Jarmark Bożonarodzeniowy Organizator: Promocja Regionu

Transkrypt

Jarmark Bożonarodzeniowy Organizator: Promocja Regionu
Jarmark Bożonarodzeniowy
Chojnice
10-12 grudzień 2010
Organizator: Promocja Regionu Chojnickiego
ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice
tel. 052 397 05 97, fax. 052 397 36 75
e-mail: [email protected]
KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszający: (Pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej)
……………………………………………….………………………………………………………………..………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………….…...
Adres:
ulica…………………………………….………… nr ………………… kod poczt……………………………………..,
miejscowość…………………………………………………..
NIP………………………………… REGON …………………............WWW…………………………………………..
telefon ……………………………….. fax. ………………………..…………e-mail ……………….…………………
Adres do korespondencji
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
Upoważniony przedstawiciel ….………………………………………………………………………………………….
Oferowany
asortyment……………………………………………………………………………………………………………………
Dane do faktury:……………………………………………………………………………………………………………..
Wynajmowana powierzchnia:
Domek 2m x 1,50m
350,00 pln (ilość domków ograniczona)
Namiot 3m x 3m
270,00 pln (ilość namiotów ograniczona)
2
Własne stoisko opłata za 1m
30,00 pln x ……… metrów = ……..
Oświadczamy, że zaznajomiliśmy się z Regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego i akceptujemy go w całości.
Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania zgodnie z zasadami
reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadającego pełnomocnictwa.
Nadesłanie niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w Jarmarku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na
otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres e-mail.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzania moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez
Promocję Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. (zgonie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101
z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim w celach promocyjno – handlowych.
TAK
NIE
Data ……………………………….
Pieczęć ………………………….……
Podpis……………………………………..

Podobne dokumenty