Umowa kupna-sprzedaży broni

Transkrypt

Umowa kupna-sprzedaży broni
oryginał/kopia
Wrocław, dnia........................
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Ja niżej podpisany/a/..............................................................................
zamieszkały/a/ w .............................. ul..................................................
posiadający/a/ pozwolenie na broń wydane przez.....................................
.................................................. seria............nr......................................
legitymujący się dowodem osobistym nr....................................................
wydanym przez.........................................................................................
sprzedaję broń: rodzaju................................ marki.................................
nr ................................ kal. ..................... rok produkcji ........................
będącą moją własnością, kupującemu …. ..............................................
zamieszkałemu w .................................. ul. ............................................
posiadającemu zaświadczenie uprawniające do nabycia tego rodzaju broni,
wydane przez : ...............................................nr ......................................
..................................................................................................................
legitymującemu się dowodem osobistym nr................................................
wydanym przez..........................................................................................
za sumę ............................. zł. , słownie ...................................................
Kupujący ponosi koszty opłaty skarbowej związanej z zakupem.
SPRZEDAJĄCY
...............................................
/ podpis /
KUPUJĄCY
................................................
/ podpis /
Umowa jest sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach.