kierunek Zarządzanie publiczne

Transkrypt

kierunek Zarządzanie publiczne
Pytania na egzamin licencjacki
obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016
I stopień, kierunek Zarządzanie publiczne
Pytania ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pojęcie misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa
Istota przedsiębiorczości w ujęciu prawnym i ekonomicznym
Model biznesowy i jego podstawowe elementy
Wpływ otoczenia organizacji na jej funkcjonowanie
Ewolucja struktur organizacyjnych – wymiary i zasady ich budowy
Racjonalność decyzji w zarządzaniu
Modele procesów decyzyjnych w zarządzaniu publicznym
System Get Things Done - istota i podstawowe zasady
Podstawowe zasady profesjonalnego networkingu
Zastosowanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel w biznesie
Marketing i jego stosowanie w praktyce
Strategia marketingowa - pojęcie, rodzaje i etapy
Rola procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie
Istota i zastosowanie Lean Management, Toyota Production System
Proces motywacji pracowników w organizacji
Decyzje finansowe podejmowane w przedsiębiorstwie
Ryzyko a źródła finansowania przedsiębiorstwa
Zakres informacyjny sprawozdań finansowych
Rola rachunkowości w przedsiębiorstwie
Pytania kierunkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Przedmiotowe i podmiotowe ujecie administracji publicznej
Relacje między administracją rządową i samorządową
Cele polityki spójności w UE i Polsce
Obszary wsparcia polityki spójności
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych dla poprawy spójności
społeczno-gospodarczej
Governance (współrządzenie) - pojęcie, założenia i zasady dobrego
współrządzenia
Innowacyjne metody zarządzania publicznego
Nowe Zarządzanie Publiczne - założenia i zasady
Formy organizacyjne gospodarki budżetowej
Problem samodzielności i samowystarczalności finansowej budżetów
samorządowych
Mechanizmy ograniczania długu publicznego państwa i jednostek samorządu
terytorialnego
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym
Decyzja administracyjna - pojęcie i rola
Znaczenie i rola organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie
Formy prawne organizacji pozarządowych w Polsce
Różnice w procesie rekrutacji pracowników samorządowych i służby cywilnej
Zasady zachowania etycznego urzędnika administracji publicznej
Budowanie marki organizacji publicznej
Segmentacja klientów administracji publicznej i ograniczenia tego procesu
Czynniki konkurencyjności sektora publicznego
Innowacje w sektorze publicznym jako źródło przewagi konkurencyjnej
Mienie publiczne - definicja, cechy, rodzaje zasobów i sposoby korzystania
Nadzór i kontrola nad majątkiem publicznym
Pojęcie i specyfika przedsiębiorczości publicznej
Porównanie przedsiębiorcy sfery publicznej i prywatnej
Narzędzia informatyczne wspomagające pracę urzędów świadczących usługi
elektroniczne
Najważniejsze usługi elektronicznej administracji wdrożone w Polsce
Funkcje planowania przestrzennego
Pożądane cechy planowania przestrzennego
Wyjaśnienie jakie ułomności mechanizmu rynkowego uzasadniają potrzebę
planowania zagospodarowania przestrzennego
Relacje administracji publicznej z otoczeniem
Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma współpracy administracji
publicznej z otoczeniem