OŚWIADCZENIE w/s świadczeń z pomocy społecznej

Transkrypt

OŚWIADCZENIE w/s świadczeń z pomocy społecznej
OŚWIADCZENIE w/s świadczeń z pomocy społecznej
.......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko, adres osoby składającej oświadczenie/
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………,dnia…………………
podpis………………………………..

Podobne dokumenty