ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Transkrypt

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZP-15-013BN
Katowice, dn. 28.01.2015r
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wózka akumulatorowego ze skrzynią bagażową.
Nr sprawy : ZP-15-013BN
Działając zgodnie z art.38 ust.4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), Zamawiający zmienia treść SIWZ
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ.
Punkt 10 załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:
10. Ładowność skrzyni: od 1.100 kg do 1.400 kg
W związku ze zmianą SIWZ zostaje wydłużony termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.
Aktualny termin składania ofert wyznacza się na 02 luty 2015r godz.11:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian
Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
str. 1

Podobne dokumenty