Raporty EBI

Transkrypt

Raporty EBI
Raporty EBI
1z3
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
Raport EBI
typ raportu
Raport bieżący
numer
29/2010
data dodania
2010-06-15 09:42:14
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Raport Miesięczny za maj 2010
Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect",
przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w
przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych RODAN SYSTEMS S.A.:
W ocenie Zarządu w miesiącu maju 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia,
które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych RODAN SYSTEMS S.A
2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-05-2010 do 31-05-2010
Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.rodan.pl.
typ raportu
Raport bieżący
numer
20/2010
data dodania
2010-05-06 16:19:28
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Informacja na temat wygranego przetargu
Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że spółka Rodan Systems wygrała przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Agencję
Nieruchomości Rolnych, którego przedmiotem jest: "Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie zintegrowanego centralnego
systemu, składającego się z modułów: poczty elektronicznej i skrzynki podawczej, kancelarii i archiwum danych,
elektronicznego systemu obiegu dokumentów, portalu internetowego i intranetowego, aplikacji do modelowania procesów
biznesowych, obejmujący Biuro Prezesa oraz Oddziały Terenowe i filie Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Jednostkami
Gospodarczymi Zasobu oraz świadczenie usługi asysty i opieki technicznej".
Cena ofertowa wynosi 1 387 506 PLN brutto.
typ raportu
Raport bieżący
numer
21/2010
data dodania
2010-05-07 15:31:59
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku
Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2010 roku w dniu
10 maja 2010 roku.
typ raportu
Raport bieżący
numer
2010-06-18 10:28
Raporty EBI
2z3
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
22/2010
data dodania
2010-05-10 13:36:15
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU
Zarząd Rodan Systems S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport
kwartalny za I kwartał 2010 roku. W załączeniu treść raportu.
typ raportu
Raport bieżący
numer
24/2010
data dodania
2010-05-11 11:48:32
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Podpisanie umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych
Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że spółka Rodan Systems podpisała umowę, będącą wynikiem wygranego przetargu
nieograniczonego, ogłoszonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr
20/2010.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie w wersji testowej i produkcyjnej oraz wdrożenie do
użytkowania w pełni skonfigurowanego i sparametryzowanego Systemu składającego się z modułów: poczty elektronicznej i
skrzynki podawczej, kancelarii i archiwum danych, elektronicznego systemu obiegu dokumentów, portalu internetowego i
intranetowego oraz aplikacji do modelowania procesów biznesowych. W ramach umowy spółka Rodan Systems zapewni
również infrastrukturę informatyczną niezbędną do poprawnego działania Systemu oraz będzie świadczyć usługi asysty i
opieki technicznej.
System będzie obejmować Biuro Prezesa oraz Oddziały Terenowe i filie Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Jednostkami
Gospodarczymi Zasobu.
Wartość umowy wynosi 1 387 506 PLN brutto.
typ raportu
Raport bieżący
numer
25/2010
data dodania
2010-05-13 17:32:49
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2010 roku otrzymał informację o rezygnacji przez Pana Pawła
Kołakowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 maja 2010 roku bez wskazania przyczyny tej
rezygnacji.
typ raportu
Raport bieżący
numer
26/2010
data dodania
2010-05-14 14:27:34
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Raport Miesięczny za kwiecień 2010
Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect",
przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku:
typ raportu
Raport bieżący
numer
27/2010
data dodania
2010-05-25 18:11:05
spółka
RODAN SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Treści uchwał na NWZA zwołane na dzień 22 06 2010
Zarząd Spółki Rodan Systems Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego
2010-06-18 10:28
Raporty EBI
3z3
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji
W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami handlowymi w celu rozszerzenia sieci
partnerów biznesowych, w celu sprzedaży produktów z rodziny OfficeObjects® na rynek komenrcyjny.
4. Kelendarium Inwestora od 15.06.2010 _ 15.07.2010
22 czerwca 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z
dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Witold Kazimierz Staniszkis - Prezes Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
2010-06-18 10:28