pobierz plik pdf - Tad-meT

Transkrypt

pobierz plik pdf - Tad-meT
OŚWIADCZENIE KLIENTA – ODWROTNE OBCIĄŻENIE
Data wypełnienia
Nazwa firmy
………………..……..…......................
………………………..……..…................
…..................................................
Adres
……………………………....…................
NIP
…………………………….……................
Niniejszym oświadczam / oświadczamy* , że:

Jestem / wyżej wymieniona firma jest* czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu
ustawy z dnia 11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. nr 177,
poz. 1054 z późn. zm. ),

Towary zamówione w „TAD – MET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa są zakupem w ramach prowadzonej ( wyżej wymienionej )
działalności gospodarczej,

Oświadczenie jest ważne do odwołania, jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić „TAD – MET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa o zmianie statusu jako podatnika VAT,

Zobowiązuję się do naprawienia szkody, w przypadku:
- podania w niniejszym oświadczeniu informacji niezgodnych ze
stanem
faktycznym,
- braku powiadomienia o zmianie statusu jako podatnika VAT przed dokonaniem
transakcji.

W załączeniu przedkładam kopię zaświadczenia o zarejestrowaniu podmiotu jako
podatnika VAT czynnego.
..…...….............……………………………………………
Czytelne podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu
*niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty