(oświadczenie nr 2 SP_rodzeństwo w szkole)

Transkrypt

(oświadczenie nr 2 SP_rodzeństwo w szkole)
…………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………..
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE nr 2
Oświadczam, że moje starsze dziecko*
……………………………………………………………….
w szkolnym 2013/2014 uczęszcza do:
1. Szkoły Podstawowej nr ……………….…………………………………………………………..
……………………………………………………klasa:…………………
2. Zespołu Szkół nr**…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………klasa:…………………
i będzie kontynuowało edukację w w/w placówce w roku szkolnym 2014/2015
„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
……………………………….
Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna
*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka
** wpisać numer i adres szkoły podstawowej/zespołu szkół
Urząd Miasta Poznania, Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
tel. +48 61 878 42 01, fax +48 61 878 42 02, [email protected], www.poznan.pl

Podobne dokumenty