pobierz - SPZOZ Parczew

Transkrypt

pobierz - SPZOZ Parczew
i' W pki 1.2i1a!ączt^ika
tlr f <lot.systernupoŚreclniejradiologiicy&owejZanawiajapy
w}mągą aby skaucr przesyłałobraz'5,w 10-cio i 12.to bitolvej skali sraroŚcil Czy
ZamawiĄęy dopuściska,lrcrp'./oŚyłającyÓbrafy w l2+o bi{ow.ejskali szarości?
2. W plrt i.9 ilałącmika nr 2 dot. +ystemupośredniejrudiolodi cyfrowej 7-,amawiający
powierzchnięPod'stawyskaneą na 0,23 mo, Czy Zamawiai4cY
określamaksy:n'aln4
dopuś<;i
skanero powi,'-rzchnizabudowy0,34fi,?
3. W pkr III'4 Zrłłączrikanr 2 dot. systcmu pośrednie.j
raoioiogli cytowe.1
Zamawia.iącywymaga dostatczeniawfa.zfe stacjątęchnikaczłrtnikakodów krcskolyych
poawaiająęĘgo*łąłzełie danych identyfikac"vjnychpłyt z danymi pacjentai rod*ajem
badania. Zapi:i t€n wskazujc na rozwią,ranie olrcślonych produccrrtów sztuęzlrie
tlgarricĄął koalnrrencję. Cry ZamewĄący: w]'razi zgodę n.a 73$tÓso\\,Ł|rio
altematywnejmetody identyfikacji kasct wykorzystująccjdo konrunjkacji międz-ys,tacj4
tocfuika a kasętąfale ędio*.e? Ęozwiqłałie takic zepcwnia brali możliwościaltcia
ekspioatacyjncgo kascty poprzcz uszkodzcnic (1ub wydkające z dłirgotrw.ałego
uĄlti{Ówania kasety cf4ściowrfahlcie) kodu }'reskorvegonadrr:kowancgona kasecie.
4. Zgodnic z Ustawą'oWyrobachMedycz"nychz:dnia 20 maja f0\0 ruku wdta.ż-ającą
D1teĘtt'ę 2007|47lBc ws/-elłis $ystomy zlpiśu (ułaądecnią opro$a.l.nowanie)
pftez&aczlnę do Ęestowarria (z.łrpisyrvania,
rrt,nłalzuńa)diaglcstyczrrych obraz.ór'v
rentgenowskich winny być Ęesltowarre w klasic lia' Cey Z'amawiająoy 7arniet/ź'
wykorz,ystywaćÓfęrovr'ąnycz.ytnik płyt obraaowych, kasety z i*ytałri obraeowymi i
konsolę teclnika do rvykonyr'vaniabadanradiologicznych! Cry Zamawiający wynagą
aby ol'erłwany cu}.tnik pt/t obraż"owych,' kasety z pb{ami obrs/.owyrni i
oprogramowanicmcdycznc konsofi tęobnj.lrabyły r'arejestrort'ane
w rejostrzc vf,Iobów
;acdi-czirylgfo
w k]asie min. ila iub posiałiałycertyfricat CE. lvł#ciwy dla urzą&eń
,
medycznychw klasie min. ila?