Warszawa, 3 kwietnia 2009 r

Transkrypt

Warszawa, 3 kwietnia 2009 r
Ogłoszenie
o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 października 2016 r.
1. w art. 41 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2) Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;”
2. w art. 43 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) WAS w lokaty
wskazane w art. 41 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się
również umowy mające z przedmiot kontrakty terminowe na akcje spółek notowanych na GPW lub na
indeksy giełdowe takich spółek.”
3. w art. 43 skreśla się treść ust. 3 i 4.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 powyżej nie wymagała zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 1
stycznia 2017 r.
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 07 00, fax 22 555 07 01, www.tfi.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000329866; NIP 108-00-07-417; Kapitał zakładowy: 13 500 000 zł –
wpłacony w całości

Podobne dokumenty