, o`ia JS eieuiro 2OOlr

Komentarze

Transkrypt

, o`ia JS eieuiro 2OOlr
Uchwaiai'llrX/\ft,//Ol
Rady iviiejsiiiej w Jgdrzeiow_ie
, o'ia JS eieuiro
2OOlr
w sprawe w)'razenlazgody na dokcnanrezamranynreruchomoscr
erf
Na
noristau.'ie
r rs
Hvsr.u
i8 rrc-t 7 nkt vt ) Liit
LL
a" !!qfslr-n-rz dnla X
melgg
v
rrrs
))s
i990 roku
o samcrz4dziegminnymttekstjecinoiityDz.U. z2A0i r. Nr i42,poz.i59i z pozn.
zm.l .rr zwiqzkv z ett.i;? ust.i ustar*ryz *nie 2i sierpnia i997r. o gospociarce
jecinoiitytekstftz.U.22004 r. Nr 26i,paz.250J zpoin. zm.l
nieruchomosciamii
Rada Miej ska .,rrJgdrzejowie
uehwala :
t i t
J ' .
Wyraziczgoripna dokonaniezamianynieruchomo5cikornunainychoznaczonych
w rejestrachew'idencjignrnt6w Ohr 04 rniastaJqdrzejou'ajako ilzialki Nr Nr
57 mz
4rcn- 4n2-o l4cznejporvier"clmi 1056 nt2, oraz dzialekNr 23'74 o oo\,,v'.
y,rt356oSf
5 n", stanorvi4c5rqll
Grninl' JEdrzejowna pra\\'o
i Nr 237i5 o porv.O.?
dzialekoznaczollychl'r rejestracheu'idencjigruntorv
u'ieczystegor.rzytkorvania
- t
,.1-r'4,'f ,-
v t / r . w - i r l r .
*
' _
N
Tt'\Tr11112
l i l r { r l . r t l J v y
/rr\r\rrr
A1{rrrrt
111/A
1\r1ntr,'7(rrnz
1'71lAn
\ - r v v . a / v l l r ) l l t t T V I . , U V Y . r v l l l ) r t i t v L r P \ J v v . u u l r l
nnr'
QQt-/
,
237 7 g pow. 71m2,23718
o pow. 165in2,237lIa9pow. ll7 m2.23i19o po\,v.
25I m2-431114
o pow. 50 m',43U23 o pow. 221*, przysluguj4ceSpoldzielni
-^ ,f: ^^-I
-^-:
^,,,^:
rvrrgDz6.ctlrr\JwgJ
Tr---.^
-a"^ :,1)r
)rr lz_vDzl\rDry
--,
T^ l--^:
^,,,:
w JEurz\;JUwr('
^
L ^-
uvL
.! ^-'"^+
wvPrd"L.
s2.
Wykonanieuchwai- poruczasip Burmistrzowi Miasta iecirzejowa.
s3.
Uchr,r'aiarvchocizir*rzycie z ciniempocijpcia.
w jpdrzejowie
tir\i',.. r'l
r.'.., fr,N',
I ,
, rxlr \Ula s,tw.i.,:'.ii.gr.Llti
UZASADNIENIE
v/oig
Spoi<izieinial,,4ieszkaniorva
,,PrzysziaSc"w JQcirzejorvig,Nyrazlia
za{nianypratva rviecrystego uzytkowania opisanychw projekcie uchwaiy Raciy
konielzne
Po.wyzszezemrenajest
i;iiejskiej nieruchomosciz Gminq jp<irzejor','.
prawa wiasnoScipasadrogowegouiicy Mieszka i.
ciouporz4cikowania
Majqc nawzgipoziepowyzszeokoiiczncsci,pocijgcieuchrvalyjest zasacine.
?a
:!
ilrE
c
P
|i
!
i
S
rEr $
.. rtrl €
:eit
I
zc]\\, #
J - ' \ ' *
s H\ \ $
r
\ jl
L
E
€ F
7e

Podobne dokumenty