Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z

Transkrypt

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z
Zarządzenie nr 75
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie
likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 10 uchwały nr 112 Senatu Uniwersytetu
Śląskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie "Wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych
w Uniwersytecie Śląskim”, na wniosek Dziekana Wydziału Informatyki i Nauki
o Materiałach, w związku z uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki i Nauki
o Materiałach z dnia 22 maja 2012 r. zarządzam co następuje:
§1
Likwiduje się na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach:
1) Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informatyki Szkolnej;
2) Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informatyki;
3) Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w nauczaniu fizyki i astronomii”.
§2
W związku z postanowieniem § 1 tracą moc zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach:
1) nr 41 z dnia 30 grudnia 1992 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie utworzenia
Podyplomowego Studium Informatyki Szkolnej (ze zmianami w zarządzeniach: nr 41
z dnia 5 lipca 2001 r. i nr 42 z dnia 5 lipca 2004 r.);
2) nr 1 z dnia 10 stycznia 2001 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmiany
w programie zajęć Podyplomowych Studiów Informatyki (ze zmianami
w zarządzeniach: nr 75 z dnia 28 października 2002 r. i nr 66 z dnia 2 listopada
2004 r.);
3) nr 45 z dnia 19 lipca 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie utworzenia
Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych „Informatyka w nauczaniu fizyki
i astronomii”.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś