Wybór wykonawcy zadanie nr 6

Transkrypt

Wybór wykonawcy zadanie nr 6
OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług interwencyjnych
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy
Rydygiera 43abcd i 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 85310000-5
Nr Sprawy ZP-29/MOPS/2015
ZADANIE NR 6
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zgodnie
z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na ww. zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta:
Małgorzata Mocha
ul. Kościuszki 173a/30 50-438 Wrocław
która oferuje realizację zadania za kwotę 16284 zł brutto.
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymał łącznie
najwyższą ilość punktów tj. 300 w tym: 150 pkt. za kryterium „cena”, 90 pkt.
za kryterium „Doświadczenie w pracy interwencyjnej” i 60 pkt. za kryterium „Ilość
godzin odbytych szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
w ostatnich 10 latach”.
Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu na zadanie nr 6, nie zostały
złożone oferty innych Wykonawców.
Wrocław, dnia 15.12.2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 071 78 22 300
faks: 071 78 22 405
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty