tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Transkrypt

tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
Numer egzemplarza:
PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Żychlin
Termin kontroli:
27 listopad 2007 – 30 styczeń
2008 rok
Kontrolujący St. insp. Urszula Podrażka (imię, nazwisko, Krawczak,
stanowisko służbowe): Inspektor Teresa Michalska
Okres objęty kontrolą
Numer i data upoważnienia:
2005-2007
WK 601/72/2007 z dnia 15
listopada 2007
Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198),
z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.
1
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
DANE O JEDNOSTCE
Gmina śychlin połoŜona jest w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie
kutnowskim nad rzeka Słudwią. Jest to gmina miejsko-wiejska, przy czym powierzchnia
gminy obejmuje obszar 77 km², a powierzchnia miasta 9 km². Gmina ma charakter
typowo rolniczy (1095 gospodarstw rolnych), a znaczącą rolę dla miasta ma przemysł o
profilu produkcji elektrotechnicznej oraz spoŜywczej. WaŜny udział w rozwoju miasta i
gminy ma dogodne śychlina w odległości 3,5 km od trasy krajowej nr 2. Przez śychlin
przebiegają drogi wojewódzkie: nr 582 Gostynin –śychlin i nr 583 Sanniki –Bedlno.
W skład Gminy wchodzi 21 sołectw i trzy osiedla.
Obszar gminy zamieszkuje 13.296 mieszkańców. Struktura demograficzna mieszkańców
Gminy przedstawia się następująco:
Wiek
MęŜczyźni
Kobiety
Ogółem
0-2
160
137
297
3
55
43
98
4-5
100
80
180
6
52
45
97
7
47
59
106
8-12
318
288
606
13-15
254
239
493
16-17
172
155
327
18
98
95
193
19-65
4.453
-
4.453
19-60
-
4.124
4.124
>65
700
-
700
>60
-
1.622
1.622
Ogółem
6.409
6.887
13.296
Liczba bezrobotnych na 31 październik 2007 roku wynosiła 799 osób w tym 500 kobiet.
Z ogólnej liczby bezrobotnych 132 osoby posiadały prawo do zasiłku w tym 71 kobiet.
Na terenie Gminy znajdują się 4 szkoły podstawowe, dwie szkoły średnie, cztery banki i
cztery zakłady produkcyjne. Ponadto na terenie gminy zarejestrowanych jest 686
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Ochronę przeciwpoŜarową na terenie Gminy zapewniają cztery ochotnicze straŜe
poŜarne działające w (śychlinie, Śleszynie, Chochołowie i w Grzybowie). KaŜda
jednostka ma swoją bazę lokalową i wyposaŜona jest w sprzęt przeciwpoŜarowy.
Siedzibą władz Gminy jest budynek Urzędu Gminy zlokalizowany w śychlinie przy ul.
Norberta Barlickiego 15, 99-320 śychlin.
Regon Urzędu Gminy w śychlinie nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi –
000526469,
Regon Gminy śychlin nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi – 611015514,
_____________________________________________________
2
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP dla Urzędu – 775-15-32-623,
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP dla Gminy i Miasta śychlin – 775-24-06-961.
Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość
prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Łódzkiego nr PN.0911/73/2003 z dnia 3 marca
2003 roku o wszczęciu postępowania dotyczącego nazewnictwa gminy i jej organów
Rada Miejska w śychlinie uchwałą nr VII/38/03 z dnia 10 kwietnia 2003 roku,
wprowadziła od 16 czerwca 2003 roku nowe nazewnictwo dotyczące gminy i jej
organów, zgodnie z którą organem stanowiącym jest Rada Miejska w śychlinie, organem
wykonawczym jest Burmistrz Gminy śychlin natomiast mówiąc o urzędzie naleŜy
rozumieć Urząd Gminy w śychlinie.
II.
USTALENIA OGÓLNE
1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady gminy
Przewodniczącą Rady Miejskiej w śychlinie jest ZOFIA PILARSKA wybrana w dniu 27
listopada 2006 roku, co stwierdzała uchwała Rady Miejskiej nr I/1/06 z dnia 27 listopada
2006 roku. Przewodniczącym minionej kadencji 2002-2006 był Bogdan Głuszcz wybrany
na podstawie uchwały Rady nr 1/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku.
Wiceprzewodniczącym Rady został ROBERT STASIAK wybrany przez Radę Miejską w
śychlinie uchwałą nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 roku. Wiceprzewodniczącym
kadencji 2002-2006 była Małgorzata Sobczak co stwierdzono w uchwale Rady nr
2/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku.
Burmistrz i zastępca gminy
Burmistrzem Gminy śychlin jest GRZEGORZ AMBROZIAK wybrany w wyborach
bezpośrednich w dniu 26 listopada 2006 roku (zaświadczenie Miejskiej Komisji
Wyborczej w śychlinie z dnia 2 grudnia 2006 roku), który złoŜył ślubowanie w dniu 2
grudnia 2006 roku.
Burmistrzem Gminy poprzedniej kadencji był Zdzisław Wencel.
Zarządzeniem nr 97/06 Burmistrza Gminy śychlin, na stanowisko Zastępcy Burmistrza
powołany został z dniem 12 grudnia 2006 roku ZBIGNIEW GAŁĄZKA.
Skarbnik gminy
Skarbnikiem Gminy od dnia 30 lipca 2001 roku jest EMILIA RAJEWSKA powołana na to
stanowisko uchwałą Rady Gminy i Miasta śychlin nr 210/XXXIX/2001 z dnia 30 lipca
2001 roku.
Sekretarz gminy
Sekretarzem Gminy śychlin jest z dniem 1 stycznia 2007 roku WALDEMAR
BARTOCHOWSKI powołany przez Radę Miejską uchwałą nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia
2006 roku. W poprzednim okresie nie powoływano sekretarza Gminy. Zagadnienie
_____________________________________________________
3
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dotyczące organizacji pracy Urzędu przypisano kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Mariannie Sobierańskiej.
2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Statutu Gminy śychlin na terenie Gminy funkcjonują
następujące jednostki organizacyjne:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w śychlinie – zakład budŜetowy, utworzony na
mocy uchwały Rady Gminy i Miasta w śychlinie nr 98/XIX/92 z dnia 9 kwietnia
1992 roku. Uchwałą nr XXXV/192/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku Rada Miejska
w śychlinie zatwierdziła statut Zakładu Gospodarki Komunalnej,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w śychlinie – jednostka budŜetowa,
powołana uchwałą Rady Gminy i Miasta śychlin nr 50/IX/91 z dnia 5 marca 1991
roku,
3. Zespół Szkół nr 1 w śychlinie – jednostka budŜetowa, utworzona na mocy
uchwały Rady Gminy i Miasta nr 248/XLIV/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku w
sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w śychlinie oraz przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w śychlinie – dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną. Statut nadano jednostce
uchwałą Rady nr 274/L/2002 z dnia 28 maja 2002 roku,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w śychlinie – jednostka budŜetowa,
5. Szkoła Podstawowa w Grabowie – jednostka budŜetowa,
6. Szkoła Podstawowa w Śleszynie – jednostka budŜetowa,
Jednostki wymienione w poz. 4,5 i 6 zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1996 roku
uchwałą nr 97/XIX/95 Rady Gminy i Miasta w śychlinie z dnia 19 grudnia 1995 roku
w sprawie zasad funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy i miasta
śychlin.
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny obejmujący Szkołę Podstawową nr 2 i Przedszkole
Samorządowe nr 2 w śychlinie - jednostka budŜetowa,
8. Przedszkole Samorządowe nr 1 w śychlinie – jednostka budŜetowa, powołana
uchwałą nr 263/XLIX/2002 Rady Gminy i Miasta śychlin z dnia 24 kwietnia 2002
roku w sprawie załoŜenia Przedszkola Samorządowego nr 1. Statut nadano
jednostce uchwałą Rady nr 293/LIII/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 roku.
9. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w śychlinie – instytucja
kultury, utworzona uchwałą nr 51/IX/91 Rady Gminy i Miasta śychlin z 5 marca
1991 roku. Uchwałą nr 132/XXVII/2000 Rada Gminy i Miasta śychlin nadała
MGOKSiR statut i dokonano wpisu do gminnego rejestru instytucji kultury ZOK4011-1-3/2000 pod poz. 3. Wg powyŜszego ośrodek działa i prowadzi
gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. nr 13, poz. 123 ze zm.)
10. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w śychlinie – instytucja kultury, powołana
uchwałą nr 19/III/88 Rady Narodowej Miasta śychlinie, przekształcona uchwałą
nr 84/XVII/95 Rady Gminy i Miasta w śychlinie z dnia 29 września 1995 roku w
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna im M. Kownackiej w śychlinie.
Zarejestrowana w gminnym rejestrze instytucji kultury znak rejestru ZOK-4011-
_____________________________________________________
4
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2, pod poz. 2. Statut jednostce zatwierdziła Rada Gminy i Miasta śychlin uchwałą
nr 166/XXXIII/2001 z dnia 6 lutego 2001 roku ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą nr 205/XXXVIII/2001 z 26 czerwca 2001 roku.
3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut gminy
Statut Gminy śychlin został przyjęty uchwałą nr VII/38/03 Rady Miejskiej w śychlinie z
dnia 10 kwietnia 2003 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Statut zawiera postanowienia ogólne, zakres działania i zadania gminy, jednostki
pomocnicze, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy, zasady
gospodarki finansowej Gminy, sposób ogłaszania aktów prawa miejscowego, regulamin
Rady Miejskiej w śychlinie, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin stałych komisji
rady.
Uchwałami nr XI/57/03 z dnia 1655 lipca 2003 roku i nr XXXIV187/05 z dnia 24 maja
2005 roku Rada Miejska w śychlinie dokonała zmian w statucie w zakresie sposobu
treści uzasadnień do podejmowanych uchwał oraz zmian terminu zawiadamiania
radnych o terminach sesji.
Regulamin organizacyjny urzędu
W okresie objętym kontrolą obowiązywał w jednostce Regulamin organizacyjny
wprowadzony zarządzeniem nr 10/2002 Burmistrza Gminy i Miasta śychlin z dnia 9
listopada 2002 roku. Regulamin Urzędu określał zakres działania i zadania Urzędu,
organizacje urzędu, zasady funkcjonowania, przydział zadań i kompetencji dla Zastępcy
Burmistrza i Skarbnika, zadania wspólne dla referatów i stanowisk pracy, szczegółowy
zakres działania referatów. Załącznikami do regulaminu był: regulamin kontroli
wewnętrznej i zasady podpisywania pism i decyzji.
Zarządzeniem nr 73/03 z dnia 30 września 2003 roku i zarządzeniem nr 73/04 z dnia 23
listopada 2004 roku Burmistrz Gminy śychlin dokonał zmian w regulaminie
organizacyjnym, które dotyczyły zmian w nazwie jednostki z „Urzędy Miasta i Gminy w
śychlinie” na Urząd Gminy w śychlinie” oraz wprowadzono zmiany w zasadach
podpisywania pism.
Aktualnie obowiązującym jest Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr
1/07 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 2 stycznia 2007 roku.
Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Uchwałą nr IX/44/07 z dnia 20 maja 2007 roku Rada Miejska w śychlinie określiła
zasady wydzierŜawiania lub najmu przez Gminę śychlin nieruchomości gruntowych
będących jej własnością. Zgodnie z powyŜszą, nieruchomości gruntowe oddane w najem
w dniu wejścia w Ŝycie cytowanej uchwały dotychczasowym najemcom, mogły być
oddane bez przetargu na okres 10 lat przy zachowaniu dotychczasowej wysokości
czynszu najmu. Nieruchomości gruntowe nie będące przedmiotem najmu, w stosunku do
których najemca zrzekł się prawa najmu oraz w stosunku, do których najemca nie
wykonuje postanowień umowy oddaje się w najem w drodze przetargu. Nieruchomości
gruntowe sklasyfikowane rolniczo oddane w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, w
dzierŜawę lub uŜytkowane rolniczo na podstawie zawartych z Gminą śychlin
porozumień, mogą być do czasu trwałego ich wyłączenia z produkcji rolnej, oddane w
_____________________________________________________
5
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dzierŜawę dotychczasowym dzierŜawcom – uŜytkownikom bez przetargu na okres 10 lat
przy zastosowaniu stawki czynszu dzierŜawnego w wysokości stanowiącej równowartość
określonych stawek średniej krajowej ceny skupu pszenicy, określonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Nieruchomości gruntowe nie będące przedmiotem
dzierŜawy lub w stosunku, do których dzierŜawca zrzekł się prawa dzierŜawy oraz
nieruchomości, w stosunku do których dzierŜawca nie wykonuje postanowień umowy,
oddaje się w dzierŜawę w drodze przetargu.
Rada nie podejmowała uchwały w sprawie sprzedaŜy lub nabycia nieruchomości
gruntowych. KaŜdorazowo taka operacja gospodarcza poprzedzana była podjęciem
stosowanej uchwały.
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł
W jednostce nie opracowano i nie wprowadzono instrukcji w sprawie przeciwdziałania
wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, której obowiązek wprowadzenia wynikał z
ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U.
nr 153, poz. 1505 ze zm.)
W trakcie trwania niniejszej kontroli tj. w dniu 17 grudnia 2007 roku w drodze
zarządzenia nr 111/07 Burmistrza Gminy ustanowiono koordynatora ds. współpracy z
GIIF w osobie Sekretarza Gminy p. Waldemara Bartochowskiego oraz wprowadzono w
Ŝycie instrukcję postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu z art.299 Kodeksu
Karnego.
Zasady składania oświadczeń woli – pełnomocnicy.
Burmistrz Gminy w śychlinie pismem z dnia 4 grudnia 2006 roku udzielił
pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Gminy Józefowi Czekalskiemu – Kierownikowi
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – do reprezentowania Gminy śychlin w
postępowaniach
sądowych
przed
sądami
powszechnymi
i
postępowaniach
administracyjnych przed organami administracyjnymi, a takŜe w pozasądowych przed
wszelkimi podmiotami – w sprawach dotyczących mienia komunalnego, rolnictwa i
gospodarki nieruchomościami.
Ponadto pismem z dnia 7 maja 2007 roku, Burmistrz Gminy upowaŜnił Zastępcę
Burmistrza Zbigniewa Gałązkę do:
-
składania oświadczeń o wyraŜeniu zgody na dokonanie wykreślenia w księdze
wieczystej długu na hipotece kaucyjnej ustanowionego w celu zabezpieczenia
dotacji budŜetowej,
-
zawierania w imieniu
inwestycyjnych,
-
zawierania w imieniu Gminy umów w sprawie zwrotu kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych – studni rewizyjnych, kanalizacji sanitarnych,
-
zawieraniu w imieniu Gminy śychlin umów dzierŜawy gruntu w związku z
budową kanalizacji sanitarnej,
-
udzielanie zleceń na usługi geodezyjne związane z wydzieleniem dróg,
Gminy
umów
w
sprawach
dotyczących
zadań
_____________________________________________________
6
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kutnie Wydział Ksiąg Wieczystych
dotyczących uregulowania w księgach stanu prawnego dróg gminnych,
przejętych na rzecz Gminy śychlin za odszkodowania oraz gruntów przekazanych
na rzecz Gminy śychlin,
-
podpisywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości gminnej połoŜonej
w śychlinie przy ul. Łukasińskiego z wydzieleniem terenów pod drogi gminne,
stację trafo oraz działki budowlane,
-
podpisywanie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Gminy w śychlinie na
podstawie złoŜonego wniosku,
-
rozliczenie realizacji zadań inwestycyjnych oraz aktualnych spraw finansowych.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu kierownicy
referatów podpisują wszystkie pisma związane z zakresem działania referatu nie
zastrzeŜone do podpisu Burmistrza, czy Zastępcy Burmistrza. Uprawnienia do
podpisywania pism i decyzji określają zakresy czynności kierowników referatów Z
upowaŜnienia Burmistrza pisma i decyzje związane z działalnością poszczególnych
referatów podpisują oprócz kierowników referatów poszczególni pracownicy komórek
organizacyjnych Urzędu w granicach uprawnienia określonego w zakresie czynności lub
upowaŜnienia udzielonego na piśmie. Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające
w zakresie ich zadań, nie zastrzeŜone do podpisu Burmistrza.
4. FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (FINANSOWEJ).
Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne.
Przestrzeganie ustalonych procedur.
W okresie objętym kontrolą (tj. 2005-2007) w Urzędzie Gminy śychlin obowiązywały
procedury kontroli wewnętrznej wprowadzone w Ŝycie zarządzeniem Burmistrza Gminy
śychlin nr 73/04 z 23 listopada 2004 roku, zmienione zarządzeniem nr 1/07 z dnia 2
stycznia 2007 roku. WyŜej wymienione procedury opracowane w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych. Z powyŜszego regulaminu wynika, Ŝe kontroli podlegały
wszystkie obszary działalności jednostki, a mianowicie: gromadzenie dochodów,
wydatkowanie środków publicznych, gospodarowanie mieniem komunalnym, realizacja
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrola wydatków dokonywana jest w oparciu o
kryteria legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.
Czynności kontroli wewnętrznej stosownie do ustalonego podziału obowiązków
kontrolnych poszczególnych referatów prowadzi się w formie kontroli wstępnej jako
kontrola decyzji i operacji planowanych i zamierzonych. Kontrola bieŜą polegająca na
badaniu czynności i operacji podczas ich wykonywania. Kontrolę bieŜącą zobowiązani są
wykonywać wszyscy pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy
upowaŜnieni do wykonywania określonych czynności kontrolnych. Kontrola następcza
polegająca na badaniu przedsięwzięć i operacji juŜ zrealizowanych oraz związanych z
nimi dokumentów. Kontrolę następczą sprawują przede wszystkim pracownicy
zobowiązani do kontroli prawidłowości wykonywania zadań – pracownicy na
stanowiskach kierowniczych oraz pracownik zajmujący samodzielne stanowisko d/s
kontroli. W opracowanych procedurach kontroli finansowej nie zawarto
informacji dotyczących sposobu dokumentowania przeprowadzenia czynności
kontrolnych na etapie wstępnym.
W ramach kontroli wewnętrznej występują trzy formy kontroli:
- samokontrola, do której zobowiązany jest kaŜdy pracownik,
_____________________________________________________
7
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
kontrola instytucjonalna – sprawowana przez specjalnie utworzone w tym celu
samodzielne stanowisko ds. kontroli,
- kontrola funkcjonalna wykonywana przez pracowników na stanowiskach
kierowniczych oraz na stanowiskach nie kierowniczych, których obowiązki
wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności
słuŜbowych, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali odrębnie
upowaŜnieni.
W rozdziałach V- VII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy zostały określone
zakresy
działania
i
kompetencje
kierownictwa
i
poszczególnych
komórek
organizacyjnych w tym Skarbnika oraz Referatu Finansowego.
-
Na postawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych p. Emilii Rajewskiej –
Skarbnika Gminy ustalono, Ŝe spełnia ona wymogi określone w art. 45 ust.2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) tj.
posiada obywatelstwo polskie, nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru
Karnego, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada 13 letnią praktykę w
księgowości, uzyskała w 2003 roku tytuł licencjata na kierunku zarządzanie
przedsiębiorstwem w WyŜszej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz w 2005 roku
tytuł magistra w zakresie zarządzania firmą na kierunku zarządzanie i marketing w
Społecznej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Kierownik jednostki
poprzez opracowany zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności nie powierzył
Skarbnikowi Gminy na piśmie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia
rachunkowości jednostki.
W przypadku nieobecności Skarbnika zastępstwo sprawuje Genowefa Stasiak – Zastępca
Skarbnika, co zostało zapisane w zakresie czynności ww.
Dokonano porównania zadań określonych dla referatu finansowego w rozdziale VII § 26
Regulaminu organizacyjnego oraz zadań wynikających za zakresów czynności dla
Genowefy Stasiak, Jolanty Witkowskiej, Anny Studzińskiej, Sławomiry Wasińskiej, Alicji
Dubrownik i Zofii Petery i stwierdzono, Ŝe są one spójne.
W poszczególnych zakresach czynności pracowników referatu finansowego, ustalono
zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika i tak: w zakresie czynności Alicji
Dubrownik (w części V punkt 2 zakresu) zapisano, iŜ powyŜsza zastępuje Sławomirę
Wasińską, w zakresie czynności Anny Studzińskiej (część II pkt 1 aneksu do zakresu
czynności) zapisano, iŜ ww. pełni zastępstwo za Jolantę Witkowską, Sławomira Wasińska
wg zapisów zakresu czynności zastępuje Alicję Dubrownik w czasie jej nieobecności w
pracy, Jolanta Witkowska zastępuje Annę Studzińską.
Merytoryczne kwestie kontroli gospodarki finansowej oraz konkretne odpowiedzialności
za wykonywane czynności kontrolnych opisano w zostały w Instrukcji obiegu
dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 80/07 z dnia 27 września 2007
roku (wcześniej obowiązująca instrukcja z dnia 20 czerwca 1996 roku za zmianami).
Faktury, rachunki i noty księgowe wpływające do jednostki podlegają rejestracji przez
pracownika referatu organizacyjno-prawnego i za pokwitowaniem przekazywane
właściwej komórce. Sprawdzenia pod względem merytorycznym takiego dokumentu
dokonują kierownicy referatów, pracownicy merytoryczni zgodnie z zakresem czynności i
kierownicy jednostek budŜetowych. Sprawdzenie merytoryczne dokumentu potwierdza
adnotacja: „Sprawdzono pod względem merytorycznym … dnia… podpis…. „Sprawdzenia
formalno rachunkowego dokumentu dokonuje pracownik referatu finansowego.
Elementy prawidłowo wystawionego dowodu, który podlega ewidencji w księgach
rachunkowych jednostki, wyszczególniono w części III pkt 2 Instrukcji obiegu
dokumentów księgowych.
Kontroli prawidłowości rejestracji wpływających do jednostki dokumentów i czy
dokumenty stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych spełniają,
_____________________________________________________
8
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wymagania określone w instrukcji, dokonano w oparciu o dokumenty przyjęte i
zaewidencjonowane przez jednostkę w grudniu 2005 oraz w czerwcu, październiku i
grudniu 2006 roku – łącznie skontrolowano 60 dokumentów (skontrolowane dokumenty
ujęto w tabelach zamieszczonych w rozdziale niniejszego protokołu pt: ”Rozrachunki i
roszczenia”). Skontrolowane dokumenty spełniały wymogi określone w Instrukcji obiegu
dokumentów, trzy z nich nie posiadały daty wpływu do jednostki co uniemoŜliwiało
kontrolę terminowości zapłaty naleŜności z nich wynikających.
Podczas niniejszej kontroli zebrano informacje dotyczącą szkoleń, w których
uczestniczyli pracownicy referatu finansowego oraz Skarbnik Gminy. Przedmiotowa
informacja dotyczy okresu 2005-I półrocze 2007 i stanowi załącznik nr 2 do protokołu
kontroli
Potwierdzeniem uczestnictwa pracowników w wymienionych szkoleniach są dokumenty
znajdujące się w aktach osobowych (świadectwa, zaświadczenia).
Przestrzeganie przyjętych przez jednostkę procedur kontroli zbadano w trakcie kontroli
wydatków w 2007 roku poniesionych na: inwestycję w kwocie 389.950,05 zł, na dotację
dla podmiotów pozarządowych realizujących zadania gminy na podstawie umów w
kwocie 42.000 zł, wydatków osobowych na kwotę 1.052.837,80 zł, wydatków na
realizacje programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę 18.437,00 zł i w 2006
roku wydatków poniesionych na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych na kwotę
152.074,00 zł, wydatków na realizacje programu przeciwalkoholowego na kwotę
20.416,63 zł, wydatków na wynagrodzenia inkasentów na kwotę 4.320,00 zł, na dotacje
dla zakładu budŜetowego w kwocie 220.000 zł, wydatków bieŜących na kwotę 18.419,90
zł. PowyŜsze opisano w poszczególnych punktach niniejszego protokołu.
Kontrola finansowa wobec jednostek organizacyjnych
Zagadnienie dotyczące kontroli wobec jednostek organizacyjnych regulują zapisy
zawarte w rozdziale XVI Regulaminu kontroli wewnętrznej. Zgodnie z powyŜszymi
samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w punkcie 2 rozdziału II niniejszego
protokołu, podlegają kontroli kompleksowej nie rzadziej niŜ raz na 5 lat, kontrolom
problemowym w zakresie wydatków kaŜdego roku i sprawdzającym stosownie do
potrzeb. Kontrolą problemową w kaŜdym roku objąć naleŜało co najmniej 5% wydatków
danej jednostki .
Zadania w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych wykonuje pracownik zajmujący
samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. Opracowuje on do 31 grudnia
bieŜącego roku roczny plan kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Gminy.
Podstawę przeprowadzenia kontroli stanowiło wystawiane przez Burmistrza Gminy
imienne upowaŜnienia.
W rozdziale XI Regulaminu kontroli wewnętrznej opisano sposób dokumentowania
czynności kontrolnych i pokontrolnych. Dokumentem z przeprowadzenia kontroli jest
obustronnie podpisany protokół. Kontrolujący na podstawie wyników kontroli
opracowuje projekt zaleceń i wniosków pokontrolnych, które przedstawia Burmistrzowi.
Burmistrz w oparciu o projekt wystąpienia podejmuje decyzje o jego ostatecznej treści i
przekazuje jednostce kontrolowanej z jednoczesnym zobowiązaniem do podjęcia działań
zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i terminem ich realizacji.
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej zajmuje w Gminie śychlin mgr Beata
Kosmowska. Ww. sporządziła roczne plany kontroli, wg których na 2005 rok ujęto w
planie przeprowadzenie kontroli w 11 jednostkach organizacyjnych, w planie na 2006
rok ujęto przeprowadzenie kontroli w 10 jednostkach i na 2007 rok zaplanowano
kontrolę w 10 jednostkach organizacyjnych. Wykaz przeprowadzonych kontroli w okresie
_____________________________________________________
9
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2005 2006, 2007 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu kontroli. Z
powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w wymienionym okresie przeprowadzono kontrolę w
kaŜdej z jednostek organizacyjnych. Udokumentowaniem przeprowadzenia czynności
kontrolnych były protokoły. Kontrolą objęto minimum 5% wydatków kaŜdej jednostki,
czym wypełniono w odniesieniu do roku 2005 obowiązek wynikający z art. 127 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych i w odniesieniu do roku 2006
obowiązek wynikający z art.187 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych. Po kontrolach przeprowadzonych w 2005 roku w stosunku do 2
jednostek wydano zalecenia pokontrolne, a mianowicie w dniu 16 maja 2005 roku
wydano zalecenia do Przedszkola Samorządowego nr 2 w śychlinie i w dniu 19 kwietnia
2006 roku do Zespołu Szkół nr 1 w śychlinie. Odpowiedzi na powyŜsze otrzymano w
dniu 5 września 2005 roku z Przedszkola i 18 maja 2006 roku z Zespołu Szkół. Po
kontrolach przeprowadzonych w 2006 roku wydano zalecenie pokontrolne równieŜ w
stosunku do dwóch jednostek tj. w stosunku do MGOKSiR zalecenia z dnia 3.X.2006
roku i w stosunku do Szkoły Podstawowej w Śleszynie zalecenia z dnia 21 grudnia 2006
roku. Odpowiedzi na powyŜsze otrzymano 31 października 2006 roku, 15 stycznia 2007
roku. Wystąpienia pokontrolne podpisywał Burmistrz Gminy. Wszystkie kontrole
przeprowadzono na podstawie wystawionego na Beatę Kosmowską upowaŜnienia.
UpowaŜnienie podpisał kierownik jednostki.
Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie
sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej obejmującej przestrzeganie procedur
kontroli przeprowadzono w oparciu o testy kontrolne stanowiące załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu kontroli.
Kontrola wykonywana przez Komisję Rewizyjną
W załączniku nr 5 do Statutu Gminy śychlin uregulowano zasady i tryb działania Komisji
Rewizyjnej. Komisja podlega Radzie Miejskiej, kontroluje działalność Burmistrza i
gminnych jednostek organizacyjnych, działając na podstawie planu pracy
zatwierdzanego przez radę. Wyniki swoich działań komisja przedstawia radzie w formie
sprawozdań.
Uchwałą Rady Gminy i Miasta śychlin nr 5/II/2002 z dnia 28 listopada 2002 roku
ustalono 6 osobową Komisje Rewizyjną, natomiast jej Przewodniczącą została radna
Klara Adamska. Komisja Rewizyjna obecnej kadencji powołana została uchwałą Rady
Miejskiej w śychlinie nr II/4/06 z dnia 2 grudnia 2006 roku. W jej skład wchodzi 5
radnych a funkcje Przewodniczącego sprawuje radny Roman Ostasz.
Komisja Rewizyjna zgodnie z zapisami statutu pracuje w oparciu o roczne plany pracy.
Analiza dokumentacji źródłowej wykazała, Ŝe komisja na 2006 rok opracowała tylko plan
na I półrocze natomiast nie opracowano planu na II półrocze. Z planu na I półrocze 2006
i na rok 2007 wynikały następujące terminy posiedzeń i kontroli:
-
protokół nr 44/06 z postępowania kontrolno-wyjaśniającego przeprowadzonego w
dniach 12 i 17 stycznia 2006 roku w zakresie zasadności skargi na wykonywanie
czynności administracyjnych przez Burmistrza Gminy śychlin,
-
protokół nr 45/06 z posiedzenia komisji w dniu 24 stycznia 2006 roku, którego
tematem było zapoznanie się z projektem budŜetu gminy na 2006 rok,
-
protokół nr 46/06 z posiedzenia w dniu 1 i 6 lutego 2006 roku, dotyczące
zaopiniowania projektów uchwał, opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok,
informacja z pracy Burmistrza za okres od 16 listopada 2005 rok do 25 stycznia
2006 roku,
-
protokół nr 47/06 z posiedzenia w dniu 16 marca 2006 roku, dotyczące
zaopiniowania projektów uchwała, opracowanie sprawozdania z działalności
_____________________________________________________
10
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
komisji za II półrocze 2005 roku i informacja z pracy Burmistrza za okres od 26
stycznia – 7 marca 2006 roku,
-
protokół nr 48/06 z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2006 roku, dotyczącego
zaopiniowania projektów uchwał, sprawozdania z wykonania budzeniu za 2005
rok,
-
protokół nr 49/067 z posiedzenia w dniu 18 maja 2006 roku, dotyczący
zaopiniowania projektów uchwał i sprawozdań za 2005 rok z działalności ZGK,
MGOKSiR, MGOPS i spółki Mig-Ma,
-
protokół nr 50/06 z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2006 roku, dotyczącego
zaopiniowania projektów uchwał, informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w śychlinie,
-
protokół nr 51/06 z posiedzenia w dniu 21 lipca 2006 roku, którego tematem
było ustalenie zakresu i przebiegu postępowań kontrolnych dotyczących
MGOKSiR w śychlinie oraz zasad uzyskiwania środków finansowych od
mieszkańców realizowanego odcinka sieci kanalizacyjnej,
-
protokół nr 52/06 z posiedzenia w dniu 1 sierpnia 2006 roku, którego tematem
było zaopiniowanie projektu uchwały,
-
protokół nr 53/06 z posiedzenia w dniu 24 sierpnia 2006 roku, którego tematem
była analiza informacji z realizacji budŜetu za I półrocze 2006 roku, plan pracy
Rady na II półrocze 2006 roku i informacja z pracy Burmistrza za okres od 20
czerwca do 20 sierpnia 2006 roku,
-
protokół nr 54/06 z posiedzenia w dniu 22 września 2006 roku, dotyczącego
zaopiniowania projektów uchwał, informacja o organizacji placówek oświatowych
w roku szkolnym 2006/2007, informacja z pracy Burmistrza za okres od 21
sierpnia-0 15 września 2006 roku,
-
protokół nr 1/06 z posiedzenia w dniu 6 grudnia 2006 roku, dotyczącego
zaopiniowania projektu uchwał rady,
-
protokół nr 2/06 z posiedzenia w dniu 12 grudnia 2006 roku dotyczący
opracowania wniosków do projektu budŜetu gminy na 2007 rok,
-
protokół nr 3/06 z posiedzenia w dniu 13 grudnia 2006 roku dotyczący wniosków
projektu budŜetu na 2007 rok,
-
protokół nr 4/06 z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2006 roku dotyczący
zapoznania się z projektami uchwał,
Rok 2007
-
protokół nr 5/07 z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2007 roku, którego tematem
było zaopiniowanie projektów uchwał, zaopiniowanie planu pracy Rady na I
półroczem opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2007 roku,
-
protokół nr 6/07 z posiedzenia w dniu 28 lutego 2007 roku, którego tematem
było projekt budŜetu gminy na 2007 rok, zaopiniowanie projektów uchwał,
-
protokół nr 7/06 z posiedzenia w dniu 27 marca 2007 roku, dotyczący
zaopiniowania projektów uchwał,
-
protokół nr 8/07 z dnia 29 i 30 marca 2007 roku, dotyczący zaopiniowania
sprawozdania z realizacji budŜetu Gminy śychlin za 2006 rok oraz sporządzenie
wniosku absolutoryjnego,
_____________________________________________________
11
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
protokół nr 9/07 z posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2007 roku, dotyczącego
zaopiniowania projektów uchwał, informacja o stanie realizacji uchwał Rady za
2006 rok, sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy,
-
protokół nr 10/07 z kontroli w dniu 21,29 marca i 23 kwietnia 2007 roku w
zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
wydatkowania środków na powyŜsze zadania,
-
protokół nr 12/07 z kontroli przeprowadzonej w dniu 16 maja 2007 roku, w
przedmiocie struktura organizacyjna i działalność Przedszkola Samorządowego nr
2 w śychlinie,
-
protokół nr 13/07 z posiedzenia w dniu 25 maja 2007 roku, którego tematem
było zaopiniowanie projektów uchwał, sprawozdanie z działalności ZGK, spółki
Mig-Ma, MGOKSiR, MGOPS, Biblioteki za 2006 rok,
-
protokół nr 14/07 z posiedzenia w dniu 28 czerwca 2007 roku, którego tematem
była informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaopiniowanie
projektów uchwał, sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2007 roku,
plan pracy komisji na II półrocze, informacja o pracy Burmistrza za okres od 12
maja – 18 czerwca 2007 roku
5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Kontrole przeprowadzone przez RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę
gospodarki finansowej i zamówień publicznych w dniach od 20 października 2003 roku –
19 stycznia 2004 roku, na podstawie upowaŜnienia Prezesa RIO w Łodzi nr WK-09042/80-1/2003 z dnia 10 października 2003 roku.
Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne
podmioty - lata 2005 - 2006
W dniu 6 stycznia 2006 roku pracownik Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził
kontrolę sprawdzająca w zakresie realizacji zadania finansowanego z kontraktu
wojewódzkiego „Modernizacja dachu SP nr 2 w śychlinie.
W okresie od 3 września – 17 września 2007 roku, komisarz skarbowy Urzędu
Skarbowego w Kutnie na podstawie delegacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie
przeprowadził kontrolę w zakresie wywiązywania się jednostki z obowiązków podatnika
w podatku VAT za okres 1 luty 2005 – 31 marzec 2007 rok.
6. BANK WYKONUJĄCY OBSŁUGĘ BANKOWĄ JEDNOSTKI
Wybór banku
Obsługę bankową Urzędu Gminy w śychlinie prowadzi Bank Spółdzielczy w śychlinie.
Bank ten został wybrany na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.). Wcześniej sporządzono
kalkulację kosztów związanych z obsługą bankową Urzędu Gminy w śychlinie na dzień
17 listopada 2005 roku w oparciu o koszty obsługi 2004 roku. Zgodnie ze sporządzoną
kalkulacją szacowane łączne roczne koszty obsługi bankowej Gminy śychlin wyniosły
_____________________________________________________
12
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
0,00 zł. Określono, Ŝe dla okresu pięciu lat ww. koszty wynosić będą 0,00 zł. Ponadto w
sprawie obsługi bankowej zostały podjęte następujące uchwały:
- uchwałę nr XLI/230/05 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 2 grudnia 2005 roku w
sprawie określenia zakresu bankowej obsługi budŜetu Gminy śychlin, zakładu
budŜetowego i funduszy celowych oraz podstawy wyboru banku,
- uchwałę nr XLI/231/05 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 2 grudnia 2005 roku w
sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budŜetu Gminy
śychlin, zakładu budŜetowego i funduszy celowych,
W dniu 30 grudnia 2005 roku pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w śychlinie
reprezentowanym przez Henrykę Gurazdowską – Prezesa B.S. i Danutę Plichta –
Wiceprezesa B.S. a Gminą śychlin reprezentowaną przez Zdzisława Macieja Wencla –
Burmistrza Gminy, została zawarta umowa rachunku bankowego. Umowa została
zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Rachunki bankowe
Wielkość środków finansowych zgromadzonych na poszczególnych
bankowych urzędu w 2005 i 2006 roku obrazuje poniŜsza tabela:
Lp
.
1
Nazwa rachunku
Saldo na
30.06.2006r.
1.535.869,63
1.060.983,67
39.184,38
34.349,41
rachunek sum depozytowych
83 9022 0007 0000 2408 2007 0009
3
Saldo na
31.12.2005r.
rachunek bieŜący budŜetu
88 9022 0007 0000 2408 0007
2
rachunkach
rachunek funduszu świadczeń socjalnych
302.753,48
06 9022 0007 0000 2408 2010 0010
216.237,75
4
rachunek Gminnego
Gospodarki Wodnej
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
27.740,50
64.683,77
22 9022 0007 0000 2408 2020 0020
Sprawdzono i stwierdzono, Ŝe salda wykazane w ww. tabeli są zgodne z saldami
potwierdzonymi przez bank i saldami wykazanymi w ewidencji księgowej.
7. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY
Zaciągnięte kredyty i pożyczki - 2006 rok
W 2006 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w
kwocie 600.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w śychlinie na sfinansowanie
planowanego deficytu Gminy śychlin.
W okresie kontrolowanym i w latach wcześniejszych nie zaciągano poŜyczek.
Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych)
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w śychlinie na kwotę 600.000,00zł.
Rada Miejska w śychlinie uchwałą nr III/5/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku, postanowiła
_____________________________________________________
13
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie deficytu budŜetowego w zakresie inwestycji tj. wykupu gruntów i
przyłącza cieplnego. Rada Gminy w śychlinie, powierzyła wykonanie ww. uchwały
Burmistrzowi Gminy śychlin. Uchwałą nr III/282/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wydał pozytywną opinię co
do moŜliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł,
planowanego do zaciągnięcia w 2006 roku na finansowanie planowanego deficytu
budŜetowego.
Wyboru banku na zaciągnięcie ww. kredytu dokonano w trybie zapytania o
cenę – art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity z 2006 roku
– Dz. U. nr 164, poz. 1163).
W dniu 15 grudnia 2006 roku pomiędzy przedstawicielami Banku Spółdzielczego w
śychlinie a przedstawicielem Gminy śychlin w osobie p. Grzegorza Ambroziaka
Burmistrza Gminy śychlin, została zawarta umowa nr 7427/2408/2006 kredytu
inwestycyjnego dla jednostek samorządu. Umowa zawiera kontrasygnatę p. Emili
Rajewskiej – Skarbnika Gminy śychlin. W zawartej umowie strony ustaliły między
innymi:
− kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo w dniu
15 grudnia 2006 roku,
− kredyt wykorzystywany będzie na podstawie dyspozycji bezgotówkowych lub
gotówkowych do wysokości 600.000,00 zł,
− kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana na podstawie średniej
arytmetycznej stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych. Oprocentowanie
powiększone jest o marŜę Banku w wysokości 0,15 pp. Na dzień podpisania
umowy oprocentowanie wynosi 4,35% w stosunku rocznym.
− naliczanie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Odsetki
pobierane będą w następujących terminach: 5 kwietnia 2007 roku, 30
czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku, 20 grudnia 2007 roku, 30 marca
2008 roku, 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 roku, 22 grudnia 2008
roku,
− kredyt wraz z odsetkami będzie podlegał spłacie w 8 ratach kwartalnych po
75.000,00 zł kaŜda, począwszy od dnia 5 kwietnia 2007 roku do 22 grudnia
2008 roku,
− z tytułu udzielonego kredytu bank nie pobiera prowizji,
− spłata odsetek od wykorzystanego kredytu naleŜnych bankowi będzie
następowała według zasad jak dla rat kapitałowych,
− w pkt 11 umowy określono zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla
własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Kredyt w kwocie 600.000,00 zł został pobrany z rachunku kredytowego w dniu 15
grudnia 2006 roku.
Kredyt został wykorzystany w kwocie 600.000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym przez Radę Miejską w śychlinie. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe spłata kredytu i
odsetek następowała zgodnie z harmonogramem spłat kredytu. Do dnia 30 czerwca
2007 roku spłacono kredyt w kwocie 150.000,00 zł.
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe faktury dotyczące ww. wydatków sprawdzane były pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty
przez upowaŜnione osoby. Na ww. dokumentach podana jest klasyfikacja budŜetowa z
podaniem działu, rozdziału i paragrafu, z którego dokonano wydatku.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (art.82 ust.1 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych)
_____________________________________________________
14
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W okresie kontrolowanym i w latach wcześniejszych nie zaciągano kredytów na pokrycie
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów.
Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych)
W okresie kontrolowanym i w latach wcześniejszych nie zaciągano kredytów na pokrycie
w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki.
W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, iŜ kwota zaciągniętych
kredytów w 2006 roku nie przekroczyła kwoty określonej w budŜecie :
2006 rok
kwota zaciągniętych kredytów
600.000,00 zł,
określona kwota w budŜecie
769.066,00 zł.
Prawidłowość ewidencji księgowej kredytów i poŜyczek.
Kredyty zaciągane przez Urząd Gminy śychlin ewidencjonowane są na koncie 134 w
korespondencji z kontem 133. Na stronie Wn konta 134 ujmowana jest spłata lub
umorzenie kredytu. Na stronie Ma konta 134 ujmowany jest wpływ kredytu bankowego
na rachunek budŜetu. PoŜyczki zaciągane przez Urząd Gminy śychlin ewidencjonowane
są na koncie 260 w korespondencji z kontem 133. Na stronie Wn konta 260 ujmowana
jest spłata i umorzenie zaciągniętych poŜyczek. Na stronie Ma ujmowany jest wpływ
zaciągniętych poŜyczek na rachunek budŜetu.
Udzielone gwarancje i poręczenia - 2006 rok
W okresie kontrolowanym i w latach wcześniejszych nie udzielano gwarancji i poręczeń.
Wyemitowane papiery wartościowe
W okresie kontrolowanym
wartościowych.
i
w
latach
wcześniejszych
nie
emitowano
papierów
Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego. Wnoszenie i wycena
aportów rzeczowych
Gmina śychlin posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą
„MIG – MA” z. s. w śychlinie (akt notarialny Repertorium A nr 7851/92 z dnia 29
października 1992 roku), utworzonej na podstawie uchwały nr 130/XXV/92 Rady Gminy
i Miasta w śychlinie z dnia 26 października 1992 roku.
Udziały Gminy śychlin w ww. spółce w okresie kontrolowanym wynosiły:
2005 rok
200.100,00zł tj. 300 udziałów po 667,00 zł kaŜdy udział.
Na ww. kapitał składa się wartość udziałów Gminy śychlin objętych w zamian za
wniesienie do spółki:
- aportu (maszyny i urządzenia o wartości 63.400,00 zł - akt załoŜycielski spółki z
dnia 26 października 1992 roku),
- aportu (prawo wieczystego uŜytkowania gruntu wraz z naniesieniami o łącznej
wartości 55.000,00 zł – podwyŜszenie kapitału zakładowego z dnia 4 sierpnia
1998 roku),
_____________________________________________________
15
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wkładu pienięŜnego w wysokości 15.000,00 zł (podwyŜszenie kapitału
zakładowego z dnia 13 lipca 2000 roku),
- wkładu pienięŜnego w wysokości 66.700,00 zł (podwyŜszenie kapitału
zakładowego z dnia z dnia 22 września 2005 roku).
2006 rok
Na ww. kapitał składa się wartość udziałów Gminy śychlin objętych w zamian za
wniesienie do spółki:
260.797,00zł tj. 391 udziałów po 667,00 zł kaŜdy udział.
- aportu (maszyny i urządzenia o wartości 63.400,00 zł - akt załoŜycielski spółki z
dnia 26 października 1992 roku),
- aportu (prawo wieczystego uŜytkowania gruntu wraz z naniesieniami o łącznej
wartości 55.000,00 zł – podwyŜszenie kapitału zakładowego z dnia 4 sierpnia
1998 roku),
- wkładu pienięŜnego w wysokości 15.000,00 zł (podwyŜszenie kapitału
zakładowego z dnia 13 lipca 2000 roku),
- wkładu pienięŜnego w wysokości 66.700,00 zł (podwyŜszenie kapitału
zakładowego z dnia z dnia 22 września 2005 roku).
- aportu (urządzenie formujące do produkcji „Polbruku” typ UF – 051M o wartości
60.697,00 zł – podwyŜszenie kapitału zakładowego z dnia 21 lipca 2006 roku).
-
Stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego – 2006 rok
Stan zadłuŜenia ustalony na podstawie sprawozdań z wykonania budŜetu, tj.
sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń,
uchwały budŜetowej Rady Miejskiej w śychlinie za 2005, 2006 i 2007 rok oraz na
podstawie ewidencji księgowej przedstawia się, jak niŜej:
Lp.
Wyszczególnienie
wg tyt. dłużnych
Kwota zadłużenia na 31
grudnia 2005 roku /w zł./
2
1
Kwota zadłużenia na 31
grudnia 2006 roku /w zł./
Kwota
%
Kwota
%
3
4
5
6
1.
Kredyty
400.000
36,6
2.
Pożyczki
700.000
63,64
-
18
3.
Zobowiązania wymagalne
-
-
-
-
4.
Łączna kwota długu
1.100.000
Lp.
Wyszczególnienie
wg tyt. dłużnych
800.000
82
100
Kwota zadłużenia na 30 czerwca 2007 roku /w zł./
2
1
100
800.000
Kwota
%
3
4
1.
Kredyty
450.000
2.
Pożyczki
-
-
3.
Zobowiązania wymagalne
-
-
4.
Łączna kwota długu
450.000
100
100
_____________________________________________________
16
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Jednostka kontrolowana nie zaciągała kredytów, poŜyczek i nie wyemitowała
papierów wartościowych nie wliczanych do limitu zadłuŜenia.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych mające znaczenie dla długu publicznego
w okresie objętym kontrolą przedstawia poniższa tabela:
Lp
Nazwa Banku
Kredyty
Umowa
1.
Pożyczka
długoterminowa
2.
Kredyt
długoterminowy
3.
Kredyt
długoterminowy
Data zaciągnięcia
zobowiązania
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Warszawie
Umowa pożyczki
nr 571/2002/Wn5/OW –
ok /P z dnia 7
października 2002 r.
Bank Spółdzielczy w
Żychlinie
Umowa kredytu nr
6889/2408/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.
7 października
2002r.
Bank Spółdzielczy w
Żychlinie
Umowa kredytu nr
7427/2408/2006
z dnia 15 grudnia 20056r.
Kwota
zaciągniętego
zobowiązania
/w zł./
Kwota pozostała
do spłaty
Okres spłaty
2.000.000
Od 1 lipca
2003r. Do 20
grudnia 2006 r.
Na dzień 31 grudnia
2005 roku –
700.000zł
na dzień 31 grudnia
2006 roku – 0,00zł
30 listopada 2005r
.
400.000
Od 31 marca
2006r. do 30
czerwca 2007 r.
15 grudnia 2006 r.
600.000
Od 5 kwietnia
2007 do 22
grudnia 2008 r.
na dzień 31 grudnia
2005 roku –
400.000zł
na dzień 31 grudnia
2006 roku –
200.000zł
na dzień 30 czerwca
2007 r. – 0
na dzień 31 grudnia
2006 roku –
600.000zł
na
dzień 30 czerwca
2007 roku –
450.000zł
Planowane i zrealizowane kwoty dochodów i wydatków gminy w 2005 – 2997 (30 czerwca
2007 roku) roku przedstawia poniższa tabela:
Rok
2005 rok
Planowane
dochody
przed zm.
17.146.988
Planowane
dochody po
zmianach
Zrealizowane
dochody
Planowane
wydatki przed
zm.
19.303.219
19.410.493
2006 rok
19.112.599 21.717.520,16
30 czerwca
2007 roku
21.341.394 22.336.065,39
18.098.988
Planowane
wydatki po
zmianach
Zrealizowane
wydatki
19.942.964
19.153.885
21.647.964,78
19.881.665 22.988.083,16
21.823.476,44
12.612.765,24
23.048.423 24.126.594,39
10.449.654,0
Planowane kwoty spłat oraz wykonanie w latach 2005 – 2006 i na dzień 30 czerwca 2007 roku
przedstawia poniższa tabela:
2005 rok
Tytuł spłaty
Planowane
kwoty spłat
Planowane
kwoty spłat
2006 rok
Wykonane
kwoty spłat
Planowane
kwoty spłat
Planowane
kwoty spłat
Wykonane kwoty
spłat
_____________________________________________________
17
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Przed zm.
Po zm.
1. Kredyty
-
-
2. Pożyczki
800.000
Przed zm
-
800.000
800.000
3. Odsetki
od
kredytów
Po zm.
200.000
200.000
200.000
700.000
700.000
700.000
-
4. Odsetki
od
pożyczek
Razem
40.000
40.000
840.000
840.000
13.134,21
9.069
809.069
Tytuł spłaty
39.200
39.200
939.200
939.200
321,37
913.455,58
30 czerwca 2007 rok
Planowane kwoty spłat
Planowane kwoty spłat
Przed zm.
Po zm.
1. Kredyty
500.000
500.000
350.000
2. Pożyczki
-
-
-
3. Odsetki od
kredytów
4. Odsetki od
pożyczek
Wykonane kwoty spłat
18.854,53
55.000
Razem
23.534,31
55.000
555.000
555.000
392.388,84
Udział procentowy planowanej i wykonanej kwoty spłat w latach 2005 – 2006 i na dzień 30
czerwca 2007 roku w stosunku do planowanych /przed zmianami/ na dany rok dochodów
gminy przedstawia poniższa tabela:
Tytuł spłaty
2005 rok
L.p.
1.
Kredyt
2.
Pożyczki
3.
Odsetki od kredytów
4.
Odsetki od pożyczek
2006 rok
Planowane
przed zm.
Wykonane
Planowane
przed zm.
Wykonane
-
-
1,04
1,04
4,66
4,66
3,66
3,66
0,23
0,06
0,20
0,05
Razem
4,89
4,71
4,90
4,76
_____________________________________________________
18
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
L.p.
Tytuł spłaty
1.
Kredyt
2.
Pożyczki
3.
Odsetki od kredytów
4.
Odsetki od pożyczek
30 czerwca 2007 rok
Planowane przed zm.
Wykonane
2,34
1,64
-
-
0,25
0,08
0,11
Razem
2,59
1,83
Udział procentowy planowanej i wykonanej kwoty spłat w latach 2005 – 2006 i na dzień
30 czerwca 2007 roku w stosunku do planowanych /po zmianach / na dany rok dochodów
gminy przedstawia poniższa tabela:
Tytuł spłaty
2005 rok
L.p.
1.
Kredyt
2.
Pożyczki
3.
Odsetki od kredytów
4.
Odsetki od pożyczek
2006 rok
Planowane po
zm.
Wykonane
Planowane po
zm.
Wykonane
-
-
0,92
0,92
4,14
4,14
3,22
3,22
0,20
0,06
0,18
0,04
Razem
4,34
4,18
Tytuł spłaty
Kredyt
2.
Pożyczki
3.
Odsetki od kredytów
4,32
4,20
30 czerwca 2007 roku
L.p.
1.
-
Planowane po zm.
Wykonane
2,23
1,56
-
-
0,08
4.
Odsetki od pożyczek
0,24
0,10
Razem
2,47
1,74
_____________________________________________________
19
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Udział procentowy planowanych spłat w latach 2005 – 2006 i na 30 czerwca 2007 roku w
stosunku do zrealizowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:
Tytuł spłaty
2006 rok – II kwartał
L.p.
1.
Kredyt
2.
Pożyczki
3.
Odsetki od kredytów
4.
Odsetki od pożyczek
31 . XII. 2006 rok
Planowane po
zm.
Wykonane
Planowane po
zm.
Wykonane
-
-
0,92
0,92
4,12
4,12
3,23
3,23
-
0,06
0,20
0,18
0,04
Razem
4,32
4,16
Tytuł spłaty
Kredyt
2.
Pożyczki
3.
Odsetki od kredytów
4.
Odsetki od pożyczek
4,33
4,21
30 czerwca 2007 rok
L.p.
1.
-
Planowane po zm.
Wykonane
3,96
2,77
-
0,14
0,43
Razem
0,18
4,39
3,09
Udział procentowy kwoty długu w latach 2005 – 2006 i na dzień 30 czerwca 2007 roku w
stosunku do zrealizowanych dochodów jednostki wg stanu na dzień 30.XII.2005 i 2006 roku i
na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawia poniższa tabela:
Dług wg tytułów dłużnych
II kwartał 2006
roku
31. XII. 2006 rok
Kredyty
Pożyczki
Zobowiązania wymagalne
2,06
3,60
-
3,69
-
Razem:
5,66
3,69
Lp.
1.
2.
3.
Dług wg tytułów dłużnych
L.p.
1.
2.
3.
30 czerwiec 2007 rok
Kredyty
Pożyczki
Zobowiązania wymagalne
3,56
-
Razem:
3,56
_____________________________________________________
20
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Udział procentowy planowanej kwoty zadłużenia w latach 2005 – 2006 i na dzień 30 czerwca
2007 roku w stosunku do planowanych dochodów (przed zmianami) przedstawia poniższa
tabela:
Lp.
Dług wg. tytułów dłużnych
II kwartał 2006
roku
31. XII. 2006 rok
1.
Kredyty
2,33
4,18
2.
Pożyczki
4,08
-
3.
Zobowiązania wymagalne
-
-
6,41
4,18
Razem:
Lp.
Dług wg. tytułów dłużnych
30 czerwiec 2007 rok
1.
Kredyty
1,40
2.
Pożyczki
7,73
3.
Zobowiązania wymagalne
-
Razem:
9,13
Udział procentowy planowanej kwoty zadłużenia w latach 2005 – 2006 i na dzień
30 czerwca 2007 roku w stosunku do planowanych dochodów (po zmianach) przedstawia
poniższa tabela:
Dług wg tytułów dłużnych
1.
Kredyty
II kwartał 2006
roku
2,07
2.
Pożyczki
3,62
-
3.
Zobowiązania wymagalne
-
-
5,69
3,68
Lp.
Razem:
Dług wg tytułów dłużnych
Lp.
31. XII. 2006 rok
3,68
30 czerwiec 2007 rok
1.
Kredyty
1,34
2.
Pożyczki
7,38
3.
Zobowiązania wymagalne
-
Razem:
8,72
Spłata zaciągniętych zobowiązań - w szczególności z tytułu kredytów
i pożyczek
Tytuł spłaty
2005 rok
2006 rok
_____________________________________________________
21
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Planowane
kwoty spłat
Planowane
kwoty spłat
Przed zm.
Po zm.
1. Kredyty
-
-
2. Pożyczki
800.000
800.000
Razem
800.000
800.000
Wykonane
kwoty spłat
-
Planowane
kwoty spłat
Planowane
kwoty spłat
Przed zm
Po zm.
Wykonane kwoty
spłat
200.000
200.000
200.000
800.000
700.000
700.000
700.000
800.000
900.000
900.000
900.000
Tytuł spłaty
30 czerwca 2007 rok
Planowane kwoty spłat
Planowane kwoty spłat
Przed zm.
Po zm.
1. Kredyty
500.000
500.000
350.000
2. Pożyczki
-
-
-
500.000
500.000
350.000
Razem
Wykonane kwoty spłat
W ww. tabeli planowane kwoty spłat są przedstawione na cały rok, natomiast wykonanie
na dzień 30 czerwca 2007 roku.
Systematyczna spłata długu wynika z ww. tabeli i z dokumentów źródłowych
dotyczących poŜyczki i kredytów długoterminowych (inwestycyjnych) zaciągniętych:
- w 2002 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację
„Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w śychlinie – umowa poŜyczki
nr 571/2002/Wn5/OW – OK/P z dnia 7 października 2002 roku. Spłata poŜyczki
wraz z odsetkami w 5 ratach po 125.000,00 zł kaŜda, 4 ratach po 175.000,00 zł,
3 ratach po 100.000,00 zł, 1 racie w kwocie 225.000,00 zł, 1 racie w kwocie
75.000,00 zł i 1 racie w kwocie 50.000,00 zł i 1 racie w kwocie 25.000,00 zł.
Termin spłaty pierwszej raty do 1 lipca 2003 roku i ostatniej do 20 grudnia 2006
roku. Spłaty dokonywano w terminie i kwotach ustalonych w umowie. Do dnia 31
grudnia 2006 roku poŜyczka została spłacona.
- w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w śychlinie w wysokości 400.000,00 zł z
przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków budŜetowych –
umowa kredytu nr 6889/2408/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku. Zgodnie z
zawartą umową spłata kredytu wraz z odsetkami w 6 ratach: do dnia 31 marca
2006 roku – 65.000,00 zł, do 30 czerwca 2006 roku – 67.000,00 zł, do 30
września 2006 roku – 68.000,00 zł, do 15 stycznia 2007 roku – 66.000,00 zł, do
31 marca 2007 roku – 67.000,00 zł, do 30 czerwca 2007 roku – 67.000,00 zł
począwszy od 31 marca 2006 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku. Spłaty kredytu
dokonywano w kwotach i terminie ustalonych w zawartej umowie. Do dnia 30
czerwca 2007 roku kredyt został spłacony w całości.
Prognoza długu Gminy śychlin na 2006 rok jest załącznikiem nr 8 do uchwały nr
XLIV/246/06 Rady Miejskiej śychlin z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy na 2006 rok. Z ww. uchwały budŜetowej i prognozy długu publicznego
wynika, Ŝe w 2006 roku zaplanowana łączna kwota spłat kredytów i poŜyczek wraz z
naleŜnymi odsetkami wyniesie 939.000,00 zł i kształtować się będzie w wysokości
4,90% planowanych dochodów na 2006 rok budŜetowy. Łączna kwota długu na dzień 31
_____________________________________________________
22
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
grudnia 2006 roku wyniesie 1.200.000,00 zł i kształtować się będzie w wysokości 6,28%
dochodów i nie przekroczy wskaźnika wynikającego z art. 170 ustawy o finansach
publicznych. Wg. powyŜej wymienionej uchwały deficyt określony został na kwotę
769.066 zł, co stanowi 4,02% dochodów budŜetowych ogółem. Skład Orzekający RIO w
Łodzi uchwałą nr III/61/2006 z dnia 27 marca 2006 roku, wydał pozytywną opinię o
moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu Gminy śychlin uchwalonego na 2006 rok i o
prognozie długu publicznego. Stwierdzono, Ŝe na 31 grudnia 2006 roku kwota długu
wynosiła 800.000,00 zł – 3,69% zrealizowanych dochodów budŜetowych, a na dzień 30
czerwca 2007 roku wynosiła 450.000,00 zł – 3,57% zrealizowanych dochodów
budŜetowych. Na dzień 31 grudnia 2006 rok wystąpił deficyt z wykonania budŜetu na
kwotę 175.512,00 zł.
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.
Zasady rachunkowości w kontrolowanej jednostce opisano w zarządzeniu nr 80/07
Burmistrza Gminy śychlin z dnia 27 września 2007 roku, (poprzednio obowiązujące
zasady, określało zarządzenie nr 5/96 Burmistrza Gminy i Miasta śychlin z dnia 20
czerwca 1996 roku), oraz w zarządzeniu nr 84/06 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 31
października 2006 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy
śychlin. Aktualnie obowiązujące zarządzenia opracowano w oparciu o art. 10 ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76,
poz. 694 ze zm.) oraz o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa,
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020) i rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie
ewidencji podatków i opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761). W
powyŜszej dokumentacji zawarto informacje dotyczące:
-
roku obrotowego – jest nim rok kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi
odpowiednio miesiąc, kwartał i rok,
-
metod wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalenia wyniku finansowego,
-
sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych - zasady klasyfikacji zdarzeń w
zakresie kont objętych zakładowym planem, powiązań pomiędzy kontami księgi
głównej i kontami ksiąg pomocniczych opisano w załączniku nr 1 i 2 do
cytowanego zarządzenia 84/06 z dnia 31 października 2006 roku
wprowadzającego zakładowy plan kont dla budŜetu Gminy śychlin i dla jednostki
budŜetowej. Księgowość prowadzi się w kontrolowanej jednostce przy uŜyciu
komputera. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe oraz opis ich
struktury i wzajemnych powiązań zawarto w rozdziale II załącznika nr 4 do
zarządzenia Burmistrza Gminy nr 80/07 z dnia 27 września 2007 roku. W
rozdziale I cytowanego załącznika nr 4 zawarto wykaz i opisano sposób
funkcjonowania dopuszczonych do stosowania w księgowości jednostki
programów komputerowych, a mianowicie: „System księgowości budŜetowej”,
„AUTA” – wersja 1997 j.g.u do podatku od środków transportowych, „Księgowość
zobowiązań, wersja 2007 2.25.801.14”,” Płatnik 6”, „CHEOPS” – dodatki
mieszkaniowe, „TT- pomoc, „Świadczenia rodzinne,
_____________________________________________________
23
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
dokumentowania operacji gospodarczych (dowody księgowe), ich podział,
korygowanie błędów w dowodach księgowych, kontrolę dokumentów i dowodów
księgowych, zasady zawierania umów, wystawiania zleceń i zamówień, obieg
dowodów księgowych, zasady sporządzania listy płac, opis dokumentów
stanowiących podstawę do zaewidencjonowania operacji gospodarczych
gotówkowych i bezgotówkowych, zasady wystawiania i rozliczania delegacji
słuŜbowych, zaliczek, zasady prowadzenia gospodarki materiałowej, ewidencji
środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych – instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych - załącznik nr 1
do zarządzenia nr 80/07 Burmistrza Gminy,
-
zabezpieczenia mienia i ochrony wartości pienięŜnych – instrukcja kasowa –
załącznik nr 2 zarządzenia nr 80/07 Burmistrza Gminy,
-
określenia zasad, trybu i metod przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i
pasywów jednostki – instrukcja inwentaryzacyjna – załącznik nr 3 do zarządzenia
nr 80/07 Burmistrza Gminy śychlin.
W zarządzeniu Burmistrza Gminy śychlin nr 32/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku,
opisano zasady zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
Zarządzenie podjęto na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz.
1024). Zgodnie z zarządzeniem kaŜdy uŜytkownik posiada unikalny identyfikator, hasło
oraz zakres dostępnych danych i operacji nadany przez Administratora Bezpieczeństwa
Informacji. Hasło ustanowione podczas przyznania powyŜszych uprawnień zmieniane
jest indywidualnie podczas pierwszego logowania się w systemie informatycznym i
przekazywane jest uŜytkownikowi ustnie. Hasło uŜytkownika zmieniane powinno być co
30 dni. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich haseł. Pracownik
ma prawo do wykonywania tylko tych czynności, do których został upowaŜniony. W
systemie informatycznym kontrolowanej jednostki, stosuje się dwustopniowe
uwierzytelnienie: na poziomie dostępu do sieci oraz dostępu do aplikacji. Odebranie
uprawnień pracownikowi następuje na pisemny wniosek kierownika, któremu pracownik
podlega z podaniem daty odebrania uprawnień. Kierownicy zobowiązani są do
pisemnego poinformowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji o kaŜdej zmianie
dotyczącej podległych mu pracowników, mającej wpływ na zakres posiadanych
uprawnień w systemie informatycznym. W rozdziale IV instrukcji zarządzania systemem
informatycznym opisano procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w
systemie, w rozdziale V zawarto opis zabezpieczenia systemu informatycznego, zgodnie
z którym za systematyczne przygotowanie kopii zapasowych odpowiada kierownik
komórki organizacyjnej. Kopie zapasowe wykonywane są raz w miesiącu po zakończeniu
pracy. Nośniki, na których zapisane są dane przewidziane do długoterminowego
przechowywania podlegają sprawdzeniu co kwartał. Dane zapisywane są na dyskietkach,
płytach Cd i DVD-R, dyskach twardych, pamięciach zewnętrznych (peen driver, flash
driver) i dyskach przenośnych. Wymienione nośniki przechowywane są w zamykanych
szafach biurowych lub kasetkach. Kopie zapasowe oraz oprogramowania są
przechowywane w kasie pancernej i dostęp do nich mają tylko upowaŜnieni pracownicy
Urzędu.
W ocenie kontrolujących przyjęta w jednostce dokumentacja w sprawie zasad
rachunkowości odpowiada wymogom art. 10 ustawy o rachunkowości.
_____________________________________________________
24
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE
Wg przyjętych zasad księgi rachunkowe prowadzone są przy uŜyciu komputerów z
wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie – program „System
księgowości budŜetowej – budŜet”. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów
księgowych (sum zapisów) i sald, które tworzą:
-
obroty kont syntetycznych – księga główna zawierająca zapisy w ujęciu
syntetycznym,
-
obroty analityczne – księgi pomocnicze zawierające zapisy zdarzeń wg podziału
klasyfikacji budŜetowej, powyŜsza ewidencja dowodów księgowych prowadzona
jest równocześnie z ewidencją na kontach syntetycznych,
-
dziennik - obejmuje zdarzenie z okresu sprawozdawczego ujmowane
chronologicznie. Zapisy są kolejno numerowane a obroty liczone są w sposób
ciągły;
-
zestawienie kont syntetycznych- analitycznych: dochody wg podziału klasyfikacji
budŜetowej, wydatki wg podziału klasyfikacji budŜetowej,
-
stany kont syntetycznych – dla organu,
-
stany kont syntetycznych dla jednostki.
Dokumenty stanowiące podstawę ich zaewidencjonowania przechowywane są w
oddzielnie załoŜonych na dany miesiąc teczkach. KaŜda z teczek posiada dokumenty
księgowe ułoŜone wg raportów i wyciągów bankowych. Dokumenty księgowane są w
komputerze od poz. 1 narastająco.
Na koniec danego miesiąca drukuje się:
-
sprawozdanie o dochodach budŜetowych,
-
sprawozdanie o wydatkach budŜetowych,
-
sprawozdanie pozabudŜetowe,
-
zestawienie kont dochodów,
-
zestawienie kont analitycznych – wydatki,
-
zestawienie kont syntetycznych
Prawidłowość dokonywania ewidencji księgowej w dzienniku skontrolowano
podstawie analizy trzydziestu pierwszych zapisów z marca 2007 roku a mianowicie:
-
-
na
dokument nr 1519/45 – zestawienie wpłat KP 109, 108,107 z dnia 1 marca 2007
roku na kwotę 9.300,00 zł,
dokument nr 1520/45 – bankowy dowód wpłaty – za podatki i opłaty lokalne na
kwotę 8.100,88 zł,
dokument nr 1521/45 i 1522/45 – wpłata i odprowadzenie wpłaty do banku za
wydane dowody osobiste na kwotę 150,00 zł,
dokument nr 1523/45 i 1524/45 – wpłata i odprowadzenie do banku wpłaty
poŜyczki mieszkaniowej na kwotę 1.050,00 zł,
dokument nr 1525/45 – podjęcie czekiem gotówki z banku na kwotę 3.456,68 zł,
dokument nr 1526/45 – zapłata faktur nr 20/2007, 30/2007, 23, 22, z dnia 23
lutego 2007 roku za zakup Ŝywności dla Samorządowego Przedszkola nr 2 w
śychlinie na kwotę 626,41 zł,
dokument nr 1527/45 i 1528/45, 1529/45 – zapłata za faktury nr ZU 000999/07
000940/07 i 000939/07 z 22 lutego 2007 roku za dzierŜawę pojemnika na kwoty
kaŜda po 121,90 zł,
_____________________________________________________
25
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dokument nr 1530/45 – zapłata za fakturę nr 12/07 z dnia 28 lutego 2007 roku,
za artykuły spoŜywcze dla Przedszkola Samorządowego w śychlinie na kwotę
37,00zł,
- dokument 1531/45 – zapłata za fakturę nr F0010/01/NG/2007 z dnia 31 stycznia
2007 roku wywóz nieczystości – kwota faktury 366,33 zł,
- dokument nr 1532/45 – nota księgowa nr 8/2007 – zapłata za obiady wg
załączonej listy kwota 28,00 zł ,
- dokument nr 1533/45, 1534/45, 1535/45, 1536/45 – zestawienia list płac
personelu pedagogicznego (naliczenie wynagrodzeń i potraceń),
- dokument nr 1537/45 – opłata za blankiety czekowe z dnia 1 marca 2007 roku
na kwotę 14,00 zł,
- dokument nr 1538/45, 1539/45, 1540/45, 1541/45, 1542/45, 1543/45,
1544/45, 1545/45, 1546/45, 1547/45, 1548/45 – przekazanie wynagrodzeń za
miesiąc marzec 2007 roku,
i stwierdzono, Ŝe:
- kaŜdy zapis księgowy zawiera datę dokonania operacji,
- rodzaj i numer dowodu księgowego,
- krótki opis operacji,
- kwotę i datę zapisu,
- oznaczono konta, których operacje dotyczyły (dekretacja),
- dokonane zapisy pozwoliły na identyfikację dowodu księgowego będącego
podstawą zapisu.
-
Kontrolujący stwierdzają, Ŝe w roku 2006 i 2007 jednostka prowadziła księgi
rachunkowe wspólnie dla urzędu, gminnego ośrodka pomocy społecznej i szkół.
PowyŜsze naruszało przepisy art. 4 ust.1, 2 i 3 w zw. Z art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości, z których wynikał obowiązek prowadzenia
przez jednostki organizacyjne odrębnych ksiąg rachunkowych celem zapewnienia
ujmowania w tych księgach wyłącznie zdarzeń związanych z poszczególnymi
jednostkami organizacyjnymi, a konsekwencji rzetelnego i jasnego przedstawienia
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego kaŜdej z jednostek oraz w
celu umoŜliwienia sporządzenia obowiązujących te jednostki odrębnych sprawozdań. Wg
przyjętych przez jednostkę zasad ewidencji istniała moŜliwość wyodrębnienia danych
dotyczących poszczególnej jednostki, poniewaŜ stosowano zapisy uwzględniające
klasyfikację budŜetową.
Zasady oraz prawidłowości ewidencjonowania operacji finansowych na poszczególnych
kontach przeanalizowano na podstawie niniejszych księgowań:
- wpływ subwencji oświatowej w grudniu 2007 roku na styczeń roku 2008
wyciąg bankowy poz. 12606/268 z 21 grudnia 2007 roku księgowany:
Wn 133/ Ma 909 362.446,00 zł – bez klasyfikacji,
Przeksięgowanie w 2008 roku poz. 6/1 z dnia 2 stycznia 2008 roku księgowanie:
Wn 909/Ma 901 362.446,00 zł z klasyfikacją 758 75801 2920.
Dotacja nie została przekazana do placówek oświatowych, poniewaŜ obsługa finansowoksięgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy.
- naliczenie przez poŜyczkodawcę odsetek od poŜyczki oraz zapłata odsetek.
Spłata kredytu do BŚ poz. 6175/132 z 29 czerwca 2007 roku
Wn 134/ Ma 133 – 67.000,00 zł bez klasyfikacji,
Spłata odsetek od kredytu poz. 6176/132 z 29 czerwca 2007 roku
_____________________________________________________
26
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wn 400-10/ Ma 130 5.526,28 zł z klasyfikacją 757 75702 8070 i zaangaŜowanie Wn
998/ Ma 998 5.526,28 zł klasyfikacją.
Jednostka nie dokonuje ewidencji naliczenia odsetek od kredytu, która to
operacja powinna być ujęta w księdze głównej na kontach; Wn 909 –
rozliczenie międzyokresowe i Ma 260 zobowiązania finansowe oraz w
momencie zapłaty odsetek; Wn 902 - wydatek i Ma 133 rachunek budŜetu oraz
równolegle Wn 260 – zobowiązania finansowe i Ma 909 – rozliczenia
międzyokresowe. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg
rachunkowych okresu sprawozdawczego naleŜy wprowadzić w postaci zapisu,
kaŜde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, a więc
zapłatę odsetek od poŜyczki poprzedzało ich naliczenie co powinno znaleźć
odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.
- wpłata podatku do kasy Urzędu
Poz. 11848/259 z 11 grudnia 20078 roku
Podatek od nieruchomości Wn 101/ Ma 221 – 1.710,00 zł z klasyfikacją 756 75616
0310,
Podatek rolny Wn 101/Ma 221 – 498,00 zł z klasyfikacją 756 75616 0320
Raport kasowy poz. 11 849/259 z 11 grudnia 2007 roku księgowany Wn 140-1/Ma 101
2.208,00 zł bez klasyfikacji,
Wpłata gotówki do banku wyciąg bankowy poz. 11 882 z 11 grudnia 2007 roku
księgowany Wn 130-1/Ma 140-1 2.208,00 zł i Wn133/ Ma 901.
Przeksięgowania dochodów dokonuje się na koniec roku obrachunkowego.
- dotacja dla MGOPS z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
wyciąg bankowy poz. 10 961/241 z 16 listopada 2007 roku
Wn 133/ Ma 901 174.248,00 zł z klasyfikacją 852 85212 2010.
Przykład księgowania wydatku z przekazanej dotacji:
Wydatek poz. 10 974/242 z 19 listopada 2007 roku. Podjęto czekiem nr 864939
gotówkę 48.953,00 zł Wn 101/ Ma 130 bez klasyfikacji, pod. poz. 10.975/242 z 19
listopada 2007 roku zaksięgowano wypłatę zaliczki Wn 234/ Ma 101 – 48.953,00 zł z
klasyfikacją 852 85212 3110/1, wypłata świadczeń Wn 400-7/Ma 234 – 48.825,00 zł z
klasyfikacją 852 85212 3110/1 i zwrot niewykorzystanej zaliczki poz. 11 008/242 z 19
listopada 2007 roku Wn 234/ Ma 130 128,00 zł z klasyfikacją 852 85212 3110/1.
3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI. ZGODNOŚĆ DANYCH
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH Z EWIDENCJĄ
KSIĘGOWĄ
Z wykonania budŜetu Gmina śychlin sporządzała sprawozdania określone w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.) Wg powyŜszych
jednostka sporządziła:
- sprawozdanie Rb-27S o dochodach budŜetowych, w okresach kwartalnych i
rocznych sporządzone dnia 13 lutego 2007r.;
- sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
_____________________________________________________
27
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z dnia 24
stycznia 2007r.;
sprawozdanie Rb-28S o wydatkach budŜetowych, w okresach kwartalnych i
rocznych z dnia 13 lutego 2007r.;
sprawozdanie NDS o nadwyŜce i deficycie w okresach kwartalnych i rocznych z
dnia 13 lutego 2007r.;
sprawozdanie Rb-N o naleŜnościach, w okresach kwartalnych i rocznych z dnia 13
lutego 2007r.;
sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach wg tytułów dłuŜnych, w okresach
kwartalnych i rocznych z dnia 13 lutego 2007r.;
sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych z dnia
13 lutego 2007r.;
sprawozdanie Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z
wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych sporządzonych dnia 24 stycznia 2007r.;
Rb-30 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych
(w okresach półrocznych i rocznych) z dnia 13 lutego 2007r;
-
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej (w okresach półrocznych i rocznych) z dnia 13
lutego 2007r.;
-
Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
samorządowych jednostek budŜetowych z dnia 13 lutego 2007r.;
Bilans z wykonania budŜetu Gminy śychlin za 2006 rok, sporządzony został w dniu 13
lutego 2007 roku, zaś bilans jednostki za 2006 rok został sporządzony w dniu 30
kwietnia 2007 roku. Bilanse podpisali Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak i Skarbnik
Gminy – Emilia Rajewska. Stwierdzono, iŜ sprawozdania roczne za rok 2006 oraz bilans
organu jak i jednostki sporządzone zostały w terminach, zgodnych z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku.
Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budŜetowych z ewidencją
księgową
W wyniku przeglądu wymienionych na wstępie rocznych sprawozdań za rok 2006
ustalono:
−
wszystkie sprawozdania roczne, podpisane zostały przez Burmistrza
Grzegorza Ambroziaka oraz przez Skarbnika Gminy Emilię Rajewską,
−
w zakresie rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za rok 2005 sporządzonych w dniu
24 lutego 2006 roku ustalono, iŜ zgodnie z wymogami § 7 ust. 3 Instrukcji
sporządzania sprawozdań budŜetowych w zakresie budŜetów j.s.t. (załącznik nr 32)
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. z 2005 roku nr 170, poz. 1426), kwoty
dotyczące skutków udzielonych przez jednostkę ulg wykazane w sprawozdaniu RbPDP za 2005 rok są zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami wykazanymi
przy poszczególnych podatkach w sprawozdaniu Rb-27S.
Gminy
W zakresie rocznych sprawozdań za 2006 rok skutki obniŜenia górnych stawek
podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwał Rady Miejskiej)
oraz skutki finansowe decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa dla poszczególnych podatków wykazane zostały odrębnie.
Ustalono, iŜ w przypadku skutków finansowych decyzji, wydanych przez Burmistrza
w oparciu o Ordynację podatkową, równieŜ dla poszczególnych podatków,
wyodrębniono oddzielnie kwoty powstałe z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,
rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności. PowyŜsze jest zgodne z zapisem
zawartym w § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 Instrukcji sporządzania sprawozdań budŜetowych
_____________________________________________________
28
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
w zakresie budŜetów jednostek samorządu terytorialnego będącej załącznikiem nr 34
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej,
−
analiza sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budŜetowych za 2005 rok w
zakresie prawidłowości wykazania dochodów z tytułu podatku rolnego, od
nieruchomości i podatku leśnego pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pienięŜnego wykazała, Ŝe ww. dochody ujęte zostały w sprawozdaniu Rb – 27S za
2005 rok w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków, co jest zgodne z § 3
ust. 1 pkt 6 instrukcji sporządzania sprawozdań budŜetowych w zakresie budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 32 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości
budŜetowej – obowiązującego od dnia 21 września 2005 roku do 30 czerwca 2006
roku. Podobnie dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów
budŜetowych za 2006 rok dotyczące wpływów z podatku rolnego, leśnego i podatku
od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego wykazane
zostały w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków, co jest zgodne z § 3
ust. 1 pkt 6 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca
2006 roku,
−
w wyniku porównania sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg stanu na dzień 31
grudnia 2006 roku z ewidencją księgową stwierdzono, Ŝe na koniec roku 2006
jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązanie wg tytułów
dłuŜnych wynikających z zaciągniętych kredytów i poŜyczek wynosiło 800.000 zł i
dotyczyło kredytów długoterminowych (powyŜsze opisano w rozdziale niniejszego
protokołu dotyczącym kredytów i poŜyczek). W danych uzupełniających powyŜszego
sprawozdania zamieszczono informacje o zawartych umowach z terminem płatności
za okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy przypadających do spłaty w latach następnych.
Umowy te dotyczyły zaciągniętych kredytów na zadania bieŜące i kredytu na zadnie
inwestycyjne;
−
sprawozdanie Rb-NDS o nadwyŜce budŜetowej, sporządzano w zakresie planu i
wykonania. W czasie postępowania kontrolnego przeanalizowano sprawozdanie na
dzień 31 grudnia 2006 rok i stwierdzono, Ŝe dane dotyczące planu dla
wymienionego okresu wykazano na podstawie planu budŜetu jednostki, natomiast
dane dotyczące wykonania wykazane zostały na podstawie kont księgowych, tj.
dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za 2006 rok w pozycji A
(21.647.964,78 zł) odpowiadały kwocie konta księgowego 901 i wydatki wykazane
w poz. B w sprawozdaniu NDS (21.823.476,44 zł) odpowiadały kwocie konta
księgowego 902. Ponadto dane wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS w zakresie
dochodów (w poz. A.) były zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S
(kol. 7 – dochody wykonane), natomiast dane wykazane z poz. B sprawozdania RbNDS, wykazywały zgodność z danymi ze sprawozdania Rb-28S z kolumny 6 wydatki wykonane,
−
stan środków na rachunku bieŜącym jednostki samorządu terytorialnego (pkt I.
sprawozdania) wykazany w rocznym sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2006 roku
sporządzonym w dniu 13 lutego 2007 roku wynosił 1.060.983,67 zł (w tym
345.474,00 zł środki pochodzące z dotacji i subwencji przekazane w grudniu na
styczeń roku następnego, 120.512,00 zł środki niewykorzystanej dotacji) i był
zgodny z rachunkiem bankowym obsługi organu nr 88 9022 0007 0000 2408 0007 z
dnia 31 grudnia 2006 roku. Natomiast stan środków na rachunkach bankowych
samorządowych jednostek budŜetowych (pkt II. sprawozdania) wynosił 0,00 zł.
Ogółem stan środków na rachunkach bankowych wykazany w części I. i II.
sprawozdania stanowił kwotę 1.060.983,67 zł. Niewykorzystane środki dotacji
dotyczyły realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i zostały zwrócone
_____________________________________________________
29
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
udzielającemu dotacji (Łódzki Urząd Wojewódzki) w dniach 6-9 styczeń 2007 rok
poleceniami przelewu na kwoty: 0,63 zł, 0,01 zł, 0,35 zł, 69.755,64 zł, 4.348,71 zł,
10.879,28 zł, 15.168,36 zł, 14.082,19 zł, 5.295,79 zł, 793,01 zł, 188,03 zł.
Kontrola bilansu organu na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Prawidłowość wykazywania danych w bilansie z wykonania budŜetu samorządu
terytorialnego sprawdzono na podstawie bilansu sporządzonego w dniu 13 lutego 2007
roku wg stan na dzień 31 grudnia 2006 roku. Bilans zamknął się sumą bilansową
aktywów i pasywów w wysokości 1.472.769,50 zł. Stan aktywów i pasywów na początek
roku 2006 był zgodny ze stanem wykazanym na koniec roku 2005.
Aktywa wg bilansu
W poz. I wykazano środki pienięŜne w wysokości 1.060.983,67 zł odpowiadającej
wyciągowi bankowemu na 31 grudnia 2007 roku i danym zawartym w sprawozdaniu RbST. W poz. II.2 wykazano saldo konta 224 w kwocie 411.785,83 zł, wynikające z
rozliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
przekazanych przez US za miniony rok.
Pasywa wg bilansu
W pozycji I.1.1 wykazano wartość 800.000 zł i była on zgodna z saldem zaciągniętych i
niespłaconych kredytów. W poz. I.2 wykazano wartość 120.512,00 zł zgodnie kontem
224 wartość niewykorzystanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W poz. I.3
wykazano kwotę 2.000 zł zgodnie z kontem 224 (zobowiązanie wobec spółki Mig-Ma). W
poz. II.1.2 niedobór budŜetu kwota -175.511,66 zł zgodna z wartością wykazaną na
koncie 961 i zgodna ze sprawozdaniem NDS- pozycja „C” deficyt. W poz. II.6 saldo
konta 960 i przeksięgowania rezerwy na niewygasające wydatki 130.469,94 zł. W poz.
III wykazano saldo wynikające z subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2005 na
styczeń 2006 roku wg konta 909.
Dane wykazane w bilansie odpowiadały danym wynikającym z ewidencji księgowej.
Kontrola bilansu jednostki na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Według „Bilansu jednostki budŜetowej” sporządzonego dla Urzędu Gminy śychlin jako
jednostki na dzień 31 grudnia 2006 roku stan aktywów i pasywów wynosił
32.819.024,62 zł. Stan aktywów i pasywów wykazany w bilansie na początek roku 2006
był zgodny ze stanem odnotowanym na 31 grudnia 2005 roku.
Kontrolą objęto wybrane pozycje bilansu a mianowicie:
Aktywa
- poz. A. Aktywa trwałe, II.1 Środki trwałe : wartość wg ewidencji księgowej wynosiła
41.324.211,07 zł, minus umorzenia środków trwałych wynikające z konta 071 na
wartość 11.696.202,79 zł, co dawało wartość środków trwałych wykazaną w bilansie
czyli 29.628.008,28 zł;
- poz. A .II.1.1 Grunty – wg ewidencji księgowej wartość gruntów wynosiła
12.339.596,71 zł i taką samą kwotę wykazano w bilansie jednostki,
- poz. A IV.1.1 Akcje i udziały – wg ewidencji księgowej konto 030 na 31 grudnia 2006
roku wynosiło 260.797,00 zł (udziały w spółce Mig-Ma) i taką wartość wykazano w
bilansie jednostki na koniec roku.
Pasywa
- poz. A Fundusz jednostki – w bilansie wykazano wartość 30.769.802,63 zł. Kwota
powyŜsza wynikała z danych;
Zwiększenia funduszu:
_____________________________________________________
30
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
− zysk bilansowy za rok ubiegły – 46.941,57 zł,
− zrealizowane wydatki budŜetowe – 21.823.476,44 zł
− dotacje i środki na inwestycje – 2.283.911,94 zł,
− nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje – 11.564,58 zł,
− inne zwiększenia -623.7816,93 zł,
Zmniejszenia funduszu:
− zrealizowane dochody budŜetowe – 21.647.964,78 zł,
− dotacje i środki na inwestycje – 1.008.981,00 zł,
− pokrycie amortyzacji – 2.043.449,74 zł,
− wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji –
96.997,67 zł,
− inne zmniejszenia – 3.142.592,26 zł,
Wynik finansowy netto – 2.716.049,48 zł.
Wszystkie wykazane dane w bilansie odpowiadają danym zawartym w ewidencji
księgowej jednostki. Analiza bilansu Urzędu Gminy śychlin w konfrontacji z
zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2006 rok – 31.12.2006 rok nie wykazała
nieprawidłowości.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe nie sporządzano oddzielnego bilansu dla jednostek
organizacyjnych MGOPS oraz szkół. Jak wyjaśniła Skarbnik Gminy obsługa finansowa
tych jednostek jest w Urzędzie Gminy, dlatego teŜ sporządzano jeden bilans dla
wymienionych jednostek: Urzędu Gminy, Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i szkół.
Oddzielne bilanse sporządzał zakład budŜetowy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w śychlinie.
IV.
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI. TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2005 - 2006)
Zakładowy plan kont wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem nr 84/06 Burmistrza Gminy
śychlin z dnia 31 października 2006 roku zawierał konto 201 – Rozrachunki z
odbiorcami i dostawcami, jednak nie opisywał zasad jego prowadzenia i zasad
powiązania syntetyki z analityką. Ograniczono się tylko do zapisu, iŜ „konto 201 obciąŜa
się za powstałe naleŜności i roszczenia oraz zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za
powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenia naleŜności i roszczeń. Konto moŜe
wykazywać dwa salda Wn - stan naleŜności i roszczeń i saldo Ma stan zobowiązań.”
Ewidencja analityczna prowadzona do konta 201, uniemoŜliwiała ustalenia
stanu naleŜności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów i nie
pozwala na wyodrębnienie zobowiązań wymagalnych. Analitykę prowadzi się do
klasyfikacji budŜetowej czyli rozdziału i paragrafu. Z ustnych wyjaśnień Skarbnika
Gminy p. Emilii Rajewskiej wynika, Ŝe jednostka zakupiła nowy księgowy program
komputerowy - „BudŜet” Usługi Informatyczne „Info-System/KB i P/BudŜet, który
wdroŜony zostanie z dniem 1 stycznia 2008 roku i pozwoli on na prowadzenie konta w
sposób umoŜliwiający identyfikację naleŜności i zobowiązań według kontrahentów.
Analiza konta 201 wykazała, Ŝe zapisów na powyŜszym dokonywano tylko na
koniec kwartału. Na koncie 201 nie miały więc odzwierciedlenia operacje, z
których dokumenty (faktury, rachunki) wpłynęły w trakcie kwartału i zostały
opłacone przed upływem danego kwartału, np. zakup usługi polegającej na
sporządzeniu projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 1.830 zł na
_____________________________________________________
31
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
podstawie
faktury
3/X/06
z
dnia
4
października
2006
roku
,
zaewidencjonowano w księgach rachunkowych tylko na kontach 400 i 130 z
pominięciem
konta
201.
PowyŜsze
pozostawało
w
sprzeczności
z
unormowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca
2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020),
wg których konto 201 słuŜy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i
zagranicznych z tytułu dostaw i usług w tym równieŜ zaliczek na poczet dostaw
robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a takŜe naleŜności z tytułu
przychodów finansowych. Ponadto zgodnie z zakładowym planem kont na
koncie 201 powinno ewidencjonować się powstałe zobowiązania z tytułu
dostaw, usług i robót. Nie przewidziano w nim, Ŝe takiej ewidencji podlegają
tylko zobowiązania pozostałe do zapłaty na koniec kwartału. Wyjaśnienie
Skarbnik Gminy Emilii Rajewskiej, w powyŜszej sprawie wraz z kserokopią przykładowej
faktury stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Zgodnie z treścią wyjaśnienia
pominięcie księgowań operacji związanych z zakupem usług dostaw czy towarów na
koncie 201 uzasadniono faktem zapłaty związanych z nimi zobowiązań na bieŜąco z
zachowaniem terminu ich zapłaty. Z dniem 6 grudnia 2007 roku jak wyjaśniła p.
Skarbnik na konie 201 księgowane są juŜ na bieŜąco wszystkie operacje związane z
zakupem dostaw i usług.
Wg bilansów stan konta 201 na 31 grudnia 2005 roku po stronie Wn – (oznaczający stan
naleŜności z tytułu dostaw i usług) wynosił 0,00zł, natomiast strona Wn konta
(zobowiązania z tytułu dostaw i usług) wynosił 2.649,41 zł. Na 31 grudnia 2006 roku
stan naleŜności wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 18.419,90zł. Na zobowiązania
powyŜsze składały się dowody księgowe wykazane w poniŜszych tabelach.
2005 rok( zobowiązania)
L.p.
Nazwa wystawcy faktury, nr i jej data
Kwota
do Termin
zapłaty
brutto płatności
wynikająca
z
faktury
Termin zapłaty
Kwota
zobowiązania
wymagalnego
1.
Koncern Energetyczny ENERGA SA
Gdańsk
Oddział
w
Płocku
fra
30000534/0090/D/2006 za okres od XXII/2005 z dnia 5 stycznia 2006 roku
43,20
17.01.2006
17.01.2006
-
2.
Koncern Energetyczny ENERGA SA
Gdańsk
Oddział
w
Płocku
fra
30000373/0205/D/2006 za okres od XIXII/2005 z dnia 5 stycznia 2006 roku
56,52
17.01.2006
17.01.2006
-
3.
„Mig-Ma” Żychlin fra VAT ZU 5147/2005 z
dnia 20.12.2005 roku
30,53
3.01.2006
9.01.2006
-
4.
„Mig-Ma” Żychlin fra VAT ZU 4674/2005 z
dnia 12.12.2005 roku
30,53
26.12.2005
wpływ faktury
do jednostki
28.12.2005
9.01.2006
-
5.
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin fra
VAT R 06/12/NE z dnia 3.01.2006 dotyczy
grudnia 2005 roku
564,07
31.01.2006
9.01.2006
-
6.
Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” sp. zo.o
Warszawa fra nr CRB-3006989/2005 z dnia
19.12.2005 roku
60,80
7.01.2006
17.01.2006
-
7.
Koncern Energetyczny ENERGA Gdańsk
Oddział Płock zestaw faktur 153 z dnia
28.12.2005 roku
46,02
11.01.2006
10.01.2006
-
_____________________________________________________
32
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
8.
Poczta Polska Żychlin , pokwitowania za
znaczki pocztowe z dnia 24.12, 28.12,
30.12.2005 roku
23,10
9.
Urząd Skarbowy w Kutnie – zawiadomienie
o opacie komorniczej nr VII-7241/11/06/05 z
dnia 5.01.2006 za zestawienie tytułów
wykonawczych z okresu sierpień-listopad
2005 roku.
76,01
12.01.2006
Brak wpływ d
jednostki
19.01.2006
-
10.
Urząd Skarbowy w Kutnie – zawiadomienie
o
opacie
komorniczej
nr
VII72414/502/06/05 z dnia 21.12.2005 roku
21,49
29.12.2005
Brak wpływ do
jednostki
10.01.2006
-
11.
Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy
Bank Danych Łódź fra nr 1604/2005 z dnia
30.12.2005 roku.
431,00
20.01.2006
17.01.2006
-
12.
„Mig-Ma” Żychlin fra nr ZU 5214/2005 z dnia
27.12.2005 roku
30,53
10.01.2006
9.01.2006
-
13.
„Mig-Ma” Żychlin
29.12.2005 roku.
dnia
146,40
12.01.2006
18.01.2006
-
14.
„Mig-Ma” Żychlin fra ZU 4713/2005 z dnia
12.12.2005 roku
30,53
26.12.2005
wpływ faktury
do jednostki
28.12.2005
18.01.2006
-
15.
„Mig- Ma” Żychlin fra ZU 5162/2005 z dnia
27.12.2005 roku
30,53
10.01.2005
18.01.2006
-
16.
„Mig-Ma” Żychlin fra Ne ZU 5201/2005 z
dnia 27.12.2005 roku
171,10
10.01.2006
18.01.2006
-
17.
POSKAPRESSE Sp. z o.o. Warszawa
Oddział Łódź fra nr F20050311160/LO z
dnia 2 grudnia 2005 roku
227,41
16.12.2005
18.01.2006
227,41
18.
Galicyjskie Centrum Promocji s.c. Instytut
Doskonalenia
Wiedzy
PrawnoEkonomicznej Kraków fra nr 30403/05 z
dnia 20.12.2005 roku
69,00
27.12.2005
wpłynęło do
jednostki
30.12.2005
17.01. 2006
-
19.
Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A.
Żychlin fra nr 001360/05 z dnia 31.12.2005
roku
55,35
14.01.2006
11.01.2006
-
20.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie
Łąkowa fra nr 000918 z 31.12.2005 roku
ul
475,47
14.01.2005
210.01.2006
-
21.
Grupa Wydawnicza INFOR S.A Warszawa
fra nr FP2005/00544080 z dnia 22.12.2005
roku
30,00
6.01.2006
18.01.2006
-
2.649,41
x
x
227,41
fra
0101/05
z
Ogółem
Zapłacono
Dokonano zwrotu
gotówką za
za zakup
zakup w dniu
znaczków w dniu
24.12,28.12,30.
10.01.2006
12.2005
-
Rok 2006 (zobowiązania)
L.p.
Nazwa wystawcy faktury, nr i jej data
1.
Koncern Energetyczny ENERGA
Gdańsk
Oddział
Płock
39903528/W/2006 z dnia 3.01.2007
SA
fra
1.685,66
16.01.2007
16.01.2007
-
2.
„Mig-Ma” sp. z o.o. Żychlin fra
006136/06 z dnia 29.12.2006 roku
ZU
30,53
12.01.2007
10.01.2007
-
3.
„Mig-Ma”
nr
117,12
12.01.2007
10.01.2007
-
sp.
z
o.o
Żychlin
fra
Kwota
do Termin
zapłaty
brutto płatności
wynikająca
z
faktury
Termin zapłaty Kwota
zobowiązania
wymagalnego
_____________________________________________________
33
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
388/12/2006
4.
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin fra
nr R 06/1103 z dnia 29.12.2006 roku
376,55
12.01.2005
10.01.2007
-
5.
„Mig-Ma” sp. z o.o Żychlin fra
006077/06 z dnia 29.12.2006 roku
ZU
30,53
12.01.2007
10.01.2007
-
6.
Polecenie wyjazdu służbowego nr 339/2006
z dnia 29.12.2006 roku
15,80
-
9.01.2007
-
7.
Polecenie wyjazdu służbowego nr 340/2006
z dnia 29.12.2006
15,80
-
9.01.2007
-
8.
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin fra
nr F 000921/NZ/2006
143,47
13.01.2007
10.01.2007
-
9.
„Mig-Ma” Sp. z o.o. fra nr ZU 006090/06 z
dnia 29.12.2006 roku
30,53
12.01.2007
10.01.2007
-
10.
Akt notarialny
19.10.2006 roku
12.581,00
30.06.2007
29.06.2007
-
11.
Lista wypłat diet sołtysów z dnia 28 grudnia
2006 roku
240,00
-
12.01.2007
-
12.
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin fra
nr R 06/677 z dnia
1.529,95
7.01.2007
10.01.2007
-
13.
POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Warszawa
Oddział Łódź fra nr F20060304382/LO
124,15
5.01.2007
10.01.2007
-
14.
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin fra
nr F 0011/12/NG/2006 z dnia 30.12.2006
366,33
15.01.2007
17.01.2007
-
15.
Oficyna Wydawnicza MM s.c. Mizera,
Zaremba
Poznań
fra
nr
MP
42037/2006/3348 z dnia 29.12.2006 roku
228,01
19.01.2007
16.01.2007
-
16.
Wydawnictwo Verlag Warszawa fra nr
06268251 z dnia 6.12.2006 roku
293,77
13.01.2007
wpływ do
jednostki
8.01.2007
16.01.2007
-
17.
Zakład Gospodarki Komunalnej
fra nr F 000922/NZ/2006
Żychlin
71,74
30.12.2006
13.01.2007
-
18.
Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy
Bank Danych w Łodzi fra nr 1588/2006 z
dnia 29.12.2006 roku
330,00
19.01.2007
22.01.2007
-
19.
Zakład Maszyn Elektrycznych „Emit” S.A.
fra nr 1272/06 z dnia 29.12.2006 roku
208,96
12.01.2007
16.01.2007
-
18.419.90
x
x
-
Ogółem
nr 6973/2006 z dnia
Jak wynika z tabeli zobowiązań z grudnia 2005 roku zobowiązanie z poz. 17 na kwotę
227,41 zł było zobowiązaniem wymagalnym. Faktura nr F2005031160/LO za
wyemitowane ogłoszenie dotarła do jednostki w dniu 7 grudnia 2005 roku co potwierdza
data wpływu na pieczęci, określony w fakturze termin płatności to 14 dni od dnia
wystawienia faktury - co miało miejsce w dniu 2 grudnia 2005 roku, więc naleŜność za
fakturę naleŜało zapłacić do 16 grudnia 2005 roku. W dniu 17 grudnia 2005 roku
powyŜsze zobowiązanie stało się zobowiązaniem wymagalnym. Jak wynika z
drugostronnego opisu na fakturze oraz polecenia przelewu, zobowiązanie opłacono
dopiero 18 stycznia 2006 roku i nie wykazano powyŜszego jako zobowiązanie
wymagalne w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-Z. Kserokopia faktury polecenia przelewu,
sprawozdań Rb-28S i Rb-Z oraz wyjaśnienie Skarbnika Gminy stanowią załącznik nr 6
do niniejszego protokołu. Zgodnie z wyjaśnieniem i załączonymi do powyŜszego
dokumentami, zobowiązanie wynikające z opisanej faktury nie było zobowiązaniem
wymagalnym poniewaŜ kontrahent w dniu 7 grudnia 2005 roku (czyli w terminie
_____________________________________________________
34
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
przeznaczonym do zapłaty faktury) wyraził zgodę na przesunięcie terminu jej zapłaty do
20 stycznia 2006 roku.
Kwota zobowiązań wynikająca z podanych wyŜej dokumentów ujęta została w bilansach
jednostki za 2005 i 2006 rok (pozycje: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.I.1.1.).
Sprawdzenia prawidłowości zapisów operacji finansowych na koncie 201, oraz czy
podstawą ich ujęcia w ewidencji były dokumenty spełniające wymogi dowodu określone
w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz terminowość regulowania
zobowiązań, kontrolujące dokonały w oparciu o dokumenty zaksięgowane w miesiącu
grudniu 2005, czerwcu, październiku i w grudniu 2006 roku. Łącznie kontrolą objęto 21
faktur z grudnia 2005 roku (wszystkie zaewidencjonowane na konie 201), 19 faktur z
grudnia 2006 roku (wszystkie zaewidencjonowane), 10 faktur z czerwca 2006 roku i 10
faktur z października 2006 roku. Łącznie skontrolowano 60 dokumentów. Skontrolowane
dokumenty z grudnia 2005 i 2006 roku zestawiono w tabelach wyŜej, natomiast
dokumenty z czerwca i października 206 roku zestawiono w tabeli poniŜszej.
L.p Nazwa wystawcy faktury, nr i data Kwota do zapłaty w Termin wpływu Termin zapłaty
faktury
zł/
do jednostki /
termin płatności
1.
POLSKAPRESSE Sp. z o.o Warszawa
fra Ne F20060149336/LO z 23.06.2006
253,76 zł
30.06.2006
30.06.2006 /
2.
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin
fra nr R 526/06
56,44
3.
DARCHEM sp.j. Żychlin fra nr S4/F00174
z dnia 28.06.2006 roku
4.
Czy
dowód
zaewidencjonow
ano na koncie
201
7.07.2006
tak
3.07.2006 /
14.07.2006
11.07.2006
tak
130,00
28.06.2006 /
12.07.2006
5.07.2006
tak
Zakład Gospodarki Komunalnej Żychlin
fra nr R 06/573 z dnia 30.06.2006 roku
800,51
3.07.2006 /
14.07.2006
11.07.2006
tak
5.
Dom Pomocy Społecznej Pniewo fra –
nota nr 109 z dnia 28.06.2006 roku
1.262,46
30.06.2006 /
14.07.2006
10.07.2006
tak
6.
Hurtownia Wina, Piwa , Lodów i Napojów
Chłodzących fra nr 4392/06/06 z dnia
26.06.2006
91,50
27.06.2006 /
10.07.2006
6.07.2006
tak
7.
„Mig-Ma” sp. z o.o. Żychlin fra nr ZU
002740/06 z dnia 26.06.2006 roku
30,53
27.06.2006 /
10.07.2006
6.07.2006
tak
8.
Polski Czerwony Krzyż Łódź– fra nr
6/ŻY/06 z dnia 30.06.2006 roku
13.246,20
Brak daty wpływu
/
7.07.2006
11.07.2006
tak
9.
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
Gdańsk Oddział Płock fra nr 44/W/2006 z
dnia 4.07.2006 roku
981,82
6.07.2006 /
17.07.2006
12.07.2006
tak
10.
Zakład Energetyczny Płock fra
112/3/6/2006 z dnia 30.06.2006
3.400,00
10.07.2006 /
14.07.2006
13.04.2006
tak
11.
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. fra
nr 7/112/10/2006 z dnia 3.10.2006 roku
14,93
9.10.2006 /
24.10.2006
13.10.2006
nie
12.
Starostwo Powiatowe w Kutnie Ośrodek
Geodezyjny fra nr 1431/2006 z dnia
27.09.2006
278,00
13.10.2006
tak
13.
Akord Katarzyna Bayer Poznań fra nr
14284/2006 z dnia 3.10.2006 rok
39,50
11.10.2006 /
6.10.2006
13.10.2006
nie
14.
SPUK w Płocku Zakład rejonowy w
Kutnie fra nr FS 542/2006 z dnia
5.10.2006 roku
244,00
11.10.2006 /
19.10.2006
13.10.2006
nie
15.
„HURT-PAP” EKSPORT-IMPORT Paweł
311,31
6.10.2006 /
13.10.2006
nie
nr
7.07.2006
10.10.2006 /
25. 10.2006
_____________________________________________________
35
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Lewandowski sp. j. fra nr V09054/06 z
dnia 5.10.2006
19.10.2006
16.
Pracownia
Projektowo-Usługowa
„PLANBUD” Kutno fra nr 3/X/06 z dnia
4.10.2006 roku
1.830,00
6.10.2006 /
19.10.2006
13.10.2006
nie
17.
Kancelaria Notarialna Danuta Ambroziak
Dorota Trzeciecka fra nr 277/2006 z dnia
9.10.2006 rok
2.052,40
10.10.2006 /
17.10.2006
13.10.2006
nie
18.
Media Ekspress M.J. Jakubowski Mariusz
Żychlin fra nr 83/2006 z dnia 5.10.2006
292,80
5.10.2006 /
14.10.2006
13.10.2006
nie
19.
Spółdzielnia Inwalidów „NOWATOR” fra
nr 247/09/2006 z dnia 29.09.2006
117,12
4.10.2006 /
13.10.2006
13.10.2006
tak
20.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Żychlin fra nr 11046/0594/06 z dnia
11.10.2006
96,50
11.10.2006
11.10.2006
nie
W wyniku analizy wymienionych wyŜej dokumentów stwierdzono co następuje:
- z 10 skontrolowanych dokumentów z miesiąca października 2006 roku 8 nie
ujęto w ewidencji na koncie 201,
- dokumenty będące podstawą zapisów księgowych spełniały wymogi dotyczące
dokumentu źródłowego określone przez art.21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości,
- dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych poddano kontroli pod względem
prawidłowości merytorycznej, formalno-rachunkowej, czego potwierdzeniem są
stosowne adnotacje na pieczątkach dokumentujących przeprowadzenie powyŜszych
czynności,
- kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących danej operacji oraz zgodność
wydatku z planem finansowym potwierdził na wymienionych dokumentach Skarbnik,
- dwa dokumenty z grudnia 2005 roku i jeden dokument z czerwca 2006 roku nie
posiadają daty ich wpływu do jednostki, co uniemoŜliwia sprawdzenie terminowości ich
zapłaty,
- dowody, które ujmowano na koncie 201 księgowane były w korespondencji z kontem
400 (naliczenie) i w chwili zapłaty z kontem 130. Księgowania przedstawiały się
następująco (Wn 400-, Ma 201, oraz Wn 201, Ma 130), natomiast, te które nie objęto
kontem 201 księgowano na koncie 400 w korespondencji z kontem 130.
Test kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych i finansowych
na koncie 201 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w zakresie ewidencji zobowiązań
stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.
2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
Na kontach 225 zgodnie z zakładowym planem kont, ewidencjonowano rozrachunki z
budŜetami a w szczególności z tytułu podatków.
Konto 225 wg zapisów zawartych w zakładowym planie kont, rozszerza się dodając po
myślniku cyfrę 1 do… w miarę potrzeb”. W Urzędzie Gminy śychlin nie prowadzi się
analityki do przedmiotowego konta, na koncie 225 - 1 ewidencjonuje się zarówno
podatek dochodowy od osób fizycznych jak równieŜ podatek VAT. Stan konta 225 –
rozrachunki z budŜetami na 31 grudnia 2006 roku wg bilansu wynosił: po stronie
zobowiązań 44.592,00 zł, którą to kwotę stanowił podatek dochodowy od osób
fizycznych, naliczony od dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2006 rok w wysokości
43.769,00 zł wypłaconego w 2007 roku oraz podatek VAT za grudzień 2006 rok w
wysokości 823,00 zł, który podlega rozliczeniu do 25 w stycznia 2007 roku.
_____________________________________________________
36
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Z dokumentów przedłoŜonych kontrolującym tj. polecenia księgowania, specyfikacja do
konta 225, deklaracja podatkowa(VAT) z miesiąca grudnia wykazały, Ŝe zobowiązania w
kwocie 823,00 zł płatne do 25 stycznia 2007 roku jednostek przekazała do Urzędu
Skarbowego poleceniem przelewu z dnia 17 stycznia 2007 roku (wyciąg bankowy nr
12/2007). Podatek od „13” wypłaconych pracownikom Urzędu Gminy przekazano do US
5 lutego 2006 roku - wyciąg bankowy nr 25/2007, od „13” wypłaconych pracownikom
MGOPS przekazano 30 marca 2007 roku - wyciąg bankowy 69/2007.
Kontrolujące dokonały analizy terminowości zapłaty zobowiązań z tytułu naliczonych, a
następnie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od
wynagrodzeń ujętych w listach za miesiąc maj i czerwiec 2006 roku i stwierdzono, Ŝe
zobowiązania z maja uregulowano w dniu 31 maja 2006 roku (wyciąg bankowy nr
114/2006) i zobowiązania z czerwca 2006 roku zapłacono w dniu 29, 30 czerwiec 2006
roku (wyciągi bankowe nr 135/2006, 119/2006, 135/2006, 120/2006, 136/2006,
140/2006). PowyŜsze wskazuje, Ŝe zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych przekazywano do Urzędu Skarbowego zgodnie z art.38
ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.) tj. do 20-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zaliczki zostały pobrane.
Konto 229 prowadzone jest w jednostce do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych
a szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zgodnie z zapisem
zakładowego planu kont „konto 229 rozszerza się dodając po myślniku cyfrę 1 do….”w
miarę potrzeb. Konto 229 prowadzi się z podziałem na:
229-1 składki ZUS od wynagrodzeń,
229-2 składki PZU,
229-3 potrącenia wynagrodzenia z tytułu zajęć komorniczych.
Przyjęte przez jednostkę zasady ewidencji na powyŜszym koncie utrudniają
wyodrębnienie poszczególnych składek ZUS (składki zdrowotnej, emerytalno rentowej i
składki na Fundusz Pracy).
Saldo konta 229 -1 wykazane na 31 grudnia 2006 roku po stronie Ma wynosiło
218.252,21 zł i było zgodne ze stanem zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych
wykazanych w bilansie Urzędu Gminy śychlin sporządzonym na 31 grudnia 2006 roku.
Na wymienioną kwotę zobowiązań składały się naliczone składki ZUS od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego „13” wypłaconego w 2007 roku.
W dniu 15 stycznia 2007 roku stycznia 2007 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie
roczne pracownikom Urzędu Gminy i w dniu 6 marca 2007 roku pracownikom MGOPS.
NaleŜne składki ZUS od „13” pracowników Urzędu odprowadzono w dniu 5 lutego 2007
roku (wyciąg bankowy nr 25/2007), od „13” wypłaconych pracownikom GMOPS
przekazano do ZUS w dniu 30 marca 2007 (wyciąg bankowy 69/2007).
Sprawdzono ponadto terminowość zapłaty zobowiązań z tytułu naliczonych składek na
ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wynikających z list płac za miesiąc maj i
czerwiec 2006 roku i stwierdzono, Ŝe zobowiązania wynikające z list majowych i
deklaracji za miesiąc maj 2006 roku opłacono w dniu 2 czerwca 2006 roku (wyciąg
bankowy nr 116/2006) i naleŜności wynikające z list czerwcowych opłacono w dniu 30
czerwca 2006 roku (wyciąg bankowy nr 136/2006).
Jak wynika z powyŜszego składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz
Pracy przekazywane były na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach
określonych art.47 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 1998 roku Dz. U. nr 137, poz. 887 z późn.
zm.).
_____________________________________________________
37
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Kontrolę ewidencji operacji gospodarczych na kontach 231, 234 i 240 przeprowadzono w
oparciu o pisemną informacje Zastępcy Skarbnika Urzędu Gminy w konfrontacji jej z
zapisami na wymienionych trzech kontach w miesiącach maj czerwiec i grudzień 2006
roku.
Zgodnie z powyŜszą informacją na:
koncie 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń księgowano naleŜności za prace na
podstawie stosunku pracy (wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, stołówek
szkolnych, urzędu MGOPS, oraz naliczenie wynagrodzenia dodatkowego. Saldo konta
231 na 31 grudnia 2006 roku wynosiło po stronie Ma – 308.788.80 zł i kwotę tę
stanowiło naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok. Saldo konta zostało
prawidłowo wykazane z bilansie jednostki za 2006 rok w pozycji „Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń”. Analiza zapisów z wybranych miesięcy wykazała, Ŝe dokonywano na
powyŜszym koncie zapisów operacji wymienionych przez Skarbnika,
koncie 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami
Zgodnie z pisemną informacją Zastępcy Skarbnika Gminy na koncie 234 dokonuje się
ewidencji pozostałych rozrachunków z pracownikami. Ewidencję analityczną do
powyŜszego konta prowadzono: do zaliczek dla MGOPS (234-0) i naleŜności z tytułu
poŜyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (234-1) – analityka prowadzona
dla poszczególnych jednostek (szkoły, przedszkola, Urząd, MGOPS).
Saldo konta 234 -0 na 31 grudnia 2006 roku wynosiło „0” natomiast saldo konta 234-1
po stronie Wn 780.358,24 zł i kwotę powyŜszą stanowiły poŜyczki z ZFŚS. Analiza
zapisów na koncie w przyjętych do kontroli miesiącach wykazała, Ŝe były one zgodne z
przyjętymi zasadami ewidencji na tych kontach,
koncie 240 – pozostałe rozrachunki
Na koncie 240 dokonuje się wg informacji ewidencji:
−
240 – 0 - wadia, kaucje, zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
−
240 – 2 - przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
−
240-4 – posiadane akcje i udziały w spółce „Mig-Ma”
Wg ewidencji księgowej saldo konta 240 na 31 grudnia 2006 roku wynosiło po stronie
Ma 359.830,18 zł i wynikało z kont analitycznych:
240 -0 – saldo sum depozytowych kwota 34.349,41 zł, którą stanowiły zabezpieczenie
naleŜytego wykonania umowy dwóch wykonawców na kwotę 25.734,95 zł, dotacja dla
MGOPS w kwocie 2.616,72 zł, odsetki bankowe 6.002,74 zł (naleŜność Komornika Sądu
Rejonowego),
240-2 – saldo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 64.683,77 zł
240-4 – saldo posiadanych udziałów w spółce „Mig-Ma” – 260.797,00 zł
Kwoty sald konta 240 wykazano w bilansie w pozycji D.I.1.6 kwotę 28.346,67 zł z konta
analitycznego 240-2 wykazano w części B bilansu „Fundusze celowe” w poz. 1.7 –
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota z konta 240-4 w
wysokości 260.797 zł w części F bilansu „Inne pasywa”. PowyŜsze wartości były zgodne
z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej.
Informacja Zastępcy Skarbnika w sprawie ewidencji dokonywanej na kontach 231, 234 i
240 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
_____________________________________________________
38
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
V.
GOSPODARKA KASOWA
1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO
ZARACHOWANIA. KONTROLA KASY. INSTRUKCJA KASOWA
Zabezpieczenie wartości pienięŜnych i druków ścisłego zarachowania opisano w
protokole z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2008 roku stanowiącym
załącznik nr 1 do protokołu kontroli.
Zasady gospodarki kasowej zawarte zostały w zarządzeniu nr 80/07 z dnia 27 września
2007 roku Burmistrza Gminy śychlin. Ww. zasady wcześniej były zawarte w rozdziale
IV. Gospodarka Kasowa, zawartym w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych
wprowadzonej zarządzeniem nr 5/96 Burmistrza Gminy i Miasta śychlin z dnia 20
czerwca 1996 roku.
2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH
Sprawdzono dowody kasowe zaewidencjonowane w 2006 i 2007 roku w niŜej
wymienionych raportach kasowych:
raport kasowy nr 124/07 z dnia 30 czerwca 2006 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 44/07 z dnia 2 marca 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 45/07 z dnia 5 marca 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 53/07 z dnia 15 marca 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 106/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 107/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 125/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 173/07 z dnia 6 września 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 174/07 z dnia 7 września 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 175/07 z dnia 10 września 2007 roku – dochody i wydatki,
aport kasowy nr 39/07 z dnia 6 września 2007 roku – wydatki – Z.F.Ś.S,
raport kasowy nr 190/07 z dnia 1 października 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 239/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku – dochody i wydatki,
raport kasowy nr 62/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku – wydatki – Z.F.Ś.S,
raport kasowy nr 240/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku – dochody i wydatki.
W związku z powyŜszym:
raporty kasowe sporządzane są na kaŜdy dzień, w którym dokonano operacji
kasowych,
raporty dochodów i wydatków sporządzane są w dwóch egzemplarzach przez
kasjera Zofię Peterę. Oryginały raportów kasowych łącznie z dowodami kasowymi
dotyczącymi przychodów i rozchodów przekazywane są do księgowości
budŜetowej za pokwitowaniem,
sprawdzenia raportów kasowych wraz z załączonymi do nich dowodami
księgowymi, dokonuje pracownik ds. księgowości budŜetowej,
gotówka uzyskana z wpłat do kasy, odprowadzana jest na koniec dnia do banku.
Gotówka pobierana z banku w danym dniu na bieŜące wydatki, realizowana jest
w tym samym dniu,
na wypłaty dokonywane z kasy, kaŜdorazowo gotówka jest pobierana na
podstawie czeku,
rozchodowe dowody kasowe oznaczane są według numerów raportów kasowych i
pozycji w raporcie kasowym,
dowody księgowe zawierają podpisy osób pobierających gotówkę z kasy i datę
wypłaty,
_____________________________________________________
39
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
na kaŜdym dowodzie rozchodowym, znajdują się podpisy osób dokonujących
kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zatwierdzających do
wypłaty. Na ww. dowodach, znajdują się równieŜ adnotacje dokonania danego
wydatku z jednoczesnym podaniem działu, rozdziału i paragrafu,
listy płac przechowywane są w odrębnych teczkach,
listy płac zawierają nr asygnaty kasowej na podstawie, której dokonano wypłaty
oraz pozycję raportu kasowego, pod którą dokument powinien się znajdować.
na dowodach dotyczących zakupów i drobnych usług do, których nie stosuje się
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamieszcza się pieczątkę z informacją, Ŝe
„zamówienia udzielono wg art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych”.
Udzielanie i rozliczanie zaliczek
Zasady udzielania i rozliczania zaliczek, określone zostały w w rozdziale IV. Gospodarka
Kasowa, zawartym w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej
zarządzeniem nr 5/96 Burmistrza Gminy i Miasta śychlin z dnia 20 czerwca 1996 roku i
aneksie nr 2 z dnia 7 marca 2000 roku do ww. zarządzenia oraz w zarządzeniu nr 80/07
z dnia 27 września 2007 roku Burmistrza Gminy w sprawie dokumentacji przyjętych
zasad rachunkowości. W powyŜej wymienionych unormowaniach ustalono, Ŝe z kasy na
polecenie kierownika jednostki, dokonuje się wypłat zaliczek jednorazowych na wypłatę
zasiłków dla podopiecznych w kasie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
śychlinie. Rozliczeń z pobranej zaliczki naleŜy dokonywać w dniu pobrania zaliczki. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zaliczki w dniu następnym.
Kontrolujący stwierdzili, Ŝe zaliczki wypłacano na wypłatę zasiłków przyznawanych
decyzjami kierownika MGOPS w śychlinie. W 2006 roku wypłacono 176 zaliczek na
ogólną kwotę 4.107.268,57 a w 2007 roku wypłacono 160 na kwotę 4.245.355,57 zł.
Kontrolą objęto 9 wypłaconych zaliczek i stwierdzono:
zaliczki przyznawane były na cel określony we wcześniej cytowanych
zarządzeniach,
- zaliczki wypłacane były po uprzednim zatwierdzeniu przez kierownika jednostki,
bądź osobę przez niego upowaŜnioną i Skarbnika Gminy,
zaliczki rozliczane były w wymaganych terminach.
VI.
1.
WYKONYWANIE BUDŻETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE – 2006, I PÓŁROCZE 2007ROK.
Dochody i przychody budżetu (w tym dotacje celowe z budżetu państwa,
środki uzyskane w ramach kontraktów wojewódzkich, środki zagraniczne,
w tym z budżetu Unii Europejskiej.
Rok 2006
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
z tego:
Dochody własne
Plan
po zmianach
(zł)
Wykonanie
(zł)
21.717.520,16
21.647.964,78
x
x
9.890.332,00
10.193.474,35
_____________________________________________________
40
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Dotacje
6.367.052,16
6.032.975,43
6.3190.313,00
5.985.2236,62
-
-
z tego:
- z budżetu Wojewody
- z funduszy celowych np. WFOŚ
i GW (wymienić z jakich i ile)
Środki zagraniczne
-
-
132.870,00
94.249,00
Subwencja
5.327.266,00
5.327.266,00
PRZYCHODY
2.170.563,00
2.080.295,16
x
x
Inne
z tego:
Kredyty i pożyczki
1.000.000
600.000,00
Nadwyżka z lat poprzednich
256.609,00
256.608,98
Inne (np. prywatyzacja)
913.954,00
1.223.686,18
Rok 2007 I półrocze
Plan
po zmianach
(zł)
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
(zł)
22.336.065,39
12.612.765,24
x
x
10.788.241,00
5.629.655,85
5.441.993,39
3.431.485,39
x
x
5.439.723,39
3.430.349,39
- z funduszy celowych np. WFOŚ
i GW (wymienić z jakich i ile)
-
-
Środki zagraniczne
-
-
55.622,00
0,00
Subwencja
6.050.209,00
3.551.624,00
PRZYCHODY
2.290.529,00
1.004.783,50
x
x
1.650.000,00
0,00
z tego:
Dochody własne
Dotacje
z tego:
- z budżetu Wojewody
Inne
z tego:
Kredyty i pożyczki
Nadwyżka z lat poprzednich
Inne (np. prywatyzacja)
-
-
640.529,00
1.004.783,50
Wydatki i rozchody budżetu.
Rok 2006
Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM
z tego:
Wydatki majątkowe
Plan
po zmianach
(zł)
Wykonanie
(zł)
22.988.083,16
21.823.476,44
x
x
2.348.095,00
2.185.601,15
_____________________________________________________
41
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wydatki bieżące
20.639.988,16
19.637.875,29
ROZCHODY
900.000,00
900.000,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek
900.000,00
900.000,00
Rok 2007 I półrocze
Plan
po zmianach
(zł)
Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM
Wykonanie
(zł)
24.126.594,39
10.449.654,01
x
x
3.423.060,00
71.935,73
20.703.534,39
10.377.718,28
ROZCHODY
500.000,00
350.000,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek
500.000,00
350.000,00
z tego:
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
2
PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKREŚLONYCH
W ART.138 PKT 3 W ZWIĄZKU Z ART. 189 UST.1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH
Kontrolujące sprawdziły przestrzeganie w roku 2006 i 2007 zasad gospodarki finansowej
określonych w art. 138 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonując analizy
dokonanych wydatków na dzień 15 września 2006 roku, 15 października 2007 roku i 15
listopada 2007 roku, w następujących podziałkach klasyfikacji budŜetowej:
Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 – urzędy gmin:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia,
§ 4260 – zakup energii,
§ 4300 – zakup pozostałych usług.
Wykonanie na dzień 15 września 2006 roku
Klasyfikacja
Plan
Wykonanie
%
wykonania
planu
750 75023 § 4010
1.029.115,00
661.575,84
64,29
750 75023 § 4210
59.842,00
43.758,48
73,12
750 75023 § 4260
48.216,00
24.259,93
50,32
750 75023 § 4300
135.935,00
88.723,20
65,27
Wykonanie na dzień 15 października 2007 roku
Klasyfikacja
750 75023 § 4010
Plan
Wykonanie
1.219.090,00
816.353,12
%
wykonania
planu
66,96
_____________________________________________________
42
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
750 75023 § 4210
46.083,00
38.620,72
83,81
750 75023 § 4260
45.000,00
24.666,30
54,81
750 75023 § 4300
63.712,00
49.140,66
77,13
Wykonanie na dzień 15 listopada 2007 roku
Klasyfikacja
Plan
Wykonanie
%
wykonania
planu
750 75023 § 4010
1.219.090,00
915.829,39
75,12
750 75023 § 4210
46.083,00
42.996,39
93,30
750 75023 § 4260
45.000,00
26.621,50
59,16
750 75023 § 4300
63.712,00
53.674,06
84,24
Na podstawie wydruków z księgi rachunkowej – realizacja wydatków budŜetowych, na
podstawie uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego stwierdzono,
Ŝe wydatki na dzień 15 września 2006 roku, 15 października i 15 listopada 2007 roku w
wymienionym wyŜej dziale, rozdziałach i paragrafach zostały wykonane w granicach
kwot określonych w planie finansowym.
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne:
§ 4270 – zakup usług remontowych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia.
Wykonanie planu na 15 września 2006 roku
Klasyfikacja
Plan
Wykonanie
%
wykonania
planu
600 60016 § 4270
117.600,00
75.435,54
64,15
600 60016 § 4300
150.495,00
114.955,96
76,39
600 60016 § 4210
13.800,00
7.721,31
55,95
Wykonanie planu na dzień 15 października 2007 roku
Klasyfikacja
Plan
Wykonanie
%
wykonania
planu
600 60016 § 4270
157.541,00
85.771,65
54,44
600 60016 § 4300
129.600,00
97.407,62
75,16
600 60016 § 4210
26.600,00
17.682,41
66,48
Wykonanie planu na dzień 15 listopada 2007 roku
Klasyfikacja
Plan
Wykonanie
%
wykonania
planu
600 60016 § 4270
157.541,00
121.239,69
76,96
600 60016 § 4300
129.600,00
118.039,12
91,08
_____________________________________________________
43
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
600 60016 § 4210
26.600,00
18.944,81
71,22
Na podstawie wydruków z księgi rachunkowej – realizacja wydatków budŜetowych, na
podstawie uchwał organu stanowiącego i aktów wykonawczych - zarządzeń Burmistrza
Gminy stwierdzono, Ŝe wydatki na dzień 15 września 2006 roku, 15 października i 15
listopada 2007 roku w dziale 600 rozdziale 60016 i § 42, 4300, 4210 zostały wykonane
w granicach kwot określonych w planie finansowym. Plan finansowy w księgach
rachunkowych zmieniano wraz z podejmowanymi zarządzeniami przez Burmistrza
Gminy śychlin.
VII.
WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - 2005 - 2006.
1) Rachunkowość w zakresie podatków i opłat. Plan kont
Kontrolowana jednostka nie posiadała oddzielnie opracowanych zasad rachunkowości i
planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków. Rachunkowość podatków i opłat oraz
zasady ich ewidencji zawarto w Zarządzeniu nr 84/06 Burmistrza Gminy śychlin z dnia
31 października 2006 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Urzędzie
Gminy śychlin. W dniu 17 grudnia 2007 roku wprowadzono zarządzeniem nr 112/07
Burmistrza Gminy zmiany do zarządzenia nr 84/06 z dnia 31 października 2006 roku w
sprawie zakładowego planu kont, dodając do cytowanego aktu załącznik nr 3 opisujący
plan kont do ewidencji podatków i opłat niepodatkowych. Wymienioną dokumentację
opracowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat
niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego.
Wg obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont do ewidencji podatków i opłat
lokalnych słuŜą konta:
-
221- naleŜności jednostek budŜetowych z tytułu dochodów budŜetowych, których
termin płatności przypada na dany rok budŜetowy. Na stronie Wn konta ujmuje
się ustalone na dany rok budŜetowy naleŜności z tytułu dochodów i zwroty
nadpłat, natomiast na stronie Ma – ujmuje się wpłaty naleŜności oraz ich
zmniejszenia (odpisy). Ewidencja szczegółowa konta 221 prowadzona jest
według dłuŜników i podziałek klasyfikacji budŜetowej.
-
750 – konto przychodów i kosztów finansowych, na którym ewidencjonuje się
przychody z tytułu podatków. Na stronie Wn konta księguje się odpisy z tytułu
podatków, odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania za
nieterminowy zwrot nadpłaty w korespondencji ze stroną Ma konta 221. Na
stronie Ma konta 750 księguje się przypisy z tytułu podatków w korespondencji
ze stroną Wn konta 221 i odsetki za zwłokę i inne naleŜności uboczne w kwocie
wpłaconej na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn
konta 221,
-
226 – słuŜące do ewidencji długoterminowych naleŜności zahipotekowanych oraz
naleŜności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich
powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są
księgowania. Na stronie Wn konta ujmuje się zahipotekowane naleŜności w
_____________________________________________________
44
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
korespondencji z kontem Ma 221, na stronie Ma księguje się zmniejszenie
naleŜności w wyniku dokonanej wpłaty w korespondencji ze stroną Wn konta
130,
-
101 – konto, na którym ewidencjonuje się po stronie Wn wpływ gotówki z tytułu
podatków w korespondencji ze stroną Ma konta 221, na stronie Ma ujmuje się
zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania i zwroty podatnikom wpłat
będących kwotami nienaleŜnymi w korespondencji ze stroną Wn konta 221,
-
130 – konto, na którym ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków
dokonywane za pośrednictwem banku.
2) Organizacja wymiaru i poboru podatków i opłat (inkaso)
Zagadnieniami związanymi z wymiarem i poborem podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, opracowywaniem decyzji dotyczących ulg ustawowych w podatku rolnym
zajmuje się inspektor referatu finansowego Sławomira Wasińska. Wymiarem podatku od
środków
transportowych,
windykacją
zaległości
w
powyŜszym
podatku,
opracowywaniem projektów decyzji dotyczących ulg w zapłacie podatku transportowego
zajmuje się inspektor Alicja Dubrownik. Zagadnieniami z zakresu księgowości wpłat
podatku od nieruchomości, rolnego, księgowości opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego,
windykacją zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości zajmuje się w jednostce
inspektor Jolanta Witkowska.
Do prowadzenia powyŜszych spraw w zakresie
podatków od nieruchomości,
transportowego i rolnego od osób fizycznych, uŜywany jest system komputerowy,
pozwalający wprowadzić pełne informacje dotyczące podmiotów i przedmiotów
opodatkowania. Wymieniony wyŜej program, umoŜliwia wydruk treści decyzji
podatkowych od nieruchomości i rolnego dla osób fizycznych, pokwitowań-dowodu
wpłaty, upomnień wzywających do zapłaty. Odręcznie wystawiane są tytuły wykonawcze
dotyczące postępowań egzekucyjnych. Wszystkie dane w zakresie podatku rolnego od
osób ewidencjonowane są ręcznie.
Wpłaty podatku, podatnicy dokonywali bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy śychlin, za
pośrednictwem banku lub poczty oraz u inkasentów, którymi byli sołtysi poszczególnych
sołectw. Organ stanowiący podjął uchwałę nr XXXII/176/05 z dnia 17 marca 2005 roku
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej nr V/23/07 z dnia 31 stycznia
2007 roku, umoŜliwiającą pobór podatków rolnego i od nieruchomości w formie inkasa.
Uchwała określała inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za pobór naleŜności, które
kształtowało się w 2005 i 2006 roku na poziomie od 6,50% do 8,00% od
zainkasowanych wpływów i w 2007 roku wszyscy inkasenci otrzymywali wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 8% od zainkasowanych wpłat.
(….)1
Kserokopie dowodów wpłat wymienionych kwot stanowią załącznik nr 9 do protokołu
kontroli.
Realizację dochodów własnych Gminy w latach 2005 - I półrocze 2007 roku
przedstawiono w poniŜej zamieszczonych tabelach.
1
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
45
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Tabela
Plan i realizacja dochodów własnych w 2005 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
DOCHODY BUDŻETOWE –
ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne
6.
Pozostałe dochody własne
DOCHODY WŁASNE
Udział
procentowy
w wykonaniu
budżetu
6
Plan
(w zł)
Wykonanie
(w zł)
Procent
Wykonania
planu
3
4
5
19.303.219,00
19.410.493,00
100,565
-
4.644.660,00
569.970,00
156.052,00
4.769.862,00
542.276,00
160.253,00
102,69
95,14
102,69
24,57
2,79
0,82
267.753,00
3.803.200,00
9.441.635,00
271.025,00
3.821.196,00
9.564.612,00
101,22
100,47
101,30
1,39
19,68
49,27
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w Żychlinie
Tabela
Plan i realizacja dochodów własnych w 2006 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
DOCHODY BUDŻETOWE –
ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne
6.
Pozostałe dochody własne
DOCHODY WŁASNE
99,67
Udział
procentowy
w wykonaniu
budżetu
6
-
4.678.190,89
472.342,62
14,00
134.249,48
99,64
107,58
100,00
96,58
21,61
2,18
0,00
0,62
266.700,64
4.641.976,72
10.193.474,35
108,36
106,19
103,06
1,23
21,44
47,08
Plan
(w zł)
Wykonanie
(w zł)
3
21.717.520,16
4
21.647.964,78
4.695.000,00
439.060,00
14,00
139.000,00
246.119,00
4.371.139,00
9.890.332,00
Procent
Wykonania
planu
5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w Żychlinie
Tabela
Plan i realizacja dochodów własnych w I półroczu 2007 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
DOCHODY BUDŻETOWE –
ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne
6.
Pozostałe dochody własne
56,46
Udział
procentowy
w wykonaniu
budżetu
6
-
2.435.510,24
251.093,62
362,41
57.796,21
50,13
58,87
123,68
42,37
19,30
1,99
0,00
0,45
142.756,23
2.742.137,14
53,61
53,75
1,13
21,74
Plan
(w zł)
Wykonanie
(w zł)
3
22.336.65,39
4
12.612.765,24
4.857.500,00
426.520,00
293,00
136.400,00
266.250,00
5.101.278,00
Procent
Wykonania
planu
5
_____________________________________________________
46
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
DOCHODY WŁASNE
10.788.241,00
5.629.655,85
52,18
44,63
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w Żychlinie
3)
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości na 2005, 2006 rok określiła Rada Miejska w śychlinie
uchwałą nr XXVIII/144/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku. W 2005 i 2006 roku
obowiązywały te same stawki podatku. Stawki na 2007 rok określiła Rada w uchwale nr
III/7/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku.
Prawidłowość przyjętych przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości,
skontrolowano porównując je ze stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P nr 46, poz. 794) do stawek
obowiązujących w 2005 roku, w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października
2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (MP nr 68, poz. 956), do stawek przyjętych na rok 2006 oraz
obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie górnych
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 75, poz. 758) do stawek
przyjętych na 2007 rok.
Obowiązujące na terenie Gminy śychlin stawki podatku od nieruchomości, przyjęte
wymienionymi wyŜej uchwałami ustalono jak niŜej:
Przedmiot opodatkowania
Górne granice
uchwalone
na rok 2005
stawek podatkowych
przez Radę
na rok 2006 i 2007
1
2
Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m²
(art.5 ust.1 pkt 2 li a)
0,54zł
0,47zł
0,56zł ,
0,47zł,
0,57zł
0,48zł
Od budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą oraz części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarcze (art.5 ust.1 pkt 2 lit.b)
17,98zł
17,00zł
18,43zł
17,00zł
18,60zł
17,51zł
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym (art.5 ust.1 pkt 2
lit. c)
8,37zł
8,30zł
8,58zł
8,30zł
8,66zł
8,55zł
3,61zł
3,56zł
3,71zł
3,56zł
3,75zł
3,67zł
6,01zł
3,56zł
6,17zł
3,56zł
6,23zł
3,67zł
0,66zł
0,62zł
0,68zł
0,62zł
0,69zł
0,64zł
0,32zł
0,33zł
0,34zł
Od budynków zajętych na prowadz. działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m² (art.5 ust.1 pkt 2 lit. d)
Od pozostałych budynków lub ich części od m.² pow.
użyt. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego i pozostałe
pozarządowe (art.5 ust.1 pkt 2 lit. e)
Od 1m² powierzchni gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków(art.5 ust.1 pkt1 lit. a)
Od pozostałych gruntów od 1m² w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
3
_____________________________________________________
47
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
publicznego przez organizacje pozarządowe(art.5
ust.1 pkt 1 lit. c)
Grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi,
elektrowniami wodnymi od 1ha powierzchni (art.5
ust.1 pkt 1 lit. b)
Od budowli art.5 ust.1 pkt .3)
0,08zł
0,08zł
0,09zł
3,52zł
3,51zł
3,61zł
3,51zł
3,65zł
3,61zł
a) 2% ich
wartości
określonej w art.4
ust.1 pkt 3 i
ust.3-7,
a) 2% ich wartości
określonej w art.4 ust.1
pkt 3 i ust.3-7,
Z przedstawionych danych zawartych w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe obowiązujące w
2005, 2006 i 2007 roku stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy śychlin, nie
przekraczały górnych stawek podatku określonych w cytowanych wyŜej przepisach
prawa.
Uchwałą nr XX/VIII/144/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku Rada Miejska w śychlinie
określiła wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, oraz wzór
wykazu nieruchomości dla osób fizycznych. Wzór deklaracji oraz wzór formularza
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne
na 2006 rok określiła Rada Miejska w śychlinie uchwałą nr XLI/223/05 z dnia 2 grudnia
2005 roku.
Wymienione uchwały ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
weszły w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji i miały zastosowanie od 1 stycznia
2005 roku, uchwała nr XLI/223/05 z 2 grudnia 2005 roku od 1 stycznia 2006 roku i
uchwała nr III/7/06 od 1 stycznia 2007 roku. Przekazano je do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w dniu 10 grudnia 2004 roku uchwały na 2005 rok i 2006 roku oraz dnia
14 grudnia 2006 roku uchwały obowiązujące w 2007 roku.
PowyŜszymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych zwolniono z podatku od
nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do celów związanych
z realizacją zadań gminy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, kultury
fizycznej, ochrony przeciwpoŜarowej za wyjątkiem zawiązanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Wg prowadzonej w jednostce ewidencji (rejestr wymiarowy), podatkiem od
nieruchomości w 2005 roku objęto 37 podmiotów prawnych, dla których przypis wynosił
4.302.774,16 zł. Dochody wykonane w 2005 roku z powyŜszego tytułu wynosiły
4.302.949,26 zł. Wykonane dochody roku 2005 stanowiły odpowiednio 22,16%
dochodów ogółem, oraz 45% dochodów własnych.
W 2006 roku podatkiem objęto 39 podmiotów prawnych, dla których przypis wynosił
4.114.452,63 zł. Wykonane dochody z powyŜszego tytułu wynosiły 4.167.310,91 zł i
stanowiły odpowiednio 19,25% wykonanych dochodów jednostki ogółem i 40,9%
dochodów własnych.
Dane dotyczące dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne stanowią
załącznik nr 10 do protokołu kontroli.
Pod względem prawidłowości zadeklarowanego podatku, terminowości wpłat,
powszechności opodatkowania, kontrolą objęto 17 podatników. Wykaz podatników
podatku od nieruchomości osoby prawne stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli,
podmioty wybrane do kontroli zaznaczono na powyŜszym wykazie. W dalszej części
_____________________________________________________
48
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
niniejszego protokołu podatnicy identyfikowani będą wg numeru pozycji podatnika
podanego w powyŜszym wykazie, która odpowiada numerowi konta podatnika.
Analiza przedłoŜonych deklaracji oraz indywidualnych kart kontowych dla wybranych
podatników wykazała, Ŝe:
−
wszyscy podatnicy złoŜyli deklaracje podatkowe na 2005 rok. Natomiast na rok
2006 i 2007 deklaracji nie przedłoŜył podatnik o numerze 10057. Dwie deklaracje
na 2005 rok od podatników o numerach 10008 i 10014 złoŜono po terminie
określonym w art. 6 ust.8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zm.) z
dniem 7.07.2006 roku obowiązuje tekst jednolity ustawy z 2006 roku Dz. U nr
121, poz. 844 ze zm.). Cytowana ustawa nakłada obowiązek złoŜenia deklaracji
do 15 stycznia roku podatkowego natomiast wymienieni podatnicy złoŜyli
deklaracje 17 stycznia 2005 roku deklaracje,
−
stawki podatków w deklaracjach podatkowych i ich korektach, zostały określone
zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w śychlinie,
−
złoŜone przez podmioty prawne deklaracje podatkowe na 2005, 2006,
2007 rok nie zawierają adnotacji pracownika organu podatkowego podpisu osoby przyjmującej i analizującej deklarację, co uniemoŜliwia
stwierdzenie czy organ podatkowy dokonał czynności sprawdzających,
wynikających z art.272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa,
(….)2
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31 grudzień 2005
rok wynosiły 100.145,03 zł. Na 31 grudzień 2006 rok wysokość zaległości w powyŜszym
podatku wynosiła 47.361,87 zł. Podatnicy posiadający zaległość w opłatach powyŜszego
podatku to:
(….)
3
2
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. Wyłączono
dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
3
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
49
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Dochody uzyskane w 2005 roku przez Gminę śychlin z tytułu podatku od nieruchomości
od osób fizycznych wynosiły 466.913,33 zł. Uzyskana kwota dochodów stanowiła 94,5 %
kwoty wynikającej z przypisu, 4,9 % dochodów własnych gminy i 2,4 % dochodów
ogółem. W roku 2006 dochody z tytułu w/w podatku wynosiły 510.879,98 zł i stanowiły
odpowiednio 104,9% kwoty wynikającej z przypisu, 5,1 % uzyskanych za dany okres
dochodów własnych i 2,36 % dochodów ogółem. Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe
podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było w 2005 roku 714
podatników, w 2006 roku 725 podatników. Dane dotyczące podatku od nieruchomości
od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 15 do protokołu kontroli.
Wśród podatników podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, zarejestrowani byli takŜe
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w stałej siedzibie na terenie Gminy
śychlin. Takich podatników zarejestrowano w 2005 98, w 2006 102.
Jako próbę do kontroli prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości, prawidłowości
przedmiotu opodatkowania, terminowości wpłat naleŜności podatkowych, przyjęto 20
wybranych podatników prowadzących działalność gospodarczą. Kryterium wyboru próby
stanowiła kwota przypisu (wybrano podatników z kwotą przypisu ponad 1.000 zł).
Przypis wybranej do kontroli grupy podatników wynosił na 2005 rok 50.834,40 zł, na
2006 rok wartość przypisu badanej próby to kwota 51.243,00 zł.
Kontrola dokumentów dotyczących podatku dla wybranej próby wykazała co następuje:
-
w wydanych decyzjach podatkowych zastosowano stawki podatku zgodne z
uchwałami Rady Miejskiej w śychlinie,
-
na 20 sprawdzonych decyzji wymiarowych stwierdzono, Ŝe we wszystkich
przypadkach doręczono je podatnikom w terminie umoŜliwiającym terminową
zapłatę I raty podatku wynikającą z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych,
-
(….)4
-
w przypadku zaistnienia zmian okoliczności mających wpływ na wysokość
opodatkowania, podatnicy składali stosowne informacje, na drukach wg wzoru
przyjętego przez Radę Gminy, (skontrolowano informacje od podatnika 2016151,
z dnia 2.01.2006r., 2015147 z dnia 24.05.2005 r., 2015306 z dnia 23 listopada
2006 roku.),
-
w okresie objętym kontrolą tj. 2005 i 2007 roku organ podatkowy nie
przeprowadzał kontroli w zakresie zgodności danych wykazanych w informacjach
ze stanem faktycznym,
(….)5
4
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. Wyłączono
dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
50
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Na 31.12.2005 rok zaległości ogółem w przedmiotowym podatku wynosiły 94.164,67 zł,
natomiast na 31 grudzień 2006 roku zaległość w podatku od nieruchomości osoby
fizyczne wynosiła 70.352,31 zł.
(….)6
Udzielone ulgi w zapłacie podatku w zakresie podatku od nieruchomości (np.
umorzenie zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności)
2005 rok
Rodzaj decyzji
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
Ilość
wydanych decyzji
Kwota objęta
decyzjami
(zł)
54
48.585
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
x
x
Odroczenie terminu płatności podatku
x
x
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
4
571,20
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
3
x
2006 rok
Rodzaj decyzji
Ilość
wydanych decyzji
Kwota objęta
decyzjami
(zł)
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
49
110.540,20 zł plus 809
zł odsetki
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
3
x
Odroczenie terminu płatności podatku
x
x
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
2
x
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
x
x
Z rejestru wydanych w 2005, 2006 i 2007 roku decyzji w sprawie ulg w zapłacie podatku
od nieruchomości wynika, Ŝe organ podatkowy wydał w 2005 roku
54 decyzje
umarzające zaległość podatkową, odsetki w tym 3 decyzje dotyczyły podmiotów
prawnych, 4 decyzje o rozłoŜeniu zapłaty zaległości na raty i trzy decyzje odraczające
zapłatę zaległości podatkowej, natomiast w 2006 roku organ podatkowy wydał 51
decyzji umarzających zaległości podatkowe, odsetki w tym 8 decyzji dotyczyło osób
prawnych, trzy decyzje o rozłoŜeniu podatku na raty i dwie decyzje rozkładające zapłatę
zaległości na raty.
5
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
6
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
51
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Celem sprawdzenia prawidłowości postępowania przy udzielaniu podatnikom - osobom
prawnym ulg w zapłacie podatku od nieruchomości, analizie poddano udokumentowanie
wszystkich wydanych w kontrolowanym okresie decyzji umorzeniowych tj. w roku 2005
decyzje nr Fn 3110-27-34/2005 z dnia 1 lipca 2005 roku, decyzja nr Fn 3110-2739/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku, decyzja nr Fn 3110-27-43/2005 z dnia 8 września
2005 roku i w roku 2006 decyzje nr: Fn 3110-27-43/2006 z dnia 22 listopada 2006
roku, Fn 3110-27-36/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku, Fn 3110-27-30/2006 z dnia 12
października 2006 roku, Fn 3110-27-29/2006 z dnia 12 października 2006 roku, Fn
3110-27-21/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku, Fn 3110-27-1/2006 z dnia 16 stycznia
2006 roku. Kontrola prawidłowości wykazanych w sprawozdaniach kwot skutków
udzielonych ulg w zapłacie podatku od nieruchomości wykazała, Ŝe w sprawozdaniu RbPDP i Rb-S 27 sporządzonym na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazano kwotę umorzeń
zaległości podatkowych w wysokości zgodnej ze stanem faktycznym.
Analiza wydanych decyzji wykazała, Ŝe:
−
wszystkie wydane decyzje w 2005 roku dotyczyły ulgi w zapłacie podatku przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w śychlinie, natomiast z 6 wydanych w 2006
roku cztery dotyczyły tegoŜ zakładu, jedną decyzję wydano w stosunku do spółki
„Mig-Ma” i jednę decyzję umarzającą zaległość podatkową Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólny Dom”,
−
wszystkie sprawy z wniosków podatników, dotyczących umorzeń zaległości,
odsetek, zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa, zostały załatwione w
drodze decyzji,
−
organem wydającym decyzje był Burmistrz Gminy,
−
przed wydaniem decyzji organ podatkowy przeprowadził postępowanie
podatkowe, dokonał analizy przedłoŜonych przez podatnika materiałów
dowodowych,
−
decyzję nr Fn 3110-27-21/2006 z dna 22 czerwca 2006 roku wydano na
podstawie wniosku podatnika złoŜonego w terminie kiedy naleŜny
podatek nie był jeszcze zaległością, a mianowicie wniosek wpłynął do organu
podatkowego w dniu 14 czerwca 2006 roku i wnosił o umorzenie podatku od
nieruchomości za miesiąc czerwiec 2006 roku, którego termin zapłaty mijał 15
czerwca 2006 roku. Organ podatkowy nie jest kompetentny do umorzenia
podatku, art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa umoŜliwia umorzenie zaległości
podatkowej, a zgodnie z art.51 § 1 cytowanej ustawy, zaległością podatkową jest
podatek niezapłacony w terminie płatności. Ponadto nieprecyzyjnie
sformułowano samo rozstrzygnięcie decyzji zapisując: „ orzekam
umorzyć część VI raty z 2006 roku podatku od nieruchomości w
kwocie…”. Takie samo brzmienie rozstrzygnięcia zawierają decyzje nr Fn
3110-27-43/2006 „umarza się na wniosek ZGK w śychlinie XI ratę
podatku od nieruchomości w kwocie…” i decyzja nr Fn.3110-27-30/2006
z dnia 12 października 2006 roku „ orzekam umorzyć IX ratę podatku od
nieruchomości w kwocie…”. Jak zapisano wyŜej organ podatkowy nie moŜe
umorzyć raty podatku, moŜe umorzyć zaległość podatkową wynikającą z
niezapłacenia kolejnej raty podatku. Kserokopie wymienionych decyzji stanowią
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
−
decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne ich wydania, zgodnie z
art.210 ustawy Ordynacja podatkowa,
−
decyzje nr Fn 3110-27-34/2005, nr Fn 3110-27-21/2006, Fn 310-27-39/2005,
Fn 3110-27-43/2005, Fn 3110-27-29/2006, Fn 3110-27-1/2006 nie uwzględniały
w całości wniosków podatników (umarzały w części zaległość podatkową) i organ
_____________________________________________________
52
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
podatkowy zobowiązany był więc zgodnie z art. 200
§ 1 ustawy
Ordynacja podatkowa do wyznaczenia podatnikowi siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału. Takiego
zawiadomienia w przedłoŜonych materiałach nie stwierdzono.
Prawidłowość postępowania przy udzielaniu ulg w zapłacie podatku od nieruchomości osoby fizyczne, skontrolowano analizując dokumentację 10 podatników z 2005 i 2006
roku w tym jedna decyzja odmawiające umorzenia zaległości podatkowej, a mianowicie
decyzje o numerach: Fn.3110-27-51/2005, Fn.3110-27-48/2005, Fn. 3110-27-37/2005,
Fn.3110.27-36/2005, Fn.3110-27-33/2005, Fn.3110-27-212005, Fn.3110-27-46/2005,
Fn.3110-27-16/2005, Fn. 3110-27-10/2005, Fn. 3110-27-35/2006, Fn. 3110-378/2005, Fn.3110-27-23/2006 Fn.3110-27-38/2006, Fn.3110-27-28/2006, Fn.3110/2734/2006, Fn.3110-27-48/2006, Fn.3110/27-2/2006, Fn.3110-27-3/2006, Fn.3110-2717/2006. Kryterium wyboru próby do kontroli decyzji umorzeniowych była wartość
umorzenia, wybrano decyzje z najwyŜszymi kwotami.
W wyniku analizy wybranych decyzji stwierdzono, Ŝe:
−
wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących ulg w zapłacie podatku
zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z art.207 ustawy Ordynacja
podatkowa,
−
decyzję nr Fn.3110-27-10/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku, decyzję nr
Fn.3110-27-46/2005 z dnia 12 października 2005 roku, decyzję nr
Fn.3110-27-17/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, decyzję nr Fn.3110-273/2006 z dnia 29 marca 2006 roku wydano do naleŜności, które na dzień
złoŜenia wniosku przez podatników nie były jeszcze zaległościami, a
mianowicie: wniosek do decyzji nr 27-10/2005 podatnik złoŜył 12 marca 2005
roku i ubiegał się w nim o „umorzenie podatku od nieruchomości z tytułu I raty
2005 roku”. Termin zapłaty I raty podatku upływał 15 marca 2005 roku a więc w
dniu 12 marca 2005 roku podatek nie był jeszcze zaległością, wniosek do decyzji
nr 27-46/2005 o „umorzenie podatku od nieruchomości” z tytułu III raty wpłynął
14 września 2005 roku a termin zapłaty raty III podatku upływał 15 września
2005 roku. Wniosek do decyzji nr 27-17/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, o
„umorzenie I raty” nosi datę 16 stycznia 2006 roku (brak daty wpływu wniosku
do organu), termin zapłaty raty I upływał z dniem 15 marca 2006 roku, wniosek
do decyzji nr 27-3/2006 z dnia 29 marca 2006 roku o „umorzenie I raty
podatku”, wpłynął do jednostki 3 marca 2006 roku podczas gdy termin zapłaty
tej raty upływał 15 marca 2006 roku. Zaległość podatkowa to podatek, dla
którego upłynął termin płatności i wówczas podatnik moŜe ubiegać się o jej
umorzenie występując z wnioskiem do organu podatkowego. W opisanym
przypadku organ podatkowy uznawał, Ŝe wymienione naleŜności były zaległością
gdyŜ wskazywał na to dzień wydania decyzji. Kserokopie wymienionych decyzji i
wniosków stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu,
−
przed wydaniem decyzji o zastosowaniu ulgi, organ podatkowy przeprowadził
postępowanie podatkowe - zabrany materiał dowodowy załączony pod decyzjami,
potwierdzał opisywany we wnioskach stan faktyczny i istnienie przesłanek do
zastosowania ulgi podatkowej,
−
decyzja nr Fn 3110-27-46/2005 z dnia 12 października 2005 roku była
decyzją negatywną a organ podatkowy nie wyznaczył stronie
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego
materiału dowodowego na co wskazuje art. 200 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa. Takiego terminu organ podatkowy nie wyznaczał równieŜ
podatnikom w stosunku, do których wydana decyzja nie uwzględniała w
całości prośby zawartej we wniosku.
_____________________________________________________
53
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
decyzje zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa, zawierały
uzasadnienie faktyczne i prawne,
−
wszystkie decyzje wydał Burmistrz Gminy.
Testy kontrolne dotyczące podatku od nieruchomości stanowią załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu kontroli.
4)
Podatek rolny
Rada Miejska w śychlinie uchwałą nr XXVIII/143/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku w
sprawie określenia ceny skupu Ŝyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy śychlin (opublikowaną w Dz. U. Województwa Łódzkiego z dnia 17
grudnia 2004 roku nr 336, poz. 3276) , obniŜyła średnią cenę skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2004 roku z kwoty 37,67 zł do kwoty 33,00 zł za 1q.
Cena 33,00 zł stanowiła podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok. Stawka
podatku za 1 ha przeliczeniowy wyniosła 82,50 zł (33,00 zł x 2,5q = 82,50 zł).
W 2006 roku do naliczenia wymiaru podatku rolnego, przyjęto średnią cenę Ŝyta
podaną w komunikacie Prezesa GUS (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października
2005 roku – M. P. nr 62, poz. 867) za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku w
kwocie 27,88 zł za q Ŝyta. Cena 27,88 zł stanowiła podstawę do naliczania podatku
rolnego na 2005 rok. Stawka podatku za 1ha przeliczeniowy wyniosła 69,70zł (27,88zł x
2,5 q = 69,70zł).
Plan w dziale 756 rozdz. 75615 – podatek rolny od osób prawnych wyniósł w 2005 roku
7.000,00zł, a wykonanie 7.604,00zł, co stanowiło 0,03% dochodów budŜetowych i
0,07% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 – podatek rolny od osób fizycznych wyniósł w 2005
roku 562.970,00zł, a wykonanie 534.672,00zł, co stanowiło 2,75% dochodów
budŜetowych i 5,59% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych wyniósł w
2006 roku 4.060,00 zł, a wykonanie 4.132,47 zł co stanowi 0,01%
dochodów
budŜetowych i 0,04% dochodów własnych.
W 2006 roku plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych
wyniósł 435.000,00 zł a wykonanie w 2006 roku wyniosło 468.210,15 zł co stanowi
2,16% dochodów budŜetowych i 4,59% dochodów własnych.
Podatek rolny od osób fizycznych
Wymiar podatku na 2005 rok wynosił 581.770,10 zł a na 2006 rok 486.294,00 zł. Z
ewidencji podatkowej wynika, Ŝe w 2005 roku opodatkowano ogółem 1.192 podatników,
a w 2006 roku 1.154 podatników.
Kontrolą prawidłowości naliczania, poboru i ewidencji podatku za lata 2005 – 2006
objęto 10 losowo wybranych podatników. Wysokość przypisu i terminowość wpłat
podatku rolnego obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 19 do protokołu kontroli.
W 2005 roku 7 podatników wpłaciło podatek nieterminowo. Od nieterminowej wpłaty
pobrano odsetki w łącznej kwocie 150,40 zł + koszty upomnienia 25,60 zł. W 2006 roku
w badanej próbie 7 podatników dokonało nieterminowej wpłaty podatku. Od
nieterminowych wpłat podatku przez 2 podatników pobrano odsetki w łącznej kwocie
57,10 zł i koszty upomnienia w kwocie 26,40 zł. Od nieterminowych wpłat podatku przez
pozostałych 5 podatników nie pobrano odsetek na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy
Ordynacja podatkowa.
_____________________________________________________
54
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Podatek rolny od osób prawnych
Obowiązek świadczenia podatku rolnego w okresie kontrolowanym miało 7 jednostek –
2005 rok i 7 jednostek – 2006 rok. Deklaracje podatkowe z prawidłowo naliczonym
podatkiem złoŜyły wszystkie jednostki.
(….)
7
Udzielone
ulgi
i
zwolnienia
w
zakresie
podatku
rolnego
(w szczególności ulga inwestycyjna, Ŝołnierska i z tytułu nabycia gruntów)
2005 rok
Ilość decyzji
(szt.)
Rodzaj decyzji
Ulga inwestycyjna
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
Ulga żołnierska
Umorzenie zaległości, odsetek
Kwota
ulgi lub zwolnienia
(zł)
6
4.121,10
32
7.892,30
1
305,20
64
11.286,00
Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości)
4
1.262,60
Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości)
22
606,30
2006 rok
Ilość decyzji
(szt.)
Rodzaj decyzji
Ulga inwestycyjna
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
Ulga żołnierska
Umorzenie zaległości, odsetek
Kwota
ulgi lub zwolnienia
(zł)
3
4.733
20
2.596,20
1
624
170
20.247,30
Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości)
3
-
Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości)
18
-
Zwolnienia z tytułu nabycia gruntów
7
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. Wyłączono
dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
55
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2005 rok
Z wnioskiem o zwolnienie na okres 5 lat z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na
utworzenie nowego lub powiększenie juŜ istniejącego gospodarstwa zwróciło się 32
podatników osób fizycznych.
Burmistrz Gminy śychlin wydał 32 decyzje zwalniające podatników z podatku na okres 5
lat od zakupionych gruntów.
2006 rok
Z wnioskiem o zwolnienie na okres 5 lat z podatku ubiegało się 20 podatników osób
fizycznych. Burmistrz Gminy śychlin wydał 20 decyzji zwalniających podatników z
płacenia podatku od zakupionych gruntów na okres 5 lat.
Dokonano sprawdzenia następujących wydanych decyzji zwalniających podatników z
płacenia podatku z zakupionych gruntów na okres 5 lat:
2005 rok
- decyzja nr 3111/1/2005 z dnia 29 stycznia 2005 roku na kwotę 111,40 zł,
- decyzja nr 3111/7/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku na kwotę 2.981,20 zł,
- decyzja nr 3111/15/2005 z dnia 15 marca 2005 roku na kwotę 200,10 zł,
- decyzja nr 3111/21/2005 z dnia 10 maja 2005 roku na kwotę 213,30 zł,
- decyzja nr 3111/30/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku na kwotę 253,00 zł,
- decyzja nr 3111/39/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku na kwotę 379,90 zł.
2006 rok
- decyzja nr 3111/2/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku na kwotę 523,30 zł,
- decyzja nr 3111/5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku na kwotę 130,00 zł,
- decyzja nr 3111/10/2006 z dnia 13 marca 2006 roku na kwotę 107,00 zł,
- decyzja nr 3111/15/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku na kwotę 272,00 zł,
- decyzja nr 3111/23/2006 z dnia 6 października 2006 roku na kwotę 33,00 zł,
- decyzja nr 3111/24/2006 z dnia 18 października 2006 roku na kwotę 17,00 zł,
Ww. decyzje zostały wydane zgodnie z art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku, Dz. U. nr 94, poz. 431 ze
zm., tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 136, poz. 969 ze zm.).
W wyniku powyŜszego stwierdzono, iŜ w aktach spraw znajdowały się:
podania o zastosowanie zwolnienia z podatku z zamieszczoną adnotacją
ubiegających się o zwolnienie z podatku, o stopniu pokrewieństwa ze
sprzedającym grunty (art. 12 ust. 5 ustawy o podatku rolnym),
kserokopie aktów notarialnych dotyczących zakupionych gruntów,
- decyzje Burmistrza Gminy śychlin w sprawie zwolnienia nabytych w drodze
kupna gruntów z podatku rolnego na okres 5 lat i udzielenia ulgi w szóstym roku
75% i w siódmym roku 50%,
- w toku kontroli stwierdzono, Ŝe wystąpiła niezgodność w numeracji
decyzji w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia
gruntów na powiększenie juŜ istniejącego gospodarstwa rolnego. W
rejestrze przyznanych ulg w podatku rolnym, przyznane ulgi oznaczono
w kolejności numerami: dla P. Kunikowskich 16/2006, p. Szymańskich
17/2006, p. Borkowskiego Jarosława 19/2006, p. Strzeleckiego
Zygmunta 20/2006, p. Gątarek GraŜyny 21/2006. Natomiast decyzje
zostały oznaczone numerami: p. Kunikowscy – Fn. 3111/17/2006, p.
Szymańscy – Fn. 3111/40/2006, p. Borkowski – Fn. 3111/42/2006, p.
Strzelecki – Fn. 3111/43/2006, p. Gątarek – Fn. 3111/44/2006.
Kserokopie decyzji: nr Fn. 3111/17/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku, Fn.
3111/40/2006 z dnia 1 września 2006 roku, Fn. 3111/42/2006 z dnia 1 września 2006
roku , Fn. 3111/43/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 roku , Fn. 3111/44/2006 z dnia 30
sierpnia 2006 roku stanowią załącznik nr 20. Kserokopie stron rejestru z numeracją
przyznanych ulg stanowią załącznik nr 21 do protokołu kontroli.
Ulgi inwestycyjne
_____________________________________________________
56
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W 2005 roku Burmistrz Gminy śychlin na wniosek 6 podatników wydał wszystkie
decyzje pozytywnie w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. W 2006 roku na wniosek 3
podatników zostały wydane 3 decyzje w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.
Sprawdzono następujące decyzje:
2005 rok
- decyzja nr Fn. 3111/6/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku – ulga na łączną kwotę
17.380,00 zł – 2005 rok kwota ulgi 1.426,10 zł (modernizacja budynku
inwentarskiego),
- decyzja nr Fn. 3111/17/2005 z dnia 25 marca 2005 roku – ulga na łączną kwotę
1.857,50 zł – 2005 rok kwota ulgi 819,50 zł (modernizacja budynku
inwentarskiego),
- decyzja nr Fn. 3111/38/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku – ulga na łączną
kwotę 2.410,80 zł – 2005 rok kwota ulgi 802,00 zł – od 1 stycznia 2006 roku
(modernizacja budynku inwentarskiego).
2006 rok
- decyzja nr Fn. 3111/1/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku – ulga na łączną kwotę
43.189,50 zł – 2006 rok kwota ulgi 2.113 zł (budowa budynku inwentarskiego),
- decyzja nr Fn. 3111/12/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku – ulga na łączną
kwotę 131.713,00 zł – 2006 rok kwota ulgi 1.358,00 zł (budowa budynku
inwentarskiego),
- decyzja nr Fn. 3111/41/2006 z dnia 1 września 2006 roku – ulga na łączną
kwotę 975,00 zł – 2006 rok kwota ulgi 460,00 zł (modernizacja budynku
inwentarskiego).
Ww. decyzje zostały wydane zgodnie z art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku, Dz. U. nr 94, poz. 431 ze
zm., tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 136, poz. 969 ze zm.).
W aktach spraw znajdują się następujące dokumenty:
- wnioski podatników,
- rachunki lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentujące
poniesione nakłady inwestycyjne,
- decyzje Burmistrza Gminy śychlin w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w
podatku rolnym,
- protokół sporządzony w celu sprawdzenia i stwierdzenia wykonania
przedsięwzięcia.
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe wystąpiła niezgodność w numeracji decyzji w
sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu ulgi inwestycyjnej. W
rejestrze przyznanych ulg w podatku rolnym, przyznaną ulgę oznaczono w
kolejności numerem 18. Natomiast decyzja została oznaczona numerem Fn.
3111/41/2006 z dnia 1 września 2006 roku.
Kserokopia wniosku do decyzji nr Fn.3111/41/2006 stanowi załącznik nr 22 do
protokołu. Wyjaśnienie dotyczące niezgodności numeracji wydanych decyzji w sprawie
przyznanych ulg w podatku rolnym złoŜyła p. S. Wasińska – inspektor, które stanowi
załącznik nr 23 do protokołu kontroli. Kserokopia decyzji nr Fn. 3111/41/2006 z dnia 1
września 2006 roku stanowi załącznik nr 24 do protokołu kontroli.
Kserokopia strony rejestru z numerem przyznanej ulgi stanowi załącznik nr 25 do
protokołu kontroli.
Umorzenia, rozłoŜenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zapłaty
zaległości podatkowych
Osoby fizyczne
W 2005 roku Burmistrz Gminy śychlin wydał 64 decyzje pozytywne dotyczące
umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 11.286,00 zł. O rozłoŜenie na raty
zapłaty zaległości w podatku ubiegało się 4 podatników. Burmistrz Gminy śychlin wydał
_____________________________________________________
57
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wszystkie decyzje pozytywne. O odroczenie terminu płatności podatku ubiegało się 11
podatników i o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wnioski złoŜyło 11 podatników.
Wszystkie podania zostały załatwione pozytywnie.
W 2006 roku o umorzenie zaległości podatkowych ubiegało się 170 podatników.
Wszystkie decyzje zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 20.247,30 zł. Prośbę o
rozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej złoŜyło 4 podatników. Burmistrz
rozłoŜył na raty kwotę zaległości w podatku rolnym 3 podatnikom. Burmistrz na prośbę
podatników wydał 10 decyzji odraczających termin płatności podatku i 8 decyzji
odraczających termin płatności zaległości podatkowych.
W latach 2005 – 2006 osoby prawne nie ubiegały się o udzielenie ww. ulg.
Sprawdzono następujące decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych,
umorzenia odsetek, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych oraz
rozłoŜenia na raty terminu płatności zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych:
2005 rok
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 13/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku (umorzenie II
raty zaległości w podatku za 2005 rok w kwocie 100,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 21/2005 z dnia 5 lipca 2005 roku (umorzenie I raty
zaległości w podatku za 2005 rok w kwocie 289,10 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 30/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 roku (umorzenie
odsetek od zaległości podatkowych za 1999 rok w kwocie 343,70 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 33/2005 z dnia 23 września 2005 roku (umorzenie w
50% III raty zaległości podatkowej za 2005 rok w kwocie 570,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 39/2005 z dnia 24 października 2005 roku
(umorzenie części III raty zaległości podatkowych za 2005 rok w kwocie
200,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 51/2005 z dnia 24 października 2005 roku
(umorzenie części III raty zaległości podatkowych za 2005 rok w kwocie
250,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 60/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku (umorzenie
odsetek
od
zaległości
podatkowych
za
2005
rok
w
kwocie
301,40 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 66/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku (umorzenie
części zaległości podatkowych z 2000 rok w kwocie 180,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 71/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku (umorzenie
zaległości podatkowych za lata 2000 – 2004 w kwocie 1.968,20 zł, odmówiono
umorzenia zaległości podatkowej za 2005 rok w kwocie 273,60 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 26 – 1/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku (rozłoŜenie na
raty zaległości podatkowej za 2004 rok w kwocie 1.094,30 zł + odsetki w kwocie
119,60 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 26 – 2/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 roku (rozłoŜenie na
raty zaległości podatkowej za 2004 rok w kwocie 672,50 zł + odsetki w kwocie
55,80 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 26 – 3/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku (rozłoŜenie na
raty zaległości podatkowej za 2005 rok w kwocie 578,00 zł + odsetki w kwocie
19,80 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 26 – 11/2005 z dnia 18 maja 2005 roku (rozłoŜenie na
raty zaległości podatkowej za 2004 i 2005 roku w kwocie 460,70 zł + odsetki w
kwocie 37,20 zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 24 – 2/2005 z dnia 18 marca 2005 roku (odroczenie
terminu płatności podatku na kwotę 269,80 zł,
- decyzja nr Fn. 3113 – 24 – 5/2005 z dnia 24 marca 2005 roku (odroczenie
terminu płatności podatku na kwotę 265,80 zł,
_____________________________________________________
58
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
decyzja nr Fn. 3113 – 24 – 8/2005 z dnia 7 lipca 2005 roku (odroczenie terminu
płatności podatku na kwotę 351,70 zł,
2006 rok
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 3/2006 z dnia 6 marca 2006 roku (umorzenie III i IV
ratę zaległości podatkowych z 2001 roku w kwocie 158,00zł, odmówiono
umorzenia III i IV raty zaległości z 2005 roku w kwocie 151,40 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 17/2006 z dnia 9 maja 2006 roku (umorzenie w 80%
zaległości podatkowych z 2005 rok w kwocie 133,00zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 27/2006 z dnia 13 października 2006 roku
(umorzenie odsetek od zaległości podatkowej łącznego zobowiązania pienięŜnego
rok w kwocie 8.267,00zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 90/2006 z dnia 19 października 2006 roku
(umorzenie w 50% III raty zaległości podatkowej z 2006 roku w kwocie
110,00zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 108/2006 z dnia 10 października 2006 roku
(umorzenie w 50% III raty zaległości podatkowych z 2006 roku w kwocie
111,00zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 133/2006 z dnia 24 listopada 2006 roku (umorzenie
w 50% IV raty zaległości podatkowej z 2006 rok w kwocie 111,00zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 142/2006 z dnia 22 listopada 2006 roku (umorzenie
IV raty zaległości podatkowej z 2006 roku w kwocie 190,00zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 152/2006 z dnia 24 listopada 2006 roku (umorzenie
w 50% IV raty zaległości podatkowej z 2006 roku w kwocie 102,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3110 – 27 – 172/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku (umorzenie w
20% IV raty zaległości podatkowej z 2006 roku w kwocie 114,00zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 24 – 1/2006 z dnia 13 lutego 2006 roku (rozłoŜenie na
raty zaległości podatkowej dotyczącej IV raty podatku za 2005 roku w kwocie
288,80 zł + odsetki w kwocie 8,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 24 – 2/2005 z dnia 20 lutego 2006 roku (rozłoŜenie na
raty zaległości podatkowej z 2005 roku w kwocie 329,60 zł – decyzja odmowna),
- decyzja nr Fn. 3110 – 24 – 3/2005 z dnia 18 maja 2005 roku (rozłoŜenie na raty
zaległości podatkowej za 2004, 2005 i 2006 roku w kwocie 1.728,90 zł + odsetki
w kwocie 172,80 zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 26 – 2/2006 z dnia 22 marca 2006 roku (odroczenie
terminu płatności podatku na kwotę 259,80 zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 26 – 4/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 roku (odroczenie
terminu płatności zaległości w podatku za III i IV ratę za 2005 rok na kwotę
44,50 zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 26 – 10 /2006 z dnia 1 czerwca 2006 roku (odroczenie
terminu płatności zaległości w podatku dotyczących II raty za 2006 rok na kwotę
465,00 zł),
- decyzja nr Fn. 3113 – 26 – 17 /2006 z dnia 24 listopada 2006 roku (odroczenie
terminu płatności zaległości w podatku za 2006 rok na kwotę 384,00 zł).
W wyniku powyŜszego stwierdzono:
przed wydaniem decyzji: nr Fn. 3113 – 24 – 2/2005 z dnia 18 marca
2005 roku, nr Fn. 3113 – 24 – 5/2006 z dnia 24 marca 2005 roku, nr Fn.
3113 – 24 – 8/2005 z dnia 7 lipca 2005 roku (decyzje dotyczące
odroczenia
terminu
płatności
podatku),
organ
podatkowy
nie
przeprowadził postępowania wyjaśniającego, co jest niezgodne z art.
122 i 187 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa,
wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości
(odsetek), odroczenia płatności i zaległości podatkowych, bądź rozłoŜenia na raty
zapłaty zaległości podatkowych lub zapłaty podatku, zostały załatwione w drodze
decyzji zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja Podatkowa,
-
_____________________________________________________
59
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
5)
wszystkie decyzje zawierały uzasadnienia faktyczne wymagane art. 210 § 4
ustawy Ordynacja Podatkowa,
umorzenia stosowano tylko do zaległości podatkowych,
decyzje wydawał Burmistrz Gminy śychlin,
w przypadku wszystkich decyzji (oprócz decyzji nr Fn. 3110 – 27 –
51/2005 z dnia 24 października 2005 roku) umarzanych w części, organ
podatkowy przed ich wydaniem nie wyznaczał stronie 7 – dniowego
terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego, co jest
niezgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa,
w przypadku decyzji nr: Fn.3110 – 27 – 21/2005 z dnia 5 lipca 2005 roku, Fn.
3110 – 27 – 39/2005 z dnia 24 października 2005 roku, Fn. 3110 – 27 –
17/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, Fn. 3110 – 27 – 90/2006 z dnia 19
października 2006 roku wyznaczano ponowny termin rozpatrzenia sprawy
zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa.
Podatek od środków transportowych
W 2005 roku obowiązywała uchwała nr XXVIII/147/04 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia
z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2005 rok. W dniu 10 grudnia 2004 roku. uchwałę przekazano do RIO
w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. Uchwała została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 336, poz. 3279 z dnia 17 grudnia
2004 roku. W 2006 roku obowiązywała uchwała nr XLI/225/05 Rady Miejskiej w
śychlinie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2006 rok. W dniu 7 grudnia 2005 roku wymienioną powyŜej
uchwałę przekazano do RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 364, poz.
3541 z dnia 16 grudnia 2005 roku. Uchwałę Rady Miejskiej w śychlinie dotyczącą
podatku od środków transportowych na 2007 rok przekazano do RIO w Łodzi Zespół
Zamiejscowy w Skierniewicach w dniu 14 grudnia 2006 roku.
Na podstawie ww. uchwał zwolniono z podatku środki transportu związane z realizacją
zadań w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej.
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od
osób fizycznych wyniósł w 2005 roku 96.261,00 zł a wykonanie 100.462,00 zł co
stanowi 0,52% dochodów budŜetowych i 1,05 % dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób
fizycznych wyniósł w 2006 roku 95.000,00 zł, a wykonanie 92.502,68 zł co stanowi
0,43% dochodów budŜetowych i 0,91% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od
osób prawnych wyniósł w 2005 roku 59.791,00 zł a wykonanie 59.791,00 zł co stanowi
0,31% dochodów budŜetowych i 0,62% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób
prawnych wyniósł w 2006 roku 44.000,00 zł, a wykonanie 41.746,80 zł co stanowi
0,19% dochodów budŜetowych i 0,41% dochodów własnych.
Całokształt spraw związanych z podatkiem od środków transportowych prowadzi p.
Alicja Dubrownik zatrudniona w urzędzie na stanowisku inspektora.
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Kutnie
informacje podatkowe dotyczące zaistniałych zmian w stanie pojazdów. Ostatnią ww.
informację otrzymano za okres od 1 listopada 2007 roku do 31 listopada 2007 roku w
dniu 11 grudnia 2007 roku.
_____________________________________________________
60
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe podatkiem objęto w 2005 roku 85 środków
transportowych, a w 2006 roku 84 pojazdów.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 6, pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 9 poz. 84 –
zmiany Dz. U. nr 200 z 2002 r., poz. 1683) osoby fizyczne i prawne mają
obowiązek od dnia 1 stycznia 2003 roku składania deklaracji podatkowych w
terminie do 15 lutego, a jeŜeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku. Deklaracje składane na dany rok podatkowy powinny być
sporządzone na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od środków transportowych (Dz. U. nr 252, poz. 2523) obowiązującego
od 1 stycznia 2005 roku i do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21
listopada 2005 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków
transportowych(Dz. U. nr 232, poz. 1969) obowiązującego od 1 stycznia 2006
roku.
Kontrolą objęto poprawność zastosowania stawek podatku, terminowość oraz
powszechność opodatkowania dla losowo wybranych pojazdów w latach 2005 – 2006
roku. Pobrana do kontroli próba wynosi 25,28% w 2005 roku tj. 14 podatników – 22
pojazdów, i w 2006 roku 26,19% tj. 14 podatników – 22 pojazdów.
Sprawdzono, terminowość składania deklaracji podatkowych na określonym formularzu
z naliczonym podatkiem w wybranej próbie podatników w latach 2005 - 2006
wyszczególnionych w poniŜszej tabeli:
(….)
8
Podatek od środków transportowych – osoby prawne
Na terenie Gminy śychlin w 2005 roku funkcjonowało 38 osób prawnych a w 2006 roku
31 osób prawnych.
Deklaracje podatkowe z prawidłowo naliczonym podatkiem w latach 2005 – 2006 złoŜyły
osoby prawne objęte próbą do kontroli wymienione w poniŜszej tabeli:
(….)
9
8
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. Wyłączono
dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
9
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. Wyłączono
_____________________________________________________
61
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Udzielone ulgi w zakresie podatku od środków transportowych (np. umorzenie
zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności)
2005 rok
Rodzaj decyzji
Ilość
wydanych decyzji
(szt.)
Kwota
objęta decyzjami
(zł)
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
7
8.058,90
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
6
35,26
Odroczenie terminu płatności podatku
-
-
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
2
-
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
-
-
2006 rok
Rodzaj decyzji
Ilość
wydanych decyzji
(szt.)
Kwota
objęta decyzjami
(zł)
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
6
6.198,00
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
1
-
Odroczenie terminu płatności podatku
-
-
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
-
-
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
1
-
W 2005 roku Burmistrz Gminy śychlin umorzył zaległość podatkową 7 podatnikom w
łącznej kwocie 8.058,90 zł. RozłoŜył na raty zapłatę podatku 6 podatnikom na łączną
kwotę 35,26 zł. RozłoŜył na raty zapłatę zaległości podatkowej dla 2 osób. W 2006 roku
Burmistrz Gminy śychlin umorzył zaległość podatkową 6 podatnikom w łącznej kwocie
6.198,00 zł. Odroczono termin zapłaty zaległości podatkowej 1 podatnikowi. RozłoŜono
na raty z zapłatę podatku 1 osobie.
Sprawdzono następujące decyzje Burmistrza Gminy śychlin dotyczące umorzenia
zaległości podatkowej, rozłoŜenia zapłaty podatku na raty, odroczenia terminu płatności
podatku podatnikom – osoby fizyczne i prawne:
decyzja nr Fn.3114 – 27 – 1/2005 z dnia 1 lipca 2005 roku na kwotę 244,00zł
(umorzenie w 80% zaległości podatkowej – I rata z 2005 roku – osoba fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 27 – 2/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 roku na kwotę 2.129,47
zł (decyzja odmowna – osoba fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 27 -5/2005 z dnia 25 października 2005 roku na kwotę
1.296,00zł (umorzenie w 80% zaległości podatkowej – II rata z 2004 roku –
osoba fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 27 - 6/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku na kwotę
504,00zł (umorzenie w 80% zaległości podatkowej – II rata z 2005 roku – osoba
fizyczna),
dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
62
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
decyzja nr Fn.3114 – 27 - 1/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 roku na kwotę
2.734,98,00zł (decyzja odmowna – osoba fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 27 - 2/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 roku na kwotę
1.331,00zł (umorzenie w 80% zaległości podatkowej – II rata z 2005 roku –
osoba fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 27 - 4/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku na kwotę 2.000,00zł
(umorzenie w 80% zaległości podatkowej – II rata z 2005 roku – osoba
fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 27 - 6/2006 z dnia 30 października 2006 roku na kwotę
315,00zł (umorzenie w 50% zaległości podatkowej – II rata z 2006 roku – osoba
fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 24 - 1/2005 z dnia 15 lutego 2005 roku na kwotę
4.027,00zł (rozłoŜenie na raty zapłaty podatku – I rata z 2005 roku – osoba
fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 24 - 2/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku na kwotę
9.829,50zł (rozłoŜenie na raty zapłaty podatku – I rata z 2005 roku – osoba
prawna), w ramach pomocy DE MINIMIS – pomoc publiczna,
decyzja nr Fn.3114 – 24 - 6/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku na kwotę
3.878,00zł (rozłoŜenie na raty zapłaty podatku – II rata z 2005 roku – osoba
fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 26 – 1 /2006 z dnia 28 lutego 2006 roku na kwotę
5.027,00zł (rozłoŜenie na raty zapłaty podatku – I rata z 2006 roku – osoba
fizyczna),
decyzja nr Fn.3114 – 26 - 1/2006 z dnia 8 marca 2006 roku na kwotę 420,00zł
(odroczenie zapłaty zaległości w podatku – I rata z 2006 roku – osoba fizyczna),
W wyniku sprawdzenia stwierdzono:
- organ podatkowy przed wydaniem decyzji przeprowadził postępowanie
wyjaśniające, zgodnie z wymogami art. 122 i 187 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa,
wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości
(odsetek), odroczenia bądź rozłoŜenia na raty zapłaty zaległości podatkowych i
rozłoŜenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty podatku, zostały załatwione w
drodze decyzji zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa,
w przypadku wydanych następujących decyzji: nr Fn. 3110 – 27 –
1/2005 z dnia 1 lipca 2005 roku, Fn. 3110 – 27 – 5/2005 z dnia 25
października 2005 roku, Fn. 3110 – 27 – 2/2006 z dnia 19 kwietnia 2006
roku, Fn. 3110 – 27 – 6/2006 z dnia 30 października 2006 roku,
umarzających w części zaległości podatkowe, organ podatkowy przed ich
wydaniem nie wyznaczał stronie 7 – dniowego terminu do
wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego, co jest niezgodnie
z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa,
w przypadku decyzji nr: Fn.3110 – 27 – 6/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku
wyznaczano ponowny termin rozpatrzenia sprawy zgodnie z art 140 ustawy
Ordynacja podatkowa.
wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne wymagane art. 210 § 4
ustawy Ordynacja podatkowa,
umorzenia stosowano tylko do zaległości podatkowych,
decyzje wydawał Burmistrz Gminy śychlin.
Testy dotyczące podatku od środków transportowych stanowią załącznik nr 31 do
protokołu kontroli.
-
_____________________________________________________
63
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
6)
Opłata targowa
W okresie kontrolowanym Rada Miejska w śychlinie ustaliła wysokość stawek opłaty
targowej następującymi uchwałami:
nr XXVIII/149/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku,
nr III/12/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku.
Dzienne stawki opłaty targowej określone przez Radę Miejską w śychlinie w ww.
uchwałach nie przekraczały stawek określonych w w art. 19 ust. 1 pkt a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku –
Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zm.).
Zgodnie z ww. uchwałami pobór opłaty targowej w formie inkasa powierzono:
Spółce z o. o. MIG – MA (targowisko miejskie przy ul. 3 – go Maja w śychlinie),
Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji (targowisko na
osiedlu Wyzwolenie /stadion/ w śychlinie).
Dla inkasentów ustalono wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 5%
wpływów z opłaty targowej. Wpływy z zebranej opłaty targowej w pełnej wysokości
podlegają odprowadzeniu do kasy Urzędu Gminy w śychlinie w terminie do następnego
dnia roboczego po dniu pobrania opłaty targowej. Dowodem wniesienia opłaty targowej
jest bilet – druk ścisłego zarachowania wydany i zaewidencjonowany w Urzędzie Gminy
w śychlinie.
Z dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń pobranej opłaty targowej wynika:
pobór opłaty targowej odbywał się na podstawie bloczków opłat o nominałach:
2,00 zł, 3,00 zł, 6,00 zł, 7,00 zł, 8,00 zł, 9,00 zł, 10,00 zł, 11,00 zł, 15,00 zł
pobranych przez inkasentów z kasy Urzędu Gminy śychlin,
bloczki, na podstawie których dokonuje się poboru opłat, zaewidencjonowane są
w księdze druków ścisłego zarachowania. Pobranie bloczków kwituje inkasent,
sprawdzenia zgodności dysponowanych przez inkasentów bloczków opłat
dokonuje p. Alicja Dubrownik – inspektor, porównując wartość bloczków
wynikającą z ewidencji księgowej z faktycznie posiadanymi nominałami opłat
przez inkasenta,
inkasent rozliczał się z pobranych bloczków i wpłacał do kasy Urzędu Gminy
kwotę zebranej opłaty targowej w kaŜdy dzień roboczy następujący po dniu
pobrania opłaty targowej,
rozliczenia są zgodne z wpłatami, grzbiety bloczków są zwracane przy
rozliczeniu. Na grzbietach biletów opłat widnieje data wydania przez inkasenta
biletu, co umoŜliwia weryfikację terminowości rozliczenia się z uzyskanych w
poszczególnych dniach opłat.
Dochody z opłaty targowej księgowano w dziale 756 rozdz. 75615 i § 0430.
Dochód z opłaty targowej wynosił:
2005 rok – 213.202,00 zł (plan – 212.229,00 zł)
2006 rok – 216.392,00 zł (plan – 193.846,00 zł)
2007 rok – 231.941,00 zł (plan – 225.936,00 zł)
Za wydawanie bloczków dotyczących opłaty targowej odpowiada p. Alicja Dubrownik –
pracownik Referatu Finansowego. Za rozliczanie się z poboru opłaty targowej odpowiada
Sławomira Wasińska pracownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy w śychlinie.
Naliczanie wynagrodzenia dla inkasentów poboru opłaty targowej dokonuje równieŜ
Sławomira Studzińska.
Kontroli poddano prawidłowość wypłaty dla inkasenta za pobór opłaty targowej w
następujących okresach:
_____________________________________________________
64
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
(….)10
W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe jednostka kontrolowana w
2007 roku nie przeprowadzała kontroli na targowiskach w zakresie pobierania
opłaty targowej z wydawanymi kwitami. Ostatnia przeprowadzona z
upowaŜnienia Burmistrza Gminy śychlin kontrola na terenie targowiska
miejskiego przy ul. 3 – go Maja (inkasent Spółka z o.o. „Mig – Ma” w śychlinie)
miała miejsce w dniu 28 października 2004 roku. Na okoliczność
przeprowadzonej ww. kontroli został sporządzony protokół.
Wyjaśnienie w sprawie nie przeprowadzania kontroli na targowiskach miejskich w
okresie 2005 – 2007 rok stanowi załącznik nr 32 do protokołu kontroli.
7)
Opłata skarbowa
Opłata skarbowa została sklasyfikowana w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział
75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw; § 041 – wpływy z opłaty skarbowej.
Plan na 2005 rok wynosił 40.000,00 zł, a wykonanie 39.717,00 zł.
Plan na 2006 rok wynosił 40.600,00 zł, a wykonanie 40.608,64 zł.
Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej w jednostce kontrolowanej
Na podstawie sprawdzonych wniosków podatników ubiegających się o umorzenie
zaległości podatkowych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków
transportowych oraz o odroczenie (do 6 miesięcy) w podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego kontrolujący stwierdzili, Ŝe zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 września 2000
roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. nr 253, poz. 2532 ze zm.) i
pkt 14, 22 „Szczegółowego wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz
zwolnień” stanowiącego załącznik do niniejszej ustawy nie pobierano opłaty skarbowej.
Zgodnie z pkt 14 ww. wykazu, podania i załączniki do podań zwolnione są od opłaty
skarbowej w sprawach umorzenia, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji
podatkowej. Natomiast wg pkt 22 podania i załączniki do podań zwolnione są od opłaty
skarbowej w sprawach odroczenia terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości na okres do sześciu miesięcy. Następnie stwierdzono, Ŝe nie pobrano
opłaty skarbowej od wniosków, złoŜonych przez podatników ubiegających się o
rozłoŜenie na raty zaległości podatkowej w podatku rolnym (Fn. 3113 – 26 –
1/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku, Fn. 3113 – 26 – 2/2005 z dnia 14
kwietnia 2005 roku, decyzja nr Fn. 3113 – 27 – 11/2005 z dnia 18 maja 2005
roku, Fn. 3113 – 26 – 3 z dnia 23 grudnia 2005 roku, Fn. 3113 – 24 – 1/2006 z
dnia 13 lutego 2006 roku, Fn. 3113 – 24 – 2/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku,
Fn. 3113 – 24 – 3/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku). Opłata nie została pobrana
na kwotę 42,50 zł (4 x 5 ,00 = 20,00 zł + 11 x 0,50 zł = 5,50 zł - załączniki –
2005 rok i 3 x 5,00 zł = 15,00 zł + 4 x 0,50 zł = 2,00 zł - załączniki – 2006 rok).
Nie pobrano równieŜ opłaty skarbowej od 4 wniosków, złoŜonych przez
podatników ubiegających się o rozłoŜenie na raty zaległości podatkowej lub
zapłaty w podatku od nieruchomości (decyzja: nr Fn. 3110 – 24 – 1/2005 z
10
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
65
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dnia 10 marca 2005 roku, nr Fn. 3110 – 24 – 2/2005 z dnia 13 kwietnia 2005
roku, Fn. 3110 – 24 – 3/2005 z dnia 18 maja 2005 roku, Fn. 3110 – 24 –
4/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku). Opłata nie została pobrana w kwocie
22,50 zł (4 x 5,00 zł + załączniki 5 x 0,50 zł). Nie pobrano równieŜ opłaty
skarbowej w kwocie 5,50 zł (5,00 zł + załącznik 0,50 zł) od 1 wniosku (do
decyzji nr Fn. 3114 – 26 – 1/2006 z dnia 8 marca 2006 roku) złoŜonego przez
podatnika z prośbą o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej w
podatku od środków transportowych i w kwocie 15,00 zł + załączniki 1,00 zł –
2005 rok, 5,00 zł + załączniki 0,50 zł – 2006 rok, od 4 wniosków (do decyzji nr:
Fn. 3114 – 24 – 1/2005 z dnia 15 lutego 2005 roku, Fn. 3114 – 24 – 2/2005 z
dnia 18 kwietnia 2005 roku, Fn. 3114 – 24 – 6/2005 z dnia 19 sierpnia 2005
roku, Fn. 3114 – 26 – 1/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku) złoŜonych przez
podatników z prośbą o rozłoŜenie na raty zapłaty podatku od środków
transportowych. PowyŜsze było niezgodne z art. 1 ust. 1 pkt a) ustawy z dnia 9
września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. nr
253, poz. 2532 ze zm.) i pkt 14, 22 „Szczegółowego wykazu przedmiotów
opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień” stanowiącego załącznik do niniejszej
ustawy.
Ponadto kontrolujący stwierdzili na podstawie sprawdzonych wniosków (2005
rok – 2006 rok) podatników ubiegających się o zwolnienia i ulgi w podatku
rolnym z tytułu nabycia gruntów, Ŝołnierskiej i ulgi inwestycyjnej, Ŝe była
pobierana opłata skarbowa. Ogółem nie pobrano opłaty skarbowej na kwotę
92,50 zł.
Wyjaśnienie w sprawie nie pobrania opłaty skarbowej stanowi załącznik nr 33 do
protokołu kontroli.
Ponadto kontrolujący stwierdzili na podstawie sprawdzonych wniosków (2005 rok –
2006 rok) podatników ubiegających się o zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu
nabycia gruntów, Ŝołnierskiej i ulgi inwestycyjnej, Ŝe była pobierana opłata skarbowa. Z
powyŜszego tytułu pobrano opłatę skarbową w kwocie 145,00 zł – wnioski dotyczące
ulgi inwestycyjnej, 63,00 zł – wnioski dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów i
11,00 zł – wnioski dotyczące ulgi Ŝołnierskiej.
Sprawdzono równieŜ 6 wniosków z 2006 roku (decyzje bieŜące) o wydanie zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego jak równieŜ na umieszczenie urządzeń nie związanych z
funkcjonowaniem dróg w tym reklamy i stwierdzono, Ŝe wg części I, pkt 1 i 2 ww.
ustawy – przedmiot opłaty skarbowej, od wniosków pobrano opłatę w łącznej
wysokości 34,50zł.
8)
Terminowość podejmowania czynności windykacyjnych w odniesieniu
do zaległości podatkowych
Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków oraz zestawienie działań
windykacyjnych, podejmowanych przez jednostkę w okresie objętym kontrolą,
przedstawiają poniŜsze tabele, sporządzone na podstawie prowadzonej w jednostce
ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych. PowyŜsza spełniała wymogi określone w
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr
137, poz. 1541 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 § 4 ust.3 cytowanego wyŜej
rozporządzenia zawierała ona nr ewidencyjny upomnienia, datę jego wystawienia, nr
konta zobowiązanego, nazwę i adres zobowiązanego, rodzaj, okres i kwotę naleŜności
oraz datę doręczenia upomnienia. Ewidencja tytułów wykonawczych prowadzona jest
zgodnie z § 7 ust.2 ww. rozporządzenia wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do
rozporządzenia.
_____________________________________________________
66
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2005 rok
Rodzaj
podatku
Kwota
odsetek
naliczona na
koniec roku
Kwota
zaległości na
koniec roku (z
uwzględnieniem
lat ubiegłych)
Upomni
enia
Upomnienia
Tytuły
wyko
nawc
ze
Tytuły
wykonawcze
Ilość
Wartość
Ilość
Wartość
Kwota
wyegzekw
owanych
odsetek
Kwota
wyegzekw
owanych
zaległości
Podatek od
nieruchomości –
osoby fizyczne*
28.437,00
94.164,67
262
101.503,28*
86
25.839,88
2.397,49
8.935,92
Podatek od
nieruchomości –
osoby prawne
16.519,00
100.145,03
20
20.577,50*
16
9.592,40
-
-
Podatek rolny –
osoby fizyczne
35.323,50
116.859,80
461
253.492,60*
198
56.121,99
4.104,96
13.986,62
Podatek rolny –
osoby prawne
-
1.683,55
-
-
-
-
-
-
Podatek leśny
-
-
-
-
-
-
-
-
Podatek od
środków
transportowych
146.236,00
90.003,64
35
17.372,40*
4
1.970,00
541,20
6.200,05
2006 rok
Rodzaj
podatku
Kwota
odsetek
naliczona na
koniec roku
Kwota
zaległości
na koniec
roku (z
uwzględnie
niem lat
ubiegłych)
Upomni
enia
Upomnieni
a
Tytuły
wykona
wcze
Ilość
Wartość
Ilość
175.025,0*
Podatek od
nieruchomości –
osoby fizyczne*
20.547,00
70.352,31
517
Podatek od
nieruchomości –
osoby prawne
16.520,00
47.361,87
11
Podatek rolny –
osoby fizyczne
29.325,00
97.178,40
Podatek rolny –
osoby prawne
-
Podatek leśny
Podatek od
środków
transportowych
Tytuły
wykonawcz
e
Kwota
wyegzekwo
wanych
odsetek
Kwota
wyegzekwo
wanych
zaległości
Wartość
52
47.998,86
5.180,36
45.083,82
12.910,40*
11
11.248,80
-
-
798
433.938,0*
160
34.071,22
4.904,17
19.950,97
1.683,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139.539,40
79.059,13
29
13.335,20*
11
5.084,80
175,10
3.135,94
* Wartość upomnień w poszczególnych podatkach obejmuje kwotę zaległości bieżących i z lat poprzednich z uwagi na takie
możliwości programu komputerowego.
ZadłuŜenie w opłatach podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31 grudnia
2006 roku posiadało 10 podmiotów prawnych o numerach: 10006, 10012, 10040,
10045, 10048, 10051, 10055, 10057 10060, 10061. W celu wyegzekwowania
powyŜszych zaległości w stosunku do wymienionych podatników podjęto następujące
działania windykacyjne:
_____________________________________________________
67
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
(….)11
Z powyŜszych ustaleń wynika Ŝe organ podatkowy działania windykacyjne podejmował
nieterminowo. Upomnienia wystawiano jednorazowo dla kilku a nawet kilkunastu rat i to
w terminach znacznie późniejszych niŜ przewidują obowiązujące przepisy prawa. Brak
wpłaty zaległości po wystawionym upomnieniu skutkowało wystawianiem tytułów
wykonawczych ale w odległych terminach np. upomnienie wystawiono w dniu 15
listopada 2005 roku a tytuł dopiero 25 kwietnia 2006 roku. Zgodnie z przepisami § 3
ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie
wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 ze zm.), po upływie terminu płatności danego
zobowiązania wystawia się dłuŜnikowi upomnienie określając termin jego zapłaty a w
myśl § 5 ust.1 cytowanego rozporządzenia po bezskutecznym upływie terminu
określonego w upomnieniu wystawia się tytuł wykonawczy. Ponadto w oparciu o
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa zabezpieczeniem dla jednostki samorządowej
wykonania powyŜszych zobowiązań z tytułu zaległości podatkowych moŜe być
ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach podatnika. Działań w tym
kierunku organ podatkowy nie podejmował. Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła
Skarbnik Gminy, które stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Zgodnie z
wyjaśnieniem nieterminowe działania windykacyjne spowodowane były małą ilością
pracowników w Referacie Finansowym. Brak działań zapewniających zabezpieczenia
naleŜności Gminy, wg Skarbnika spowodowane było przyjęciem załoŜeń skutecznych
działań komorniczych. Z uwagi na bezskuteczne działania komornika, zostaną podjęte
działania mające na celu zabezpieczenia naleŜności z tytułu podatków poprzez
ustanowienie hipoteki przymusowej.
Największe zaległości w opłatach podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31
grudnia 2006 roku odnotowano na kontach 10 podatników wymienionych w punkcie 3
niniejszego rozdziału „Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.
W stosunku do powyŜszych organ podatkowy podejmował następujące działania
windykacyjne:
(….)12
Windykacja podatku rolnego od osób fizycznych
Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na koniec 2006 roku wynosiła 97.178,40
zł.
Szczegółową windykację zaległości występujących u największych dłuŜników w podatku
rolnym od osób fizycznych przedstawiono w załączniku nr 35 do protokołu kontroli.
Sprawdzono windykację zaległości występujących u największych dłuŜników (nr
ewidencyjne: (40045, 50031, 60017, 150028, 220081, 70137, 150012) w ww. podatku
i stwierdzono nieterminowe wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych.
11
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
12
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
68
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Windykacja podatku rolnego od osób prawnych
Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych na koniec 2006 roku wynosiła 1.683,50
zł. Na ww. zaległość składały się zaległości z lat 1997 – 2002 w łącznej kwocie 1.683,50
zł.
PowyŜej wymieniona zaległość dotyczyła zaległości podatnika o nr ewidencyjnym 5.
Szczegółową windykację zaległości od podatnika o powyŜszym numerze przedstawiono
w załączniku nr 36 do protokołu kontroli.
Sprawdzono windykację zaległości występującej u największego dłuŜnika i
stwierdzono, Ŝe na zaległości z lat 1999 – 2002 wystawiono tytuły wykonawcze
w dniu 14 lipca 2004 roku tj. ze znacznym opóźnieniem.
Windykacja podatku od środków transportowych – osoby fizyczne
Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2006
roku wynosiła 79.059,13 zł. Na zaległość składa się kwota 71.101,29 zł dotycząca
zobowiązań podatkowych, które stosownie do treści art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku – Dz. U. nr 8, poz. 60 ze
zm.) uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2002 roku tj. z upływem 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Poprzez
przedawnienie zobowiązanie podatkowe wygasło stosownie do art. 59 § 1 pkt 9 ustawy
Ordynacja podatkowa. Z wyjaśnienia p. Alicji Dubrownik – inspektora w Referacie
Finansowym wynika, Ŝe przygotowane są decyzje na podstawie których, będą dokonane
odpisy zadłuŜenia podatkowego z okresu do 1997 roku oraz kwota bieŜących zaległości
7.957,84 zł.
Szczegółową windykację zaległości występujących u największych dłuŜników w podatku
od środków transportowych od osób fizycznych przedstawiono w załączniku nr 37 do
protokołu kontroli.
(….)13
Nieterminowo prowadzone działania windykacyjne w ww. podatkach
pozostawały w niezgodności z § 2, 3, 4, 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz.
1541 ze zm.).
Wyjaśnienie w sprawie prowadzenia nieterminowej windykacji stanowi załącznik nr 34
do protokołu kontroli,
Testy dotyczące windykacji zaległości w od środków transportowych oraz testy dot.
zaległości podatkowych stanowią załącznik nr 38 do protokołu kontroli.
13
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
69
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. DOCHODY Z MAJĄTKU
2.1.
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
W budŜecie Gminy śychlin na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu sprzedaŜy
nieruchomości w dziale 700 rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
§0870 – wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych, w kwocie 64.270,00 zł a
wykonano plan w kwocie 12.200,00 zł, na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie
65.480,00 zł a wykonano w kwocie 9.882,00 zł. Na 2007 rok plan dochodów wynosił
40.000,00, a wykonanie na I półrocze 2007 roku wyniosło 19.625,40 zł.
Dochody ze sprzedaży nieruchomości lub ich części (w tym lokali)
Plan po zmianach
2005 rok
(zł)
64.270,00
Wykonanie
2005 rok
(zł)
12.200,00
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
65.480,00
Wykonanie
2006 rok
(zł)
9.882,00
Liczba sprzedanych nieruchomości (w tym lokali)
2005 rok
2006 rok
Ilość ogółem
3
W tym:
w trybie bezprzetargowym
(w tym lokali)
2
-
Ilość ogółem
w tym:
w trybie
bezprzetargowym
( w tym lokali)
2
-
W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe Rada Miejska w śychlinie nie
skorzystała z moŜliwości określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia komunalnych
nieruchomości gruntowych na okres dłuŜszy niŜ 3 lata – art. 18, ust. 2, pkt 9 lit ”a”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku,
Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.). Rada Miejska w śychlinie na bieŜąco podejmuje
uchwały dotyczące nabycia, zbycia i obciąŜenia komunalnych nieruchomości
gruntowych, powierzając wykonanie tych uchwał Burmistrzowi Gminy śychlin.
W toku kontroli ustalono, Ŝe w latach 2005 – 2006 rok jednostka dokonała zbycia 5
nieruchomości.
W 2005 roku dokonano sprzedaŜy 3 nieruchomości, a w 2006 roku 2 nieruchomości. W
drodze przetargu zbyto 3 nieruchomości, a 2 nieruchomości zbyto w trybie
bezprzetargowym. W 2007 (I półrocze) roku zbyto 4 nieruchomości.
Dokonano sprawdzenia prawidłowości dokonanych przez jednostkę sprzedaŜy w okresie
2006 – 2007(I półrocze) w drodze przeprowadzonego przetargu ustnego
nieograniczonego następujących nieruchomości:
− nieruchomości zabudowanej o wartości 2.600,00 zł składającej się z działek
oznaczonych nr:194/1 o powierzchni 1.400 m² i 194/2 o powierzchni 1.400 m²,
połoŜonej w miejscowości Zgoda – Gminie śychlin, KW nr 36330,
− nieruchomości niezabudowanej o wartości 19.200,00 zł o łącznej powierzchni 837
m² składającej się z działek oznaczonych nr: 1232/10, 1232/11, 1232/12,
1232/13, 1232/14, 1232/8 i 1232/9, połoŜonej w miejscowości śychlin, KW LDIK/00027703/5,
_____________________________________________________
70
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
nieruchomości niezabudowanej o wartości 26.000,00 zł składającej się z działek
oznaczonych nr: 581/2, 1512/11 o łącznej powierzchni 790 m², połoŜonej w
miejscowości śychlin przy ulicy Łukasińskiego 17 i Konwaliowej, KW 8005.
