Agencja Wywiadu - Antyterroryzm.gov.pl

Transkrypt

Agencja Wywiadu - Antyterroryzm.gov.pl
Antyterroryzm.gov.pl
Źródło: http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/agencja-wywiadu/548,Agencja-Wywiadu.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 05:16
Strona znajduje się w archiwum.
Agencja Wywiadu
Agencja Wywiadu uczestniczy w systemie antyterrorystycznym RP w związku z obowiązkiem
realizacji zadań nałożonych na nią w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu. Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami do zadań AW należy m.in.
●
●
●
●
"ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed (...) działaniami mogącymi
przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej";
"rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości
zorganizowanej";
"rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi (...)";
"prowadzenie wywiadu elektronicznego".
Realizując powyższe zadania AW monitoruje i analizuje działalność grup ekstremistycznych, które mogą stanowić
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP oraz polskich obywateli i obiektów za granicą. Uzyskiwane w toku tych działań
informacje są gromadzone, przetwarzane, a następnie przekazywane kluczowym odbiorcom w państwie.
AW współdziała także z krajowymi jednostkami odpowiedzialnymi za zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym oraz ich
zwalczanie, przede wszystkim z ABW, MON, BBN, SWW, SKW, SG, MSZ, BOR oraz Policją. W ramach tej współpracy bierze
udział m.in. w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Podobne dokumenty