Metodyka nauczania elektroniki

Transkrypt

Metodyka nauczania elektroniki
Karta Opisu Przedmiotu
Studia podyplomowe
ELEKTROTECHNIKA, specjalność: ELEKTRONIKA
Nazwa przedmiotu
METODYKA NAUCZANIA ELEKTRONIKI
Subject Title
METHODOLOGY OF ELECTRONICS TEACHING
Semestr
ECTS (pkt.)
4
I
Nazwy
przedmiotów
Kod przedmiotu
MN1
Podstawy elektroniki, Metody nauczania.
1. Ma podstawową wiedzę w zakresie metod nauczania.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
2. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw elektroniki.
1.
Umiejętności
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych
źródeł.
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
2. interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie.
Kompetencje
społeczne
1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Liczba godzin zajęć w
semestrze
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
20
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
dr inż. Ryszard Kopka
Seminarium
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Zakres wykładu, warunki zaliczenia, literatura, wprowadzenie.
Cele, treści i formy organizacyjne procesu kształcenia elektroniki.
Programy nauczania elektroniki – różnorodność, znaczenie, budowa.
Metody i zasady nauczania elektroniki.
Scenariusze i konspekty lekcji – rola, znaczenie i ich budowa.
Sprawdzenie i pomiar osiągnięć – kryteria, funkcje, rodzaje oraz ich budowa.
Elektroniczne środki dydaktyczne – wirtualne przyrządy pomiarowe.
Elektroniczne środki dydaktyczne – komputerowe symulatory elementów i układów
elektronicznych.
Elektroniczne środki dydaktyczne – komputerowe narzędzia projektowania układów
elektronicznych.
Zaliczenie.
9.
10.
Liczba godzin zajęć w semestrze
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
Wiedza
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Zaliczenie w formie pisemnej.
1.
Ma podstawową wiedzę w zakresie celów i treści nauczania
elektroniki (w).
1
zakończonym cyklu
kształcenia
2.
Ma elementarną wiedzę w zakresie metod i środków
dydaktycznych dla potrzeb nauczania elektroniki (w).
Orientuje się w zakresie własności i możliwości
3. współczesnych narzędzi programowych dla potrzeb
wykorzystania ich w procesie nauki elektroniki (w).
1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury (w).
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać wnioski (w).
1.
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania
się (w).
2. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną (w).
Metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony przy pomocy prezentacji w formie elektronicznej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie w formie pisemnej.
Literatura podstawowa:
MARSZAŁEK A.: Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
[1] Pedagogicznej, Rzeszów, 2001.
MAJER A., GŁÓWCZAK D.: Podstawy elektroniki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela do przedmiotu
„Podstawy elektrotechniki i elektroniki” dla zawodu technik elektronik. Wydawnictwo REA, Warszawa,
[2] 2010.
[3] MOESCHKE B.: Elektronika. WSiP, Warszawa, 2008.
[4] PARCHAŃSKI J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne. WSiP, Warszawa, 2006.
[5] MARZANO J. R.: Sztuka i teoria skutecznego nauczania. Wydawnictwo CIVITAS, Warszawa, 2012.
[6] CHURCHES R., TERRY R.: NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania. Helion, Gliwice, 2010.
Literatura uzupełniająca:
[1] GRABOWSKI L.: Pracownia elektroniczna. Układy elektroniczne. WSiP, Warszawa, 1999.
[2] IZYDORCZYK J.: PSpice. Komputerowa symulacja układów elektronicznych. Helion, Gliwice, 1993.
[3] MROZEK B., MROZEK Z.: Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika. Helion, Gliwice, 2004
KONDAREWICZ J.: Projektowanie płytek obwodów drukowanych programem OrCAD-PCB. LYNX-SFT,
[4] 1993.
[5] SMYCZEK M.: Protel DXP, pierwsze kroki. Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2007.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)
2
3

Podobne dokumenty