W wyniku kontroli stwierdzono:
Nieruchomość zabudowana składająca się z działek o nr ewidencyjnych 194/1 i
194/2
zbycia ww. nieruchomości dokonano na podstawie: uchwały nr 218/XL/2001
Rady Gminy i Miasta śychlin z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do
sprzedaŜy nieruchomości, który zawierał niezbędne dane określone w art. 35 ust.
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy tj. 21 dni. Kserokopia wykazu
przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości z dnia 13 września 2001 roku
stanowi załącznik nr 39 do protokołu kontroli.
sprzedaŜy ww. nieruchomości dokonano w drodze IV przetargu ustnego
nieograniczonego.
ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia,
oprócz ogłoszenia dotyczącego III przetargu ustnego nieograniczonego.
W ww. ogłoszeniu zawarto daty przeprowadzenia I przetargu (20
czerwca 2002 roku i II przetargu (22 sierpnia 2002 roku), które były
niezgodne z datami przeprowadzonych przetargów wynikających ze
sporządzonych protokołów na okoliczność ich przeprowadzenia tj. 28
luty 2002 rok i 5 kwiecień 2002 rok, oraz wystąpiła niezgodność w
określonych kwotach cen wywoławczych. RóŜnica wynosiła 100,00 zł
(cena wywoławcza w ogłoszeniu III przetargu – 4.700,00 zł, cena
wywoławcza wg. sporządzonego protokołu z dnia 5 kwietnia 2002 roku –
4.600,00 zł). W toku kontroli stwierdzono, Ŝe po przeprowadzeniu II
przetargu ustnego nieograniczonego, który został zamknięty w dniu 5
kwietnia 2002 roku (Protokół z dnia 5 kwietnia 2002 roku) i przystępując
do zorganizowania III przetargu w dniu 22 września 2005 roku, nie
zachowano terminów określonych w art. 39 ust 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami tzn. „jeŜeli drugi przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niŜ 2 tygodnie, ale
nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od dnia jego zamknięcia , moŜe zbyć
nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. W
związku z powyŜszym w przypadku nie zachowania ww. terminów
właściwy organ miał obowiązek ponowne sporządzenie wykazu
przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe
wykaz ten nie został ponownie sporządzony i podany do publicznej
wiadomości. Następnie kontrolujący stwierdzili, Ŝe po II przetargu w
dniu 31 grudnia 2003 roku od (….)14 wpłynęło pismo dotyczące
wyraŜenia chęci zakupu przedmiotowych działek wraz z naniesieniami za
sumę 3.000,00 zł. W związku z otrzymanym ww. pismem, w dniu 8
stycznia 2004 roku przeprowadzono negocjacje z oferentem i ustalono
14
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
71
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
sprzedaŜ działek za kwotę 3.100,00 zł. W dniu 9 stycznia 2004 roku od
(….)15 do Urzędu Gminy wpłynęło pismo dotyczące rezygnacji z zakupu
działek.
Kolejny przetarg odbył się w dniu 14 września 2006 roku i w tym
przypadku między zorganizowaniem III przetargu a zorganizowaniem
kolejnego nie zachowano terminów określonych w art. 39 ust 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami. Kserokopie ogłoszeń dotyczących I, II, III i IV
przetargu, pisma z dnia 24 grudnia 2003 roku (data wpływu do urzędu gminy –
31 grudzień 2003 rok), protokołu z dnia 8 stycznia 2004 roku z
przeprowadzonych rokowań, pisma z dnia 9 stycznia 2004 roku stanowią
załącznik nr 40 do protokołu kontroli.
wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 10 % wartości ceny wywoławczej,
zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia,
wpłata wadium została dokonana w terminie wskazanym w ogłoszeniu o
przetargu zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej rozporządzenia,
wadium zaliczono na poczet ceny nabycia nieruchomości zgodnie z przepisami §
4 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku,
cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na podstawie wycen wartości
nieruchomości sporządzonych w dniu 16 lipca 2001 roku przez rzeczoznawcę
majątkowego p. GraŜynę Piorun (uprawnienia nr 2759), zgodnie z art. 67, ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Cenę wywoławczą nieruchomości
przy I i II przetargu ustalono w kwocie 2.200,00 zł – działka nr 194/1 i
2.400,00 zł – działka nr 194/2 tj. zgodnie z wartością określoną w
wycenach ww. działek. Cena wywoławcza wymienionych nieruchomości
przy III i IV przetargu została ustalona na łączną kwotę 3.800,00 zł tj.
została obniŜona około 18 %. Ogłoszenie o przetargu zawierające obniŜone
ceny wywoławcze nieruchomości podpisała Burmistrz Gminy.
Zgodnie z art. 156 ust 3 operat szacunkowy moŜe być wykorzystywany
do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty
jego sporządzenia, chyba Ŝe wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych
lub istotne zmiany czynników o których mowa w art 154. Art. 156 ust 4
dopuszcza wykorzystanie ww. operatu po upływie wymaganego okresu
określonego w art. 156 ust 3 pod warunkiem potwierdzenia jego
aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego poprzez umieszczenie
stosownej klauzuli w sporządzonym wcześniej operacie szacunkowym.
Kontrolujący ustalili, Ŝe cena sprzedanych w drodze IV przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości, ustalona została na podstawie
operatu szacunkowego, który w dniu przeprowadzenia przetargu był
nieaktualny (sporządzony w dniu 16 lipca 2001 roku). Kserokopie stron 1 i
2 operatów szacunkowych sporządzonych w dniu 16 lipca 2001 roku i
dotyczących działek 194/1 i 194/2 stanowią załącznik nr 41 do protokołu
kontroli.
przetargi przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana: uchwałą nr 37/19/2002
Burmistrza Gminy śychlin z dnia 6 czerwca 2005 roku (I przetarg), uchwałą nr
2/4/2002 Zarządu Gminy i Miasta śychlin z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej (II przetarg), zarządzeniem nr 73/05 Burmistrza
15
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
72
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
Gminy śychlin z dnia 19 września 2005 roku (III i IV przetarg ustny
nieograniczony),
z przeprowadzonych przetargów zostały sporządzone protokoły (z dnia 28 lutego
2002 – I przetarg, z dnia 5 kwietnia 2002 roku – II przetarg, z dnia 22 września
2005 roku – III przetarg, z dnia 14 września 2006 roku – IV przetarg.
Kontrolujący stwierdzili, Ŝe protokół sporządzony w dniu 28 lutego 2002
roku nie zawiera ustalonej ceny wywoławczej nieruchomości zawartych
w ogłoszeniu. W protokole równieŜ nie wymieniono nieruchomości
będących przedmiotem przetargu (objętych ogłoszeniem), oznaczonych
nr 194/1, 81, 87 i 63. W protokole z dnia 5 kwietnia 2002 roku nie
zostały ujęte nieruchomości zawarte w ogłoszeniu o II przetargu tj.
działka nr 87, 63 i ceny wywoławcze dotyczące tych działek. Protokół z
przeprowadzonego IV przetargu w dniu 14 września 2006 roku na
sprzedaŜ działek nr 194/1 i 194/2, zawiera daty przeprowadzenia I
przetargu (20 czerwca 2002 roku) , II przetargu (22 sierpnia 2002 roku)
i III przetargu (19 września 2005 rok), które były niezgodne z datami
przeprowadzonych
przetargów
wynikających
ze
sporządzonych
protokołów na okoliczność ich przeprowadzenia tj. 28 luty 2002 rok, 5
kwiecień 2002 rok i 22 wrzesień 2005 rok. Niezgodne były równieŜ ceny
wywoławcze działek dotyczące I i II przetargu. Kserokopie protokołów z
dnia: 28 lutego 2002, 5 kwietnia 2002 roku, 22 września 2005 roku, 14 września
2006 roku stanowią załącznik nr 42 do protokołu kontroli.
dla wymienionych nieruchomości zawarto umowy sprzedaŜy w formie aktów
notarialnych tj.: Repertorium „A” nr 6707/2006 z dnia 9 października 2006 roku
– warunkowa umowa sprzedaŜy i Repertorium „A” nr 7206/2006 z dnia 30
października 2006 – umowa przeniesienia własności,
Gminę śychlin przy podpisywaniu umów reprezentował Burmistrz Gminy śychlin
Zdzisław Maciej Wencel,
wpłata za zakupione nieruchomości dokonana została przed zawarciem aktów
notarialnych (art.70 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Nieruchomość zabudowana składająca się z działek o nr ewidencyjnych: 581/2,
1512/11
zbycia nieruchomości dokonano na podstawie uchwały nr XLIII/241/05 Rady
Miejskiej w śychlinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
w dniu 9 stycznia 2006 roku sporządzono i podano do publicznej wiadomości
wykaz przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości, które zawierały niezbędne
dane określone w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazów
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy tj. 21 dni. Informację o wywieszeniu
wykazu podano poprzez ogłoszenie w prasie,
nieruchomości zostały sprzedane w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia 2007 roku (ogłoszenie o przetargu z dnia
1 marca 2007 roku), zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108),
ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia,
wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 15% wartości ceny wywoławczej,
zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia,
wpłata wadium została dokonana w terminie wskazanym w ogłoszeniach o
przetargu zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej rozporządzenia,
_____________________________________________________
73
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
-
ceny wywoławcza nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny wartości
nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z art. 67,
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W czasie postępowania
kontrolnego stwierdzono, Ŝe cenę wywoławczą nieruchomości przy I
przetargu ustalono w kwocie 26.000,00 zł – działka nr 581/2 i 1512/11
tj. zgodnie z wartością określoną w wycenie ww. działek. Cena
wywoławcza wymienionych nieruchomości przy II przetargu została
ustalona na łączną kwotę 23.400,00 zł tj. została obniŜona o 10 %, przy
III przetargu cenę wywoławczą obniŜono o około 30%, co uczyniło
wartość 19.000,00zł. Następnie przy IV i V przetargu cena wywoławcza
nieruchomości została obniŜona o około 45%, co daje 15.000,00 zł. W
protokole z przeprowadzonego I przetargu została zawarta notatka
sporządzona przez p. Z Jędrachowicza – inspektora, która informuje o
uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy obniŜenie ceny wywoławczej
nieruchomości do II przetargu o 10%. Zgodnie z art. 156 ust 3 operat
szacunkowy moŜe być wykorzystywany do celu, dla którego został
sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba
Ŝe wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany
czynników o których mowa w art 154. Art. 156 ust 4 dopuszcza
wykorzystanie ww. operatu po upływie wymaganego okresu określonego
w art. 156 ust 3 pod warunkiem potwierdzenia jego aktualności przez
rzeczoznawcę majątkowego poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w
sporządzonym wcześniej operacie szacunkowym. Kontrolujący ustalili, Ŝe
cena sprzedanych w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości, ustalona została na podstawie operatu szacunkowego,
który w dniu przeprowadzenia przetargu był nieaktualny (sporządzony w
miesiącu grudniu 2005 roku). Kserokopie ogłoszeń dotyczących I, II, III, IV i
V przetargu i 1, 2 strony operatu szacunkowego sporządzonego w miesiącu
grudniu 2005 roku oraz protokołu z przeprowadzenia I przetargu stanowią
załącznik nr 43 do protokołu kontroli. Wyjaśnienie w sprawie nieaktualnego
operatu szacunkowego nieruchomości wykorzystanego do wyceny zbywanych
nieruchomości stanowiące załącznik nr 44 do protokołu kontroli.
przetargi przeprowadziła komisja powołana: zarządzeniem nr 13/06 Burmistrza
Gminy śychlin z dnia 22 marca 2006 roku – I, II, III, IV przetarg, zarządzeniem
nr 20/07 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 28 marca 2007 roku – V przetarg,
z przeprowadzonych przetargów zostały sporządzone protokoły, które
odpowiadały wymogom określonym w cytowanym wcześniej rozporządzeniu,
dla wymienionych nieruchomości zawarto umowę sprzedaŜy w formie aktu
notarialnego,
Gminę śychlin przy podpisywaniu umowy (Repertorium „A” nr 7079/2007 z dnia
6 września 2007 roku) reprezentował Burmistrz Gminy śychlin p. Grzegorz
Ambroziak,
wpłata za zakupione nieruchomości dokonana została przed zawarciem aktu
notarialnego tj. 7 sierpnia 2007 roku (art.70 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr: 1232/8
i 1232/9, 1232/10, 1232/11, 1232/12, 1232/13, 1232/14 połoŜonej w
miejscowości śychlin, KW - LDIK/00027703/5
-
zbycia nieruchomości dokonano na podstawie uchwały nr 124/XXIV/92 Rady
Gminy i Miasta z dnia 21 września 1992 roku w sprawie upowaŜnienia Zarządu
Gminy i Miasta w śychlinie do sprzedaŜy lub oddania w wieczyste uŜytkowanie
nieruchomości,
_____________________________________________________
74
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
w dniu 12 lipca 2001 roku sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz
przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości, które zawierały niezbędne dane
określone w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazów
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy tj. 21 dni.
nieruchomości
zostały
sprzedane
w
drodze
IV
przetargu
ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia 2007 roku (ogłoszenie o
przetargu z dnia 1 marca 2007 roku). W toku kontroli stwierdzono co
następuje: przeprowadzony w dniu 1 października 2001 roku I przetarg
na zbycie ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym (nie
wpłynęło wadium). W dniu 8 listopada 2001 roku przeprowadzony był II
przetarg na zbycie działek przedmiotowych, który zakończył się
wynikiem negatywnym. Następnie z ogłoszenia o przetargu z dnia 23
grudnia 2005 roku wynika, Ŝe przeprowadzono w dniu 3 lutego 2006
roku ponownie II przetarg na wymienione nieruchomości, który
zakończył się równieŜ negatywnie (protokół z dnia 3 lutego 2006 roku).
Następnie z ogłoszenia o przetargu z dnia 11 sierpnia wynika, Ŝe w dniu
22 września 2005 roku odbył się III przetarg na sprzedaŜ działek:
1232/8, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 1232/12, 1232/13, 1232/14.
Następnie z protokołu z dnia 22 września 2005 roku wynika, Ŝe ww.
przetarg takŜe zakończył się wynikiem negatywnym. Z powyŜej
wymienionych terminów przetargów wynika, Ŝe została pomylona
kolejność przeprowadzanych przetargów. Po przeprowadzeniu przetargu
ustnego nieograniczonego, który został zamknięty w dniu 8 listopada
2001 roku (protokół z dnia 8 listopada 2001 roku) i przystępując do
zorganizowania następnego przetargu w dniu 22 września 2005 roku
oraz po przeprowadzeniu przetargu w dniu 3 lutego 2006 roku (protokół
z dnia 3 lutego 2006 roku) i przystępując do przeprowadzenia przetargu
w dniu 19 kwietnia 2007 roku (protokół z dnia 19 kwietnia 2007 roku),
nie zachowano terminów określonych w art. 39 ust 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami tzn. „jeŜeli drugi przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niŜ 2
tygodnie, ale nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od dnia jego zamknięcia, moŜe
zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne
przetargi. W związku z powyŜszym w przypadku nie zachowania ww.
terminów właściwy organ miał obowiązek ponowne sporządzenie wykazu
przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe
wykaz ten nie został ponownie sporządzony i podany do publicznej
wiadomości.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył
Józef Czekalski –
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki gruntami i Ochrony Środowiska, które
stanowi załącznik nr 45 do protokołu kontroli.
Kserokopie: ogłoszenia o przetargu w dniu 1 października 2001 roku, protokołu z
dnia 1 października 2001 roku, ogłoszenia o przetargu w dniu 8 listopada 2001
roku, protokołu z dnia 8 listopada 2001 roku,11 sierpnia 2005 roku, ogłoszenia o
przetargu w dniu 22 września 2005 roku, protokołu z dnia 22 września 2005
roku, ogłoszenia o przetargu w dniu 3 lutego 2006 roku, protokołu z dnia 3
lutego 2006 roku, ogłoszenia o przetargu w dniu 19 kwietnia 2007 roku,
protokołu z dnia 19 kwietnia 2007 roku stanowią załącznik nr 46 do protokołu
kontroli.
ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia,
wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 10% - 13% wartości ceny
wywoławczej, zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia,
wpłata wadium została dokonana w terminie wskazanym w ogłoszeniach o
przetargu zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej rozporządzenia,
_____________________________________________________
75
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
ceny wywoławcze nieruchomości nie zostały ustalone na podstawie wyceny
wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Janusza
Przedpełskiego
(uprawnienia
majątkowe).
W
czasie
postępowania
kontrolnego stwierdzono, Ŝe cenę wywoławczą nieruchomości przy I
przetargu ustalono w kwocie 2.400,00 zł – kaŜda działka tj. niezgodnie z
wartością określoną w wycenie ww. działek. RóŜnica pomiędzy ustaloną
ceną wywoławczą (2.400,00 zł – 7 działek) a ceną ustaloną przez
rzeczoznawcę majątkowego (2. 700,00 zł – 6 działek i 3.000,00 zł – 1
działka) wynosi 2.400,00 zł tj. niŜsza od ceny ustalonej w wycenie. Cena
wywoławcza kaŜdej z wymienionych działek przy przetargu odbytym w
dniu 22 września 2005 roku i 3 lutego 2006 roku została ustalona na
kwotę 2.000,00 zł tj. obniŜonej o 26 %, przy przetargu odbytym w dniu
19 kwietnia 2007 roku cenę wywoławczą obniŜono o około 30%, co
uczyniło wartość 1.900,00zł. Zgodnie z art. 156 ust. 3 operat szacunkowy
moŜe być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony,
przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba Ŝe wystąpiły
zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników o których
mowa w art. 154. Art. 156 ust 4 dopuszcza wykorzystanie ww. operatu
po upływie wymaganego okresu określonego w art. 156 ust 3 pod
warunkiem potwierdzenia jego aktualności przez rzeczoznawcę
majątkowego poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w sporządzonym
wcześniej operacie szacunkowym. Kontrolujący ustalili, Ŝe cena
sprzedanych
w
drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego
nieruchomości odbytego w dniu 19 kwietnia 2007 roku, ustalona została
na podstawie operatu szacunkowego, który w dniu przeprowadzenia
przetargu był nieaktualny (sporządzony w dniu 16 września 1997 roku).
Kserokopie: ogłoszeń I, II, III i IV przetargu ustnego nieograniczonego,
kserokopia 7 strony operatu szacunkowego
stanowią załącznik nr 47 do
protokołu kontroli. Wyjaśnienie w sprawie nieaktualnego operatu szacunkowego
nieruchomości wykorzystanego do wyceny zbywanych nieruchomości stanowi
załącznik nr 44 do protokołu kontroli.
przetargi przeprowadziła komisja powołana: zarządzeniem nr 73/28/2001
Zarządu Gminy i Miasta śychlin z dnia 13 września 2001 roku – I przetarg,
zarządzeniem nr 83/32/2001 Zarządu Gminy i Miasta śychlin z dnia 22
października 2001 roku – II przetarg, zarządzeniem nr 73/05 Burmistrza Gminy
śychlin z dnia 19 września 2005 roku – II i III przetarg, zarządzeniem nr 20/07
Burmistrza Gminy śychlin z dnia 28 marca 2007 roku,
z przeprowadzonych przetargów zostały sporządzone protokoły, które
odpowiadały wymogom określonym w cytowanym wcześniej rozporządzeniu,
dla wymienionych nieruchomości zawarto umowę sprzedaŜy w formie aktu
notarialnego,
Gminę śychlin przy podpisywaniu umowy (Repertorium „A” nr 7099/2007 z dnia
6 września 2007 roku) reprezentował Burmistrz Gminy śychlin p. Grzegorz
Ambroziak ,
wpłata za zakupione nieruchomości dokonana została przed zawarciem aktu
notarialnego tj. 7 sierpnia 2007 roku (art.70 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).
Dokonano sprawdzenia prawidłowości dokonanej przez jednostkę sprzedaŜy w trybie
bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 581/3 o
powierzchni 165 m², połoŜonej w miejscowości śychlin.
W wyniku powyŜszego stwierdzono:
- sprzedaŜy nieruchomości dokonano na podstawie uchwały nr XLIII/240/05 Rady
Miejskiej w śychlinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,
-
_____________________________________________________
76
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
tryb bezprzetargowy zastosowano na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o
gospodarce nieruchomościami,
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaŜy, zawierający niezbędne dane określone w art. 35
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazu
opublikowano w prasie lokalnej („Nasz Tygodnik Kutno, Łęczyca”),
- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podanie do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości,
- w dniu 21 maja 2007 roku sporządzony został protokół uzgodnień,
- cena nieruchomości ustalona została zgodnie z operatem szacunkowym
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego p. GraŜynę Obara – Lubowiecką
w miesiącu grudniu 2005r. W czasie postępowania kontrolnego
stwierdzono,
Ŝe
cena
nieruchomości
sprzedanej
w
trybie
bezprzetargowym,
ustalona
została
na
podstawie
operatu
szacunkowego, który w dniu przeprowadzenia przetargu był nieaktualny
(sporządzony w miesiącu grudniu 2005 roku).
- wpłata ustalonej kwoty za sprzedaną nieruchomość została dokonana przed
zawarciem aktu notarialnego (Repertorium „A” nr 7079/2007 z dnia 6 września
2007 roku),
- Gminę śychlin przy podpisywaniu umowy sprzedaŜy reprezentował Burmistrz
Gminy śychlin Grzegorz Ambroziak.
Kserokopia 1 strony operatu szacunkowego sporządzonego w miesiącu grudniu 2005
roku stanowi załącznik nr 48 do protokołu kontroli.
-
2.2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
użytkowania, zarząd
W budŜecie gminy na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu uŜytkowania wieczystego
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami w § 047 – wpływy opłat za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości w
kwocie 96.150,00 zł a wykonano plan w kwocie 96.251,00 zł.
Na 2006 roku zaplanowano dochody w ww. dziale, rozdziale i § 047 w kwocie 95.643,00
zł, a uzyskano kwotę 96.935,11 zł. Na 2007 rok plan dochodów wynosił 96.200,00 zł, a
wykonanie na I półrocze 2007 roku wyniosło 94.427,13 zł.
Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu
Plan po zmianach
2005 rok
(zł)
96.150,00
Wykonanie
2005 rok
(zł)
96.251,00
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
95.643,00
Wykonanie
2006 rok
(zł)
96.935,11
Liczba nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie,
zarząd.
2005
rok
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie
-
2006
rok
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie
-
_____________________________________________________
77
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W okresie kontrolowanym powierzchnia nieruchomości oddanych w uŜytkowanie
wieczyste osobom fizycznym wynosiła 11.8410 ha o wartości 870.632,85 zł i prawnym
wynosiła 217.002 m² o wartości 5.461.880.
W latach 2005 – 2006 nie oddawano w wieczyste uŜytkowanie, uŜytkowanie i zarząd
nieruchomości gminnych. W 2007 roku oddano wieczyste uŜytkowanie 1 nieruchomość
stanowiącą własność Gminy śychlin na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w śychlinie.
Dokonano kontroli działek gruntowych, połoŜonych w śychlinie, oznaczonych w rejestrze
gruntów jako działki: 815/20 (z naniesieniami budowlanymi wybudowanymi ze środków
własnych spółdzielni mieszkaniowej) o powierzchni 0,0440 ha, 815/33 (z naniesieniami
budowlanymi wybudowanymi ze środków własnych spółdzielni mieszkaniowej) o
powierzchni 0,1140 ha, 816/5 (z naniesieniami budowlanymi wybudowanymi ze
środków własnych spółdzielni mieszkaniowej) o powierzchni 0,0303 ha i 830//1 o
powierzchni 0,0857 ha oddanych w wieczyste uŜytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej w
śychlinie, która miała dotychczas w posiadaniu ww. grunty bez tytułu prawnego.
W wyniku sprawdzenia stwierdzono:
- nieruchomość została oddana w wieczyste uŜytkowanie bez przeprowadzenia
przetargu na podstawie art. 204 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- nieruchomości (grunty) zostały oddane w wieczyste uŜytkowanie na podstawie
uchwały nr XLIII/239/05 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w uŜytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym gruntów stanowiących własność Gminy śychlin na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej,
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w wieczyste uŜytkowanie w trybie bezprzetargowym,
zawierający niezbędne dane określone w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazu opublikowano w prasie
lokalnej („Nasz Tygodnik Kutno, Łęczyca”),
- cena nieruchomości (24.150,00 zł – działka nr 830/1 i 64.000,00 zł – działka nr
815/20, 815/33, 816/5), ustalona została zgodnie z operatem szacunkowym
sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego p. GraŜynę Obara - Lubowiecką
(uprawnienia nr 1537),
- sporządzono protokół uzgodnień w dniu 6 listopada 2007 roku,
- pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia uŜytkowania wieczystego została
określona na kwotę 16.131,45 zł brutto (zawiera naliczony podatek VAT w stawce
22%) tj. 15% ceny nieruchomości gruntu. Opłata w ww. kwocie została wpłacona
w dniu 12 listopada 2007 roku tj. przed zawarciem aktu notarialnego,
- ustalono opłatę roczną w wysokości 1% wartości gruntu tj. 1.075,43 zł brutto
(zawiera naliczony 22% podatek VAT w kwocie 193,93 zł), która moŜe być
aktualizowana w okresach nie krótszych niŜ 1 rok na skutek zmiany wartości
gruntu oraz termin dokonywania płatności tj. do 31 marca kaŜdego roku
poczynając od roku przyszłego.
- nie stosowano bonifikat od opłat rocznych (art. 73 ust. 3 – 6 ustawy o
gospodarce nieruchomościami),
- oddano w wieczyste uŜytkowanie nieruchomości na podstawie zawartego w dniu
16 listopada 2007 roku aktu notarialnego nr 12588/2007 (umowy wieczystego
uŜytkowania nieruchomości i nieodpłatnego przeniesienia własności budynków),
- uŜytkowanie wieczyste gruntu ustalono do dnia 19 maja 2072 roku,
- w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) naliczono
podatek 22% VAT od opłaty z tytułu uŜytkowania wieczystego ww. gruntów
gminnych.
Zaległości z tytułu wieczystego uŜytkowania nieruchomości (osoby fizyczne) na dzień 31
grudnia 2006 roku wynosiły 3.248,82 zł. Na dzień 30 września 2007 roku wynosiły
3.601,00 zł.
_____________________________________________________
78
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Do największych dłuŜników rocznych opłat z tytułu wieczystego uŜytkowania
nieruchomości (osoby fizyczne) naleŜą:
(….)16 – zaległość na 30 września 2007 roku wynosiła 814,25 zł (zaległości za lata
2001 – 2007). Na zaległości z lat 1991 – 2003 Sąd Rejonowy w Kutnie w dniu 18
listopada 2004 roku wydał nakaz zapłaty zaległości w postępowaniu
upominawczym. ZłoŜono wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego
w Kutnie. Na zaległości z 2004 roku i 2005 roku wysłano wezwania do zapłaty w
dniach: 13 czerwca 2005 roku, 20 czerwca 2006 roku, 20 października 2006 roku,
16 lipca 2007 roku, 9 listopada 2007 roku. Na zaległości z 2006 roku wysłano
wezwania w dniach: 20 czerwca 2006 roku, 20 października 2006 roku, 16 lipca
2007 roku, 9 listopada 2007 roku. Na zaległości z 2007 roku wysłano wezwania w
dniach: 16 lipca 2007 roku i 9 listopada 2007 roku. W czasie postępowania
kontrolnego stwierdzono, Ŝe zaległość z 2004 roku w kwocie 65,65 zł z
dniem 1 kwietnia 2007 roku uległa przedawnieniu. Zgodnie z art. 118
Kodeksu cywilnego termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi 3 lata. Artykuł 120 Kodeksu cywilnego określa, Ŝe
bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne. W związku z powyŜszym bieg przedawnienia zaległości za
2004 rok rozpoczął się od dnia 1 kwietnia 2004 roku. W celu
niedopuszczenia do przedawnienia zaległości naleŜy na drodze
postępowania sądowego podjąć czynności w celu ich wyegzekwowania,
(….)17 – zaległość na 30 września 2007 roku wynosiła 686,26 zł (zaległości za lata
1997 – 2007). Na zaległości z lat 1997 – 2003 Sąd Rejonowy w Łowiczu w dniu 28
lutego 2005 roku wydał nakaz zapłaty zaległości w postępowaniu upominawczym.
Następnie złoŜono wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w
Łowiczu. W dniu 10 grudnia 2007 roku do Urzędu Gminy w śychlinie wpłynęło
pismo od Komornika Sądowego w Łowiczu o zajęciu wierzytelności z rachunku
bankowego z tytułu zaległości z lat 1997 – 2003 roku.
Na zaległości z 2004 roku i 2005 roku wysłano wezwania do zapłaty w dniach: 13
czerwca 2005 roku, 20 czerwca 2006 roku, 20 października 2006 roku, 16 lipca
2007 roku, 9 listopada 2007 roku. Na zaległości z 2006 roku wysłano wezwania w
dniach: 20 czerwca 2006 roku, 20 października 2006 roku, 16 lipca 2007 roku, 9
listopada 2007 roku. Na zaległości z 2007 roku wysłano wezwania w dniach: 16
lipca 2007 roku i 9 listopada 2007 roku. W czasie postępowania kontrolnego
stwierdzono, Ŝe zaległość z 2004 roku w kwocie 74,90 zł z dniem 1
kwietnia 2007 roku uległa przedawnieniu. Zgodnie z art. 118 Kodeksu
cywilnego termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
wynosi 3 lata. Artykuł 120 Kodeksu cywilnego określa, Ŝe bieg
przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne. W związku z powyŜszym bieg przedawnienia zaległości za
2004 rok rozpoczął się od dnia 1 kwietnia 2004 roku. W celu
niedopuszczenia do przedawnienia zaległości naleŜy na drodze
postępowania sądowego podjąć czynności w celu ich wyegzekwowania,
16
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
17
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
79
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
(….)18 – zaległość na 30 września 2007 roku wynosiła 219,20 zł (zaległość z lat
2004 – 2007). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty w dniach: 13 czerwca
2005 roku, 20 czerwca 2006 roku, 20 października 2006 roku, 16 lipca 2007 roku,
9 listopada 2007 roku. W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe
zaległość z 2004 roku w kwocie 54,80 zł z dniem 1 kwietnia 2007 roku
uległa przedawnieniu. Następnie z dniem 1 kwietnia 2008 roku ulegnie
przedawnieniu zaległość za 2005 rok na kwotę 54,80zł. Zgodnie z art. 118
Kodeksu cywilnego termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3
lata. Artykuł 120 Kodeksu cywilnego określa, Ŝe bieg przedawnienia rozpoczyna
się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z powyŜszym
bieg przedawnienia zaległości za 2004 rok rozpoczął się od dnia 1 kwietnia 2004
roku a dla zaległości za 2005 rok od 1 kwietnia 2005 roku. W celu
niedopuszczenia do przedawnienia zaległości naleŜy na drodze postępowania
sądowego podjąć czynności w celu ich wyegzekwowania. W dniu 11 stycznia 2008
roku kontrolującym przedstawiono dowód wpłaty (kwitariusz nr 7645645 z dnia
11 stycznia 2008 roku) zaległości za 2004 rok na kwotę 54,80 zł + odsetki w
kwocie 24,50 zł.
Wyjaśnienie w sprawie przedawnienia naleŜności w kwotach: 65,65 zł, 74,90 zł i 54,80 zł
stanowi załącznik nr 49 do protokołu kontroli.
Zaległości z tytułu wieczystego uŜytkowania nieruchomości (osoby prawne) na dzień 31
grudnia 2006 roku wynosiły 11.563,86 zł. Na dzień 30 września 2007 roku wynosiły
13.109 zł.
Do największych dłuŜników naleŜą:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w śychlinie – 9.388,34 zł. Zgodnie z pismem
Burmistrza Gminy śychlin z dnia 3 grudnia 2007 roku opłaty za wieczyste
uŜytkowanie gruntów przez Spółdzielnię Mieszkaniową w śychlinie były
nienaleŜne, gdyŜ grunty nie były oddane w wieczyste uŜytkowanie Spółdzielni
Mieszkaniowej. Spółdzielnia grunty wymienione w ww. piśmie uŜytkowała
bezumownie. Po licznej korespondencji i wyjaśnieniu sprawy opłat za wieczyste
uŜytkowanie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w śychlinie jako bezumowny posiadacz
działek zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 2007 roku,
zobowiązała się do zapłaty na rzecz Gminy śychlin kwoty 7.563,46 zł tytułem
odszkodowania,
Spółdzielnia Pracy „Gorsenia” – Łódź – 3.654,00 zł. Wyrokiem Sądu
Rejonowego w Łodzi II Wydziału Cywilnego Burmistrz Gminy i Miasta
śychlin w dniu 3 grudnia 1999 roku zasądzono od Spółdzielni Pracy
„Gorsenia” w Łodzi będącej w likwidacji na rzecz Gminy i Miasta śychlin
kwotę 3.654,00 zł. W dniu 21 marca 2000 roku Burmistrz Gminy i Miasta
śychlin pismem RGG. 7211 – 198/1/99 – 200 złoŜył wniosek do
Komornika Sądu Rejonowego w Łodzi o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego. W dniu 8 stycznia 2003 roku Komornik Sądowy
zawiadomił Urząd Gminy i Miasta śychlin, Ŝe nie jest moŜliwe
wyegzekwowanie naleŜności dłuŜnika. Następnie w oparciu o art. 820
KPC Burmistrz Gminy i Miasta śychlin w dniu 17 stycznia 2003 roku
złoŜył wniosek do Komornika Sądowego o zawieszenie postępowania
egzekucyjnego. W dniu 27 stycznia 2003 roku Komornik Sądu
Rejonowego w Łodzi wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania
-
18
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
80
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
egzekucyjnego wobec Spółdzielni Pracy „Gorsenia”. Urząd Miasta i Gminy
śychlin nie wznowił postępowania egzekucyjnego wobec ww. dłuŜnika z
tytułu zaległych opłat dotyczących wieczystego uŜytkowania. W dniu 22
kwietnia 2004 roku do Urzędu Gminy w śychlinie wpłynęło od Komornika
Sądu Rejonowego w łodzi zawiadomienie o umorzeniu na podstawie art.
823 KPC postępowania egzekucyjnego wobec Spółdzielni Pracy
„Gorsenia”.
Kserokopia zawiadomienia z dnia 22 kwietnia 2004 roku stanowi załącznik nr
50 do protokołu kontroli.
Do czasu przeprowadzenia niniejszej kontroli nie wszczęto ponownie
postępowania
wobec
Spółdzielni
Pracy
„Gorsenia”
w
celu
wyegzekwowania zaległości w kwocie 3.654,00 zł. Na podstawie art. 118
i 120 KC zaległości w kwocie 3.654,00 zł uległy przedawnieniu.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 51 do protokołu kontroli.
Z wyjaśnienia wynika, Ŝe po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych gmina
otrzymała informację o fakcie likwidacji Spółdzielni Pracy „Gorsenia” i
wykreślenia jej ze Spółdzielczego Związku Rewizyjnego Wspólnota Pracy z
siedzibą w Warszawie – Oddział Terenowy Łódź. W związku z zaistniałym faktem,
Gmina śychlin postanowiła wystąpić do KRS o wydanie aktualnego odpisu
potwierdzającego likwidację ww. spółdzielni.
Windykację naleŜności z tytułu rocznych opłat za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości,
prowadzi Jolanta Witkowska zatrudniona na stanowisku Inspektora w Referacie
Finansowym.
Trwały Zarząd
W okresie kontrolowanym powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd
wynosiła 18.0781 m² o wartości 10.463.456,51 zł.
W okresie kontrolowanym nie oddawano nieruchomości w trwały zarząd. Opłatę roczną z
tytułu trwałego zarządu w kwocie 28.687,73 (2005 i 2006 rok) i 28.658,63 zł (2007
rok), dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w śychlinie. Opłaty uiszczano w
następujących terminach:
16 kwietnia 2005 roku – 28.687,73 zł
7 kwietnia 2006 roku – 28.687,73 zł
2 kwietnia 2007 roku – 28.658,63 zł
Nie stwierdzono zaległości z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały
zarząd Z.G.K. w śychlinie w latach wcześniejszych.
2.3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
W budŜecie gminy na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierŜawy
nieruchomości w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 w kwocie 22.100,00 zł, wykonano
plan w kwocie 26.059,00 zł.
Na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie 24.500,00 zł, a wykonano w kwocie
28.133,28 zł. Na 2007 roku plan dochodów wynosił 28.500,00 zł, a wykonanie na I
półrocze 2007 roku wynosiło 18.629,32 zł.
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Plan po zmianach
2005 rok
(zł)
22.100,00
Wykonanie
2005 rok
(zł)
26.059,00
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
24.500,00
Wykonanie
2006 rok
(zł)
28.133,28
_____________________________________________________
81
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W dniu 29 maja 2007 roku Rada Miejska w śychlinie podjęła uchwałę nr IX/44/07 w
sprawie określenia zasad wydzierŜawiania lub najmu przez Gminę śychlin nieruchomości
gruntowych będących jej własnością.
Dochody z tytułu dzierŜawy
W toku kontroli ustalono, iŜ w okresie kontrolowanym jednostka zawarła 19 umów
dzierŜawy nieruchomości o łącznej powierzchni 53.7519 ha w tym:
2005 rok – 7 umów w tym 3 umowy (działki: o nr ewid. 289 o pow. 0,6821 ha, nr ewid.
286 o pow. 0,3861 ha, nr ewid. 84 o pow. 0,3500 ha, nr ewid. 628/1 o pow. 0,7761 ha,
nr ewid. 628/2 o pow. 0,9268 ha, nr ewid. 627/8 o pow. 2,1329 ha, 627/11 o pow.
0,0773 ha, nr ewid. 631 o pow. 0,9003 ha, nr ewid. 627/3 o pow. 4,5768 ha, nr ewid.
627/12 o pow. 0,1903 ha) zawarte na podstawie przeprowadzonych przetargów, 2006
rok – 4 umowy w tym 2 umowy ( działki: o nr ewid. 106 o pow. 2,4583, nr ewid. 63/6 o
pow. 0,3000 ha i nr ewid. 63/7 o pow. 1,7800 ha) zawarte na podstawie
przeprowadzonych przetargów, 2007 rok (do miesiąca września) – 8 umów
Szczegółowy wykaz nieruchomości oddanych w dzierŜawę w latach 2005 – 2007 roku
stanowi załącznik nr 52 do protokołu kontroli.
Jednostka nie prowadzi rejestru umów dzierŜawy.
Sprawdzono 4 umowy zawarte w 2006 roku (działki: nr ewid. 118 o pow. 0, 1600 ha,
228 o pow. 0,0277 ha, 106 o pow. 2,4583 ha, 63/6 o pow. 0,3000 ha, 63/7 o pow.
1,7800 ha) i 3 umowy zawarte w 2007 roku – do miesiąca września (działki: nr ewid.
627/8 o pow. 2,1678 ha, nr ewid. 627/11 o pow. 0,0773 ha, nr ewid. 628/1 o pow.
0,7830 ha, nr ewid. 628/2 o pow. 0,9109 ha, nr ewid. 631 o pow. 0,9001 ha, nr ewid.
271 o pow. O,5081 ha, nr ewid. 661/1 o pow. 5,1057 ha, nr ewid. 84 o pow. 0,3500 ha,
nr ewid. 627/3 o pow. 4,5863 ha, nr ewid. 627/12 o pow. 0,1903 ha, nr ewid. 150 i 6/1
o pow. 0,7028 ha, nr ewid. 1506/2 o pow. 2,1650 ha, nr ewid. 889 o pow. 0,3582 ha, nr
ewid. 890 o pow. 0,2517 ha, 106 o pow. 2,4583) i stwierdzono, Ŝe zawierane były na
okres od 3 – 10 lat.
Umowy określały m in.:
- czas trwania umowy dzierŜawy – od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2009
roku (umowy zawarte w 2006 roku) i od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia
2017 roku (umowy zawarte w 2007 roku),
- przeznaczenie dzierŜawionych nieruchomości – umowy zawierane były na cele
rolnicze (pod uprawy rolne),
- naleŜny czynsz i termin jego wpłaty – szczegółowo określone w wykazie umów
dzierŜawy stanowiącym załącznik nr 52 do protokołu kontroli,
- umowy dzierŜawy z 2006 roku zawarte zostały na podstawie zarządzenia nr
24/06 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierŜawę na okres nie dłuŜej niŜ trzy lata. Umowy dzierŜawy z 2007 roku zostały
zawarte na podstawie uchwały nr IX/44/07 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 29
maja 2007 roku w sprawie określenia zasad wydzierŜawiania lub najmu przez
Gminę śychlin nieruchomości gruntowych będących jej własnością,
- czynsze dzierŜawne ustalane były na podstawie uchwały nr 159/XXXIII/97 Rady
Gminy i Miasta w śychlinie z dnia 13 lutego 1997 roku,
- w przypadku nieterminowego regulowania naleŜności naliczane będą odsetki.
Skontrolowano dokonywanie wpłat czynszu dzierŜawnego przez osoby z którymi zawarto
umowy dzierŜawy w badanej próbie i stwierdzono, Ŝe wpłaty były dokonane terminowo,
oprócz jednej osoby (działka nr 118), która dokonała wpłaty czynszu w kwocie 27,00 zł
z 6 dniowym opóźnieniem.
Sprawdzono dokumentację źródłową dotyczącą przeprowadzonego przetargu ustnego
nieograniczonego na wydzierŜawienie nieruchomości rolnej oznaczonej nr ewidencyjnym
106, 63/6 i 63/7. W wyniku powyŜszego stwierdzono:
_____________________________________________________
82
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
-
-
oddania w dzierŜawę ww. nieruchomości dokonano na podstawie: zarządzenia nr
24/06 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 4 maja 2006 roku,
w dniu 4 maja 2006 roku sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz
przeznaczonych do oddania w dzierŜawę nieruchomości, który zawierał niezbędne
dane określone w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierŜawę tj. 21 dni. Informację o
wywieszeniu wykazu podano poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej(„Po Prostu”)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
oddania w dzierŜawę nieruchomości o nr ewidencyjnym: 106, 63/6 i 63/7
dokonano w drodze przetargów ustnych nieograniczonych w oparciu o przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.
U. nr 207, poz. 2108),
ogłoszenie o przetargu nie spełnia wymogu określonego przepisami § 13
pkt 1 ww. rozporządzenia. Ogłoszenie nie zawiera oznaczenia
nieruchomości wg. księgi wieczystej. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe
ogłoszenie o przetargu z dnia 6 lipca 2006 roku pod uwagą w punkcie 1
zawiera zapis „do przetargu oprócz dotychczasowych dzierŜawców mogą
przystąpić tylko rolnicy z terenu Gminy śychlin”. Ww. zapis ogranicza
uczestnictwo w przetargu osób spoza terenu Gminy śychlin. W związku z
powyŜszym zapisem powinien być przeprowadzony przetarg ustny
ograniczony. Kserokopia ogłoszenia z dnia 6 lipca 2006 roku stanowi załącznik
nr 53 do protokołu kontroli. Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył p. Józef
Czekalski – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki gruntami i Ochrony
Środowiska, które stanowi załącznik nr 44 do protokołu kontroli.
wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 5% wartości ceny wywoławczej,
zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia,
wpłaty wadium zostały dokonane w terminie wskazanym w ogłoszeniach o
przetargu zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej rozporządzenia,
-
osobie, która nie wygrała przetargu zwrotu wadium w kwocie 340,00 zł,
dokonano w dniu 17 sierpnia 2006 roku (zamknięcie przetargu w dniu 10
sierpnia 2006 roku), tj. niezgodnie z przepisami § 4 pkt 7 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku. Zgodnie z ww. przepisami
wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia jego
odwołania,
zamknięcia,
uniewaŜnienia
i
zakończenia
wynikiem
negatywnym. Kserokopia raportu kasowego z dnia 17 sierpnia 2006 roku
dotyczącego wypłaty wadium w kwocie 340,00 zł stanowi załącznik nr 54 do
protokołu kontroli,
-
ceny wywoławcze nieruchomości zostały ustalone na podstawie uchwały nr
159/XXXIII/97 Rady Gminy i Miasta w śychlinie z dnia 13 lutego 1997 roku,
przetargi przeprowadziła Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 45/06
Burmistrza Gminy śychlin z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji
przetargowej,
z przeprowadzonego przetargu zostały sporządzone protokoły. W protokołach
nie zawarto oznaczenia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
wg. księgi wieczystej, co było niezgodne z §10 ust. 1 pkt 2 cytowanego
powyŜej rozporządzenia. Kserokopie protokołów: z dnia 10 sierpnia 2006 roku
dotyczących działek: 106, 63/6 i 63/7 stanowią załącznik nr 55 do protokołu
kontroli.
-
-
_____________________________________________________
83
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Dokumentację spraw związanych z zawieraniem umów dzierŜawy prowadzi p. Zbigniew
Jędrachowicz zatrudniony na stanowisku Inspektora w Referacie Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska.
Stan zaległości w płatnościach czynszu dzierŜawnego na dzień 31 grudnia 2006 roku
wynosił 1.856,00 zł a na dzień 30 września wynosił 2.426,16 zł.
Z dokumentów źródłowych wynika, Ŝe największymi dłuŜnikami czynszu z tytułu
dzierŜawy nieruchomości byli:
(….)19 – 90,85 zł – po wysłanych wezwaniach dokonano wpłaty w dniu 15
października 2007 roku,
(….)20 – 136,27 zł – po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano w dniu 23
października 2007 roku,
„Ruch” - 70,17 zł - po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano 22 listopada 2007
roku,
(….)21 – 31,66 zł - po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano w dniu 3
października 2007 roku,
(….)22 – 198,20 zł - po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano w dniu 2
stycznia 2008 roku,
(….)23 – 99,10 zł - po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano w dniu 5
października 2007 roku,
(….)24 – 445,20 zł - po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano w 2 ratach w
dniach:7 i 23 listopada 2007 roku,
(….)25 – 123,88 zł – po wysłanych wezwaniach wpłaty dokonano w dniu 12
listopada 2007 roku.
19
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
20
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
21
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
22
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
23
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
24
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
25
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
84
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Największym dłuŜnikiem pozostał (….)26 – 1.230,11 zł (zaległość z lat 2004 – 2007).
Wysłano wezwania:
w dniu 7 lipca 2005 roku na zaległości 2004 roku i I – VI 2005 roku w kwocie
1.017,90 zł
w dniu 1 września 2005 roku na zaległości VII – VIII 2005 roku w kwocie
116,86zł,
w dniu 3 sierpnia 2006 roku na zaległości IV 2004 roku – VII 2006 roku –
1.631,10 zł,
w dniu 20 października 2006 roku na zaległości z IX 2006 roku – 61,35 zł,
w dniu 2 kwietnia 2007 roku na zaległości z XI 2004 roku – III 2007 roku –
1.708,01 zł,
w dniu 8 listopada 2007 roku na zaległości z I 2006 roku – X 2007 roku –
1.294,53 zł.
Ponadto w dniu 19 stycznia 2006 roku wpłynęło pierwsze podanie o rozłoŜenie zaległości
na raty. Burmistrz przychylił się pozytywnie do prośby ww. Z uwagi na nie wywiązanie
się ze spłatą zaległości w dniu 1 sierpnia 2006 roku zgodnie z pismem RGG –
6018/2/6/1/05 – 06 wypowiedziano (….)27 umowę dzierŜawy. W dniu 18 sierpnia 2006
roku wpłynęło ponownie podanie złoŜone przez (….)28 o rozłoŜenie zaległości na raty.
DzierŜawca równieŜ nie wywiązał się z płatności zaległych rat. Następnie w dniu 15
września 2006 roku zawarto porozumienie o rozłoŜenie zaległości na raty za okres IV
2004 – VIII 2006 roku. Na skutek zawartego porozumienia w dniu 20 września 2006
roku, (….)29 wpłacił I ratę w kwocie 423,10 zł + odsetki 55,95 zł za okres IV 2004 roku –
XI 2004 roku. W dniu 25 maja 2007 roku (pismo RGG/2/6/07) Wypowiedziano umowę
dzierŜawy ww. Na skutek otrzymania przez (….)30 ww. pisma, dłuŜnik złoŜył
oświadczenie o spłacie zaległości, a następnie w dniu 13 sierpnia 2007 roku wpłynęło
kolejne podanie o rozłoŜenie na raty pozostałych zaległości z tytułu czynszu
dzierŜawnego. W dniu 9 października 2007 roku wezwano dłuŜnika o podpisanie
porozumienia dotyczącego warunków spłaty zaległości. Zalegający nie podpisał ww.
porozumienia. W dniu 8 czerwca 2007 roku (….)31 wpłacił zaległości w kwocie 800,00 zł.
26
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
27
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
28
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
29
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
30
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
31
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
85
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Od wpłaconych zaległości nie pobrano odsetek za zwłokę w kwocie 171,20 zł.
Na dzień 31 grudnia 2007 zaległości wynoszą 1.423,37 zł (714,75 zł – 2006 rok, 708,62
zł – 2007 rok).
Dochody z tytułu najmu
W toku kontroli stwierdzono, iŜ zawieranie umów z tytułu najmu lokali mieszkalnych
odbywa się w Zakładzie BudŜetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej” w śychlinie.
W administrowaniu Urzędu Gminy śychlin znajdują się 4 lokale uŜytkowe, na których
wynajem, umowy zostały zawarte w latach wcześniejszych. W 2007 roku została
zawarta 1 umowa najmu lokalu uŜytkowego o powierzchni uŜytkowej 51,70 m²,
połoŜonego w śychlinie przy ul. Łukasińskiego 6. Umowa najmu zawarta została na
podstawie uchwały nr IX/44/07 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 29 maja 2007 roku w
sprawie określenia zasad wydzierŜawiania lub najmu przez Gminę śychlin nieruchomości
gruntowych będących jej własnością.
Umowa określała między innymi:
czas trwania umowy – czas określony (1 lipca 2007r.- 30 czerwca 20010r),
przeznaczenie najmu – na działalność o branŜy przemysłowej,
wysokość czynszu i termin jego wpłaty – kwota czynszu 566,40 zł (51,70 m² x
8,98 zł) w tym 464,27zł +22% podatku VAT – 102,13 zł płatna z góry w terminie
do 30 kaŜdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w śychlinie ustalona na podstawie
ww. uchwały,
zastrzeŜenie o moŜliwości zmiany czynszu,
Umowa zawiera równieŜ informację o płatności przez najemcę odsetek ustawowych z
tytułu nieterminowych opłat czynszu.
Zaległości w płatnościach czynszów z tytułu ww. zawartych umów nie stwierdzono.
Dokumentację dotyczącą ww. umów prowadzi Anna Szewczyk – inspektor w Referacie
Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji – sprawy mieszkaniowe.
Wykaz umów najmu na lokale uŜytkowe będące w administracji Urzędu Gminy śychlin z
wyszczególnieniem kwot czynszu i terminów ich płatności stanowi załącznik nr 56 do
protokołu kontroli.
Ponadto w 2005 roku zawarto 3 umowy na wynajem boksów garaŜowych i 14 umów
dotyczących wynajmu gruntów pod kioskami i pawilonami.
Szczegółowy wykaz najemców wynajmowanych gruntów z uwzględnieniem numerów
ewidencyjnych działek, powierzchnią w m², okresami zawarcia umów, kwotą czynszu,
terminem zapłaty wg. umowy, terminem wniesienia opłaty stanowi załącznik nr 57 do
protokołu kontroli.
Dwa boksy garaŜowe wynajęte zostały w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , a
jeden boks garaŜowy wynajęty został w trybie bezprzetargowym. Umowy najmu boksów
garaŜowych zostały zawarte na podstawie zarządzenia nr 94/04 Burmistrza Gminy
śychlin z dnia 31 grudnia 2004 roku na okres 2 lat. Na podstawie zarządzenia nr 94/04
Burmistrza Gminy śychlin w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres nie dłuŜszy niŜ trzy lata, w
dniu 31 grudnia 2004 roku sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości (boksy garaŜowe) przeznaczonych do oddania w najem.
Grunty pod kioskami i pawilonami zostały wynajęte w trybie bezprzetargowym na
podstawie zarządzenia nr 61/04 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 1 października 2004
roku na okres 2 lat. Na podstawie zarządzenia nr 61/04 Burmistrza Gminy śychlin w
sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w najem, w dzierŜawę na okres nie dłuŜszy niŜ trzy lata, w dniu 1 października
2004 roku sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (grunty
pod kioskami i pawilonami) przeznaczonych do oddania w najem.
_____________________________________________________
86
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
WyŜej wymienione wykazy nieruchomości zawierają niezbędne dane określone w art. 35
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachowano ustawowy okres podania do
publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem tj.
21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podano poprzez ogłoszenie w prasie „Dziennik
Łódzki”.
Umowy zawarte na wynajem ww. nieruchomości określają czas trwania umowy,
przeznaczenie najmu, wysokość czynszu i termin jego wpłaty, zastrzeŜenie o moŜliwości
zmiany czynszu, oraz zawierają informację o płatności przez najemcę odsetek
ustawowych z tytułu nieterminowych opłat czynszu.
Dokumentację związaną z umowami najmu nieruchomości tj. boksów garaŜowych i
gruntów pod kioskami i pawilonami prowadzi Zbigniew Jędrychowicz zatrudniony na
stanowisku Inspektora w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska.
Sprawdzono dokonywanie wpłat czynszu z tytułu najmu w 2006 roku i w 2007 roku (I
półrocze) przez osoby z którymi zawarto ww. umowy najmu w badanej próbie i
stwierdzono, Ŝe wpłaty były dokonane nieterminowo. Od nieterminowych wpłat
pobierano odsetki za zwłokę.
Szczegółowy wykaz dokonywanych wpłat stanowi załącznik nr 57 do protokołu kontroli.
Windykację naleŜności z tytułu czynszów dzierŜawnych i najmu, prowadzi Jolanta
Witkowska zatrudniona na stanowisku Inspektora w Referacie Finansowym.
3. POZOSTAŁE DOCHODY
3.1. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 2006 rok
Rok
Ilość wydanych
decyzji
(szt.)
Wysokość
wymierzonych opłat
(zł)
Wysokość
uzyskanych dochodów
(zł)
2005
5
6.035,60
6.035,60
2006
20
9.277,16
9.277,16
W 2005 roku Rada Miejska w śychlinie określiła plan dochodów i wydatków dotyczących
utrzymania dróg w uchwale nr XXXI/164/05 z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2005 rok ze zm. – uchwalona kwota dochodów wynosiła
4.024,00 zł a wydatków 241.000,00 zł. Wykonanie dochodów za 2005 roku kształtowało
się w kwocie 6.035,60 zł (w tym dochody w kwocie 6.035,60 zł z opłat za zajęcie pasa
drogowego) a wydatków za 2005 roku w kwocie 239.304 zł.
W 2006 roku Rada Miejska w śychlinie określiła plan dochodów i wydatków dotyczących
utrzymania dróg w uchwale nr XLIV/246/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok ze zm. – uchwalona kwota dochodów wynosiła
7.491,00 zł a wydatków wynosiła 566.895,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło
9.277,16 zł (w tym dochody w kwocie 9.277,16 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego) a
wykonanie wydatków 447.611,92 zł.
W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, iŜ w okresie kontrolowanym grunty w
pasie drogowym nie były oddawane w dzierŜawę, najem, uŜyczenie (art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych – (tekst jednolity z 2004 roku,
Dz. U. nr 204, poz. 2086 ze zm.). W związku z tym Gmina śychlin w latach 2005 – 2006
nie uzyskała dochodów związanych z regulacją art. 22 ust. 2 cytowanej wyŜej ustawy.
_____________________________________________________
87
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W latach 2005 – 2006 wydano 24 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tego:
2005 rok – 5 zezwoleń,
2006 rok – 19 zezwoleń w tym: 1 zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym
reklam,
Sprawdzono niŜej wymienione zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydane w 2006
roku:
decyzje kontynuowane – opłaty roczne
- decyzja nr 1/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku – kwota opłaty rocznej 1.022,00 zł
za umieszczenie kiosku „Ruch” w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości
Dobrzelin – kontynuacja lokalizacji kiosku „Ruch” w pasie drogowym. Opłata
wpłynęła w dniu 2 lutego 2006 roku,
- decyzja nr 03/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku – kwota opłaty rocznej 1.121,00
zł za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg w terenie
zabudowanym. Opłata wpłynęła w dniu 15 lutego 2006 roku,
- decyzja nr 05/06 z dnia 12 stycznia 2006 roku – kwota opłaty rocznej 240,00 zł
za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg w terenie
zabudowanym. Opłata wpłynęła w dniu 25 stycznia 2006 roku,
decyzje bieŜące
- decyzja nr 2/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku dotycząca umieszczenia urządzeń
nie związanych z funkcjonowaniem dróg w terenie zabudowanym – decyzja
odmowna. Decyzję odmowną wydano z uwagi na to, Ŝe zajęcie pasa drogowego
miałoby miejsce na wyszczególnionej działce, która znajduje się na drodze
wojewódzkiej i w związku z tym, decyzję powinien podjąć Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi,
- decyzja nr 3/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku za zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym – kwota opłaty 111,00 zł. Opłata wpłynęła
w dniu 10 marca 2006 roku,
- decyzja nr 12/2006 z dnia 7 lipca 2006 roku za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczenia reklamy w pasie drogowym – kwota opłaty 117,76zł. Opłata
wpłynęła w dniu 25 lipca 2006 roku,
- decyzja nr 22/2006 z dnia 24 października 2006 roku – kwota opłaty 240,00 zł
za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z
umieszczeniem urządzenia obcego i 1.462,50 zł za umieszczenie na okres 25 lat
urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi w terenie
zabudowanym. Opłata wpłynęła w dniu 8 listopada 2006 roku (240,00 zł) i 9
listopada 2006 roku (1.462,50 zł),
- decyzja nr 17/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku – kwota 600,00 zł za zajęcie pasa
drogowego
w
celu
prowadzenia
robót
(wykonanie
przyłącza
telekomunikacyjnego). Opłata wpłynęła w dniu 28 sierpnia 2006 roku,
- decyzja nr 18/06 z dnia 31 lipca 2006 roku – kwota opłaty rocznej 79,10 zł za
umieszczenie urządzeń (przyłącza telekomunikacyjne) nie związanych z
funkcjonowaniem dróg w terenie zabudowanym – protokół odbioru zajmowanego
pasa drogowego z dnia 2 sierpnia 2006 roku. Opłata wpłynęła w dniu 5 września
2006 roku.
W wyniku powyŜszego stwierdzono:
- decyzje wydawane były przez Burmistrza Gminy śychlin p. Zdzisława Wencla,
- wnioski zawierały wszystkie załączniki wymagane przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
- wszystkie decyzje poddane sprawdzeniu, zawierały określoną wysokość opłat za
zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację, powierzchnię
zajętego pasa drogowego i okres zajęcia pasa. W przypadku zajęcia pasa
drogowego w celu prowadzenia robót decyzje określały warunki wymagane
_____________________________________________________
88
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
przepisami § 2 ust. 2 i 3 cytowanego wcześniej rozporządzenia. W decyzjach
równieŜ wskazany został sposób uiszczania wymienionych opłat,
wszystkie decyzje określały termin na jaki zostały wydane,
wysokość opłat ustalona została na podstawie załącznika do uchwały nr
XXI/119/04 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dla dróg, których
zarządcą jest Gmina śychlin, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego nr 219 z dnia 2 sierpnia 2004 roku pod pozycją 1976,
w 2 przypadkach odbioru zajmowanego pasa drogowego w celu
wykonania robót na podstawie decyzji nr: 3/2006 z dnia 24 lutego 2006
roku i 22/2006 z dnia 24 października 2006 roku, nie sporządzono
protokołu odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego, co
wymagane było ww. decyzjami w związku z § 2 ust 3 pkt 2 cytowanego
powyŜej rozporządzenia,
za wydane zezwolenia opłaty wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy śychlin.
VIII. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
1. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - 2006 ROK
1.1.
Informacje ogólne
Wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie
alkoholizmowi przedstawiały się następująco:
w 2006 roku wynosiły 140.341,17 zł i stanowiły 87,93% wpływów z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych tj. 159.597,90 zł,
w 2007 roku wynosiły 130.499,91 zł i stanowiły 84,82% wpływów z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych tj. 153.792.18 zł.
Z ewidencji księgowej wynika, Ŝe na koniec 2006 i 2007 roku pozostało niewykorzystane
saldo 19.256,83 zł (2006 rok) i 23.342,24 zł (2007 rok) środków pozyskanych z opłat za
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Środki z nadwyŜki zostały przeznaczone
na wydatki bieŜące.
1.2.
Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2006 rok
Program związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i walką z nim, realizowany był:
w 2006 roku w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zatwierdzony przez Radę Miejską w śychlinie uchwałą
nr XLI/226/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. W dniu 26
października 2006 roku Rada Miejska w śychlinie podjęła uchwałę nr LIII/291/06
zmieniającą uchwałę nr XLI/226/05 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 2 grudnia
2005 roku w sprawie GPP i RPA na 2006 rok. Na podstawie ww. uchwał były
realizowane zadania gminy w zakresie: dotacje celowe dla jednostek zaliczonych
_____________________________________________________
89
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
do sektora finansów publicznych (Szkoły podstawowe, MGOKS i R) – 45.409,00
zł, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – 33.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –
415,86 zł, składki na fundusz pracy – 58,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe –
10.430,00 zł, zakup materiałów i wyposaŜenia – 4.980,22 zł, zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych i ksiąŜek – 8.727,85 zł, zakup energii – 6.283,00
zł, usługi pozostałe (dofinansowanie do obiadów dla dzieci i młodzieŜy rodzin
patologicznych, badania w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, dowóz dzieci do
szkół itp.) – 30.333,27 zł, podróŜe słuŜbowe – 203,10 zł,
w 2007 roku w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zatwierdzony przez Radę Miejską w śychlinie uchwałą
nr VI/25/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. W dniu 26
listopada 2007 roku Rada Miejska w śychlinie podjęła uchwałę nr XV/78/07
zmieniającą uchwałę nr VI/25/07 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 7 marca 2007
roku w sprawie GPP i RPA na 2007 rok. Na podstawie ww. uchwał były
realizowane zadania gminy w zakresie: dotacje celowe dla jednostek zaliczonych
do sektora finansów publicznych (Szkoły podstawowe, MGOKS i R) – 11.900,00
zł, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – 34.681,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –
438,53 zł, składki na fundusz pracy – 61,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe –
12.220,02 zł, zakup materiałów i wyposaŜenia – 8.476,40 zł, zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych i ksiąŜek – 16.372,87 zł, zakup energii – 5.224,31
zł, usługi pozostałe (opłaty sądowe za skierowania na leczenie odwykowe,
impreza pod nazwą „UzaleŜnieniom Nie”, wydawanie opinii w przedmiocie
uzaleŜnienia od alkoholu, dofinansowanie do doŜywiania uczniów pochodzących z
rodzin patologicznych itp.) – 18.260,39 zł, podróŜe słuŜbowe – 31,20 zł,
szkolenia – 3.000,00 zł.
Sprawdzono poniŜej wymienione rachunki i faktury dotyczące wydatków związanych z
realizacją GPP i RPA:
faktura VAT nr F 3371/06 z dnia 9 października 2006 roku na kwotę 83,39 zł,
faktura VAT nr 81/2006/G z dnia 10 października 2006 roku na kwotę 522,50 zł,
faktura VAT nr 499/2006 z dnia 19 października 2006 roku na kwotę 525,00 zł,
faktura VAT nr 500/2006 z dnia 19 października 2006 roku na kwotę 654,00 zł,
faktura VAT nr 501/2006 z dnia 19 października 2006 roku na kwotę 489,00 zł,
faktura VAT nr 14/2006 z dnia 10 maja 2006 roku na kwotę 3.900,00 zł,
faktura VAT nr R 06/121/NE z dnia 28 lutego 2006 roku na kwotę 3.412,75 zł,
nota księgowa /refundowanie kosztów obiadów dla uczniów (dzieci z rodzin
dotkniętych alkoholizmem) objętych pomocą w formie doŜywiania –
porozumienie z MGOPS w śychlinie z dnia 2 stycznia 2006 roku/ z dnia 1 marca
2006 roku na kwotę 5.382,00 zł,
faktura VAT nr F/2727/11/2007/C z dnia 7 listopada 2006 roku na kwotę
897,99 zł,
faktura VAT nr 8412/07 z dnia 8 listopada 2006 roku na kwotę 102,48 zł,
nota księgowa /refundowanie kosztów obiadów dla uczniów (dzieci z rodzin
dotkniętych alkoholizmem) objętych pomocą w formie doŜywiania –
porozumienie z MGOPS w śychlinie z dnia 1 sierpnia 2007 roku/ z dnia 3 grudnia
2007 roku na kwotę 3.465,00 zł,
nota księgowa /refundowanie kosztów obiadów dla uczniów (dzieci z rodzin
dotkniętych alkoholizmem) objętych pomocą w formie doŜywiania –
porozumienie z MGOPS w śychlinie z dnia 5 września 2007 roku/ z dnia 3
grudnia 2007 roku na kwotę 2.362,50 zł,
faktura VAT nr 10530/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku na kwotę 1.000,00 zł,
faktura VAT nr 103/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku na kwotę 2.900,00 zł,
_____________________________________________________
90
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
faktura VAT nr 177 z dnia 10 grudnia 2007 roku na kwotę 1.400,00 zł.
W wyniku powyŜszego stwierdzono, Ŝe wydatki dokonywane były zgodnie z GPP i RPA,
uchwalonym przez Radę Miejską w śychlinie w 2006 i 2007 roku. Faktury sprawdzone
zostały pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez upowaŜnione
osoby oraz zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika Gminy śychlin. Na
sprawdzonych fakturach, zamieszczono pieczątki z informacją, Ŝe „zamówienia udzielono
wg art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych”.
Zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 i 2007 rok Gminy śychlin, jego zadania opiniowane były i
realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną:
zarządzeniem nr 12/2002 Burmistrza Gminy i Miasta śychlin z dnia 9 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2006
rok) i zarządzeniem nr 2/2007 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 5 stycznia 2007 roku
(2007 rok). Zasady wynagradzania członków Komisji określone zostały w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 i 2007 rok.
Wynagrodzenie dla członków GKRPA zostały określone następująco:
za posiedzenia Komisji odbyte po godzinach pracy – wynagrodzenie w formie
diety 70,00 zł – 2006 rok, w formie ryczałtu miesięcznego 100,00 zł z
potrąceniem kwoty 50,00 zł za kaŜdą nieobecność – 2007 rok,
za dyŜur w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym po godzinach pracy – 35,00
zł brutto – 2006 rok,
za prowadzenie kontroli punktów (po godzinach pracy) ze sprzedaŜą napojów
alkoholowych – 35,00 zł brutto – 2006 rok, 35,00 zł brutto – 2007 rok,
za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej (po godzinach pracy) – 35,00 zł brutto – 2006 rok, 35,00 zł
brutto – 2007 rok.
W 2006 roku na wynagrodzenie członków ww. komisji wydatkowano kwotę 7.630,00 zł i
w 2007 roku 9.000,00 zł.
Sprawdzono: listy wypłat wynagrodzeń za posiedzenia członków GKP i RPA odbyte w
następujących terminach: 2 i 16 luty 2006 roku (560,00 zł), 6 kwietnia 2006 roku
(280,00 zł), 4 i 18 maja 2006 roku (630,00 zł), 2 i 22 czerwca 2006 roku (630,00 zł),
3,10,17 i 31 sierpnia 2006 roku (1.190,00 zł), 21 września 2006 roku (350,00 zł), 9 i 16
listopada 2006 roku (560,00 zł), 7 grudnia 2006 roku (350,00 zł), styczeń (900,00 zł),
luty 500,00 zł), kwiecień (850,00 zł), czerwiec (900,00 zł), wrzesień (700,00 zł),
listopad (650,00 zł), grudzień (700,00 zł) 2007 rok. Stwierdzono, Ŝe wysokość
wypłaconych wynagrodzeń członków komisji za ww. okres, pozostawała w zgodności z
określoną w obowiązującym w 2006 i 2007 roku Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wysokością wynagrodzenia. Wypłaty dokonane zostały na
podstawie potwierdzenia członków komisji z uczestnictwa na posiedzeniu. Listy wypłat
sprawdzane były: pod względem merytorycznym przez Kierownika Referatu Kultury,
Oświaty i Sportu Halinę Wiśniewską, formalnym i rachunkowym przez Skarbnika Gminy
p. Emilię Rajewską lub przez Zastępcę Skarbnika p. Genowefę Stasiak. Do wypłaty w
2006 roku zatwierdzane były przez Skarbnika Gminy lub Zastępcę Skarbnika Gminy oraz
przez Kierownika Referatu z up. Burmistrza. W 2007 roku listy wypłat zatwierdzane były
przez Burmistrza Gminy lub jego zastępcę oraz przez Skarbnika Gminy bądź Zastępcę
Skarbnika Gminy.
Ustalono, Ŝe w 2006 roku przeprowadzono 47 kontroli punktów sprzedaŜy detalicznej i 2
kontrole punktów sprzedaŜy gastronomicznej, a w 2007 roku przeprowadzono 80
kontroli punktów sprzedaŜy detalicznej i 8 kontroli punktów sprzedaŜy gastronomicznej
zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Kontrole przeprowadzono w zakresie prawidłowości korzystania z
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na okoliczność przeprowadzonych
kontroli przez kontrolujących członków GKRPA zostały sporządzone protokoły. Dokonano
_____________________________________________________
91
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
przeglądu niŜej wymienionych protokołów i stwierdzono, Ŝe Kontrole przeprowadzane
były na podstawie upowaŜnień wydanych przez Burmistrza Gminy śychlin:
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 6 października 2006 roku o godzinie
18°^ w sklepie ogólno – spoŜywczym zlokalizowanym w śychlinie przy ul.
Łukasińskiego15. W wyniku kontroli nie wniesiono zastrzeŜeń,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 października 2006 roku o godzinie
17_º w sklepie spoŜywczo – przemysłowym zlokalizowanym w miejscowości
Drzewoszki. W wyniku kontroli nie wniesiono uwag,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2006 roku o godzinie
17^º w barze „Kasztelan” zlokalizowanym w śychlinie przy ul. Łąkowej 16. W
wyniku kontroli zastrzeŜeń nie wniesiono,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 18 maja 2007 roku o godzinie 17_^ w
sklepie spoŜywczo – przemysłowym zlokalizowanym w śychlinie przy ul.
Sannickiej 44. Nie stwierdzono uchybień,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2007 roku o godz. 17a^ w
barze „U Marcina” zlokalizowanym w śychlinie przy ul. śeromskiego 55. Uwag
nie wniesiono,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 18 września 2007 roku o godz. 16aº
w sklepie PSS Społem nr 1 zlokalizowanym w miejscowości Dobrzelin. Nie
wniesiono uwag,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2007 roku o godz. 16³°
w sklepie spoŜywczym Społem nr 22 zlokalizowanym w śychlinie przy ul. H.
Sawickiej 1/3. Nie wniesiono zastrzeŜeń,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2007 roku o godz. 17^^
w barze „Kasztelan” zlokalizowanym w śychlinie przy ul. Łąkowej 16. Uwag nie
wniesiono,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2007 roku o godz. 16^º w
restauracji „U Jędrusia” zlokalizowanym w śychlinie przy ul. Sienkiewicza 66. Nie
wniesiono zastrzeŜeń,
protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2007 roku o godz. 15_^ w
sklepie
spoŜywczo
–
przemysłowym zlokalizowanym w miejscowości
Orątki Dolne 3. Nie wniesiono uwag.
Sprawdzono listy wypłat wynagrodzeń za prowadzenie kontroli punktów (po godzinach
pracy) ze sprzedaŜą napojów alkoholowych za miesiące: wrzesień oraz grudzień 2007
rok i stwierdzono, Ŝe wysokość wypłaconych wynagrodzeń za ww. okres, pozostawała w
zgodności z określoną w obowiązującym w 2007 roku Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysokością wynagrodzenia.
Sprawdzono listy wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w
rodzinach z problemami alkoholowymi przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
(po godzinach pracy) w miesiącach: kwiecień, wrzesień i grudzień 2007 roku. W wyniku
kontroli stwierdzono, Ŝe wysokość ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w śychlinie
wynagrodzeń za ww. czynności jest zgodna z wysokością wypłaconych za ww. okres
wynagrodzeń.
2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2006 ROK
2.1.
Informacje ogólne
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w śychlinie – jednostka budŜetowa,
powołany został uchwałą Rady Gminy i Miasta śychlin nr 50/IX/91 z dnia 5 marca 1991
roku. Obsługę finansowo-księgową ośrodka prowadzi Urząd Gminy w śychlinie.
_____________________________________________________
92
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wydatki ośrodka klasyfikowano w dziale 852 w rozdziałach 85214, 85212, 85213,
85278, 85295, 85219, 85228. Ogółem na zadania zlecone w 2006 roku wg
sprawozdania finansowego, ośrodek na plan 3.503.331 zł wydatkował kwotę
3.483.764,99 zł, co stanowiło 99,44% panu. Na realizację zadań własnych planowano
kwotę 2.264.535 zł, wykonano je w wysokości 2.218.915,95 zł, co stanowiło 97,98%
planu.
2.2.
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej
Wykonanie zadań finansowych w 2006 roku
Wyszczególnienie
Dział 852 Rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)
Dział 852 Rozdział 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
Dział 852 Rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za
osoby pobierające świadczenia)
Dział 852 Rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze)
Dział 852 Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe)
Dział 852 Rozdział 85216 (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)
Dział 852 Rozdział 85219 (Koszty utrzymania Ośrodków Pomocy
Społecznej)
Dział 852 Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność
Dział 853 Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia
Dział 853 Rozdział 85304 Rodziny zastępcze
Dział 853 rozdział 85313 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za
osoby pobierające świadczenia)
Dział 853 Rozdział 85314 (Zasiłki i pomoc w naturze)
Dział 853 Rozdział 85315 (Dodatki mieszkaniowe)
Dział 853 Rozdział 85316 (Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze)
Dział 853 Rozdział 85319 (Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej)
Dział 853 Rozdział 85378 Usuwanie klęsk skutków powodzi
Dział 853 Rozdział 85395 (Pozostała działalność)
2006 rok
(zł)
x
2.947.900,81
19.711,97
1.612.777,80
756.594,46
x
386.400,03
281.448,00
826.942,72
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Wykonanie zadań rzeczowych w 2006 roku
Forma pomocy
Liczba osób
Zadania zlecone
Zasiłki stałe ogółem
Zasiłki stałe wyrównawcze
Dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych
Zasiłki okresowe
Specjalne zasiłki okresowe
Gwarantowane zasiłki okresowe
Renta socjalna
Zasiłki macierzyńskie okresowe
Zasiłki macierzyńskie jednorazowe
Zasiłki rodzinne
Zasiłki pielęgnacyjne
Pomoc dla kombatantów
Zadania własne
Posiłki dla dzieci
i młodzieży
Usługi opiekuńcze
90
x
x
837
x
x
x
x
x
x
rok 2006
Liczba
Kwota świadczeń
świadczeń
816
x
x
6107
x
x
x
x
x
17.569
2.813
x
234.704,21
x
x
824.761,64
x
x
X
x
x
888.844
414.117
x
972.368,32
101
37.832
216.532,60
_____________________________________________________
93
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zasiłki celowe
i w naturze
80.859,55
Tabele z informacjami na temat wykonania zadań finansowych i rzeczowych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w śychlinie za okres I półrocza 2007 roku
stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu kontroli.
3. WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2007 ROK
Plan i wykonanie wydatków w zakresie udzielenia dotacji na realizację zadań
powierzonych w roku 2007 przedstawia poniŜsza tabela:
Zadanie dział, rozdział,
paragraf
Plan (w zł)
Wykonanie wg sprawozdań (w
zł)
851 rozdział 85153 § 2800
3000,00
3.000,00
851 rozdział 85153 § 2820
8.000,00
7.000,00
Razem 851 rozdział 85153
11.000,00
10.000,00
851 rozdział 85154 § 2800
11.900,00
11.900,00
851 rozdział 85154 § 2810
20.000,00
19.782,92
851 rozdział 85154 § 2820
40.600,00
34.681,47
Razem 851 rozdział 85154
72.500,00
66.364,39
851 rozdział 85159 § 2820
3.500,00
0,00
Razem 851 rozdział 85159
3.500,00
0,00
852 rozdział 85295 § 2820
11.500,00
9.000,00
Razem 852 rozdział 85295
11.500,00
9.000,00
921 rozdział 92195 § 2800
3.000,00
3.000,00
Razem 921 rozdział 92195
3.000,00
3.000,00
926 rozdział 92605 § 2820
43.500,00
42.509,80
Razem 926 rozdział 92605
43.500,00
42.509,80
145.000,00
130.874,19
Ogółem dotacje
Zagadnieniami z zakresu udzielania dotacji jednostkom spoza sektora finansów
publicznych na wsparcie, bądź powierzenie realizacji zadań publicznych zajmują się w
kontrolowanej jednostce pracownicy Referatu Kultury, Oświaty i Sportu: inspektor
Małgorzata Szymańska pod nadzorem kierownika referatu Haliny Wiśniewskiej.
Rada Miejska w śychlinie uchwałą nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku przyjęła na
2007 rok Program Współpracy Gminy śychlin z organizacjami pozarządowymi, o którym
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96, poz. 873 ze zm.). Partnerami współpracy ze
strony organizacji pozarządowych są: stowarzyszenia i fundacje, osoby prawne i
jednostki nie posiadające osobowości prawnej, osoby prawne i jednostki organizacyjne
kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia
samorządu terytorialnego zwane dalej „organizacjami”. Program, o którym mowa wyŜej,
zakłada współpracę Gminy śychlin z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok w
następujących dziedzinach:
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
_____________________________________________________
94
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zadanie: wpieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć i
współzawodnictwa sportowego, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieŜy,
przedsięwzięcia dotyczące sportu amatorskiego.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie
rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i
oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych Gminy
realizowanych poprzez imprezy kulturalne oraz ich promocja, amatorski ruch
artystyczny.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zadanie: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych, udzielanie
pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi czy narkomania, działalność
profilaktyczna wśród dzieci i młodzieŜy.
Zadanie: prowadzenie punktu wydawania Ŝywności poprzez pozyskiwanie, transport,
magazynowanie i dystrybucję artykułów Ŝywnościowych.
W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadanie: likwidacja barier wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych poprzez
organizowanie imprez edukacyjno-sportowo-rekreacyjnych.
W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniami z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Zadanie: prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w tym udzielanie
informacji i porad w zakresie prawa pracy osobom pozostającym bez pracy oraz
zagroŜonych zwolnieniami, udzielanie porad prawnych w zakresie uruchamiania
działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy. Zgodnie z art. 176 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań
tej jednostki. Zadania gminy określa art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i z powyzszego katalogu zadań wymienionych w cytowanym przepisie nie
wynika zadanie z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. O
wyjaśnienie dlaczego w przyjętym programie zawarto zadanie nie będące zadaniem
gminy, kontrolujące poprosili Burmistrza Gminy, które wraz z kserokopią programu
stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu. Z treści wyjaśnienia wynika, Ŝe
powyŜsze zadanie zostało ujęte w rocznym programie współpracy na wniosek radnych,
pomimo sygnalizacji ze strony pracowników Urzędu, Ŝe nie jest to zadanie gminy.
W rozdziale VI programu dotyczącego postanowień końcowych określono
błędny przepis prawa regulujący wzór oferty realizacji zadania publicznego,
ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania. NaleŜy
zauwaŜyć, Ŝe z dniem 1 stycznia 2006 roku w powyŜszym zakresie obowiązuje
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207), a nie jak podano w przyjętym na 2007 rok
_____________________________________________________
95
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
programie, rozporządzenie z dnia 29 października 2003 roku, którego waŜność
skończyła się z dniem 31 grudnia 2005 roku.
Zarządzeniem nr 13/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Burmistrz Gminy śychlin powołał
Komisje konsultacyjno-konkursową, której zadaniem było min. opiniowanie wniosków o
dotacje z budŜetu Gminy, rozpatrywanie i ocena ofert złoŜonych przez ubiegające się o
realizację zadań gminy podmioty. KaŜdy członek komisji
oceniał oferty stosując
kryteria:
„- moŜliwość realizacji zadania na podstawie informacji o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych – kryterium I (moŜliwość przyznania punktacji przez kaŜdego
członka komisji od 0-10 przy czym wyliczenie tego kryterium to = (punkty
uzyskane/punkty moŜliwe)x 100,
- przedstawiona kalkulacje kosztów zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania - kryterium II wyliczone = (koszt najniŜszy/koszt oferty)x100,
- wysokość wnioskowanej kwoty dotacji w stosunku do kosztu realizacji zadania –
kryterium III wyliczone = (koszt zadania- wnioskowana kwota dotacji)/ koszt zadania x
100.
Przydzieloną liczbę punktów obliczonych powyŜej przez kaŜdego członka komisji,
odnotowywani na indywidualnych kartach oceny i suma punktów uzyskanych od
poszczególnych członków zespołu w trzech kryteriach stanowiła wartość punktową oferty
oraz stanowiła podstawę jej wyboru.
Kontrolujące stwierdzają, Ŝe zapisy dotyczące przyjętych do oceny ofert
kryteriów zawartych w opisie trybu postępowania konkursowego są
nieprecyzyjne i pozwalają członkom komisji na dowolność w przyznawaniu
punktów. Skala ocen przy I kryterium wynosiła od 0 -10 przy czym nie
określono kiedy podmiot moŜe uzyskać maksymalną ilość punktów, a kiedy
uzyska ich mniej lub nie uzyska w ogóle, czyli jakie to moŜliwości rzeczowe i
kadrowe są wystarczające do uzyskania maksymalnej ilości punktów, a jakie
tych punktów daną ofertę pozbawiają.
Analiza składu komisji konkursowej dokonującej oceny i weryfikacji ofert
wykazała, Ŝe w jej skład wchodzili przedstawiciele podmiotów ubiegających się
o udzielenie dotacji co stwarzało ryzyko nierównego traktowania i braku
bezstronności. W składzie komisji odnotowano przedstawiciela Stowarzyszenia
Aktywizacji Bezrobotnych (….)32, który to podmiot otrzymał dotację na dwa
zadania, (….)33 przedstawicielka PCK , który to podmiot otrzymał dotację na 4
zadania. Kserokopia zarządzenia powołującego skład komisji, regulamin komisji oraz
wyjaśnienie Burmistrza Gminy w powyŜszej sprawie stanowią załącznik nr 60 do
niniejszego protokołu. Z wyjaśnienia Burmistrza wynika, Ŝe w zakresie oceny ofert w I
kryterium członkowie komisji kierowali się zakresem jakościowym i ilościowym zadania,
ilością uczestników korzystających z oferty, posiadanymi zasobami rzeczowymi i
kadrowymi- moŜliwość ich pozyskania, miejscem realizacji zadania i dostęp do
uczestników, atrakcyjność i termin realizacji zadania, prawidłowość realizacji takich
32
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
33
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
96
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
samych zadań lub podobnych w latach następnych. Wg kontrolujących są to jak
najbardziej prawidłowe kryteria oceny oferty, tylko nie wynikają one z zapisów ujętych
przez zlecającego zadanie w uregulowaniach w tym zakresie.
Jak wyjaśnia Burmistrz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, które ubiegały się o
realizację zadania i dotację, a którzy wchodzili w skład komisji oceniającej oferty, byli na
czas oceny oferty podmiotu, który reprezentują, wyłączane z udziału w pracach komisji.
W ocenie kontrolujących takie działania były niewystarczające, bowiem moŜe rodzić się
wątpliwość co do prawidłowości oceny przez tychŜe członków komisji ofert na realizację
tego samego zadania złoŜonych przez inny podmiot.
Jak wynika z informacji i tabel stanowiących załącznik nr 61 do niniejszego protokołu,
w 2007 roku z budŜetu Gminy śychlin w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert,
udzielono jednostkom 20 dotacji na łączną kwotę 138.000 zł. Kwoty dotacji dla
podmiotów realizujących zadania gminy na podstawie umów zaplanowała Rada Miejska
w uchwale nr VI/24/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy
na 2007 rok. Wg załącznika nr 9 do cytowanej uchwały wysokość środków
przeznaczonych na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy wynosiła
145.000 zł i były to środki na zadania realizowane w działach 851 rozdziale 85154 §
2800 na wspieranie programów profilaktycznych dofinansowywanie spotkań z
psychologiem działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, działalność klubów
abstynenckich - kwota 47.000 zł, w dziale 851 85154 § 2820 prowadzenie punktu
informacyjno-konsultacyjnego, dofinansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
organizacja imprez profilaktycznych, działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych kwota 36.500 zł , w dziale 851 rozdziale 85195 § 2820 działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, likwidacja barier wykluczenia społecznego - kwota 1.245,00 zł, w
dziale 852 rozdziale 85295 § 2820 dofinansowanie prowadzenia punktu wydawania
Ŝywności zlokalizowanego na terenie Gminy śychlin - kwota 6.640 zł, w dziale 921
rozdziale 92195 § 2800 wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie
rozwoju kultury oraz walorów kulturowych Gminy – kwota 1.245,00 zł, w dziale 926
rozdziale 92605 § 2820 wspieranie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego
dla uczniów szkół oraz przygotowanie ich do udziału w imprezach sportowych (piłka
noŜna, podnoszenie cięŜarów, piłka koszykowa) – kwota 52.370,00 zł. W zbiorczym
zestawieniu z wyboru ofert, którego dokonano w dniu 17 maja 2005 roku, kserokopia
wykazu stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu, podano kwoty wybranych
ofert i przyznane kwoty dotacji (wykaz opublikowano w BIP). Umowy z wybranymi
podmiotami na realizacje zadań i przekazania dotacji spisano dniu 18 maja 2007 roku.
Wysokość przyznanych dotacji wg cytowanego wykazu i spisanych umów w
zakresie realizacji trzech zadań odbiega od kwot określonych w uchwale Rady
Gminy z dnia 7 marca 2007 roku, w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy, a
mianowicie;
- w uchwale w dziale 926 rozdziale 92605 – na zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu Rada zaplanowała środki w wysokości 52.370 zł - przyznano dotacje na łączną
kwotę 43.500 zł,
- w uchwale w dziale 851 rozdziale 85154 – na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rada zaplanowała środki w kwocie 83.500 zł – przyznano dotacje na łączna kwotę
80.500 zł,
- w uchwale w dziale 851 rozdziale 85195 - na zadnia w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych Rada zaplanowała 1.245,00 zł – nie przyznano dotacji (nie wpłynęła
oferta),
- w uchwale w dziale 852 rozdziale 85295 – na zadania w zakresie pomocy
społecznej prowadzenie punktu wydawania Ŝywności Rada zaplanowała kwotę
6.640 zł – przyznano dotację na kwotę 9.000 zł,
_____________________________________________________
97
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- w uchwale w dziale 921 rozdziale 92195 – na zadania w zakresie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego Rada zaplanowała kwotę w wysokości 1.245
zł, - przyznano dotację w wysokości 3.000 zł,
- w uchwale w dziale 851 rozdziale 85153 na zadnia w zakresie zwalczania
narkomanii Rada nie planowała wydatków na dotację, natomiast przyznano w
wyniku postępowania konkursowego dotację w kwocie 2.000 zł.
Umowy na realizację wyŜej wymienionych zadań z jednoczesną deklaracją
Gminy przekazania przyznanej kwoty dotacji podmiotom zostały podpisane w
dniu 18 maja 2007 roku. A więc jak wynika z powyŜszego zaciągnięto
zobowiązania na kwoty, które nie były zabezpieczone w budŜecie gminy na
dzień podpisania umów.
W dniu 29 maja 2007 roku Rada Miejska w śychlinie (juŜ po podpisaniu umów z
podmiotami realizującymi zadania) podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy na 2007
rok, którą to uchwałą zmieniono wysokość środków na dotacje dla podmiotów: w dziale
926 - kultura fizyczna i sport zmniejszono o 8.870,00 zł , w dziale 921 92195 – kultura
i dziedzictwo narodowe zwiększono o 1.755,00 zł, w dziale 852 85295 prowadzenie
punktu Ŝywnościowego zwiększono o kwotę 4.860,00 zł chociaŜ przyznano kwotę
dotacji 9.000 zł a pierwotnie zaplanowana kwota to 6.640,00 zł, w dziale 851 rozdziale
85195 działania na rzecz osób niepełnosprawnych zwiększono dotację o 2.255 zł
chociaŜ przy zabezpieczeniu 1,245,00 zł nie wpłynęła Ŝadna oferta i nie
przyznano dotacji na to zadanie. W dziale 851 rozdziale 85153 dokonano
zmniejszenia i zwiększenia kwoty dotacji o 5.000 zł chociaŜ w uchwale budŜetowej nie
było zaplanowanej kwoty w tej podziałce klasyfikacyjnej. Kolejną uchwałą nr XI/54/07 z
dnia 29 czerwca 2007 roku Rada Miejska dokonała zmian w budŜecie Gminy
wprowadzając środki w dziale 851 w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii z
przeznaczeniem na dotację w wysokości 11.000 zł w tym 3000 zł dla jednostek sektora
finansów publicznych i 8.000 zł dla jednostek spoza sektora publicznego. Kserokopia
wymienionych uchwał, umów na realizację zadań z kwotami dotacji wyŜszymi niŜ w
planie finansowym oraz wyjaśnienie Burmistrza Gminy dlaczego przyznane kwoty dotacji
na zadania w zakresie prowadzenia punktu Ŝywnościowego (852 85295), w zakresie
ochrony dziedzictwa narodowego (921 92195), czy zwalczaniu narkomanii (851 85153)
były wyŜsze od kwot zaplanowanych przez Radę Miejską w uchwale budŜetowej i prośba
o uzasadnienie zwiększenia kwoty dotacji na zadanie: w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych (851 85195) o kwotę 2.255 zł chociaŜ na powyŜsze zadanie nie
wpłynęła Ŝadna oferta i nie udzielono dotacji na powyŜsze zadanie, uzasadnienie
zwiększenia środków dotacji w dziale 852 85295 o 4.860 zł chociaŜ przyznana dotacja to
9.000 zł a planowane pierwotnie środki to 6.640 zł (róŜnica to 2.360 zł) i na zadania w
zakresie zwalczania narkomanii (851 85153) przyznano dotacje w kwocie 2.000 zł a
uchwałą nr XI/54/07 z 29 czerwca 2007 roku zwiększono ja o 11.000 zł stanowią
załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. Zgodnie z treścią wyjaśnienia na niektóre
zadania przyznano kwoty dotacji wyŜsze niŜ zaplanowano w budŜecie ale zwiększenia te
nie powodowały zwiększenia ogólnej kwoty zaplanowanych środków na dotacje dla
jednostek realizujących zadania gminy. Ponadto jak wyjaśnia Burmistrz pomimo, iŜ
umowy zawarto 18 maja 2007 roku, a zmiany w planie środków Rada dokonała 29
czerwca 2007 roku, to do dnia zmiany planu, przekazano podmiotom środki nie
przekraczające kwot ujętych w budŜecie. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe zaciągnięcie
zobowiązania przez jednostkę miało miejsce w chwili podpisania umowy, z której
wynikał obowiązek przekazania środków, a nie w momencie przekazania środków
danemu podmiotowi. Kwoty dotacji określiła w uchwale budŜetowej Rada Miejska
przypisując konkretnym zadaniom w działach i rozdziałach konkretne kwoty. Zgodnie z
art. 138 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budŜetu,
wydatkowanie środków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym a
w myśl art. 188 ust.2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego moŜe dokonywać
_____________________________________________________
98
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zmian w planie wydatków w granicach przekazanych mu upowaŜnień przez organ
stanowiący. W uchwale budŜetowej z dnia 7 marca 2007 roku Rada Miejska w śychlinie
nie przekazała Burmistrzowi upowaŜnienia do dokonywania zmian w planie wydatków
dotyczących ustalonych dotacji. Wobec powyŜszego podpisując umowy z podmiotami na
realizację zadań gminy na kwoty wyŜsze niŜ określiła Rada w uchwale budŜetowej,
Burmistrz dokonał wydatku ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu
upowaŜnienia.
Szczegółowej kontroli przestrzegania obowiązujących zasad i procedur udzielania, na
podstawie przepisów o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, dotacji
podmiotom nie zalizanym do sektora finansów publicznych oraz prawidłowości
rozliczania udzielonych dotacji kontrolujące dokonały na podstawie udzielonych dotacji
podmiotom:
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „MG SZS” w śychlinie na zadanie z
zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja w wysokości 19.000 zł,
- Stowarzyszeniu Aktywizacji Bezrobotnych Rejonu śychlińskiego – na zadanie z
zakresu pomocy społecznej – prowadzenie punktu wydawania Ŝywności – dotacja w
kwocie 9.000 zł,
- Fundacja „Szansa” z s. w śychlinie – na działalność specjalistów
przemocy w rodzinie – dotacja w kwocie 14.000 zł.
w zakresie
Wybrana do kontroli próba stanowiła 30,4% ogólnej kwoty udzielonych w 2007 roku
dotacji.
W wyniku analizy przyjętych do kontroli ofert w konfrontacji z treścią
zapisanych zadań (charakter zadania, jego rozmiar, sposób jego realizacji –
pomoc udzielana osobom potrzebujących z list sporządzanych przez MOPS),
kontrolujące stwierdziły, Ŝe zadanie zawarte w rocznym programie i
przeznaczone
do
realizacji
przez
podmioty
pozarządowe
dotyczące
prowadzenie punktu wydawania Ŝywności poprzez pozyskiwanie, transport,
magazynowanie i dystrybucję artykułów Ŝywnościowych jest zadaniem z
zakresu
pomocy
społecznej.
Zlecenie
jego
realizacji
podmiotowi
pozarządowemu powinno przebiegać więc w oparciu o przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.), a nie
w oparciu o przepisy ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie. Cytowana ustawa o pomocy społecznej w art. 25-35 określa sposób
zlecenia podmiotom spoza sektora finansów publicznych zadań z powyŜszego zakresu, a
przepisy wykonawcze do tej ustawy określają odpowiednie wzory: oferty –
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie
określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr 44, poz. 427), umowy –
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie
określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. nr 61, poz. 545) i wzór sprawozdania – rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z
realizacji zadania z zakresu opieki społecznej (Dz. U. nr 44, poz. 428).
W dniu 30 marca 2007 roku Burmistrz Gminy śychlin ogłosił konkursy na realizację 42
zadań w 2007 roku w tym na zadania objęte kontrolą: zadanie nr 1 „Organizacja
międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół Gminy śychlin oraz
przygotowanie ich do udziału w róŜnych imprezach sportowych” – wysokość
przewidzianych środków 19.000 zł, zadanie nr 16 „Działalność specjalistów w zakresie
przemocy w rodzinie i alkoholizmowi w Gminnym Ośrodku Wsparcia” – wysokość
przewidzianych środków na wspieranie zadania – 14.000 zł i zadanie nr 8 „Działania w
zakresie pomocy społecznej – prowadzenie punktu wydawania Ŝywności zlokalizowanego
_____________________________________________________
99
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
na terenie Gminy śychlin” – wysokość przewidzianych środków na wsparcie zadania –
9.000,00 zł. Ogłoszenia w swojej treści zawierały min.:
- informacje o zakresie realizowanego zadania,
- okresie realizacji zadania – od maja do czerwca 2007 roku,
- informacje, iŜ terminy przekazania środków na realizację
zadań określone
zostaną w umowach,
- terminie składania ofert – do 30 kwietnia 2007 roku,
- kryteriach stosowanych przy wyborze ofert.
Ogłoszenia na wymienione zadania nie zawierało wszystkich wymaganych art.
13 ust.2 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie informacji,
a mianowicie zaniechano określenia trybu dokonywania wyboru oferty, których
wymóg zamieszczenie w ogłoszeniu wynika pkt 6 cytowanego artykułu ustawy.
Jednostka kontrolowana ograniczyła zapis tylko do informacji o przyjętych
kryteriach natomiast nie zawarto informacji o samym trybie wyboru oferty.
Unormowania w tym zakresie zawierał Tryb postępowania konkursowego na realizację
zadań publicznych w § 2 ust. 10,11,13. Ponadto cytowany art. 13 ust. 1 pkt 7
ustawy
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie wymaga
zamieszczenia w ogłoszeniu informacji o zrealizowanych przez organ
administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym, podmiotom o których mowa w art.3 ust.3, oraz jednostkom
organizacyjnym podległym lub nadzorowanym. Takich informacji ogłoszenia o
konkursie na wybrane do kontroli zadania nie zawierały.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
ogłoszenia naleŜało opublikować w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu. Z przedłoŜonych kontrolującym
dokumentów źródłowych wynika, Ŝe ogłoszenie opublikowane w prasie lokalnej
„Nasz tygodnik” zawierało tylko wykaz zadań jakie gmina ma zamiar
realizować przy pomocy innych podmiotów udzielając na ich realizację wsparcia
finansowego. Nie zamieszczono informacji, o których mowa w art. 13 ust.2
ustawy pkt 2,3,4,5,6,7 o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Ponadto w przedłoŜonych dokumentach brak jakichkolwiek adnotacji o przekazaniu
ogłoszenia do publikacji w BIP oraz zamieszczeniu ogłoszenia w siedzibie organu. Brak
tych informacji uniemoŜliwia stwierdzenie prawidłowości zachowania terminów
określonych w art.13 ust.1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenia przedłoŜone kontrolującym nie noszą podpisu kierownika jednostki, a to
właśnie Burmistrz Gminy jest ogłaszającym konkursy. Kserokopie wymienionych
ogłoszeń oraz wyjaśnienie stanowią załącznik nr 64 do niniejszego protokołu kontroli.
W wyznaczonym do składania ofert terminie na wybrane zadania wpłynęły oferty:
- na zadanie „Organizowanie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla
uczniów szkół Gminy śychlin oraz przygotowanie ich do udziału w róŜnych imprezach
sportowych” jedna oferta - Uczniowskiego Klubu Sportowego „M-G SZS” w śychlinie,
- na zadanie „Prowadzenie punktu wydawania Ŝywności zlokalizowanego na terenie
Gminy śychlin”, dwie oferty Stowarzyszenia Aktywizacji Bezrobotnych i Parafialnego
Zespołu Charytatywnego „Caritas”,
- na zadanie „Działalność specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie i alkoholizmowi w
Gminnym Ośrodku Wsparcia” jedna oferta Fundacji „Szansa” z siedzibą w śychlinie.
Podmioty złoŜył oferty na formularzach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz.
_____________________________________________________
100
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2207). Do ofert załączono wymagane dokumenty: odpowiednio aktualny wpis do
krajowego rejestru stowarzyszeń (Stowarzyszenie Aktywizacji Bezrobotnych z Rejonu
śychlińskiego), wyciąg z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych (Uczniowski Klub
Sportowy M-G SZS w śychlinie), poświadczenie o funkcjonowaniu Parafialnego Zespołu
Charytatywnego, statutu podmiotów, oraz sprawozdanie z działalności za 2006 rok.
Komisja konkursowa w dniu 9 maja 2007 roku dokonała otwarcia i oceny złoŜonych
ofert.
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego w ocenie komisji wg kryteriów opisanych w
trybie postępowania konkursowego otrzymała 181,89 punkty. Wg I kryterium trzech
członków komisji przyznało ofercie po 9 punktów i trzech członków po 10 punktów.
Kryterium dotyczyło moŜliwości kadrowe i rzeczowe realizacji zadania. W ofercie
podmiot podał, iŜ zadania realizował będzie w wynajętych obiektach sportowych (nie
wymieniono jakie i gdzie) natomiast moŜliwości kadrowe to wg oferty nauczyciele,
opieka medyczna i sędziowie. Wg kontrolujących są to mało precyzyjne zapisy,
poniewaŜ moŜliwości kadrowe i rzeczowe realizacji zadania to jedno z kryteriów oceny
oferty, a wiec naleŜało zawrzeć dokładne informacje jakie obiekty sportowe będzie
wykorzystywał podmiot w jakim zakresie oraz dokładną liczbę osób z ich kwalifikacjami
odpowiednimi do realizacji powyŜszego zadania. Konsekwencją tak nieprecyzyjnego
opisu tego kryterium był fakt przyznania róŜnej ilości punktów przez poszczególnych
członków komisji. Taką samą sytuację odnotowano przy ocenie oferty złoŜonej przez
Fundację „ Szansa” na zadanie „Działalność specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie
i alkoholizmu w Gminnym Ośrodku Wsparcia” w lokalu M-GOKSIR- podmiot podał, iŜ
„zadanie realizować będą 23 osoby w tym psycholog, pedagodzy, kurator sądowy,
kurator społeczny, policjant, pracownik socjalny, przedstawiciele słuŜby zdrowia i
członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ocenie komisji te
zasoby kadrowe oraz rzeczowe otrzymały od dwóch członków komisji po 9 punktów od
dwóch po 8 punktów, od jednego 7 punktów i od jednego 6 punktów.
