Informacja o zawodzie

Transkrypt

Informacja o zawodzie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Informacje o możliwościach
kształcenia w branży techniki
rolniczej
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Spis treści
Wstęp
3
1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej
4
2. Informacje o kierunkach: Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i inżynieria produkcji, Edukacja
Techniczno – Informatyczna
oraz wybranych specjalnościach w ramach tych kierunków
7
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Wstęp
Brak inżynierów to zagrożenie dla rozwoju gospodarki dla całego kraju. Według
prognozy w 2013 r. w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. Inżynierów. Taki stan
rzeczy częściowo wynika z faktu, że maturzyści stojący przed wyborem studiów najczęściej
decydują się na kierunki humanistyczne. Obecnie w Polsce studiuje prawie 2 mln. osób,
z czego: 26% na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych, kolejne 26% na
pedagogicznych. Również wśród małopolskich studentów największą popularnością cieszą
się kierunki społeczne (humanistyczne i pedagogiczne itp.) i ekonomiczne (administracja
i prawo). W roku 2009/2010 studiowało je odpowiednio 29,6% i 26,4 ogółu. Kierunki
techniczne wybrało 20,3%, a rolnicze 7,4% wszystkich studentów.1
Młodzież niechętnie wybiera studia techniczne. Aby zmienić tą sytuację od 2008 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu Kierunków
Zamawianych dofinansowuje kształcenie studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju
gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Analizy wskazują,
że absolwenci tych kierunków będą poszukiwani na rynku pracy, a kwalifikacje i wiedza
zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju
gospodarki polskiej.
Niezależnie w jakim kierunku rozwinie się cywilizacja, istnienie człowieka zawsze
będzie uzależnione od żywienia, a żywienie zaś od gospodarki rolnej. Trudno jest wyobrazić
sobie dzisiaj rolnictwo bez nowoczesnej techniki rolniczej i dobrze wykształconych kadr,
które potrafią tę technikę prawidłowo wykorzystać i obsługiwać. Narastający stopień
technicznego skomplikowania i informatyzacja maszyn rolniczych, wzrost znaczenia wiedzy
naukowej i technicznej w projektowaniu i konstruowaniu maszyn rolniczych oraz w rolniczych
procesach produkcji powoduje, że do ich obsługi i naprawy potrzebna jest wiedza inżyniera specjalisty z zakresu inżynierii rolniczej. Te kwalifikacje osoby zainteresowane mogą
uzyskać poprzez ukończenie kierunku Technika Rolnicza i Leśna lub Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji. Specjalności, jakie można zdobyć na tych kierunkach wskazują,
że oprócz przygotowania technicznego studenci zdobywają wiedzę i wykształcenie, które
umożliwia im poszukiwanie zatrudnienia nie tylko w branży rolniczej, ale także w jej
otoczeniu,
gdyż
w
nowocześnie
rozwijającym
się
rolnictwie
wzrasta
znaczenie
przedsiębiorstw i instytucji obsługujących rolnictwo.
1.
Rynek pracy, przedsiębiorczość i edukacja w Małopolsce. Raport za 2010
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przemyśle rolno – spożywczym i leśnym, jak
również w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza
techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia także absolwentom zatrudnienie
w różnych sektorach gospodarki żywnościowej, w sektorze usług technicznych, w zakładach
produkujących maszyny rolnicze i leśne, w administracji państwowej oraz w szkolnictwie po
ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
I. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej
Uczelnia /Wydział
Kierunek i specjalności
Uniwersytet Rolniczy
Technika Rolnicza i Leśna
w Krakowie
I stopień
ul. Balicka 116 B

Technika i energetyka
30 – 149 Kraków

Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
Tel.14 633-62-45
II stopień
www.ur.krakow.pl

Inżynieria rolnicza i spożywcza
Wydział Inżynierii Produkcji

Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
i Energetyki

Ekoenergetyka i technika leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopień

Inżynieria produkcji surowcowej

Infrastruktura i logistyka
Uniwersytet Przyrodniczy
Technika Rolnicza i Leśna
w Lublinie

Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich
Wydział Inżynierii Produkcji

Informatyka w inżynierii rolniczej
ul. Akademicka 13

Technika motoryzacyjna i energetyka
20 – 950 Lublin

Inżynieria żywności
tel.81 445-66-32

Odnawialne żródla energii i ekoenergetyka
www.up.lublin.pl

Inżynieria gastronomiczna
Wydział Inżynierii Produkcji

Technika i infrastruktura przemysłu spożywczego
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria rolnicza

Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Edukacja Techniczno - Informatyczna

Obsługa informatyczna produkcji rolniczej

Systemy komputerowego wspomagania w przemyśle
spożywczym
Uniwersytet Przyrodniczy
Technika Rolnicza i Leśna
w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28
60 – 637 Poznań
Ekonomika
i
organizacja
usług
technicznych
w rolnictwie

Technika rolnicza
tel. 48 61-848-7200
www.up.poznań.pl
Wydział Rolnictwa i Bioinżynerii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technika Rolnicza i Leśna
Technologiczny
I stopnia
w Szczecinie

Infrastruktura i ekotechnika
Al.Piastów 17

Agroenergetyka i i systemy informatyczne w rolnictwie
70-310 Szczecin

Technika i usługi w leśnictwie
tel.91 449-41-11
II stopnia
www.zut.edu.pl

Informatyka i doradztwo w technice rolniczej i leśnej
Wydział Kształtowania

Technika w rolnictwie i leśnictwie
Środowiska i Rolnictwa

Zarządzanie
i organizacja w technice rolniczej
i leśnej
Szkoła Główna Gospodarstwa
Technika Rolnicza i Leśna
Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria i informatyka w rolnictwie
02-787 Warszawa

Inżynieria i informatyka w leśnictwie
ul. Nowoursynowska 164

Technologie energetyki odnawialnej
Tel.22 593-45-500
www.sggw.pl
Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy
Technika Rolnicza i Leśna
we Wrocławiu

Inżynieria rolnicza i leśna
Pl. Grunwaldzki 24 A

Inżynieria rolno – spożywcza
50 – 363 Wrocław

Informatyka w inżynierii rolniczej
Tel.71 320-15-46

Technika motoryzacyjna w inżynierii rolniczej
www.up.wroc.pl
Wydział PrzyrodniczoTechnologiczny
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Uniwersytet
Warmińsko
– Technika Rolnicza i Leśna
Mazurski w Olsztynie
I stopień
ul. Oczapowskiego 11

10 -719 Olsztyn
II stopień
Tel.89 523-49-13

Energetyka i odnawialne źródła energii
www.uwm.edu.pl

Mechatronika w rolnictwie
Wydział Nauk Technicznych

Maszyny rolnicze i przemysłu spożywczego
Uniwersytet Technologiczno–
Technika Rolnicza i Leśna
Przyrodniczy w Bydgoszczy
I stopień
ul. ks. Kordeckiego 20

Inżynieria procesów rolno – spożywczych
85-225 Bydgoszcz

Maszyny do kształtowania i ochrony krajobrazu
Technika rolnicza i leśna
tel.52 373-02-80
www.utp.edu.pl
Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska
Technika Rolnicza i Leśna
ul. St. Mikołajczyka 5

inżynieria rolnictwa
45-271 Opole
tel. 77 400-60 - 00
www.po.opole.pl
Wydział Mechaniczny
Politechnika Koszalińska
Technika Rolnicza i Leśna
ul.Racławicka 15-17

Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego
75-620 Koszalin

Technika w architekturze krajobrazu
tel. 94 34-78-329

Inżynieria przetwórstwa spożywczego
www.wm.politechnika.koszalin.pl 
Inżynieria usług na obszarach wiejskich
Wydział Mechaniczny
Inżynieria

i
techniki
komputerowe
w
rolnictwie
i leśnictwie

Techniki i metody ochrony roślin
Politechnika Białostocka
Technika Rolnicza i Leśna
ul. Wiejska 45 A

