Regulamin Konkursu „SERfie”

Transkrypt

Regulamin Konkursu „SERfie”
Regulamin Konkursu „PARTY HOUSE”
(dalej zwany „Regulaminem”)
1. Postanowienia ogólne
1.1.
Konkurs organizowany jest pod nazwą „PARTY HOUSE” (zwany dalej „Konkursem”).
1.2.
Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dnia 23.04.1964 r.
Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
1.3.
Organizatorem Konkursu jest INTERNETOWY DOM MEDIOWY NET S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Jubilerska 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000300667, NIP 525-21-95-690, REGON 016867360, kapitał zakładowy opłacony w całości
w wysokości 13 610 000 PLN. (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem").
1.4.
Fundatorem nagród w Konkursie jest MANTA S.A. z siedzibą Warszawie, ul. Matuszewska 14, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000447569, NIP
5242442106, REGON 017519803, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 157 000 PLN
(zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Fundatorem")
1.5.
Organizator niniejszym oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu.
1.6.
Konkurs odbywa się w okresie od dnia 13.05.2016 do dnia 20.05.2016 r.
1.7.
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem prowadzenia Konkursu jest
wyodrębniona sekcja MANTA „PARTY HOUSE” umieszczona w internetowym serwisie WWW.eska.tv.
oraz audycja nadawana na żywo p.t. "Najlepszy program" w programie ESKA TV. Udział w Konkursie
odbywa się za pośrednictwem aplikacji konkursowej, w związku z czym warunkiem uczestnictwa jest
techniczna możliwość odbioru strony internetowej WWW.eska.tv w wersji na komputery
stacjonarne, laptopy i urządzenia mobilne określona w regulaminie serwisu eska.tv.
1.8.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią łącznie warunki określone w pkt. 2
Regulaminu.
1.9.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i
obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania lub
przynajmniej adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy spółek z grupy kapitałowej,
do której należy Organizatora lub Fundator, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
2.3.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i
posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie i
odbiór/realizację Nagrody.
2.4.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania
godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów w tym w
szczególności Regulaminu, i zasad korzystania z serwisów, za pośrednictwem których Konkurs jest
przeprowadzany.
2.5.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty.
2.6.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku lub głosu w programie
na żywo "Najlepszy Program" w ESKA TV oraz na portalu Facebook.pl na fanpageu ESKA TV, na
zasadach opisanych w pkt. 5 Regulaminu.
2.7.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.8.
Osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, lub Uczestnik Konkursu który naruszy
postanowienie pkt. 2.4 i pkt. 5 Regulaminu może być, po uprzednim zawiadomieniu, w każdym czasie
wykluczony przez Organizatora z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej Nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone
w Regulaminie lub przestrzegają jego zasad.
3. Zasady Konkursu
3.1.
Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi dokonać rejestracji do sekcji MANTA na
stronie www, na której organizowany jest Konkurs poprzez:
3.1.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie swoich danych tj. imienia i nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z pkt. 9 Regulaminu.
3.1.2. Zapoznanie się z warunkami Konkursu w Regulaminie i zaakceptowanie jego postanowień,
poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu.
3.2.
Z chwilą dokonania rejestracji do sekcji MANTA, osoba staje się Uczestnikiem Konkursu (dalej zwana:
„Uczestnikiem”).
3.3.
Udział w Konkursie polega na przesłaniu fotografii p.t. „rozśpiewane zdjęcie” przedstawiającej
wizerunek własny Uczestnika podczas śpiewania wybranego przez siebie utworu muzycznego (dalej
zwanej „pracą konkursową”).
3.4.
Zgłoszenia pracy konkursowej Uczestnik może dokonać od dnia 13.07.2016r.od godziny 12.00 do dnia
20.05.2015r. do godziny 16:59:59 za pośrednictwem aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie
http://www.eska.tv/manta-party-house. Podmiotem świadczącym usługę z wykorzystaniem aplikacji
jest Organizator.
3.5.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.
3.6.
Każda zgłoszona praca konkursowa podlega wstępnej weryfikacji przez Organizatora pod względem
jej zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do 24-godzinnego okresu na
weryfikację pracy konkursowej od chwili jej zgłoszenia przez Uczestnika do chwili jej opublikowania
na stronie http://www.eska.tv/manta-party-house.
3.7.
Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego praca konkursowa została uznana przez Organizatora
za najbardziej kreatywną, oryginalną i pomysłową.
3.8.
Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 20.05.2016r. w audycji nadawanej na żywo "Najlepszy
program" w ESKA TV - prowadzący zadzwonią do Zwycięzcy i poinformują go o wygranej. Dodatkowo,
wyniki Konkursu pojawią się na fanpageu ESKA TV na portalu facebook.pl.
3.9.
Zwycięzca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zostanie poinformowany o
przyznaniu mu Nagrody w Konkursie za pośrednictwem poczty e-mail na podany adres w formularzu
rejestracyjnym. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi, na adres e-mail Organizatora,
w terminie 7 dni od otrzymania w/w powiadomienia, swoje dane teleadresowe dla celów doręczenia
Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niepodania lub podania
przez Zwycięzcę niewłaściwych danych, o których mowa w niniejszym punkcie.
3.9.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej informacji o Konkursie, jego przebiegu i wynikach.
4. Nagrody
4.1.
Nagrodą w Konkursie sjest 1 głośnik MANTA DJ Karaoke Speaker BOX SPK5007 (dalej zwany
„Nagrodą”) o wartości 729,99 pln.
4.2.
Nagroda wręczona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
4.3.
Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora do Zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia
poinformowania Organizatora przez nich o danych teleadresowych niezbędnych dla dostarczenia i
odbioru Nagrody oraz ewentualnej zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody.
4.4.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4.5.
Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru
przez Zwycięzcę.
4.6.
Nagroda zostanie doręczone Zwycięzcy na koszt Organizatora. Zwycięzca otrzymujący Nagrodę jest
obowiązany pokwitować pisemnie jej odbiór.
5. Zgody i oświadczenia Uczestników Konkursu
5.1.
Poprzez zgłoszenie każdej pracy konkursowej przez Uczestnika, Uczestnik :
5.1.1. oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz posiada pełne prawa autorskie
do korzystania z niej, w tym także jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na
warunkach określonych w pkt. 5.1.2. poniżej;
5.1.2. z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, udziela Organizatorowia nieodpłatnie niewyłączną
licencję do korzystania z pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich znanych
polach eksploatacji, a w szczególności poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji
elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci
plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie w Internecie, na stronach WWW na których
przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności na http://www.eska.tv/manta-party-house,
publikowanie w prasie, w wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji i sieciach kablowych, otwartych
i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP, dokonywanie przedruków lub montażu całości
albo części, wykorzystywanie do produkcji serwisów internetowych i programów w tym radiowych i
telewizyjnych, wideo i audio na żądanie, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego,
przekazu multimedialnego również wykorzystanie w celach reklamowych lub w celach promocji
Konkursu. Licencja udzielona jest na okres trwający od dnia zgłoszenia danej pracy konkursowej do
30-go dnia po ogłoszeniu wyników Konkursu. Wraz z udzieleniem licencji do pracy konkursowej,
Uczestnik udziela zezwolenia Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora
prawami do opracowań pracy konkursowej, polegającymi w szczególności na jej modyfikowaniu,
dokonywaniu połączeń z innymi utworami lub inkorporacji do innych utworów, a także z dokonanych
korekt, przeróbek, adaptacji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym powyżej.
5.1.3. oświadcza, że udostępniany przez niego na portalach, gdzie przeprowadzany jest Konkurs,
wizerunek dotyczy jego osoby lub posiada zgodę osoby (lub osób), której wizerunek udostępnia i
udziela Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na przechowywanie, kopiowanie na nośniku
informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera
w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie na stronach WWW gdzie
przeprowadzany jest Konkurs, również w celach reklamowych lub w celu promocji Konkursu,
publikowanie w prasie, w wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji i sieciach kablowych, otwartych
i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP, dokonywanie przedruków lub montażu całości
albo części, wykorzystywanie do produkcji serwisów internetowych i programów w tym radiowych i
telewizyjnych, wideo i audio na żądanie, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego,
przekazu multimedialnegotego wizerunku w czasie trwania Konkursu, a także w okresie 30 dni po
zakończeniu Konkursu.
5.2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem podmiotów trzecich za podanie przez
Uczestnika, lub za publiczne udostępnienie przez Uczestnika nieprawdziwych danych albo danych lub
wizerunku osoby trzeciej bez zgody tej osoby, a także za udostępnianie prac konkursowych których
nie jest autorem, lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do
udzielenia licencji wskazanych w pkt. 5.1. Uczestnik, który podał Organizatorowi, bądź udostępnił
publicznie nieprawdziwe dane albo dane lub wizerunek osoby trzeciej, lub pracę konkursową, której
nie jest autorem lub odnośnie której nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do
udzielenia licencji lub zezwoleń wskazanych w pkt. 5.1., ponosi odpowiedzialność wobec osób
trzecich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się
zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty
poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń lub zezwoleń
udzielonych w niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
6. Komisja konkursowa
6.1.
Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w
składzie:
Przewodniczący – Łukasz Jakubowski
2 członków komisji: Gabriela Błoszczyńska oraz Urszula Falak
6.2.
Ocena, która praca konkursowa zasługuje na Nagrody należy do komisji konkursowej. Werdykt
komisji konkursowej jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu.
6.3.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe
Organizatora.
7. Postępowanie reklamacyjne
7.1.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać Organizatorowi nie później niż
14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja
powinna zawierać: tytuł "Konkurs Manta Party House", imię i nazwisko Uczestnika, adres lub adres
e-mail (jeżeli reklamacja składana jest w formie elektronicznej), jak również dokładny opis i powód
reklamacji. Reklamacje powinny być doręczone na adres Organizatora: IDMnet SA, ul. Jubilerska 10,
04-190 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected]
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji przesyłanej drogą pocztową decyduje data jej
złożenia w placówce pocztowej.
7.2.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Uczestnik zostanie poinformowany o
decyzji drogą mailową.
8. Postanowienia końcowe
8.1.
Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w czasie trwania Konkursu w siedzibie
Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 oraz na stronie www Konkursu na portalu eska.tv.
8.2.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne
dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
8.3.
Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie składając oświadczenie woli
poprzez wysłanie odpowiedniego maila na adres Organizatora: [email protected]
Organizator po odebraniu ww. oświadczenia woli usunie pracę konkursową Uczestnika z aplikacji
konkursowej do 7 dni od otrzymania oświadczenia.
9. Dane osobowe
9.1.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.2.
Dane osobowe Uczestników będą umieszczane w bazie danych Organizatora, oraz będą przetwarzane dla
celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
9.3.
Uczestnik przy rejestracji do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych
oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora, oraz zostaje poinformowany o prawie dostępu do treści
swoich danych i ich poprawienia, a także o możliwości żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.
9.4.
Organizator może wymagać podania dodatkowych danych osobowych od Zwycięzcy Konkursu jeżeli
będą one wymagane dla celów rozliczenia lub wydania Nagrody . Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wydanie Nagrody.
9.5.
Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu zostaną przekazane podmiotom realizującym usługi kurierskie lub
pocztowe w celu i zakresie niezbędnym do doręczenia Nagród.
Warszawa, dnia 13.05.2016