regulamin

Transkrypt

regulamin
REGULAMIN
konkursu „BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM”
w ramach debaty „Bezpieczne Koło” – maj 2013
1. Konkurs jest inicjatywą uczestników debaty „Bezpieczne Koło” jaka
miała miejsce 17 maja 2013 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”
z udziałem przedstawicieli Spółdzielni, Policji, Straży Miejskiej,
Stowarzyszenia Razem Przeciw Przemocy, Delegatury Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Wola,
Dyrektorów placówek oświatowych.
2. Konkurs rozpoczyna się z po otrzymaniu regulaminu i trwać będzie
do 31.01.2014 r.
3. Temat konkursu brzmi „Bezpieczeństwo przede wszystkim”.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii.
§1
Warunki uczestnictwa w konkursie
Prace konkursowe należy składać Dyrektorowi placówki lub osobie
wyznaczonej przez Dyrekcję w terminie nie przekraczającym terminu
przekazania prac do SM KOŁO.
§2
Założenia konkursu
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną w formie komiksu
wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Bezpieczeństwo przede
wszystkim”
poruszająca
między
innymi
takie
sfery
jak:
przeciwdziałanie przestępczości, bezpieczne zachowania, jak uniknąć
zagrożeń,
zagrożenia
narkotykami,
agresją
rówieśniczą,
przeciwdziałanie przemocy a także przemocy w rodzinie,
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i inne.
2. Ogólny zarys prac konkursowych: minimum 6 a maksimum 9 kadrów
(obrazków), komiks rysowany dowolną techniką przy użyciu dowolnej
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
kolorystyki jak i materiałów (kredki, cienkopisy, ołówki, farby).
W kadrach rysunków zgodnie z regułami komiksu dopuszczalne jest
wstawianie tekstów, efektów dźwiękonaśladowczych oraz tzw.
„dymków”. Format komiksu to kartka A3. Ilość prac ze szkół dowolna.
Oceniane będą prace indywidualne jak i grupowe.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
nieopublikowanymi.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj.
niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich
spoza środowiska placówek.
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu
prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz
swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą
służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie
podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków
konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub
utratę prawa do nagrody.
Prace należy składać do dnia 31.01.2014 r. w sekretariacie SM Koło, ul.
Jana Brożka 4.
§3
Wyniki konkursu i nagrody
1. Kapituła powołana przez organizatora w składzie:
a) Prezes SM Koło
b) Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV
c) V-ce Prezes RPP
d) Naczelnik SM IV oddział terenowy
e) Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w dzielnicy Wola
spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność,
pomysłowość i edukacyjny charakter pracy.
3. Nagrody ufundowane są przez prezesa SM.
4. Nagrodzone zostaną prace w poziomach placówek oświatowych tj.
odrębnie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – po jednej dla każdej placówki.
Kapituła ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
5. Decyzja Kapituły, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania
im nagród jest ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe,
ani na ich równowartość pieniężną.
7. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11.02.2014 r. o godz. 12:00 w
Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV ul. Żytnia 36.
§4
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
w siedzibie SM Koło oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach
internetowych organizatorów.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac
na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych
organizatorów debaty.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości
przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
regulaminu.