Wykonawcy
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)