Karta Charakterystyki

Transkrypt

Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
Aktualizacja: 2012-11-15
Wersja 01
1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zidentyfikowane zastosowania:
AISE-P313 - Mycie szyb. Spryskanie i przetarcie w procesie manualnym.
Zastosowania odradzane:
Diversey Polska Sp. z o.o
Dane kontaktowe
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel. 22 328-10-00
fax. 22 328-10-01
[email protected]
1.4 Numer telefonu alarmowego:
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami dyrektywy 1999/45/WE oraz odpowiednich przepisów krajowych.
2.2 Elementy oznakowania
Dalsze wskazania na etykiecie:
XIII.
3.2 Mieszaniny
propan-2-ol
Numer WE
Numer CAS
Numer REACH
Klasyfikacja
200-661-7
67-63-0
01-2119457558-25
Xi,F; R11-36-67
Klasyfikacja zgodna z Uwagi
(WE) 1272/2008
Flam. Liq. 2 (H225)
Eye Irrit. 2 (H319)
STOT SE 3 (H336)
Procent
wagowy
3-10
Strona 1 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
* Polimer.
Wdychanie
Kontakt z oczami
pierwszej pomocy:
Wdychanie
Kontakt z oczami
substancji, patrz sekcja 11.
alkoholu.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Strona 2 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Podstawowe warunki przechowywania
propan-2-ol
dopuszczalne
dopuszczalne
900 mg/m3
(NDSCh)
1200 mg/m3
Zalecane procedury monitorowania:
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
skutki miejscowe
danych
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
danych
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
skutki miejscowe
danych
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
skutki miejscowe
danych
danych
danych
Wody
powierzchniowe,
(mg / l)
140.9
140.9
propan-2-ol
skutki miejscowe
propan-2-ol
skutki
ogólnoustrojowe
26
skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
888
danych
skutki miejscowe
propan-2-ol
skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
319
3)
propan-2-ol
skutki
ogólnoustrojowe
500
3)
propan-2-ol
propan-2-ol
skutki
ogólnoustrojowe
89
Okresowe (mg / l)
Oczyszczalnia
140.9
2251
Strona 3 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
(mg / kg)
552
propan-2-ol
Osady morskie (mg /
kg)
552
Gleba (mg / kg)
W powietrzu (mg/m3)
28
danych
produktu:
Ochrona oczu / twarzy:
konieczna.
Ochrona dróg oddechowych:
Metoda/ uwaga
Barwa Przejrzysty Niebieski
Zapach Charakterystyczny
Próg zapachu Nie dotyczy.
pH:
39
Podtrzymuje palenie:
równej 60°C nie podtrzymuje palnenia
UN Manual of Tests and Criteria, section
37, L.2
0.99 g/cm³ (20°C)
9.2. Inne informacje
Korozja metali
(zgodnie z IMDG/ADR):
Strona 4 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Mieszaniny
Punkt
Gatunek:
Metoda
Czas
ekspozycji
(h)
Szczur
Metody nie podano
Gatunek:
Metoda
Królik
Metody nie podano
Gatunek:
Metoda
Szczur
Metody nie podano
(mg / kg)
propan-2-ol
LD
3570
50
Punkt
Czas
ekspozycji
(h)
(mg / kg)
propan-2-ol
LD
50
> 2000
Punkt
(mg / l)
propan-2-ol
LC
50
> 20
Czas
ekspozycji
(h)
4
Wynik
Gatunek
Królik
Metoda
Metody nie podano
Czas ekspozycji
Wynik
Gatunek
Królik
Metoda
Metody nie podano
Czas ekspozycji
Wynik
Gatunek
Metoda
Czas ekspozycji
Gatunek
Metoda
Czas ekspozycji
(h)
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol
danych.
Wynik
propan-2-ol
Nie uczulajacy.
Wynik
OECD 406 (EU B.6) /
Buehler test
Gatunek
Metoda
Czas ekspozycji
Strona 5 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
propan-2-ol
danych
Punkt
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
(mg/kg bw/d)
propan-2-ol
Brak
danych
Punkt
(mg/kg bw/d)
propan-2-ol
Brak
danych
Punkt
(mg/kg bw/d)
propan-2-ol
Brak
danych
Drogi
Punkt
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
(mg/kg bw/d)
propan-2-ol
Komentarze
docelowe
Brak
danych
Dane mieszaniny:
Zmiana
propan-2-ol
Wynik (in vitro)
Metoda
(in vitro)
Wynik (in vivo)
Metoda
(in vivo)
propan-2-ol
Punkt
Specyficzny efekt
Gatunek
Metoda
(mg / kg mc /
d)
Brak
propan-2-ol
Czas
ekspozycji
inne skutki
danych
Potencjalne szkodliwe skutki dla zdrowia i objawy
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Mieszaniny
Brak danych dla mieszaniny.
Punkt
Gatunek
Metoda
Ryby
Metody nie podano
(mg / l)
propan-2-ol
LC
50
> 100
Czas
ekspozycji
(h)
48
Strona 6 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
Punkt
Gatunek
Metoda
Daphnia
magna Straus
metody nie podano
Gatunek
Metoda badawcza
Pseudokirchner
iella
subcapitata
metody nie podano
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Inokulum
Metoda
Czas
ekspozycji
Osad czynny
metody nie podano
(mg / l)
propan-2-ol
EC
> 100
50
Punkt
(mg / l)
propan-2-ol
EC
> 100
50
Punkt
(mg / l)
propan-2-ol
Czas
ekspozycji
(h)
48
Czas
ekspozycji
(h)
72
Brak
danych
Punkt
propan-2-ol
(mg / l)
> 1000
EC
50
Punkt
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
Zaobserwowano efekty
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
Zaobserwowane skutki
(mg / l)
Brak
propan-2-ol
danych
Punkt
(mg / l)
Brak
propan-2-ol
danych
Biodegradacja
Inokulum
Metoda
analityczna
DT50
propan-2-ol
Metoda
Ocena
OECD 301E
(dni)
Strona 7 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
propan-2-ol
Metoda
OECD 107
0.05
Gatunek
Ocena
Nie przewiduje bioakumulacji
Metoda
Ocena
Komentarz
Komentarz
propan-2-ol
danych
Adsorpcja / desorpcja w glebie lub osadzie
adsorpcji
Log Koc
desorpcji
Log Koc(des)
Metoda
badawcza
Gleba / typ osadu
Ocena
propan-2-ol
danych
glebie, rozpuszczalny w
wodzie
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Katalog odpadów:
Puste opakowanie
Zalecenie:
ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy.
nie dotyczy.
nie dotyczy.
Klasa: 14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy.
nie dotyczy.
nie dotyczy.
kontenerach do przewozu luzem.
SEKCJA 16: Inne informacje
Kod karty charakterystyki: MSDS8041
Wersja 01
Aktualizacja: 2012-11-15
chemikaliów (REACH)
Strona 8 / 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Stainless Steel & Glass
Skróty i akronimy:
Koniec karty charakterystyki
Strona 9 / 9

Podobne dokumenty