Wzajemna zamiana mieszkań

Transkrypt

Wzajemna zamiana mieszkań
Wzajemna zamiana mieszkań
Dodano: 2016.01.08
Na czym polega wzajemna zamiana mieszkań?
Jeśli najemca mieszkania komunalnego uzna, że zajmowany przez niego lokal z jakichś powodów
stał się nieodpowiedni dla niego (np. jest za mały, za duży, usytuowany zbyt wysoko, za nisko itd.),
to może poszukać we własnym zakresie osoby, która posiada tytuł prawny do jakiegokolwiek
lokalu/budynku mieszkalnego i byłaby zainteresowana zamienić go na mieszkanie zajmowane
przez tego najemcę.
Jakie warunki musi spełniać najemca mieszkania komunalnego?
O wyrażenie zgody na wzajemną zamianę mieszkań mogą ubiegać się najemcy lokali stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy (tzw. mieszkań komunalnych), z którymi zawarte są umowy najmu na
czas nieoznaczony, którzy mieszkają w zajmowanym mieszkaniu komunalnym co najmniej 1 rok.
Najemca nie może też posiadać zaległości w opłatach z tytułu zajmowania mieszkania.
Z kim najemca mieszkania komunalnego może dokonać wzajemnej zamiany mieszkań?
Stroną takiej zamiany może być osoba posiadająca tytuł prawny do jakiegokolwiek lokalu/budynku
mieszkalnego, niezależnie od formy własności zasobów mieszkaniowych, w których znajduje się
ten lokal (np. inne mieszkanie komunalne, spółdzielcze, własnościowe itd.).
Gdzie złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę mieszkań?
W celu uzyskania zgody na dokonanie wzajemnej zamiany mieszkań, obydwie osoby
zainteresowane taką zamianą muszą złożyć stosowne wnioski w Urzędzie Miasta Puławy. Najemca
mieszkania komunalnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie od zarządcy
budynku o braku zaległości w opłatach.
W tut. urzędzie obsługę spraw dotyczących wzajemnej zamiany mieszkań prowadzi Wydział
Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych (pok. nr 11, parter, tel. 81 4586084), gdzie można
uzyskać szczegółowe informacje oraz pobrać druk wniosku o wyrażenie zgody na wzajemną
zamianę mieszkań.
Karta usługi oraz druk wniosku znajdują się też pod adresem naszego BIP.
Źródło:
Page 1/1

Podobne dokumenty