Nazwa kierunku Biotechnologia Tryb studiów stacjonarne Profil

Transkrypt

Nazwa kierunku Biotechnologia Tryb studiów stacjonarne Profil
Nazwa kierunku
Biotechnologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku
Absolwent studiów drugiego stopnia na
kierunkuBiotechnologiaposiadapogłębioną
wiedzę teoretyczną pozwalającą na
opisywanie i wyjaśnianie złożonych
procesów zachodzących w żywych
organizmach. Potrafi zaplanować i
przeprowadzićeksperymentyopodstawach
biotechnologicznych oraz samodzielnie
zinterpretowaćwynikiwykorzystującdotego
celu narzędzia statystyczne. Zna zasady
działania i potrafi obsługiwać aparaturę
badawczą.
Absolwent
ma
również
pogłębioną wiedzą bioinformatyczną i
posiada umiejętności jej zastosowania w
biotechnologii. Zna i rozumie prawne i
etyczne aspekty biotechnologii oraz
ekonomiczne i organizacyjne zasady
funkcjonowania
przedsiębiorstw
biotechnologicznych
Specjalności
Kryteria kwalifikacji
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą
przystąpićosobylegitymującesiędyplomem
ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba
otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej
pierwszego stopnia, potwierdzona przez
uczelnię kandydata i wyliczona według
zasad zgodnych z regulaminem studiów
ukończonej uczelni.Ukończony kierunek
studiów musi mieścić się w następujących
obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych,
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
Kandydatów po studiach z innych obszarów
kształcenia będzie obowiązywała rozmowa
kwalifikacyjna
dotycząca
weryfikacji
zrealizowanych przed podjęciem studiów
treści programowych.
Przykładowe przedmioty
genomika i epigenetyczna ekspresja
genu
bioinformatyka
rośliny transgeniczne
ekonomika produkcji
Możliwości zatrudnienia
Absolwent może zostać zatrudniony w
placówkach
noukowo-badawczych
(instytuty, uczelnie wyższe), firmach
biotechnologicznych, laboratoriach oraz
innych
gałęziach
gospodarki
wykorzystującychtechnikibiotechnologiczne
(przemysł fermentacyjny, spożywczy,
farmaceutyczny lub biomedyczny)
Kontynuacja nauki
Abolwenci studiów kierunku Biotechnologia
mają możliwość kontynuowania kształcenia
na studiach doktoranckich trzeciego stopnia
na
kierunku
Biologia
lub
innych
podyplomowych,realizowanychnaWydziale
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Terminy
Terminy postępowania rekrutacjnego na
studia stacjonarne i niestacjonarne
rozpoczynające się od roku akademickiego
2016/2017.
Dokumenty
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)