Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Komentarze

Transkrypt

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND ENT/2011/04
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
4.
4.1.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
65 775 817,48
68 767 598,93
65 662 788,09
68 761 723,94
1 270,79
0,00
111 758,60
5 874,99
0,00
0,00
4.2. pozostałe
0,00
0,00
II.
0,00
72 662,04
0,00
65 775 817,48
72 662,04
68 694 936,89
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND ENT/2011/04
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego
roku kalendarzowego
Bieżący okres sprawozdawczy
66 381 556,09
67 013 841,53
-645 100,88
0,00
-281 567,37
0,00
0,00
0,00
645 100,88
645 100,88
281 567,37
281 567,37
0,00
0,00
0,00
0,00
39 362,27
1 962 662,73
65 775 817,48
68 694 936,89
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
EUROPA FUND ENT/2011/04
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
742 439,9518
728 332,1544
na koniec okresu sprawozdawczego
735 253,9401
725 318,7297
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
89,41
92,01
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
89,13
92,01
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
94,71
okresie sprawozdawczym
90,47
na koniec okresu sprawozdawczego
89,46
94,71
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND ENT/2011/04
IV
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
68 761 723,94
100,10%
0,00
0,00%
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
68 761 723,94
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,10%
0,00%
5 874,99
0,00
0,00
72 662,04
68 694 936,89
68 689 061,90
5 874,99
0,00
0,01%
0,00%
0,00%
0,11%
100,00%
99,99%
0,01%
0,00%
0,00