UZYSKANIE DOCHODU

Transkrypt

UZYSKANIE DOCHODU
UZYSKANIE DOCHODU
Uzyskanie dochodu spowodowane:
Dokument potwierdzający uzyskanie
dochodu
Dokument potwierdzający wysokość
dochodu uzyskanego
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia
urlopu wychowawczego
zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu
netto za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2014**
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych,
Decyzja PUP (jeśli nie ma, ściągamy sami)
zaświadczenie o wysokości dochodu netto za
miesiąc następujący (ściągamy sami)*
lub PIT 11 za 2014**
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
umowa, zaświadczenie
zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu
netto za miesiąc następujący*
lub PIT 11 za 2014**
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego,
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej,
Decyzja ZUS
Decyzja lub zaświadczenie (ZUS) o wysokości
dochodu netto za miesiąc następujący*
lub PIT 11 za 2014**
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności
gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po
okresie zawieszenia
w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG)
potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie
działalności
Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości dochodu
netto za miesiąc następujący*
lub PIT 11 za 2014**
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej,
zaświadczenie ZUS
zaświadczenie ZUS*
lub PIT 11 za 2014**
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
nie dotyczy roku 2014
XXXXX
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym
mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
Decyzja KRUS
zaświadczenie KRUS o wysokości dochodu netto za
miesiąc następujący*
lub PIT 11 za 2014**
Uzyskanie dochodu spowodowane:
Dokument potwierdzający uzyskanie
dochodu
Dokument potwierdzający wysokość
dochodu uzyskanego
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego
określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
Decyzja uczelni
zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium za
miesiąc następujący*
lub PIT 11 za 2014**
* w przypadku uzyskania dochodu po upływie 2014r.
** w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2014r.