Instytucja Zarządzająca (IZ) publikuje wykaz projektów wybranych

Transkrypt

Instytucja Zarządzająca (IZ) publikuje wykaz projektów wybranych
Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-054/16
Instytucja Zarządzająca (IZ) publikuje wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny
Lp.
Tytuł projektu
Nazwa wnioskodawcy
Wartość
zatwierdzonego
projektu
Wartość dofinansowania
Wyniki oceny
Data wybrania projektu
do dofinansowania
Planowana data
rozpoczęcia realizacji
projektu
Planowana data
zakończenia realizacji
projektu
1
Śląskie. Inwestujemy w
talenty - II edycja
Województwo Śląskie
4 312 685,00 zł
4 097 050,75 zł
49
2016-07-19
2016-08-01
2017-07-31
Projekt został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 1460/126/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2016r. Jednocześnie przedmiotową uchwałą przyjęte zostały Zasady realizacji projektu.

Podobne dokumenty