transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko dla

Transkrypt

transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko dla
Seminarium
TRANSGRANICZNE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
PROCEDURA, STUDIA PRZYPADKÓW, PRAKTYCZNE RADY
16 czerwca 2011
Centrum Konferencyjne Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
ARKUSZ ZGŁOSZENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Wydrukowane i wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na numer faksu 22 823 92 43
Nazwa Firmy
Dokładny adres:
Numer NIP:
Tel.
Faks:
E-mail:
Faks:
E-mail:
Faks:
E-mail:
Faks:
E-mail:
1. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.
2. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.
3. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.
Cena specjalna dla urzędów administracji publicznej wynosi 790 zł od osoby
+ 23 %VAT (971,70 zł brutto)
Oświadczam, że należność w wysokości .................... PLN zostanie wpłacona przed seminarium
na rachunek bankowy: MGG Conferences Sp. z o.o., BZ WBK 44 10901883 0000 0001 0891 4190.
.......................................
...............................................................
Telefon kontaktowy
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań finansowych
Uczestnik może wycofać się z udziału w seminarium bez ponoszenia kosztów w terminie 7 dni roboczych przed
dniem rozpoczęcia. Po upływie tego terminu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 20% ceny. Nieobecność
zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty pełnej wysokości należności. W przypadku, gdyby seminarium nie
odbyło się z winy organizatora, zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.
W
www.mgg-conferences.pl