Inżynieria żywności
15-351 Białystok

Inżynieria rolnicza
tel.85 746-90-00

Odnawialne źródła energii
www.pb.edu.pl
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
II. Informacje o kierunkach: Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i inżynieria
produkcji, Edukacja Techniczno – Informatyczna oraz wybranych specjalnościach
w ramach tych kierunków
Technika Rolnicza i Leśna jest kierunkiem o charakterze techniczno - rolniczym.
Absolwenci tego kierunku posiadają szeroki zakres wiedzy technicznej, uzupełnionej
wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie
umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów
z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych, czystych pod
względem ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz
utrzymywania. Program studiów, obok przedmiotów podstawowych obejmuje między innymi
następujące przedmioty kierunkowe z zakresu informatyki: architektura komputerów,
systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, metodologia programowania, języki
programowania, metody obliczeń numerycznych. Z zakresu inżynierii: materiałoznawstwo,
inżynieria produkcji rolniczej i leśnej, technologia działów produkcji rolniczej i leśnej,
technologia i organizacja napraw, inżynieria systemów, automatyka i sterowanie.
Absolwenci kierunku TRiL mogą podjąć pracę: gospodarstwach rolniczych, zakładach usług
leśnych (ZUL), przedsiębiorstwach handlu maszynami rolniczymi i leśnymi, zakładach
produkcyjnych
maszyn
rolniczych
i
leśnych,
oraz
przetwórstwa
płodów
rolnych,
nadleśnictwach i administracji leśnej, szkolnictwie zawodowym, zakładach (warsztatach)
naprawczo-usługowych,
biurach
konstrukcyjnych,
branżowych
instytutach
naukowo-
badawczych oraz własnym agrobiznesie.
Technika Rolnicza to specjalność, która przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań
inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.
Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także
nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących
w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Specjalność ta przygotowuje do
pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych
rolnictwa,
przetwórstwa
rolno-spożywczego
i
leśnictwa,
a
także
w
jednostkach
gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza,
informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia
umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania
produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze
gospodarki żywnościowej.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Informatyka w Inżynierii Rolniczej - to specjalność, która przygotowuje do samodzielnego
i twórczego rozwijania i wdrażania technologii informatycznych w szeroko rozumianych
obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno- spożywczej i leśnej. Studenci uzyskują wiedzę
zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych i związanych z techniką
rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych. W efekcie tego mają
wysokie
kwalifikacje
wspomagającego
zawodowe
analizę,
pozwalające
projektowanie
i
im
na
wytwarzanie
oprogramowania
procesami
technologicznymi
sterowanie
w rolnictwie i jego otoczeniu.
Inżynieria rolnicza i spożywcza to specjalność, której absolwenci posiadają wiedzę
z zakresu inżynierii przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
stosowanych
w
transportowych,
przemyśle
inżynierii
technologicznych.
rolno-spożywczym,
procesowej
Posiadają
także
i
urządzeń
aparaturowej
umiejętności
napędowych
oraz
m.in.
w
i
systemów
robotyzacji
procesów
zakresie
projektowania
i optymalizowania linii technologicznych, z uwzględnieniem zarówno kryteriów technicznych
i eksploatacyjnych, jak i ekonomicznych. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia
m.in. w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących maszyny i aparaty
przemysłu spożywczego.
Inżynieria żywności – absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu nauk
technicznych i rolniczych oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności i systemów
jakości stosowanych przy produkcji żywności. Dysponują także umiejętnością projektowania
procesów
technologicznych,
prowadzenia
ich
modernizacji
z
wykorzystaniem
profesjonalnych metod optymalizacji. Absolwent przygotowany jest to pracy na stanowiskach
inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą
i obrotem żywności.
Odnawialne źródła energii – to specjalność, której absolwenci posiadają wiedzę z zakresu
nauk technicznych i rolniczych, roślin energetycznych, produkcji biopaliw, odnawialnych
źródeł energii. Posiadają także umiejętności projektowania technologii, przetwarzania
surowców rolniczych, spożywczych i leśnych na cele energetyczne oraz instalacji
energetycznych. Absolwenci są przygotowywani do pracy w gospodarstwach rolnych,
przedsiębiorstwach energetycznych, zakładach produkcji leśnej, przetwórstwa rolno –
spożywczego, branżowych instytutach naukowo – badawczych.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Ekoenergetyka i technika leśna - specjaliści z tego zakresu posiadają wiedzę na temat
technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej,
maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji
biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają także
umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki
odnawialnej
wykorzystywanych
zarówno
w
gospodarce
żywnościowej,
jak
i pozażywnościowej. Zdobyte wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w sektorze produkcji
rolniczej,
sektorze
usług
technicznych
i
przemyśle
spożywczym
oraz
zakładach
projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, a także
w placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej.
Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich - studia na tej specjalności kształcą do
pracy w sektorze obsługującym rolnictwo pod względem technicznym, organizacyjnym
i handlowym. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wprowadzania nowoczesnych
form mechanizacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Technika i infrastruktura przemysłu spożywczego - studia na tej specjalności dają
absolwentom wiedzę w zakresie konstrukcji, budowy, obsługi i eksploatacji maszyn oraz
urządzeń w przemyśle rolno-spożywczym. Znajdują oni zatrudnienie w różnych sektorach
tego przemysłu, w biurach projektowych, w placówkach naukowo-badawczych oraz
w szkolnictwie.
Technika motoryzacyjna i energetyka to specjalność, która kształci absolwentów
z
problematyki
motoryzacyjnej
i
energetycznej,
obejmującej
konstrukcje,
budowę
i eksploatację pojazdów i maszyn. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu diagnostyki
technicznej, gospodarki paliwowo-smarowej, gospodarki energetycznej, motoryzacyjnego
skażenia środowiska, mechatroniki, logistyki i transportu, oceny i wyceny pojazdów,
technologii komputerowej w budowie pojazdów, systemów zarządzania jakością oraz sztuki
negocjacji.
Zarządzanie i inżynieria produkcji – to kierunek, którego absolwent posiada umiejętności
menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji
rolno-spożywczej, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów
i systemów produkcyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, logistyki,
zarządzania
inwestycjami
rzeczowymi,
formułowania
zadań
z
zakresu
technologii
zarządzania i transferu technologii oraz innowacyjności. Jest również przygotowany do
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
zarządzania
procesami
produkcyjnymi
w
inżynierii
produkcji
rolno-spożywczej,
organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,
udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych, rozwojowych dotyczących innowacji
technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa
technicznego i organizacyjnego. Realizowany program studiów przygotowuje absolwentów
do podjęcia pracy w sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, sektorze
produkcji rolniczej, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne
i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej
i terenowej oraz szkolnictwie. Przekazywany zakres wiedzy merytorycznej obejmuje nie tylko
problematykę krajową sektora rolno-spożywczego ale również m.in. krajów Unii Europejskiej.
Inżynieria kształtowania środowiska - specjalność ta kształci absolwentów w zakresie
technologii rolniczych mniej uciążliwych dla środowiska. Absolwenci zdobywają kwalifikacje
do pracy w sektorze gospodarki rolnej na stanowiskach związanych z planowaniem
zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnościekowej oraz ochrony środowiska.
Zarządzanie i inżynieria rolnicza - studia na tej specjalności mają charakter
interdyscyplinarny z zakresu inżynierii rolniczej z przygotowaniem w zakresie organizacji
i zarządzania, prawa i finansów. Absolwenci przygotowani są do pracy przy projektowaniu
konstrukcji, automatyzacji oraz monitoringu obiektów technicznych w otoczeniu rolnictwa.
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa - specjalność daje wiedzę merytoryczną na temat
teoretycznych,
technologicznych
i
inżynierskich
zagadnień
produkcji,
konserwacji
i przechowalnictwa żywności. Absolwent uzyskuje kompendium wiedzy z zakresu logistyki
i dystrybucji żywności, a także wiedzy ekonomiczno-finansowej i prawnej w tej dziedzinie.
Edukacja techniczno – informatyczna - absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę
z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn rolniczych
i spożywczych oraz informatyki. Przygotowani są do: administrowania i obsługi systemów
informatycznych w przemyśle rolno-spożywczym, rolnictwie i gospodarstwach rolnych,
administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie,
oraz prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle rolno-spożywczym,
rolnictwie i gospodarstwach rolnych oraz przemysłowym zapleczu badawczym, zarządzania
zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Obsługa informatyczna produkcji rolniczej - specjalność ta jest przygotowana dla osób
zainteresowanych zarówno produkcją rolniczą, jak też użytkowym zastosowaniem
informatyki. Absolwenci przygotowani są do administrowania i obsługi systemów
informatycznych oraz oprogramowania specjalistycznego, stosowanego w rolnictwie
i gospodarstwach rolnych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej,
przemysłowym zapleczu badawczo-rozwojowym, a także zakładania małych i średnich
przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach podjętej działalności gospodarczej.
Systemy komputerowe wspomagania w przemyśle spożywczym - specjalność ta daje
wiedzę na temat teoretycznych i technologicznych zagadnień produkcji, przetwórstwa
i przechowalnictwa żywności wspomaganych komputerowymi systemami informatycznymi.
Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych i doradczych, instytucjach
tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne, zakładach rolnospożywczych, małych i średnich jednostkach gospodarczych, administracji oświatowej,
samorządowej, państwowej i gospodarczej.
Opracowano w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Tarnowie
lipiec 2011 r.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
www.gazetapraca.pl,www.utp.edu.pl,www.naukawpolsce.pap.pl,spin.sggw.pl,www.agroma.bialystok.pl
www.perspektywy.pl, www.up.lublin.pl
Lipiec 2011