Ponadto kontrolujące stwierdziły, Ŝe kryteria ocen i uzyskane przy ich stosowaniu
punkty nie miały wpływu na wielkość przyznanej dotacji. Wielkość dotacji o jaką
wnioskował podmiot, niezaleŜnie od ilości uzyskanych punktów wnioskowaną kwotę
otrzymał. Zestawienie poniŜsze potwierdza powyŜszy wniosek.
Podmiot
Uczniowski
Sportowy
SZS
I
kryterium:
moŜliwości
kadrowe i
rzeczowe
Klub
M-G
Fundacja
„Szansa”
95 punkty
II
kryterium:
środki
własne
do
kosztów
zadania
III kryterium:
wysokość
wnioskowane
j dotacji do
kosztów
zadania
Łącznie
liczba
punków
uzyskanych
Wnioskowana
kwota dotacji
Przyznana
kwota
14.600/
33.600
43,45 punkty
181,90
19.000,00
19.000
17,74 punkty
113,81
14.000,00
14.000,00
62,5 punkta
225 punkty
9.000,00
9.000,00
43,45
punkty
78,33
punkty
3.020/
17.020
17,74
punkty
Stowarzyszenie
Aktywizacji
Bezrobotnych
100
punktów
15.000/
24.000
62,5 punkta
Jak zapisano wyŜej na zadanie z zakresu prowadzenia punktu Ŝywnościowego wpłynęły
dwie oferty. Analiza oferty Stowarzyszenia Aktywizacji bezrobotnych uzyskała 225
_____________________________________________________
101
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
punktów w ocenie komisji natomiast oferta Parafialnego Zespołu Charytatywnego
„CARITAS” uzyskała 154,14 punkta. Komisja błędnie naliczyła punkty dla drugiego
z wymienionych podmiotów za II kryterium czyli za udział środków własnych w
ogólnych kosztach zadania. Wg opisanych w regulaminie zasad wyliczania
punktacji za to kryterium podmiot powinien otrzymać 75,86 punkta, a nie jak
obliczyła komisja 48,28 punkty. Ponadto analizując przyjęte do oceny ofert kryterium
- moŜliwości rzeczowe i kadrowe realizacji zadania i ocena tych dwóch wymienionych
ofert wg tego kryterium jest w ocenie
kontrolujących niejasna. Stowarzyszenie
Aktywizacji Bezrobotnych otrzymało za to kryterium 100 punktów deklarując, Ŝe zadnie
to będą realizowały 3 osoby dysponując lokalem o powierzchni 84m². ”CARITAS”
wykazał, Ŝe będzie realizował to zadnie przy udziale 15 osób w budynku parafialnym
(lokal ogrzewany, oświetlony z zapleczem sanitarnym). Koszt zadania w ofercie
„CARITAS” wynosił 11.600 zł przy wnioskowanej kwocie dotacji 2.800 zł, natomiast
Stowarzyszenie wykazało koszt zadania na 24.000 zł i wnioskowało o dotację w kwocie
9.000 zł. Analiza ofert wykazała, Ŝe zakres działania, który obejmie Stowarzyszenie był
znacznie większy, pomocą planowano objąć 2.100 osób, natomiast „CARITAS” tylko 750
osób, ale jak opisano wyŜej takie kryterium nie zostało określone w regulaminie
postępowania konkursowego Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie wraz z ofertami obydwu
podmiotów, streszczeniem oceny ofert przez komisje i kartami indywidualnej oceny ofert
stanowią załącznik nr 65 do niniejszego protokołu. Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza
przy ocenie tych dwóch podmiotów wg I kryterium, członkowie komisji ocenili wysoko
ofertę Stowarzyszenia Aktywizacji Bezrobotnych z uwagi na moŜliwości większego
zakresu realizacji zadania (objęto większą ilość osób pomocą oraz większy był
asortyment artykułów Ŝywnościowych poprzez podpisanie umowy z Bankiem Ŝywności),
ponadto podmiot powyŜszy docierał z pomocą do osób najbardziej potrzebujących
wskazanych przez ośrodek pomocy społecznej, natomiast Caritas przekazywał Ŝywność
wg własnych procedur nieznanych dotującemu. Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe są to
argumenty, które stawiają tę właśnie ofertę wyŜej niŜ ofertę Caritas, niemniej jednak
takie zasady, kryteria oceny powinny być jasno i precyzyjnie zapisane w regulacjach
jednostki w tym zakresie.
Zgodnie z zapisami na indywidualnej karcie oceny ofert przy badaniu oferty
Stowarzyszenia Aktywizacji Bezrobotnych wyłączono ze składu komisji Wandę Jarosik
pełniąca funkcję Prezesa tego stowarzyszenia. Przy ocenie oferty „CARITAS wyłączono
ze składu komisji Stanisława Gajewskiego przedstawiciela tegoŜ podmiotu.
Z posiedzenia komisji konkursowej oceniającej złoŜone oferty sporządzono protokół, w
którym stwierdzono wybór poszczególnych podmiotów do realizacji zadań.
Kontrolujący stwierdzają brak w treści protokołu uzasadnienia wyboru
poszczególnych ofert, którego wymóg stawia art. 15 ust. 3 ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Komisja nie odniosła się do
spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie i ogłoszeniu.
Wyniki konkursu opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie
opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bez uzasadnienia.
Urzędu
oraz
Zawarcie umów
Z wyŜej wymienionymi podmiotami wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert
spisano w dniu 18 maja 2007 roku umowy zgodne w treści z wzorem umowy
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 roku. Umowy ze strony dotującego podpisał kierownik jednostki
Burmistrz Grzegorz Ambroziak. Umową nr 27/2007 Gmina zobowiązała się do
przekazania Stowarzyszeniu Aktywizacji Bezrobotnych Rejonu śychlińskiego w śychlinie
dotacji w kwocie 9.000 zł na prowadzenie punktu wydawania Ŝywności, umową nr
21/2007 zobowiązano się do przekazania dotacji w wysokości 19.000 zł na konto
Uczniowskiego Klubu Sportowego M-GSZS w śychlinie na zadanie „Organizowanie
_____________________________________________________
102
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół Gminy śychlin oraz
przygotowanie ich do udziału w róŜnych imprezach sportowych” określonego
szczegółowo w ofercie i umową nr 33/2007 do przekazania na rzecz Fundacji „Szansa” z
siedzibą w śychlinie dotacji w kwocie 14.000 zł na realizację zadania „Działalność
specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie i alkoholizmu w Gminnym Ośrodku
Wsparcia” – szczegółowo określonego w ofercie. Umowy określały terminy przekazania
środków, terminy wykonania zadania, termin wykorzystania środków, termin
sporządzenia sprawozdania, termin rozliczenia (ewentualnego zwrotu środków).
PowyŜsze zagadnienia z trzech objętych kontrolą umów zestawiono w niniejszej tabeli:
Podmiot
umowy
i
nr
Termin
przekazania
środków
Termin
wykonania
zadania
Termin
wykorzystania
środków
Termin
sporządzenia
M-G SZS umowa nr
21/2007
25 maj 2007r.
15 grudnia
2007r.
15
grudnia
2007r.
29
grudnia
2007r.
23 grudnia 2007
Stowarzyszenie
Aktywizacji
Bezrobotnych
umowa nr 27/2007
25 maj 2007r.
15 grudnia
2007r.
15
grudnia
2007r.
29
grudnia
2007r.
23 grudnia 2007
Fundacja „Szansa”
umowa nr 33/2007
I transza 7.000
do
31.05.2007r.,
15 grudnia
2007r.
15
grudnia
2007r.
29
grudnia
2007r.
23 grudnia 2007
Sprawozdania
(14
dni
od
zakończenia
realizacji
zadania)
Termin
rozliczenia/ zwrotu
kwot
niewykorzystanyc
h (w terminie 7
dni
od
zakończenia
realizacji zadania
II
transza
7.000
do
30.09.2007r.
Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczenia umów dla wybranych podmiotów
Rozliczenia udzielonych dotacji kontrolująca jednostka dokonywała poprzez konto 224 –
rozliczenie udzielonych dotacji. Ewidencja prowadzona do tego konta nie zapewniała
moŜliwość ustalenia wartości przekazywanych dotacji według podmiotów. Jak
oświadczyła Skarbnik Gminy z dniem 1 stycznia 2008 roku zostanie wprowadzona
analityka do konta 224 umoŜliwiająca ustalenie kwoty dotacji przyznanej i rozliczonej
przez poszczególne podmioty.
Na podstawie wyciągów bankowych i zapisów na kontach 224 stwierdzono, Ŝe dotacje
przekazywano jak niŜej:
- Stowarzyszeniu Aktywizacji Bezrobotnych Rejonu śychlińskiego przekazano kwotę
dotacji w wysokości 9.000 zł w dniu 1 czerwca 2007 roku – numer dokumentu
5280/113,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ”M-G SZS” kwotę dotacji w wysokości 19.000 zł
przekazano w dniu 25 maja 2007 roku – numer dokumentu 4981/08,
- Fundacji „Szansa” kwotę dotacji w wysokości 7.000 zł (I transza) przekazano w dniu 1
czerwca 2007 roku – numer dokumentu 5272/119 i II transzę w kwocie 7.000 zł
przekazano 28 września 2007 roku – numer dokumentu 9310/202.
Jak wynika z zestawienia danych umowy zawartych w tabeli oraz informacji
zawartych wyŜej, Gmina nie dotrzymała umownych terminów przekazania
środków dotacji dla Stowarzyszenia Aktywizacji Bezrobotnych i I transzy
środków dla Fundacji „Szansa”. Zgodnie z umową ustalony termin przekazania
środków to 25 maj 2007 rok, a nie 1 czerwiec 2007 roku.
_____________________________________________________
103
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wysokość przekazywanych kwot była zgodna z kwotami określonymi w umowach.
Sprawozdania końcowe z wykonania zadań objętych umowami sporządzono na
formularzach zgodnych z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku. Zgodnie z umowami, sprawozdania naleŜało
przedłoŜyć do dnia 29 grudnia 2007 roku. Na sprawozdaniach złoŜonych przez podmioty
objęte kontrolą nie odnotowano daty ich wpływu do Gminy, na kaŜdym z nich jednak
była odnotowana data złoŜenia zapisana przez dany podmiot, z których wynika, Ŝe
złoŜono je w terminach, a mianowicie UKS w dniu 14 grudnia, Fundacja „Szansa” w dniu
18 grudnia i Stowarzyszenie Aktywizacji Bezrobotnych w dniu 14 grudnia 2007 roku.
Jednostka zlecająca zadanie do realizacji i udzielająca dotacji nie stwierdziła przypadków
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Kontrolujące przeanalizowały
przedłoŜone sprawozdania, dokumenty załączone do nich (kopie faktur) i nie wniesiono
uwag co do przeznaczenia środków dotacji. Z przedłoŜonych sprawozdań wynika, Ŝe
Fundacja „Szansa” z przyznanej kwoty dotacji wykorzystała i rozliczyła środki na kwotę
13.968,08 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Urzędu Gminy w dniu 17
grudnia 2007 roku – nr dokumentu 12377/265. Sprawozdanie przedłoŜone przez
Stowarzyszenie Aktywizacji Bezrobotnych przedstawia wykorzystanie dotacji
na kwotę 8.973,00 zł. Przyznane środki to 9.000 zł, wiec podmiot zobowiązany
był do zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 27 zł. Do dnia trwania
kontroli zwrotu środków Stowarzyszenie nie dokonało. Wyjaśnienie w powyŜszej
sprawie złoŜyła inspektor Referatu Kultury Oświaty i Sportu p. Małgorzata Szymańska i
stanowi ono załącznik nr 66 do niniejszego protokołu kontroli. Zgodnie z treścią
wyjaśnienia sprawdzenie poprawności zadania oparto na oryginałach rachunków, które
przedłoŜył podmiot do sprawozdania. Suma wydatków z tychŜe dokumentów wynosiła
9.000,00 zł. Natomiast kontrolujące dokonały zsumowania zestawienia rachunków
zawartych w sprawozdaniu, z których wynikało mniejsze wykorzystanie środków o 27,00
zł. Ponowna analiza oryginalnych rachunków, do złoŜenia których wezwano podmiot, z
zapisami sprawozdania wykazała, ze w wykazie mylnie ujęto kwotę z faktury nr
133/09/2007 z 13 wrzenia 2007 roku, a mianowicie na wymienionej fakturze była kwota
wydatku 396,07 zł, natomiast w sprawozdaniu wykazano kwotę 369,07 zł. Zobowiązano
stowarzyszenie do złoŜenia korekty sprawozdania w opisanej części.
Sprawozdania z realizacji zadania ze strony podmiotów dotowanych podpisały osoby
upowaŜnione do składania oświadczeń woli, natomiast ze strony Urzędu Gminy w
śychlinie sprawozdania podpisała inspektor Referatu Kultury Oświaty i Sportu
Małgorzata Szymańska.
W
przedłoŜonych
kontrolującym
materiałach
źródłowych
brak
dokumentów
potwierdzających przeprowadzenie przez dotującego kontroli w zakresie oceny realizacji
zadania, wykorzystania środków dotacji w trakcie trwania jego realizacji oraz
wypełnienie przez realizujące zadanie podmioty § 5 umowy tj. sprawdzenia czy
zleceniobiorca dokumentuje wydatkowanie środków dotacji w sposób umoŜliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z dotacją. Z wyjaśnienia
ustnego inspektora Małgorzaty Szymańskiej wynika, Ŝe Gmina dokonywała takiej
kontroli tylko na podstawie przedkładanych przez podmioty rozliczeń po zakończeniu
realizacji zadania.
Zestawienie informacji dotyczących procedur udzielania i rozliczania dotacji na realizację
zadań własnych przez podmioty pozarządowe zawarto w testach kontrolnych
stanowiących załącznik nr 67 do niniejszego protokołu kontroli.
_____________________________________________________
104
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
4. DOTACJE NA RZECZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH (ART.90 USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY) - 2006 ROK
W oparciu o art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst
jednolity z 2004 roku, Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.) na terenie Gminy śychlin w
okresie kontrolowanym działała jedna dotowana niepubliczna szkoła o uprawnieniach
szkoły publicznej tj. Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach (art. 9 ust. 1 pkt 1),
realizująca obowiązek szkolny (art. 90 ust. 2a), szkoła o dziennym systemie kształcenia
dla dzieci i jedno społeczne przedszkole w Orątkach (art. 90 ust 2b).
Szkoła swą działalność rozpoczęła od 1 września 2002 roku. W okresie od 1 września
2002 roku do 1 września 2006 roku organem prowadzącym szkołę była osoba fizyczna
(….)34 – wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w dniu 1 września 2002 roku
pod numerem ZOK - 4320/NSP/1/2002. Obecnie organem prowadzącym samodzielnej,
społecznej, sześcioletniej szkoły podstawowej w Orątkach jest Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Orątki i Okolice, Orątki, 99 – 320 śychlin. Po zmianie organu prowadzącego ww.
szkoła została ponownie wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w dniu 21
września 2006 roku pod numerem ZOK – 4320/ NSP/1/2006.
Przedszkole rozpoczęło swą działalność od 30 września 2002 roku. W okresie od 30
września 2002 roku do 30 września 2006 roku organem prowadzącym przedszkole była
osoba fizyczna (….)35 – wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w dniu 30
września 2002 roku pod numerem ZOK – 4320/NSP/2/2002. Obecnie organem
prowadzącym ww. przedszkola jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i Okolice, Orątki,
99 – 320 śychlin. Po zmianie organu prowadzącego przedszkole ponownie zostało
wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w dniu 21 września 2006 roku pod
numerem ZOK – 4320/NSP/2/2006.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty ww. placówkom oświatowym,
przysługują dotacje z budŜetu gminy.
Rada Gminy i Miasta śychlin, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku, nr 67, poz. 329 ze zm.) uchwałą nr
22/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku, ustaliła szczegółowe zasady udzielania i
rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych szkół podstawowych. Z ww. uchwały wynika,
Ŝe:
dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem
danej placówki oświatowej,
dotacja przysługuje w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę i Miasto śychlin,
podstawą obliczenia dotacji na dany rok budŜetowy jest liczba uczniów wykazana
przez podmiot ubiegający się o dotację, w sprawozdaniu statystycznym GUS S –
02 dla bazowego roku szkolnego poprzedzającego rok budŜetowy,
34
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
35
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
105
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną o
uprawnieniach szkoły publicznej, złoŜony do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji tj. do 30 września 2005 roku,
Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do informowania Burmistrza
Gminy i Miasta śychlin o kaŜdorazowych zmianach zachodzących w liczbie
uczniów (dzieci) uczęszczających do niepublicznej szkoły podstawowej,
wysokość dotacji ustala Rada Gminy i Miasta śychlin w uchwale budŜetowej na
dany rok,
organ dotujący przekazuje dotację w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia
kaŜdego miesiąca,
organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje, nie później niŜ w ciągu 20 dni po
upływie kaŜdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku
roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego z
uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów,
ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roczny dokonuje się w terminie
do 25 stycznia kaŜdego roku następnego,
w przypadku nie wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z
przeznaczeniem podlega ona zwrotowi w terminie do 30 stycznia roku
następnego,
wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta śychlin.
W dniu 31 grudnia 2002 roku pomiędzy Gminą śychlin reprezentowaną przez Burmistrza
Gminy i Miasta śychlin – Zdzisława Wencla a organem prowadzącym – (….)36 , została
zawarta umowa o udzielenie dotacji na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Orątkach. W umowie strony między innymi określiły:
kwotę dotacji – uchwaloną przez Radę Gminy i Miasta śychlin na dany rok
budŜetowy – kalendarzowy ,
sposób i termin przekazywania dotacji – w 12 częściach w terminie do dnia
ostatniego kaŜdego miesiąca na rachunek bankowy Społecznej Szkoły
Podstawowej w Orątkach,
Organ prowadzący zobowiązany jest do składania informacji Dotującemu, o
kaŜdorazowych zmianach zachodzących w liczbie uczniów uczęszczających do ww.
szkoły,
Organ prowadzący sporządza i przekazuje dotującemu nie później niŜ w ciągu 20
dni po upływie kaŜdego miesiąca rozliczenie dotacji za okres od początku roku
kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego, z uwzględnieniem zmian w
liczbie uczniów uczęszczających do szkoły,
rozliczenie otrzymanej dotacji powinno być sporządzone w podziale na:
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki, wydatki
majątkowe,
wykorzystanie dotacji jedynie na cele związane z prowadzeniem szkoły,
ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny, powinno być dokonane
w terminie do 30 stycznia roku następnego, po roku budŜetowym –
rozliczeniowym,
dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega
zwrotowi w terminie do 30 stycznia następnego roku po roku budŜetowym –
rozliczeniowym wraz z odsetkami od dnia przekazania do dnia zwrotu.
Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji w
2006 roku dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orątkach i stwierdzono:
-
36
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
106
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Rada Miejska w śychlinie, uchwałą nr XLVIII/272/06 z dnia 25 maja 2006 roku w
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2006 rok oraz zmiany uchwały nr
XLIV/246/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na
2006 rok, uchwaliła w planie wydatków gminy w dziale 801 – Oświata i
wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe § 2540, dotację w kwocie
118.474,00 zł. Zgodnie z ww. uchwałą, dotacja dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Orątkach wynosiła 118.474,00 zł.
w dniu 16 września 2005 roku do Urzędu Gminy w śychlinie wpłynął od (….)37 –
Organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Orątkach wniosek o
udzielenie w 2006 roku dotacji przysługującej Społecznej Szkole Podstawowej w
Orątkach na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem danej placówki
oświatowej, wraz z informacją dotyczącą planowanej liczby uczniów realizujących
obowiązek szkolny we wrześniu 2006 roku tj. 28 uczniów,
kwotę dotacji na jednego ucznia ustalono w oparciu o poniŜsze wskaźniki:
kwota przewidziana na jednego ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej z
terenu Gminy śychlin w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
na cały rok przez gminę (2.627.154,10 : 926,5 – przeliczeniowa liczba
uczniów wyliczona współczynnikiem wagi P – 1) – 2.835,5683 zł,
liczba uczniów w szkole niepublicznej – 28 + 28 x współczynnik wagi P – 1
tj. 0,38 = 10,64 zł = 38,64 (przeliczeniowa liczba uczniów) ,
subwencja wyliczona dla 38,64 uczniów na cały rok – 109.566,38 zł,
dotacja przyznana w kwocie 118.474,00 zł.
przekazanie dotacji nastąpiło:
w dniu 13 stycznia 2006 roku w kwocie 9.167,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc styczeń,
w dniu 13 lutego 2006 roku w kwocie 9.167,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc luty,
w dniu 15 marca 2006 roku w kwocie 11.135,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc marzec,
w dniu 6 kwietnia 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc kwiecień,
w dniu 5 maja 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc maj,
w dniu 13 czerwca 2006 roku w kwocie 10.423,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc czerwiec,
w dniu 10 lipca 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc lipiec,
w dniu 9 sierpnia 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc sierpień,
w dniu 11 września 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc wrzesień,
w dniu 13 października 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja
przekazana za miesiąc październik,
w dniu 14 listopada 2006 roku w kwocie 9.823,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc listopad,
w dniu 15 grudnia 2006 roku w kwocie 9.821,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc grudzień.
-
37
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
107
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Ogółem przekazano dotację w kwocie 118.474,00 zł.
Po przeprowadzonej analizie rozliczeń otrzymanej dotacji, przedkładanych miesięcznie
przez Organ Prowadzący (….)38 w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku stwierdzono,
Ŝe szkoła otrzymała dotację w kwocie 118.474,00 zł, co jest zgodne z sumą kwot
wykazanych na przelewach przekazanych dotacji. Z rozliczenia wydatkowania dotacji
udzielonych dla szkoły niepublicznej za okres od stycznia do grudnia 2006 roku wynika,
Ŝe otrzymana dotacja od stycznia do końca miesiąca sprawozdawczego wynosi
118.474,00 zł, razem wydatki 118.474,00 zł, saldo na koniec grudnia 2006 roku – 0, co
oznacza, Ŝe wydatki poniesione przez szkołę w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku
były równe kwocie otrzymanej dotacji.
Rada Gminy i Miasta śychlin, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku, nr 67, poz. 329 ze zm.) uchwałą nr
23/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku, ustaliła szczegółowe zasady udzielania i
rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli. Z ww. uchwały wynika, Ŝe:
dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem
danej placówki oświatowej,
dotacja przysługuje na kaŜdego ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ 75%
ustalonych w budŜecie gminy wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
podstawą obliczenia dotacji na dany rok budŜetowy jest liczba uczniów (dzieci) w
bazowym roku szkolnym poprzedzającym rok budŜetowy wykazana przez podmiot
ubiegający się o dotację we wniosku o udzielenie dotacji,
dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego przedszkole niepubliczne,
złoŜony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji tj. do 30
września 2005 roku,
Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do informowania Burmistrza
Gminy i Miasta śychlin o kaŜdorazowych zmianach zachodzących w liczbie
uczniów (dzieci) uczęszczających do niepublicznego przedszkola,
wysokość dotacji ustala Rada Gminy i Miasta śychlin w uchwale budŜetowej na
dany rok,
organ dotujący przekazuje dotację w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia
kaŜdego miesiąca,
organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje organowi dotującemu, nie
później niŜ w ciągu 20 dni po upływie kaŜdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych
dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca
sprawozdawczego z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów,
ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roczny dokonuje się w terminie
do 25 stycznia kaŜdego roku następnego,
w przypadku nie wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z
przeznaczeniem podlega ona zwrotowi w terminie do 30 stycznia roku
następnego,
wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta śychlin.
W dniu 31 grudnia 2002 roku pomiędzy Gminą śychlin reprezentowaną przez
Burmistrza Gminy i Miasta śychlin – Zdzisława Wencla a organem prowadzącym
Społeczne Przedszkole w Orątkach – (….)39, została zawarta umowa o udzielenie
38
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
39
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
108
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dotacji na rzecz Społecznego Przedszkola w Orątkach. W umowie strony między
innymi określiły:
Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji w
2006 roku dla Niepublicznego Przedszkola w Orątkach i stwierdzono:
Rada Miejska w śychlinie, uchwałą nr XLIV/246/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok, uchwaliła w planie wydatków
gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola §
2540, dotację w kwocie 33.600,00 zł. Zgodnie z ww. uchwałą, dotacja dla
Niepublicznego Przedszkola w Orątkach wynosiła 33.600,00 zł.
w dniu 16 września 2005 roku do Urzędu Gminy w śychlinie wpłynął od (….)40 –
Organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole w Orątkach wniosek o udzielenie
w 2006 roku dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach na pokrycie
wydatków związanych z prowadzeniem danej placówki oświatowej, wraz z
informacją dotyczącą planowanej liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny
we wrześniu 2006 roku tj. 14 uczniów,
kwotę dotacji ustalono w oparciu o poniŜsze wskaźniki:
kwota wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach publicznych na
terenie Gminy śychlin (nr 1 i nr 2) w przeliczeniu na jednego ucznia za
jedną godzinę pobytu w przedszkolu – 2,82 zł (100%),
liczba uczniów w szkole niepublicznej – 14,
75% kwoty wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach publicznych
na terenie Gminy śychlin (nr 1 i nr 2) w przeliczeniu na jednego ucznia za
jedną godzinę pobytu w przedszkolu – 2,115 zł (75% x 2,82 zł),
wysokość dotacji, która powinna być przyznana – 37.308,60 zł (5 godz. x
14 uczn. x 21 dni x 12 m – cy = 17.640 godz. x 2,115 = 37.308,60 zł),
dotacja przyznana w kwocie 33.600,00zł. W czasie postępowania
kontrolnego stwierdzono, Ŝe dla Niepublicznego Przedszkola w
Orątkach przekazano dotację w kwocie 33.600,00 zł tj. niŜszą o
kwotę 3.708,60 zł, niŜ powinna być przekazana. Zgodnie z art. 90
ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na kaŜdego
ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ 75% ustalonych w budŜecie
danej gminy wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wyjaśnienie w
powyŜszej sprawie złoŜyła z up. Burmistrza H. Wiśniewska Kierownik
Referatu Kultury, Oświaty i Sportu w śychlinie, które stanowi załącznik nr
68 do protokołu kontroli.
przekazanie dotacji nastąpiło:
w dniu 13 stycznia 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc styczeń,
w dniu 13 lutego 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc luty,
w dniu 15 marca 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc marzec,
w dniu 6 kwietnia 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc kwiecień,
40
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
109
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
w dniu 5 maja 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc maj,
w dniu 13 czerwca 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc czerwiec,
w dniu 10 lipca 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc lipiec,
w dniu 9 sierpnia 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana za
miesiąc sierpień,
w dniu 11 września 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc wrzesień,
w dniu 13 października 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja
przekazana za miesiąc październik,
w dniu 14 listopada 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc listopad,
w dniu 15 grudnia 2006 roku w kwocie 2.800,00 zł – dotacja przekazana
za miesiąc grudzień.
Ogółem przekazano dotację w kwocie 33.600,00 zł.
po przeprowadzonej analizie rozliczeń otrzymanej dotacji, przedkładanych miesięcznie
przez Organ Prowadzący – (….)41 w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku
stwierdzono, Ŝe przedszkole otrzymało dotację w kwocie 33.600,00 zł, co jest zgodne z
sumą kwot wykazanych na przelewach przekazanych dotacji. Z rozliczenia
wydatkowania dotacji udzielonych dla przedszkola niepublicznego za okres od stycznia
do grudnia 2006 roku wynika, Ŝe otrzymana dotacja od stycznia do końca miesiąca
sprawozdawczego wynosi 33.600,00 zł, razem wydatki 33.600,00 zł, saldo na koniec
grudnia 2006 roku – 0, co oznacza, Ŝe wydatki poniesione przez ww. placówkę
oświatową w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku były równe kwocie otrzymanej
dotacji.
-
5. WYDATKI OSOBOWE
4.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2007 rok
W Urzędzie Gminy śychlin na dzień 31.12.2007 roku było zatrudnionych 36 osób na
pełny etat i 1 osoba na ½ etatu.
W czasie kontroli ustalono, Ŝe za prawidłowość i kompletność akt osobowych
pracowników Urzędu Gminy ponosi odpowiedzialność Danuta Dymek zatrudniona na
stanowisku inspektora. Za sporządzanie dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń
odpowiedzialność ponosi Jolanta Witkowska zatrudniona na stanowisku inspektora w
Referacie Finansowym (urząd gminy) i Anna Studzińska zatrudniona na stanowisku
inspektora w Referacie Finansowym (szkoły).
Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia przedstawia się następująco:
Lp
.
1.
Ogółem
Plan
Ogółem na dzień 31 grudnia 2007
rok
6.398.798,00
Wykonanie
6.147.909,38
%
96,08
z tego:
41
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
110
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dz. 750 § 4010
1.555.621,00
1.359.995,20
87,42
dz. 801 § 4010
4.504.201,00
4.448.938,18
98,77
338.976,00
338.976,00
100,00
dz. 852 §4010
PowyŜsze wydatki stanowią 26,91% wykonanych wydatków budŜetowych ogółem w
2007 roku.
W cięŜar § 4010 księgowano wypłaty naleŜności pracowników, które obrazuje poniŜsza
tabela
Lp.
Wyszczególnienie
2007
1.
Wynagrodzenie osobowe ogółem z tego:
UG
2.
6.147.909,38
1.359.995,20
Odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy
15.585,38
15.585,38
UG
3.
Premie ogółem z tego:
11.971,20
UG
4.
11.971,20
Nagrody uznaniowe z tego:
40.800,00
40.800,00
UG
5.
Wydatki na podróŜe słuŜbowe
6.
Wydatki na wypłaty diet dla radnych, członków
komisji
oraz
członków
władz
jednostek
pomocniczych
4.282,98
113.052,08
Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników
jednostki
W okresie kontrolowanym zgodnie z § 45 Statutu Gminy śychlin ustalanie warunków
pracy i płacy dla Burmistrza dokonywała Rada Miejska w śychlinie. Pozostałym
pracownikom w tym: Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy śychlin
wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ustalał Burmistrz Gminy. Wtoku kontroli
stwierdzono, Ŝe w 2007 roku Burmistrz Gminy zgodnie z uchwałą nr III/13/06 Rady
Miejskiej w śychlinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza
Ambroziaka Burmistrza Gminy śychlin, otrzymał podwyŜkę wynagrodzenia z mocą od 1
kwietnia 2007 roku. Pozostali pracownicy równieŜ otrzymali podwyŜkę wynagrodzeń.
Kontrolą wynagrodzeń z uwzględnieniem stanowisk, kategorii zaszeregowania i
składników wynagrodzenia objęto dokumenty źródłowe dotyczące pracowników (w
wybranej do kontroli próbie) administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych i
obsługi Urzędu Gminy śychlin na nw. stanowiskach:
Administracja Samorządowa:
Burmistrz Gminy,
Zastępca Burmistrza Gminy
Skarbnik Gminy,
Zastępca Skarbnika Gminy,
_____________________________________________________
111
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania przestrzennego i Inwestycji,
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich,
Inspektor w Referacie Finansowym,
Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich.
Pracownicy Obsługi Urzędu Gminy śychlin:
Kierowca Urzędu Gminy w śychlinie.
Stanowiska pomocnicze:
Archiwista,
W wyniku kontroli wynagrodzeń wyŜej wymienionych pracowników, nie stwierdzono
przekroczeń kategorii zaszeregowania pracowników, jak równieŜ przekroczenia stawki
wynagrodzenia w danej kategorii zaszeregowania. Wysokość przyznanych i wypłaconych
kwot dodatku funkcyjnego dla kadry kierowniczej wyliczona była prawidłowo zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze
zm.). W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, iŜ w 2007 roku Burmistrzowi
Gminy śychlin, przyznano na podstawie uchwał nr III/13/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku
i nr VIII/37/07 z dnia 19 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej w śychlinie w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy śychlin i
wypłacono miesięcznie dodatek specjalny w wysokości: 20% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w okresie od 2 grudnia 2006 roku do 31 marca
2007 roku i 30% od 1 kwietnia 2007 roku.
W okresie kontrolowanym Burmistrz Gminy śychlin nie przyznawał dodatków
specjalnych pracownikom Urzędu Gminy śychlin.
Sprawdzono listy wypłat wynagrodzeń pracowników urzędu gminy z 2007 roku, tj.: za
miesiąc styczeń na łączną kwotę 91.993,02 zł, marzec na łączną kwotę 93.478,84 zł,
czerwiec na łączną kwotę 87.457,91, wrzesień na łączną kwotę 88.594,10, październik
na łączną kwotę 88.396,80 zł i grudzień 2007 roku na łączną kwotę 94.377,98 zł.
Wynagrodzenia ujęte w powyŜszych listach płac były zgodne z angaŜami znajdującym
się w aktach osobowych wytypowanych do kontroli pracowników Urzędu Gminy, tj.
Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Skarbnika i losowo
wytypowanych do kontroli 2 kierowników referatów, 3 inspektorów, 1 pracownika
obsługi i 1 pracownika na stanowisku pomocniczym.
Listy płac (sporządzane komputerowo) zawierają podpisy: osoby sporządzającej,
sprawdzającej pod względem merytorycznym, sprawdzającej pod względem formalnym i
rachunkowym oraz osób zatwierdzających do wypłaty – Burmistrza i Skarbnika Gminy
śychlin.
-
Premie i nagrody uznaniowe
Premie
W toku kontroli stwierdzono, iŜ w Urzędzie Gminy śychlin, przyznano i wypłacono
premię w oparciu o Regulamin premiowania pracowników na stanowiskach
pomocniczych oraz pracowników obsługi obowiązujący w Urzędzie Gminy w śychlinie
zatwierdzony przez Burmistrza Zdzisława Wencla w dniu 17 marca 2003 roku.
W okresie kontrolowanym wypłacono premię 2 pracownikom (archiwista i kierowca) w
wysokości od 20% do 60%. W 2007 roku kwota wypłaconych premii wynosiła 11.971,20
zł. Premie dla ww. osób naliczone zostały na podstawie wniosków premiowych
sporządzonych i podpisanych przez Sekretarza Gminy Waldemara Bartochowskiego oraz
zatwierdzonych przez kierownika jednostki kontrolowanej. Premie wypłacono na
_____________________________________________________
112
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
podstawie sporządzonych comiesięcznych list wypłat. Listy wypłat sprawdzane były pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty
przez Burmistrza Gminy śychlin bądź jego zastępcę i Skarbnika Gminy śychlin.
Nagrody
W 2006 roku pracownikom Urzędu Gminy w śychlinie wypłacono nagrody z funduszu
płac w łącznej kwocie 40.800,00 zł.
Stwierdzono, Ŝe Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy śychlin w okresie
kontrolowanym nie otrzymywał nagród zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca
1990 roku o pracownikach samorządowych.
Wypłacone nagrody z funduszu płac pracownikom urzędu gminy, przyznał Burmistrz
Gminy śychlin. Listy wypłat nagród z funduszu płac (listy płac z dnia: 3 marca 2007
roku, 6 czerwca 2007 roku, 12 listopada 2007 roku, 25 września 2007 roku), poddane
były kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zatwierdzone do wypłaty
przez upowaŜnione osoby.
Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
W 2007 roku wypłacono ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2007
rok dla 2 osób w łącznej kwocie 9.441,38 zł.
Decyzją Burmistrza Gminy z dnia 30 kwietnia 2007 roku, zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu
pracy wypłacono pracownikom, którzy byli zatrudnieni na stanowiskach: Kierownika
Referatu Promocji i Rozwoju – 1 osoba i Specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy,
ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, tj. za 19 dni z 2006 rok i 9 dni z
2007 rok – 1 osoba oraz za 17 dni z 2006 roku i 12 dni z 2007 roku – 1 osoba. Z dniem
30 kwietnia 2007 roku zostały rozwiązane umowy o pracę. W przypadku Specjalisty
umowa została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę pracownika, natomiast
w przypadku Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju stosunek pracy został rozwiązany
w wyniku reorganizacji Urzędu Gminy w śychlinie, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 roku,
nr 79, poz. 549 ze zm.) Wypłacono ekwiwalenty w wymiarze proporcjonalnym do
przepracowanego okresu, w kwocie 4.080,44 zł (brutto) – 1 osoba i 5.360,94 zł (brutto)
– 1 osoba.
Lista płacy nr 53 z dnia 8 maja 2007 roku na podstawie której, wypłacono ww.
ekwiwalenty zawiera podpisy świadczące o kontroli wewnętrznej oraz zatwierdzenie do
wypłaty.
Odprawy
Odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia tj. w kwocie 6.144,00 zł (brutto)
wypłacono w 2007 roku 1 osobie. Odprawa została wypłacona na podstawie art. 8 ust.1
pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.
4.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2007 rok
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996
r., Dz. U. nr 70, poz. 335 ze zm.). W Urzędzie Gminy obowiązuje regulamin
gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wprowadzony
zarządzeniem nr 18/2007 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 27 marca 2007 roku.
PowyŜszy regulamin opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
_____________________________________________________
113
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o
związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 854 ze zm.) i rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych Dz. U. nr 43, poz. 168 ze zm.).
Regulamin zawiera zapisy dotyczące osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
przeznaczenia środków Z.F.Ś.S. i zasad udzielenia pomocy. W oparciu o dokumenty
źródłowe stwierdzono, Ŝe w 2007 roku 100% naliczanego funduszu przeznaczono na
świadczenia w ramach działalności socjalnej (poŜyczki mieszkaniowe, dofinansowanie
wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, zapomogi finansowe z powodu
trudnej sytuacji Ŝyciowej, pomoc rzeczowa, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i
młodzieŜy, działalność kulturalno – oświatowa, dofinansowanie do sanatorium,
zapomogi zdrowotne, paczki świąteczne dla dzieci). Ewidencję udzielonych środków
socjalnych prowadzi Jacek Dobosz zatrudniony na stanowisku inspektora.
Naliczanie z ZFŚS i odprowadzanie na rachunek środków ZFŚS
Fundusz jest tworzony z corocznych odpisów podstawowych naliczanych w stosunku do
przeciętnej liczby zatrudnionych w urzędzie.
Planowany fundusz na 2007 rok wynosił 512.415,00zł i był odprowadzony na rachunek
bankowy następująco:
przelewem z dnia 25 maja 2007 roku na kwotę 384.311,25 zł, tj. 75%
naliczonego funduszu,
przelewem z dnia 12 września 2007 roku na kwotę 128.103,75 zł, tj. 25%
naliczonego funduszu.
Z powyŜszego wynika, Ŝe do dnia 31 maja 2007 roku przekazano 384.311,25 zł, tj.
75,00% równowartości naliczonego funduszu. Do dnia 30 września 2007 roku
przekazano na rachunek bankowy funduszu dokonane odpisy w kwocie 512.415,00 zł tj.
100% naliczonego funduszu.
4.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników - 2007 rok
Ewidencję wydanych poleceń wyjazdu słuŜbowego w formie rejestru prowadzi Jacek
Dobosz zatrudniony na stanowisku inspektora.
W powyŜszym rejestrze odnotowuje się:
nr polecenia wyjazdu słuŜbowego
imię i nazwisko delegowanego
miejscowość
cel podróŜy
czas podróŜy
środek lokomocji
potwierdzenie odbioru polecenia wyjazdu słuŜbowego
Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników Urzędu Gminy w śychlinie księgowane były
w § 4410. Plan wydatków w § 4410 w 2007 roku wynosił 4.980,00 zł, a wykonanie
4.282,98zł.
PodróŜe krajowe
Wydatki na podróŜe słuŜbowe publicznymi środkami lokomocji, jak równieŜ wydatki z
tytułu zamiejscowych podróŜy słuŜbowych prywatnymi samochodami i samochodem
słuŜbowym na podstawie rozliczeń poleceń wyjazdów słuŜbowych i kart drogowych w
2007 roku wynosiły w Urzędzie Gminy – 4.282,98 zł (plan – 4.980,00 zł)
Sprawdzono prawidłowość wystawionych i rozliczonych poleceń wyjazdu słuŜbowego,
zarejestrowanych w rejestrze delegacji na podstawie następujących poleceń wyjazdu
słuŜbowego:
_____________________________________________________
114
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 170/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 172/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 191/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 199/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 37/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 119/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 132/2007 z dnia 15 maja 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 141/2007 z dnia 21 maja 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 228/2007 z dnia 11 października 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 229/2007 z dnia 11 października 2007 roku,
- polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 261/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku,
Nieprawidłowości w rozliczeniach poleceń wyjazdów słuŜbowych pracowników Urzędu
Gminy w śychlinie nie stwierdzono. Na powyŜszych dowodach znajdują się podpisy osób
dokonujących kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zatwierdzających do
wypłaty.
Sprawdzono dokumentację dotyczącą rozliczeń wyjazdów samochodem osobowym
słuŜbowym marki „SKODA”, nr rej. EKU 55HX z miesięcy: marzec, czerwiec, październik,
grudzień i stwierdzono:
rozliczenia wyjazdów słuŜbowych ww. samochodem, dokonywane są przez Ewę
Muras zatrudnioną na stanowisku archiwisty,
rozliczenia dokonywane są na podstawie kart drogowych wystawianych przez
Burmistrza Gminy śychlin, jego zastępcę i Sekretarza Gminy,
rejestr wyjazdów samochodem słuŜbowym prowadzony jest na bieŜąco,
- dla samochodu przyjęto normę zuŜycia paliwa 7,1l/100km na podstawie
instrukcji obsługi samochodu,
na koniec kaŜdego miesiąca roku kalendarzowego (próba do kontroli: styczeń,
czerwiec i grudzień 2007 roku, sporządzane są przez Ewę Muras miesięczne
rozliczenia przejechanych km (stany licznika przy wyjeździe i powrocie), zuŜycia
paliwa samochodu (stan na początku i końcu miesiąca ze wskazaniem zuŜycia
paliwa wg. normy i rzeczywistego, oraz oszczędności i przepałów), a ponadto
sporządzane są kwartalne sprawozdania dotyczące zuŜycia paliwa i przebiegu
kilometrów samochodu słuŜbowego.
powyŜsze rozliczenia są sprawdzane przez Skarbnika Gminy w konfrontacji z
ewidencją księgową rachunków,
miesięczne rozliczenia przejechanych km i zuŜycia paliwa zatwierdza Sekretarz
Gminy,
karty drogowe zawierają podpisy zlecającego wyjazd i stwierdzającego wyjazd
oraz korzystającego z samochodu słuŜbowego,
w dniu 27 grudnia 2007 roku Sekretarz Gminy śychlin zatwierdził skład 3
osobowej komisji w celu przeprowadzenia kontroli stanu paliwa na dzień 31
grudnia 2007 roku w samochodzie słuŜbowym Skoda OCTAVIA, nr rejestracyjny
EKU 55HX. W dniu 31 grudnia 2007 roku została przeprowadzona ww. kontrola
na okoliczność której, spisano protokół. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
PodróŜe zagraniczne
W okresie objętym kontrolą, tj. w 2007 roku i w latach wcześniejszych wydatki na
podróŜe zagraniczne nie występowały, co wynika z informacji ustnej Skarbnika Gminy
oraz braku zapisów w sprawozdaniach oraz ewidencji księgowej w § 4420 – „PodróŜe
słuŜbowe zagraniczne”.
_____________________________________________________
115
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
4.4. Wydatki na wypłaty diet i zwrot kosztów podróży służbowych dla
radnych oraz członków władz jednostek pomocniczych - 2006 rok
Zasady wypłaty diet
W okresie objętym kontrolą tj. w 2007 roku diety dla radnych wypłacane były na
podstawie uchwały nr 9/II/2002 Rady Gminy i Miasta śychlin z dnia 28 listopada 2002
roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych Rady Gminy i
Miasta śychlin oraz uchwały nr XIV/71/07 Rady Miejskiej w śychlinie z dnia 26
października 2007 roku zmieniającej uchwałę nr 9/II/2002 Rady Gminy i Miasta śychlin
z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla
Radnych Rady Gminy i Miasta śychlin.
Ustalono, Ŝe radnym za udział w pracach organów Gminy przysługuje miesięczna
zryczałtowana dieta w wysokości:
dla Przewodniczącego Rady – 45% maksymalnej wysokości diety określonej w
art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
dla Wiceprzewodniczącego Rady – 35% maksymalnej wysokości diety określonej
w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 27% maksymalnej wysokości diety
określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym,
dla Przewodniczących pozostałych Komisji – 22,5% maksymalnej wysokości diety
określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym,
dla pozostałych radnych – 20,3% maksymalnej wysokości diety określonej w art.
25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zgodnie z wyŜej wymienioną uchwałą diety wypłacane są w kasie Urzędu Gminy w
śychlinie w terminie do dnia 15 kaŜdego miesiąca lub przekazywane na wskazany
rachunek bankowy. Podstawą do wypłaty diety są listy obecności. Za kaŜdą nieobecność
w obradach sesji i posiedzeniach komisji dokonywane są potrącenia w wysokości 50,00
zł.
Uchwałą nr XIX/102/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustanowienia zasad
przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych, Rada Gminy śychlin, ustaliła
zryczałtowane diety dla przewodniczących rad sołeckich i przewodniczących zarządów
osiedli w Gminie śychlin w wysokości 20,00 zł. Ww. uchwałą ustalono, Ŝe diety
przysługują po potwierdzeniu podpisem na liście obecności udziału w Sesji Rady
Miejskiej. Lista obecności ww. stanowi podstawę do wypłaty diet.
Prawidłowość wypłaty diet
Na diety w 2007 roku wydatkowano kwotę 113.052,08 zł (plan 113.243,00 zł).
Kontrolą list wypłat diet dla radnych objęto miesiące: marzec (9.251,84 zł), czerwiec
(9.251,84 zł), wrzesień (9.251,84 zł), grudzień (9.251,84 zł) 2007 rok.
W czasie kontroli list wypłat stwierdzono, iŜ wysokość wypłat diet dla radnych,
pozostawała w zgodności z określonymi w cytowanych uchwałach Rady Gminy
wysokościami diet. Kwota bazowa, określona w ustawie budŜetowej na 2006 rok z dnia
17 lutego 2006 roku (Dz. U. nr 35, poz. 244) w wysokości 1.726,74zł x półtorakrotność
kwoty bazowej (art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym) = 2.590,11zł x 50%
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy – Dz. U. nr 61, poz. 710) = 1.295,05zł.
W związku z powyŜszym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wysokości
otrzymywanych diet przez Przewodniczącego Rady Gminy i radnych.
_____________________________________________________
116
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Listy wypłat zawierały podpisy: osoby upowaŜnionej do sprawdzenia pod względem
merytorycznym, osoby upowaŜnionej do sprawdzenia pod względem formalnym i
rachunkowym, oraz osób zatwierdzających do wypłaty, tj. Burmistrza i Skarbnika
Gminy.
W zakresie prawidłowości ustalenia i wypłaty diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesji
Rady Miejskiej kontrolą objęto listy wypłat za miesiące: marzec (180,00 zł), czerwiec
(240,00 zł), wrzesień (240,00 zł) i listopad 2007 roku (300,00 zł).
Kontrola wykazała:
diety dla sołtysów wypłacono w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w
śychlinie tj. w kwocie 20,00 zł,
wypłata diet dokonywana była w kasie Urzędu, odbiór gotówki w kasie
potwierdzony został podpisem sołtysa, brak daty odbioru gotówki,
do list wypłat załączone zostały listy obecności w sesji Rady Miejskiej w
śychlinie,
listy wypłat zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym oraz zatwierdzone przez Burmistrza i Skarbnika Gminy śychlin,
w 2007 roku, wysokość otrzymywanych diet przez sołtysów poszczególnych
sołectw nie przekroczyła miesięcznie kwoty 2.280,00 zł, tj. kwoty określonej art.
21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 19, poz. 199 ze zm.).
6. WYDATKI INWESTYCYJNE
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2005 – 2006
2005 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan po
zmianach
(zł)
2006 rok
Wykonanie
(zł)
Plan po
zmianach
Wykonanie
(zł)
(zł)
010
01095
6050
-
-
600
60004
6210
103.700,00
103.700,00
90.000,00
90.000,00
600
60016
6050
-
-
260.000,00
158.476,15
600
60016
6620
-
-
25.000,00
24.496,00
700
70001
6050
72.360,00
50.354,00
88.621,00
62.252,25
700
70001
6210
76.000,00
76.000,00
40.000,00
40.000,00
700 (wykup
nier.)
70005
6060
59.000,00
54.515,00
475.700,00
467.296,80
754
75412
6230
70.000,00
70.000,00
-
-
801
80101
6050
26.300,00
26.300,00
367.237,00
367.071,95
801
80104
6050
40.000,00
40.000,00
-
-
801
80110
6050
12077,00
12.077,00
40.000,00
33.321,96
900
90001
6050
-
-
42.000,00
41.999,99
900
90001
6220
902.762,00
611.098,00
816.977,00
814.019,41
900
90002
6010
66.700,00
66.700,00
-
-
900
90017
6210
105.000,00
105.000,00
-
-
900
90095
6050
100.000,00
79.998,00
-
-
1.574.899
1.241.227
2.290.535
2.143.934,5
19.942.964
19.153.885
22.988.083
21.823.476
Razem
Wydatki
budżetowe
45.000,00
45.000,00
_____________________________________________________
117
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
ogółem
% udziału
wydatków
inwestycyjnych w
wydatkach
ogółem
7,8
6,5
9,96
9,8
Dane nie dotyczą zakupów inwestycyjnych środków trwałych (tylko inwestycje sensu stricte).
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2007
2007 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan po zmianach
Wykonanie
(zł)
(zł)
600
60016
6050
441.621,00
440.984,15
700
70001
6210
40.000,00
40.000,00
700
70001
6050
50.000,00
49.983,61
700 (wykup nier.)
70005
6060
178.600,00
178.536,50
754
75411
6300
10.000,00
0,00
754
75412
6230
30.000,00
0,00
801
80101
6050
241.145,00
241.086,92
801
80104
6050
83.582,00
82.807,50
801
80110
6050
33.321,96
21.535,00
900
90001
6050
80.000,00
79.919,00
900
90001
6220
10.000,00
1.066,73
900
90017
6210
333.000,00
329.407,91
900
90095
6050
371.507,00
345.848,00
Razem
x
x
1.890.990,00
1.811.175,84
Wydatki budżetowe
ogółem
x
x
24.384.663,80
22.846.312,23
% udziału wydatków
inwestycyjnych w
wydatkach ogółem
x
x
7,75%
7,93%
Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latach 2005-2007
Ogólna kwota wydatkowanych środków na inwestycje zrealizowane w kontrolowanej
jednostce w 2005 roku to 1.361.501,00 zł. 100% inwestycji zrealizowano ze środków
własnych. W roku 2006 środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych to
kwota 2.185.601,15 zł w tym 1.546.980,15 zł to środki własne Gminy, 38.621,00 zł
środki z kontraktu wojewódzkiego i 600.000 zł kredyty i poŜyczki. W roku 2007
zrealizowano inwestycje na kwotę 1.849.940,33 zł, z czego 1.418.174,34 zł to środki
własne, 411.999,99 zł kredyty i poŜyczki i 19.766,00 zł środki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Źródła finansowania realizowanych przez jednostkę inwestycji w okresie 2005 -2007 rok,
przedstawia załącznik nr 69 do niniejszego protokołu kontroli.
Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych
W kontrolowanej jednostce wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych są
ewidencjonowane na koncie syntetycznym – 080 – inwestycje, do którego prowadzona
_____________________________________________________
118
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
jest ewidencja analityczna z podziałem wg zadań i obiektów. Na stronie Wn konta 080
ujmuje się poniesione koszty dotyczące danej inwestycji, poniesione koszty ulepszenia
środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja),
które powodują zwiększenie wartości uŜytkowej środka trwałego, rozliczenie nadwyŜki
zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi, po stronie Ma konta ujmuje się
wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych a w szczególności środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych, wartości nieodpłatnie przekazanych i sprzedanych
inwestycji, rozliczenie nadwyŜki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.
Ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona jest w programie komputerowym.
Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i nadzór)
Zadania inwestycyjne realizowane w okresie objętym kontrolą zostały zaplanowane
przez Radę Miejską w uchwałach budŜetowych na lata 2005, 2006, 2007 i ujęte w
załącznikach zadań inwestycyjnych. Zmiany dokonywane w trakcie roku budŜetowego,
dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację lub
wprowadzanie nowych zadań, dokonywała Rada w drodze uchwał.
Zgodnie z rozdziałem VII § 27 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w śychlinie
prowadzenie całokształtu zadań w zakresie zamówień publicznych przypisano Referatowi
Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Kierownikiem Referatu jest
Krzysztof Anyszka, któremu w punkcie 7 rozdziału II zakresu czynności przypisano
prowadzenie i nadzór nad prowadzeniem inwestycji gminnych.
Do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań jest kaŜdorazowo
powoływana zarządzeniem Burmistrza Gminy komisja przetargowa. Zasady pracy
komisji przetargowej określa regulamin wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem nr 24/2003
Burmistrza Gminy śychlin z dnia 6 maja 2003 roku. Zgodnie z unormowaniami
powyŜszego, prace komisji obrazuje stosowna dokumentacja, która podlega
ostatecznemu zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.
Kontrola realizacji wybranych inwestycji
Wykaz zrealizowanych przez jednostkę inwestycji w kontrolowanym okresie przedstawia
załącznik nr 70 do niniejszego protokołu kontroli. O wyborze inwestycji do kontroli
decydowała ich wartość.
Remont drogi gminnej we wsi Chochołów – przetarg nieograniczony o wartości
poniŜej 60.000 euro
Etap przygotowania inwestycji
W dniu 23 sierpnia 2006 roku Gmina zgłosiła do Starostwa Powiatowego w Kutnie
zamiar rozpoczęcia robót remontowych drogi gminnej we wsi Chochołów w istniejącym
pasie drogi w km 0+000 do km 1+834,69. Do zgłoszenia załączono projekt
zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym, odpowiednie szkice i rysunki oraz
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Dokumentację
projektowo-techniczną dla powyŜszego zadania wykonał w dniu 15 maja 2007 roku
Zdzisław Parszkiewicz zam. Kutno ul. Wyszyńskiego6/99 posiadający uprawnienia
budowlano-drogowe nr 267/73. Dokumentację wykonano nieodpłatnie.
Dokumentację projektowo-techniczną zatwierdził Burmistrz Gminy śychlin. Kosztorys
obejmował roboty: oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne wyrównanie
_____________________________________________________
119
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową i mechaniczne wykonanie nawierzchni –
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3cm po zagęszczeniu.
Szacunkową wartość zamówienia na kwotę 120.601 zł netto (27.490,54 EURO), brutto
147.133,22 zł określił na podstawie kosztorysu inwestorskiego z upowaŜnienia
Burmistrza Kierownik Referatu Krzysztof Anyszka.
Prawidłowość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania „Remont drogi gminnej we wsi Chochołów”,
Burmistrz Gminy śychlin zarządzeniem nr 33/2007 z dnia 18 maja 2007 roku powołał
trzyosobową komisję w skład, której weszli pracownicy Urzędu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Burmistrz Gminy Grzegorz
Ambroziak w dniu 18 maja 2007 roku.
Specyfikacja w swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.)
w tym:
- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
- opis przedmiotu zamówienia – remont drogi gminnej na odcinku o długości
1325mb, szerokości 4,0m o zakresie: oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,
mechaniczne wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową i
mechaniczne wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
grubości 3cm po zagęszczeniu – 5.300m². Szczegółowy zakres robót zawierał
kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji,
- termin wykonania zmówienia – 31 lipiec 2007 rok,
- warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie udział w postępowaniu mogli
wziąć wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 cytowanej
ustawy. Oceny spełnienia powyŜszych warunków dokonywać miała komisja na
podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów określonych w kolejnym
punkcie specyfikacji. Wymaganymi dokumentami na potwierdzenie tychŜe
warunków były: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art.22 ustawy
Praw zamówień publicznych, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
- zamawiający nie wymagał wniesienia wadium,
- termin związania ofertą 30 dni tj. do dnia 28 czerwca 2007 rok
- miejsce i termin składania ofert – do 28.05.2007 do godz. 10.00,
- opis kryteriów przy wyborze ofert oraz sposób oceny ofert - jedynym kryterium
była cena realizacji zadania z wagą 100%. Zamawiający przy obliczaniu tego
kryterium uwzględnia całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Oferta najniŜsza cenowo otrzyma 100pkt przemnoŜone przez wagę
kryterium. Ocenę końcową stanowi suma punktów otrzymanych od
poszczególnych członków komisji przetargowej,
- wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy –
zamawiający nie przewidywał wniesienia zabezpieczenia.
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz ofertowy, wzór
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawa
zamówień publicznych i o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
formularz kosztorysu ofertowego, projekt umowy z waŜnymi dla obu storn
postanowieniami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację powyŜszego zadania, zamieszczono
na stronie internetowej Urzędu Gminy śychlin w dniu 18 maja 2007 roku i wywieszono
_____________________________________________________
120
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od 18 maja do 29 maja 2007
roku. W treści ogłoszenia zawarto dane wymagane art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych. Treść ogłoszenia była spójna z informacjami
zawartymi w specyfikacji.
W wyznaczonym do składania ofert terminie, do zamawiającego wpłynęła jedna oferta:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Kutnie ul. K. Wyszyńskiego 13 z ceną ofertową
netto 122.839,00 zł, podatek VAT 27.024,58 zł, cena brutto 149.863,58 zł .
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, jak wynika z protokołu z postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający przekazał informację o wysokości przeznaczonych środków na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a mianowicie 150.000,00 zł brutto.
W dniu 28 maja 2007 roku do prac związanych z udzieleniem przedmiotowego
zamówienia przystąpiła 3 osobowa komisja. Jej członkowie złoŜyli na podstawie art.17
ustawy Prawo zamówień publicznych, na drukach ZP-11 oświadczenia o braku istnienia
okoliczności powodujących wyłączenie ich z udziału w postępowaniu. Oświadczenie takie
złoŜył równieŜ kierownik jednostki Burmistrz Gminy Grzegorz Ambroziak.
Komisja przetargowa na druku ZP-12 odnotowała zapisu złoŜonej oferty, oraz dokonała
jej weryfikacji co odzwierciedla druk ZP-17. Wg oceny komisji wykonawca spełnił
warunki udziału w postępowaniu.
Do oceny ofert pod względem spełniania wymogów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i oceny ofert przez członków komisji przetargowej kontrolujące nie wniosły
uwag.
Z przeprowadzonego postępowania, komisja przetargowa sporządziła na druku ZP-2
protokół, oraz na drukach ZP-12, ZP-17, ZP-20, ZP-21 (dokumenty obrazujące badanie
ofert, dokumentację z przebiegu prac komisji, które zakończyły się w dniu 28 maja 2007
roku. Wynik prac komisji (protokół ZP-2 wraz z załącznikami) i wybór Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych w Kutnie, z ceną ofertową 149.863,58 zł brutto, na wykonawcę
przedmiotowego zadania, zatwierdził Burmistrz Gminy śychlin.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało wysłane do uczestnika postępowania w dniu
5 czerwca 2007 roku (w załączeniu potwierdzenia odbioru informacji). Informację o
wyborze oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od
31 maj do 4 lipiec 2007 rok oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu.
W dniu 20 czerwca 2007 roku zamawiający zwrócił się do wybranego wykonawcy z
prośbą o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu waŜności oferty do dnia 6 lipca 2007
roku w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w budŜecie gminy w zakresie
zmiany źródeł finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Pismem z dnia 27
czerwca 2007 roku wykonawca wyraził zgodę na powyŜszą prośbę zamawiającego.
W dniu 3 lipca 2007 roku pomiędzy zamawiającym Gminą śychlin reprezentowaną przez
Zastępcę Burmistrza Grzegorza Gałązkę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Kutnie reprezentowanym przez Longina
Głogowskiego spisano umowę nr 58/2007, której przedmiotem było wykonanie remontu
drogi gminnej we wsi Chochołów gm. śychlin. Termin wykonania zamówienia – 31 lipiec
2007 rok. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający wypłaci wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 149.863,58 zł brutto, przy czym płatność nastąpi w terminie 14 dni
od daty złoŜenia faktury u zamawiającego wraz z dokumentami odbiorowymi. W § 9
umowy zawarto postanowienia dotyczące okresu gwarancji, zgodnie z którymi
wykonawca udzieli gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy
od dnia odbioru końcowego robót. Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 71 do
niniejszego protokołu kontroli.
_____________________________________________________
121
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zawiadomienie o zawarciu umowy zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu zamówień
Publicznych w dniu 11 lipca 2006 roku.
Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego
Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa nawierzchni bitumicznej na
drogach gminnych” Rada Miejska w śychlinie zaplanowała w uchwale nr VI/24/07 z dnia
7 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy śychlin na 2007 rok. W
załączniku nr 3a do wymienionej uchwały określającym plan nakładów na zadania
inwestycyjne na 2007 rok, na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w dziale 600
rozdziale 60016 środki w wysokości 150.000 zł, w tym środki własne 50.000,00 zł i
100.000,00 zł środki z kredytów i poŜyczek. Uchwałą nr XII/56/07 z dnia 3 sierpnia
2007 roku Rada zmieniła źródła finansowania przedmiotowego zadania, a mianowicie
100% środków na opisywane zadanie tj. 150.000,00 zł miały stanowić środki własne
jednostki.
Wartość zadania wg podpisanej umowy wynosiła 149.863,58 zł brutto. Jak wynika więc
z powyŜszego opisu Gmina posiadała zabezpieczone środki w budŜecie na realizację
niniejszej inwestycji.
Prawidłowość finansowania inwestycji (zgodność z umową, potwierdzanie
wykonania robót)
W dniu 6 sierpnia 2007 roku dokonano protokolarnego odbioru wykonanych robót
objętych umową nr 58/2007 związanych z remontem drogi gminnej we wsi Chochołów
gm. śychlin. Komisja w składzie przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru oraz
przedstawicieli wykonawcy PRD Kutno, stwierdziła wykonanie robót zgodnie z umową nr
58/2007 warunkami technicznymi i ustaleniami poczynionymi w trakcie wykonywania
robót. Usterek nie stwierdzono.
Wartość wykonanych robót określona w protokole była zgodna z wartością wynikającą z
umowy i wynosiła 149.863,58 zł. Na podstawie niniejszego protokołu wykonawca
wystawił fakturę nr 88/DT/2007 z dnia 30 sierpnia grudnia 2007 roku na kwotę
149.863,58 zł brutto (wpływ do jednostki faktury miała miejsce w dniu 3 września 2007
roku). NaleŜność z niniejszej faktury kontrolowana jednostka opłaciła poleceniem
przelewu w dniu 17 września 2007 roku.
Rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych
Wydatki ogółem poniesione na powyŜsze zadanie wg faktur i rachunków wynosiły
149.863,58 zł brutto. Z ewidencji księgowej konta 080 dla powyŜszego zadania
zaewidencjonowanego analitycznie – 080-19 wynika, Ŝe na realizację zadania „Remont
drogi gminnej we wsi Chochołów gm. śychlin” wydatkowano kwotę 149.863,58 zł.
Rozliczenia wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem, dokonano w dniu 17
września 2007 roku, w dniu 1 października 2007 roku sporządzono dokument przyjęcia
środka trwałego OT nr 120/07 na kwotę 149.863,58 zł. Na podstawie powyŜszego OT
inwestycję odnotowano w ewidencji środków trwałych Gminy w dziale 2 grupie 70, pod
pozycją 86.
Nadzór inwestorski
PowyŜsze zadanie inwestycyjne wg ustawy Prawo budowlane nie wymagało powoływania
inspektora nadzoru, nie mniej jednak inspektora jednostka powołała. Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru nad robotami związanymi z realizacją przedmiotowego zadania
przekazano bezumownie i bez wynagrodzenia Zdzisławowi Paraszkiewiczowi
posiadającemu uprawnienia budowlano-drogowe nr 267/73. Zasady przyjęcia i
sprawowania tej funkcji opisał w wyjaśnieniu Zastępca Burmistrza p. Zdzisław Gałązka i
_____________________________________________________
122
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
kierownik merytorycznego Referatu p. Krzysztof Anyszka, które stanowi załącznik nr
72 do niniejszego protokołu kontroli. Zgodnie z treścią wyjaśnienia Z. Paraszkiweicz –
kierownik słuŜby liniowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddz. W Łodzi,
rejon Kutno od wielu lat współpracuje z okolicznymi gminami w tym gminą śychlin.
PoniewaŜ kosztorys inwestorski zawierał tylko trzy pozycje jak równieŜ cykl realizacji
budowy trwał krótko uzgodniono wspólnie, Ŝe nadzór ze strony Zdzisława Paraszkiewicza
zostanie wykonany nieodpłatnie.
Przestrzeganie przez jednostkę przyjętych procedur kontroli wewnętrznej (na
etapie wstępnym, bieŜącym, następnym)
Analiza funkcjonujących procedur kontroli wewnętrznej opisanych w procedurach
kontroli finansowej wprowadzonych zarządzeniem nr 1/07 Burmistrza Gminy śychlin z
dnia 2 stycznia 2007 roku, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, oraz w
regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w konfrontacji z przestrzeganiem ich przy
realizacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej we wsi Chochołów gm.
śychlin” wykazała co następuje:
−
zgodność realizowanych procedur z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych ocenił kierownik, zatwierdzając przygotowaną do postępowania przez
komisję przetargową dokumentację, a następnie zatwierdzając propozycję
komisji przetargowej co do wyboru najkorzystniejszej oferty,
−
zgodnie z zapisami rozdziału I instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
księgowych §18 funkcjonującej w jednostce kontroli zgodności z prawem
dokumentów, umów powinien dokonywać radca prawny. Umowa spisana z
wykonawcą zadania taki podpis posiadała,
−
zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VII § 27 Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w śychlinie i punkcie 7 rozdziału II zakresu
czynności dla Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i
Inwestycji kontrolę bieŜącą nad przebiegiem procesu inwestycyjnego sprawował
Krzysztof Anyszka poprzez sprawdzenie jakości wykonanych robót, zgodności
wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją techniczną
oraz z treścią umowy, co potwierdzał protokół odbioru robót i faktura obejmująca
wykonanie robót,
−
faktura za wykonane roboty, zgodnie z rozdziałem III obowiązującej w jednostce
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz postanowieniami § 21
funkcjonujących w jednostce procedur kontroli wewnętrznej podlegała kontroli
merytorycznej dokonywanej przez kierownika Referatu Budownictwa Planowania
Przestrzennego i Inwestycji i pod względem formalno rachunkowym, której
dokonał Skarbnik Gminy. Tak opisane faktury zatwierdzał kierownik jednostki i
stanowiły
one
podstawę
dokonania
zapłaty
oraz
podstawę
do
zaewidencjonowania operacji w urządzeniach księgowych,
−
faktura wystawiona przez wykonawcę robót posiadała adnotację o dacie wpływu
do Urzędu Gminy, który to termin miał istotne znaczenie dla kontroli
terminowości zapłaty naleŜności z niej wynikających,
−
udokumentowaniem zakończenia i rozliczenia inwestycji było zgodnie z zapisami
rozdziału VII ust.1 instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów
księgowych, wystawienie dokumentu OT z podaniem wykonawcy zadania,
charakterystyki obiektu, wartości. Pod dokument załączono rozliczenie
zrealizowanego zadania. Dokument OT podpisali kierownik Referatu BPPiI,
Skarbnik oraz z up. Burmistrza jego Zastępca.
_____________________________________________________
123
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w śychlinie – przetarg
nieograniczony w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości poniŜej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Etap przygotowania inwestycji
W dniu 21 maja 2007 roku przy kontrasygnacie Skarbnika i akceptacji radcy prawnego,
Burmistrz Gminy śychlin p. Grzegorz Ambroziak podpisał z p. Piotrem Szewczykiem
właścicielem Biura Projektów Energetycznych w Łodzi ul. Grabińska 8A, umowę na
wykonanie audytu energetycznego wraz z opinią dotyczącą planowanego efektu
ekologicznego oraz uproszczoną dokumentację techniczną docieplenia przegród
zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dokumentacja techniczna
obejmowała: opis rozwiązań i technologii, przedmiar robót kosztorys inwestorski i
nakładczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych termo
renowacji budynku Szkoły. Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie
w wysokości 7.000,00 zł.
W dniu 9 lipca 2007 roku zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Kutnie zamiar
wykonania robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w śychlinie, polegających na dociepleniu ścian i stropów budynku o
wysokości do 12 m oraz wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
Wartość szacunkową zamówienia ustalił w dniu 10 sierpnia 2007 roku na kwotę
333.798,50 zł netto (76.088,10 euro) kierownik Referatu Budownictwa, Planowania
Przestrzennego i Inwestycji Krzysztof Anyszka na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
Prawidłowość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zwaną dalej siwz wraz z jej załącznikami
zatwierdził Burmistrz Gminy śychlin p. Grzegorz Ambroziak.
Specyfikacja w swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późń. zm.) min.
-
-
-
-
tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
opis przedmiotu zamówienia – termomodernizacja budynku Szkoły obejmująca
uzupełnienie ubytków tynku na ścianach, demontaŜ i ponowny montaŜ instalacji
odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego, wykonanie docieplenia ścian
zewnętrznych styropianem, demontaŜ i ponowny montaŜ rur spustowych,
wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji matami z wełny mineralnej,
wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana części okien i drzwi
wejściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określał przedmiar robót
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
określono termin wykonania zamówienia – w nieprzekraczalnym terminie do 30
listopada 2007 roku,
opisano warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełnienia tych warunków- mogli ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania
określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
informację o wymaganych dokumentach i oświadczeniach potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakie zobowiązani byli dostarczyć
wykonawcy – potwierdzeniem spełnienia warunku określonego w art.22 ust.1 pkt
1był aktualny odpis z rejestru lub aktualny odpis o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem spełnienia warunków
określonych w art.22 ust.1 pkt 2,3 i 4 było oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do siwz,
nie Ŝądano wniesienia wadium,
_____________________________________________________
124
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
termin i miejsce składania ofert – do 3 września 2007 roku do godz. 10.00,
opisano sposób dokonywania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty –
jedynym kryterium była cena z waga 100%,
- nie przewidziano wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Integralną częścią specyfikacji były załączniki odpowiednio: formularz ofertowy, wzór
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy,
przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uproszczony
projekt budowlany termomodernizacji.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na powyŜsze roboty budowlane zostało przekazane
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 sierpnia 2007 roku i opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 140829-2007) z dnia 13 sierpnia 2007 roku.
Zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Gminy śychlin w dniu 13 sierpnia 2007
roku i wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od 13
sierpnia do 17 września 2007 roku. W treści ogłoszenia zawarto dane wymagane art. 41
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dane zawarte w ogłoszeniu były spójne z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Ogłoszenie podpisał Burmistrz Gminy śychlin Grzegorz
Ambroziak.
Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
„Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w śychlinie ul 1-go Maja 25”
Burmistrz zarządzeniem nr 59/07 z dnia 10 sierpnia 2007 roku powołał komisję
przetargową w liczbie 3 osób, zobowiązując jednocześnie przewodniczącego komisji
Krzysztofa Anyszka do kierowania pracami komisji oraz prawidłowego prowadzenia
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych.
-
Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrał 1 wykonawca i w terminie
wyznaczonym do składania ofert wpłynęła jedna oferta.
W dniu 3 września 2007 roku dokonano otwarcia złoŜonej oferty. Zamawiający jak
wynika z protokołu ZP-2 poinformował, iŜ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę 231.000 zł brutto. ToŜsamą kwotę na powyŜsze zadanie
zabezpieczono w budŜecie Gminy. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe szacunkowa wartość zadania
ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła 333.798,50 zł netto.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył Krzysztof Anyszka, które wraz z kserokopią
dokumentu ustalającego wartość szacunkową zamówienia oraz uchwałą zabezpieczającą
środnika powyŜsze zadanie stanowią załącznik nr 73 do niniejszego protokołu kontroli.
Ofertę na wykonanie zadania złoŜyło Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „DARBET”
Dariusz Morzyński Płock ul. Maszewska 15 z ceną ofertową 236.144,80 zł brutto. Cena
oferty przewyŜszała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie powyŜszego
zadania o 5.144,80 zł. Powołując się na opinię Urzędu Zamówień Publicznych
opublikowaną na stronach internetowych Urzędu, kwota jaka zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie musi być toŜsama z kwotą, która
zamawiający będzie w stanie przeznaczyć na realizacje zamówienia. Zamawiający nie
jest zobowiązany do uniewaŜnienia przetargu w przypadku gdy cena oferty
najkorzystniejszej przekracza równowartość kwoty, którą planował przeznaczyć na
realizację zamówienia. MoŜe on zwiększyć kwotę przeznaczoną na zadanie tak by była
wyŜsza od ceny zawartej w ofercie najkorzystniejszej w granicach i na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych o ile uzna to za uzasadnione i celowe.
W dniu otwarcia ofert tj. 3 września 2007 roku członkowie komisji oraz Burmistrz Gminy
złoŜyli na drukach ZP-11 oświadczenia na podstawie art.17 ustawy Prawo zamówień
publicznych, o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania.
_____________________________________________________
125
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Komisja przetargowa dokonała weryfikacji złoŜonej oferty uznając, Ŝe spełnia ona
warunki określone przez zamawiającego. Dokonała oceny oferty i wybrała składającego
ofertę na wykonawcę zadania za kwotę 236.144,80 zł brutto.
Kontrolujące dokonały analizy złoŜonej oferty pod względem spełniania przez oferentów
wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodności treści oferty z treścią
specyfikacji, oraz oceny oferty przez członków komisji przetargowej i uwag nie
wniesiono.
Z przeprowadzonego postępowania, komisja przetargowa sporządziła na druku ZP-2
protokół oraz na drukach ZP-12, ZP-17, ZP-20, ZP-21, dokumentację z przebiegu prac
komisji. Wynik prac komisji i wybór Przedsiębiorstwa Obsługi Budownictwa „DARBET”
Dariusz Morzyński Płock ul. Maszewska 15 na wykonawcę przedmiotowego zadania,
zatwierdził Burmistrz Gminy Grzegorz Ambroziak podpisując protokół wraz z jego
załącznikami. Kserokopia protokołu stanowi załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.
W dniu 20 września 2007 roku zawiadomiono właściciela POB „DARBET” Płock o jego
wyborze na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w
śychlinie” oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronach
internetowych Urzędu Gminy. Kserokopia ogłoszenia stanowi załącznik nr 75.
W dniu 28 września 2007 roku, pomiędzy Gminą śychlin reprezentowaną przez
Burmistrza Grzegorza Ambroziaka a Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa „DARBET”
reprezentowanym przez właściciela Dariusza Morzyńskiego, spisano umowę nr 74/2007,
której przedmiotem było wykonanie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 1 śychlinie ul 1-go Maja 15”. Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 76 do
niniejszego protokołu kontroli. Za wykonanie przedmiotu umowy określono
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 236.144,80 zł brutto. Termin rozpoczęcia robót 7 dni od zawarcia umowy i termin zakończenia 30 listopada 2007 roku. Umowę
kontrasygnowała Skarbnik Gminy i parafował radca prawny.
W § 9 umowy ustalono warunki rozliczenia za wykonane roboty, wg których
zamawiający zobowiązał się do zapłaty faktury końcowej złoŜonej wraz z dokumentami
odbiorowymi w terminie 14 dni od daty jej przedłoŜenia u zamawiającego. W punkcie 2
niniejszego paragrafu umowy zapisano, iŜ naleŜność wynikającą ze złoŜonych faktur
zamawiający zapłaci przelewem. ToŜsamo sformułowanie zawierał projekt umowy
stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dokonano
więc w umowie precyzyjnego zapisu dotyczącego sposobu rozliczenia tzn. Ŝe będą to
rozliczenia częściowe i ile faktur moŜe wystawić wykonawca. W formularzu ofertowym w
pkt 12 wykonawca zapisał, Ŝe będzie wystawiał faktury częściowe za wykonane prace.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamawiający przesłał do Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 3 października 2007 roku - nr ogłoszenia 182843.
Informację o udzieleniu zamówienia opublikowano równieŜ na stronach internetowych
Urzędu w dniu 5 października 2007 roku oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w
siedzibie zamawiającego w terminie od 3 do 17 października 2007 roku.
W dniu 27 listopada 2007 roku wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Obsługi
Budownictwa „DARBET” wystąpiło z pismem do zamawiającego o zmianę terminu
zakończenia robót
do 30 grudnia 2007 roku. Uzasadnieniem powyŜszego były
niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu listopadzie (temperatury powietrza na
poziomie od -50C do +20C), a podczas wykonywania robót termo modernizacyjnych
wymagana temperatura otoczenia i podłoŜa podczas całego etapu prac musi wynosić
powyŜej +50C. W załączeniu podano wydruk temperatur ze stacji meteorologicznej
Łódź/Lublinek. Przesunięcie terminu wykonania zadania zaakceptował inspektor
nadzoru. PowyŜsze pismo stanowiło podstawę do spisania w dniu 30 listopada 2007 roku
aneksu do umowy nr 74/2007 z 29 września 2007 roku, którym przesunięto termin
_____________________________________________________
126
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zakończenia realizacji zadania do 31 grudnia 2007 roku. Kserokopia aneksu stanowi
załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.
Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego
Środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w śychlinie ul 1-go Maja 15”, Rada Miejska w śychlinie zaplanowała w uchwale
budŜetowej na 2007 rok – nr VI/24/07 z dnia 7 marca 2007 roku. W załączniku nr 3a do
wymienionej uchwały, określającym plan nakładów na zadania inwestycyjne na 2007
rok, na powyŜsze zadanie zabezpieczono środki w kwocie 231.000,00 zł, z czego
171.035 zł to środki własne Gminy i 59.965,00zł zł środki z planowanych do zaciągnięcia
kredytów i poŜyczek. W dniu 19 września 2007 roku uchwałą nr XIII/57/07 Rada Miejska
dokonała zmian w budŜecie Gminy zwiększając środki na przedmiotowe zadanie do
kwoty 251.090 zł z czego 29.145 zł miały stanowić środki własne i 212.000 zł środki z
kredytów i poŜyczek.
Wartość podpisanej w dniu 28 września 2005 roku umowy z wykonawcą zadania to
kwota 236.144,80 zł. Kwota wynikająca z budŜetu na dzień podpisania umowy wynosiła
251.090,00 zł. PowyŜsze wskazuje, Ŝe na realizację przedmiotowej inwestycji, jednostka
posiadała zabezpieczone w budŜecie Gminy środki finansowe.
Prawidłowość finansowania inwestycji (zgodność z umową, potwierdzanie
wykonania robót)
Umowa co opisano wyŜej nie precyzowała sposobu rozliczenia wykonawcy tzn. czy
rozliczenie częściowe i ewentualnie iloma fakturami. PrzedłoŜona dokumentacja
wykazała, Ŝe wykonawca rozliczył wykonanie zadania pięcioma fakturami, do których
załączano częściowe protokoły odbioru z wykonanych robót a mianowicie:
- faktura nr FV/21/B/07 z dnia 30 października 2007 roku (wpływ do jednostki 30
października 2007 roku), wystawiona na podstawie protokołu odbioru z dnia 30
października 2007 roku za roboty wykonane w okresie od 5-30 października 2007 roku.
Protokół podpisali inspektor nadzoru, wykonawca zadania i przedstawiciel
zamawiającego w osobie p. Krzysztofa Anyszka. Wartość wykonanych robót netto to
19.743,38 zł brutto 24.086,92 zł. Zapłaty naleŜności dokonano poleceniem przelewu 7
listopada 2007 roku,
- faktura nr FV/22/B/07 z dnia 30 października 2007 roku (wpływ do jednostki 30
październik 2007 rok), wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 30
październik 2007 rok, za roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz
docieplenie ścian zewnętrznych. Wartość robót objętych protokołem wynosiła 76.494,23
zł netto, 93.322,96 zł brutto i taką wartość przedstawiała faktura. Protokół podpisali
inspektor nadzoru Witold Krygier, przedstawiciel zamawiającego Krzysztof Anyszka i
wykonawca Dariusz Morzyński. Zapłaty naleŜności dokonał zamawiający poleceniem
przelewu w dniu 5 grudnia 2007 roku,
- faktura nr FV/24/B/07 z dnia 27 listopada 2007 roku (wpływ do jednostki 28 listopada
2007 rok), wystawiona na podstawie protokołu potwierdzenia wykonanych robót w
okresie od 1-27 listopada 2007 roku. Protokół sporządzony dnia 27 listopada 2007 roku,
podpisali wykonawca zadania, inspektor nadzoru, oraz przedstawiciel Gminy. Wartość
wykonanych robót wg protokołu to 59.999,60 zł brutto, 49.180,00 zł netto i na taką
wartość wystawiono fakturę. Zapłaty faktury dokonała Gmina poleceniem przelewu w
dniu 24 grudnia 2007 roku,
- faktura nr FV/27/B/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku (wpływ do jednostki 11 grudnia
2007 roku), wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót wykonanych w okresie od
27 listopada do 10 grudnia 2007 roku. Protokół podpisały osoby wymienione wyŜej.
Wartość wykonanych robót objętych protokołem to kwota 15.309,05 zł brutto,
_____________________________________________________
127
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
18.677,04 zł netto i taką wartość odnotowano na wystawionej fakturze. Zapłaty
naleŜności dokonano poleceniem przelewu w dniu 13 grudnia 2007 roku,
- faktura nr FV/30/B/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku (wpływ do jednostki 20 grudnia
2007 roku), wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 20 grudnia 2007
roku obejmującego roboty wykonane w okresie 10 -20 grudnia 2007 roku na wartość
40.000 zł brutto, 32.787,21 zł netto. Wykonanie robot na protokole potwierdzili
wykonawca – kierownik budowy Dariusz Morzyński, inspektor nadzoru i przedstawiciel
zamawiającego. NaleŜność wynikającą z faktury opłacono ze środków kredytu BOŚ
poleceniem przelewu 24 grudnia 2007 roku.
Wartość wykonanych robót wg faktur wynosiła łącznie 236.086,92 zł brutto, natomiast
wartość wynikająca z umowy to 236.144,99 zł czyli o 58,07 zł wyŜsza niŜ kwota
wystawionych faktur.
W dniu 20 grudnia 2007 roku 5 osobowa komisja w składzie przedstawicieli
zamawiającego Zbigniewa Gałazki, Krzysztofa Anyszka, uŜytkownika – Dyrektora
Szkoły, inspektora nadzoru i wykonawcy robót stwierdziła poprawne wykonanie zadania,
zgodnie z umową i z zakresem robót. Wykonawca przekazał dokumenty: atesty na uŜyte
materiały, pomiar skuteczności uziemienia. Jakość wykonania robót dobra. Wykonawca
udzielił zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy tj. do dnia 20 grudnia 2010
roku.
Rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych
Ogółem poniesione wydatki na realizację zadania pn” Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w śychlinie ul. 1-go Maja 15” wynosiły wg faktur i rachunków
241.086,92 zł, na które składały się kwoty z faktur wystawionych przez wykonawcę
zadania - 236.086,92 zł i wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w wysokości 5.000 zł
brutto. Z ewidencji księgowej konta 080 dla powyŜszego zadania zaewidencjonowanego
analitycznie – 080-20 wynika, Ŝe na realizację zadania „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w śychlinie ul. 1-go Maja 15” wydatkowano kwotę
241.086,92zł.
Rozliczenia wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem, dokonano w dniu 28
grudnia 2007 roku poprzez sporządzenie dokumentu OT
- na łączną wartość
241.086,92 zł. Na podstawie powyŜszego „OT” inwestycję odnotowano na stanie
środków trwałych Urzędu Gminy śychlin w grupie 79 KŚT: 1 – budynki i lokale, symbol
SP-1 o numerach inwentarzowych 1/17/171/14/30, 1/17/171/16/33, 1/18/181/17/33,
12930/273, 9866.
Nadzór inwestorski
Zgodnie z zapisami § 6 umowy z dnia 28 września 2007 roku z wykonawcą zadania
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w śychlinie”, nadzór nad
prawidłowym przebiegiem robót z ramienia zamawiającego pełnił Witold Krygier zam.
Konstantynów Łódzki ul. Piłsudskiego 16 m 14, posiadający uprawnienia budowlane
LOD/0229/OWOK/04 na podstawie umowy o dzieło nr 82/2007 z dnia 17 października
2007 roku. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, określono wynagrodzenie dla w/w w
kwocie 5.000 zł brutto. W dniu 18 grudnia 2007 roku W. Krygier wystawił rachunek na
kwotę 5.000 zł brutto. Kwotę netto w wysokości 4.240 zł Gmina wypłaciła inspektorowi
nadzoru gotówką, natomiast zaliczkę na podatek dochodowy przekazano do Urzędu
Skarbowego w dniu 31 grudnia 2007 roku. Gotówkową formę zapłaty przewidywał § 6
umowy o dzieło spisanej z inspektorem nadzoru.
Przestrzeganie przez jednostkę przyjętych procedur kontroli wewnętrznej (na
etapie wstępnym, bieŜącym, następnym).
_____________________________________________________
128
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania, przeprowadzenia postępowania o
udzielenia zamówienia i dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania
wykazała, Ŝe przestrzegano opracowanych i przyjętych w jednostce procedur kontroli
finansowej. Zgodność realizowanych procedur z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych ocenił kierownik jednostki, zatwierdzając przygotowaną do postępowania
dokumentację, a następnie zatwierdzając propozycję komisji przetargowej co do wyboru
najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z zakresem czynności merytoryczny pracownik
(Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji ) sprawował kontrolę
bieŜącą nad realizacją procesu inwestycyjnego, poprzez sprawdzenie zgodności
wykonanych robót z treścią umowy i potwierdzanie powyŜszego na częściowych i
końcowych protokołach odbioru robót. Podstawą zapłaty naleŜności za wykonane roboty
były prawidłowo opisane i zatwierdzone przez kierownika jednostki faktury.
Udokumentowaniem zakończenia i rozliczenia inwestycji było zgodnie z uregulowaniami
sporządzenie dowodów OT z podaniem
wartości, uŜytkownika oraz klasyfikacji
rodzajowej środka trwałego i przyjęcie środka trwałego na stan jednostki.
Dane dotyczące zbadanych zadań inwestycyjnych stanowią załącznik nr 78 do
niniejszego protokołu.
IX.
EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA
1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA)
Zasady ewidencji składników majątkowych określono w załączniku nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy śychlin nr 80/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Wcześniej ww. zasady określone były w
instrukcji obiegu dowodów księgowych wprowadzonej w dniu 20 czerwca 1996 roku
zarządzeniem nr 5/96 Burmistrza Gminy i Miasta śychlin. Ewidencja syntetyczna
środków trwałych prowadzona jest komputerowo: na koncie 011, pozostałych środków
trwałych, na koncie 013 oraz wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020.
Ewidencja ta prowadzona jest przez p. Genowefę Stasiak – zatrudnioną na stanowisku
Zastępcy Skarbnika. Ewidencja analityczna środków trwałych, pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto 011, 013, 020) prowadzona
jest komputerowo przez p. Alicję Dubrownik zatrudnioną na stanowisku inspektora.
Środki trwałe prowadzone są z podziałem na grupy. Alicja Dubrownik prowadzi równieŜ
komputerowo analitykę pozostałych środków trwałych (konto 013) dotyczących
jednostek podległych. W jednostkach podległych Gminy śychlin analitykę pozostałych
środków trwałych (konto 013) prowadzą kierownicy tych jednostek. Zgodnie z ww.
zarządzeniami dotyczącymi zasad ewidencji składników majątkowych w Urzędzie Gminy
śychlin, nabyte składniki majątku (konto 011, 013, 020) podlegają ewidencji ilościowo –
wartościowej. Przychody wszystkich materiałów dla potrzeb Urzędu Gminy
śychlin są bieŜąco księgowane w cięŜar kosztów (konto 400) z pominięciem
konta 310 w korespondencji z kontem 130. Ww. przychody powinny być
księgowane w cięŜar kosztów – konto 400 w korespondencji z kontem 201 –
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Zagadnienie konta 201 szczegółowo
opisano w rozdziale IV, pkt 1 niniejszego protokołu.
W czasie postępowania kontrolnego sprawdzono i stwierdzono, Ŝe w 2006 roku
dokonano ubezpieczenia majątku jn.:
budynków i budowli o wartości 581.883,00 zł (składka w kwocie 598,00 zł –
polisa nr 0107214),
_____________________________________________________
129
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
środków transportu o wartości 42.100,00 zł (składka w kwocie 2.121,00 zł i
686,00 – polisa nr 13234788),
sprzętu elektronicznego o wartości 63.864,00 zł (składka w kwocie 770,00 zł –
polisa nr 0002529).
Test dotyczący zasad ewidencji składników majątkowych stanowi załącznik nr 79 do
niniejszego protokołu kontroli.
-
2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.
2.1. Urządzenia księgowe
Ewidencja analityczna środków trwałych konta 011 prowadzona jest z podziałem na
grupy:
- grupa „0” – grunty
- grupa „1” – budynki
- grupa „2” – budowle
- grupa „3” – kotły i maszyny energetyczne
- grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania
- grupa „5” – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branŜowe
- grupa „6” – urządzenia techniczne
- grupa „7” – środki transportu
- grupa „8” – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŜenie.
Celem sprawdzenia zgodności prowadzonej ewidencji analitycznej z obowiązującą
klasyfikacją rodzajową środków trwałych w grupach, wybrano następujące pozycje
środków trwałych: budynek socjalny – wysypisko – nr ewidencyjny 1/19/199/5 o
wartości 43.713,78 zł, budynek główny Szkoły podstawowej w Grabowie – nr
ewidencyjny 1/17/171/1/33 o wartości 1.174.151,90 zł, Oczyszczalnia przydomowa – nr
ewidencyjny 10924 o wartości 9.191,58 zł, oczyszczalnia – nr ewidencyjny 2314 o
wartości 8.812.011,53 zł, droga – Al. Racławice – nr ewidencyjny 1399/63 wartości
130.485,79 zł, Oświetlenie – Buszków – Śleszyn – Grzybów – nr ewidencyjny 1399/63 o
wartości 46.851,59 zł, kompaktor – segregacja odpadów – nr ewidencyjny
6/65/659/1/13 o wartości 233.020,00 zł, komputer – nr ewidencyjny 4070 o wartości
11.457,95 zł, komputery Centrum – nr ewidencyjny 7975 o wartości 24.381,70 zł,
samochód marki „Skoda” – nr ewidencyjny 7/74/741/2/136 o wartości 66.651,20 zł i
stwierdzono, Ŝe środki trwałe w badanej próbie były zewidencjonowane w odpowiedniej
grupie.
Przykłady wprowadzonych do ewidencji księgowej gruntów i dróg gminnych:
- nieruchomości gruntowe – w ewidencji poz. 00/003/01/6/11 o wartości
389.660,00 zł,
- działka nr 673/4 – w ewidencji poz. 00/003/01/110 o wartości 20.000,00 zł,
- działka nr 878 o pow. 3506 m – w ewidencji poz. 00/003/01/4/11 o wartości
14.412,50 zł,
- działka nr 38 – w ewidencji poz. 2423 o wartości 15.300,00 zł,
- działka nr 973 o pow. 2,78 ha połoŜone w miejscowości Rosławice – w ewidencji
poz. 3633/133 o wartości 4.700,00 zł.
- droga gminna Pasieka Sokołówek – w ewidencji poz. 2/24/243/19/7 o wartości
361.156,00 zł,
- droga gminna Buszkówek – Wola Popowa – w ewidencji poz. 2/24/242/49/8 o
wartości 556.503,93 zł,
- droga – Osiedle Traugutta - Zachód – w ewidencji poz. 2/24/242/10/7 o wartości
18.085,90 zł,
_____________________________________________________
130
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
droga – Osiedle Traugutta – w ewidencji poz. 2/24/242/12/7 o wartości
47.788,10 zł.
Ewidencja analityczna ilościowo – wartościowa pozostałych środków trwałych konta 013
(urząd gminy), prowadzona jest w księgach inwentarzowych wg. pozycji z
wyszczególnieniem miejsca znajdowania się przedmiotu. Na podstawie próby w skład
której, wchodzą pozostałe środki trwałe zakupione na kwotę 10.062,68 zł (niszczarka
OPUS 505C, drabina, meble biurowe, wiertarka udarowa, zestaw do składania
bezpiecznych podpisów elektronicznych, rozdzielacz internetu zakupione) stwierdzono,
Ŝe w księdze inwentarzowej konta 013, zawarte są informacje dotyczące danego środka
(nazwa środka trwałego, data przychodu względnie rozchodu, nadany numer
inwentarzowy, wartość środka trwałego. Brak wyszczególnienia numeru dowodu na
podstawie, którego został przyjęty na stan ewidencji księgowej lub zdjęty ze
stanu środek trwały). Zakupione środki trwałe ewidencjonowane są według cen
zakupu i przekazywane bezpośrednio do uŜywania. Na rachunkach i fakturach
dokonywane są zapisy strony i pozycji w księdze inwentarzowej, pod którą środek został
zewidencjonowany. Ewidencję analityczną pozostałych środków konta 013 prowadzi p.
Ewa Muras zatrudniona na stanowisku archiwisty.
Na koniec 30 września i 31 grudnia kaŜdego roku, dokonuje się uzgodnień ewidencji
analitycznej z ewidencją syntetyczną poprzez sporządzenie zestawień wartości środków
trwałych oraz ich umorzeń (analityka) dla konta 011. Uzgodnień ewidencji analitycznej z
ewidencją syntetyczną dla konta 013 dokonuje się na koniec kaŜdego roku poprzez
zsumowanie poszczególnych składników w księgach inwentarzowych. Uzgodnioną
analitykę porównuje się z ewidencją syntetyczną (saldami) na kontach 011 i 013.
Dane zawarte w ewidencji księgowej (zestawieniach analitycznych obrotów i sald kont
syntetycznych) są zgodne z danymi ujętymi w sprawozdaniu – bilansie sporządzonym
na dzień 31 grudnia 2006. W bilansie składniki majątku trwałego (konta 011) ujmowane
są według wartości netto, tj. wartość brutto (według ewidencji) minus umorzenie.
-
Test dotyczący urządzeń księgowych w zakresie środków trwałych zawiera załącznik nr
80 do protokołu kontroli. Test dotyczący ewidencji pozostałych środków trwałych w
uŜywaniu zawiera załącznik nr 81 do protokołu kontroli.
2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) 2006 rok
Strukturę majątku trwałego Urzędu Gminy (ustaloną na podstawie sprawozdań
finansowych, takich jak bilans z 2006, ewidencji księgowej za 2005 i 2006 rok,
sprawozdań SG-01, wg wartości brutto obrazuje poniŜsza tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2005r.
Stan na 31.12.2006r.
1
2
3
4
1.
Grunty – grupa „0”
2.
Budynki i lokale – grupa „1”
3.
Budowle – grupa „2”
4.
Kotły maszyny i urządzenia – grupy „3-6”
5.
Środki transportu – grupa „7”
Razem
6.
Narzędzia i przyrządy– grupa „8”
11.575.603,13
12.339.596,71
7.938.605,75
7.985.567,06
10.092.709,26
10.947.070,07
9.769.644,56
9.814.348,27
237.628,96
237.628,96
39.796.191,66
41.324.211,07
169.972,41
176.700,11
_____________________________________________________
131
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Razem:
39.966.164,07
41.500.911,18
Zwiększenia i zmniejszenia składników majątkowych (konto 011 – środki trwałe) w 2006
rok obrazuje poniŜsza tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na
01.01.2006r.
1
2
3
Zwiększenia
środków
trwałych
4
Zmniejszenia
środków
trwałych
5
Stan na 31.12.2006r.
6
1.
Grunty – grupa „0”
11.757.603,13
592.803,58
10.810
12.339.596,71
2.
Budynki – grupa „1”
7.938.605,75
46.961,31
-
7.985.567,06
3.
Budowle – grupa „2”
10.092.709,26
854.360,81
-
10.947.070,07
9.769.644,56
130.891,38
86.187,67
9.814.348,27
237.628,96
-
-
237.628,96
39.796.191,66
1.625.017,08
96.997,67
41.324.211,07
169.972,41
11.498,86
4.771,16
176.700,11
39.966.164,07
1.636.515,94
101.768,83
4.
5.
Maszyny i urządzenia
– grupy „3-6”
Środki transportu –
grupa „7”
Razem
6.
Narzędzia i przyrządy
– grupa „8”
Razem:
41.500.911,18
W 2006 roku nastąpił wzrost majątku Urzędu Gminy śychlin w stosunku do 2005 roku
poprzez przejęcie środków trwałych z inwestycji, zakup działek, zakup sprzętu
komputerowego, zakup wyposaŜenia.
Zmniejszenia stanu środków trwałych związane były: ze sprzedaŜą działek, z
przekazaniem komputerów, przekazaniem urządzenia formującego do produkcji
„Polbruku” typ UF – 051M do spółki Mig – Ma, likwidacją komputera z wyposaŜeniem.
Zwiększenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 1.636.515,94 zł,
natomiast zmniejszenia wynoszą 101.768,83 zł.
Zwiększenia stanu środków trwałych przejętych z inwestycji udokumentowane były
wystawieniem
dowodu
OT.
Zwiększenia
zakupionych
środków
trwałych
udokumentowano fakturami, bądź rachunkami.
Zmniejszenia środków trwałych następowały poprzez: likwidację środka, przekazanie
środków trwałych i sprzedaŜ nieruchomości (udokumentowanie protokoły likwidacji
środka trwałego, wystawienie dokumentu PT i akty notarialne).
Szczegółowe
dane
dotyczące
zwiększeń
i
zmniejszeń
środków
trwałych
(wyszczególnionych w ww. tabelach) w ewidencji księgowej w 2006 roku, zawiera
załącznik nr 82 do protokołu kontroli.
Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan konta 013 – Pozostałe środki trwałe w uŜywaniu
kształtował się w kwocie 925.238,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił
1.059.340,63 zł.
Zwiększenia pozostałych środków trwałych w okresie objętym kontrolą w kwocie
11.498,86 zł następowały z tytułu zakupu sprzętu oraz artykułów niezbędnych do
funkcjonowania Urzędu Gminy w śychlinie oraz jednostek podległych. Zakupy były
udokumentowane fakturami. Do kontroli wybrano pozostałe środki trwałe (niszczarka
OPUS 505C, drabina, meble biurowe, wiertarka udarowa, zestaw do składania
_____________________________________________________
132
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
bezpiecznych podpisów elektronicznych, rozdzielacz internetu zakupione na łączną
kwotę 10.062,68 zł i stwierdzono, Ŝe były one udokumentowane fakturami, oprócz
zakupu dokonanego na sumę 4.000,00 zł. Faktury zostały sprawdzone pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do realizacji
przez Burmistrza i Skarbnika Gminy śychlin. Zmniejszenia pozostałych środków
trwałych w uŜywaniu w 2006 roku stanowią wartość 4.771,16 zł. Meble biurowe
nabyte za kwotę 4.000,00 zł, znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w
śychlinie. Zostały one zarejestrowane pod pozycją 38 na stronie 45 w księdze
inwentarzowej. Posiadają numer inwentarzowy 6/67. Kontrolujący stwierdzili
brak dowodu na podstawie, którego przyjęto na stan pozostałe środki trwałe w
uŜywaniu o wartości 4.000,00 zł.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Skarbnik Gminy Emilia Rajewska. Wyjaśnienie
stanowi załącznik nr 83 do protokołu kontroli. Z wyjaśnienia wynika, Ŝe środki na
zakup wyposaŜenia dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw
Obywatelskich miały być zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budŜetu
państwa na realizację zadań zleconych w gminie (utworzenie gminnego zespołu
reagowania). W efekcie ostateczna kwota dotacji przewidziana została na inne
cele. Nie obejmowała ona zakupu wyposaŜenia (zakup mebli nie traktowany
jako wydatek inwestycyjny). Po przedstawieniu przez USC faktury za
wykonanie mebli biurowych na kwotę 4.000,00 zł, Burmistrz i Skarbnik Gminy
nie wyrazili zgody na zapłatę ww. faktury z powodu braku zabezpieczenia na
ten cel środków w budŜecie gminy na 2006 rok. Zwrócono fakturę nr
1/II/NG/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku na kwotę 4.000,00 zł Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w śychlinie, po czym w dniu 10 października 2006 roku
otrzymano korektę faktury VAT nr K0001/2006 z dnia 30 września 2006 roku
na kwotę (-) 4.000,00 zł. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe powyŜej wymieniony stan
faktyczny wskazuje na brak funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej na
etapie kontroli wstępnej.
Zmniejszenia następowały w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych z uwagi na
zły stan techniczny na skutek długoletniego uŜytkowania. Likwidacja środków trwałych
następowała na skutek zatwierdzenia przez komisję likwidacyjną wniosków dotyczących
zlikwidowania i zdjęcia ze stanu pozostałych środków trwałych w uŜywaniu.
Szczegółowe dane dotyczące zwiększeń i zmniejszeń pozostałych środków trwałych w
ewidencji księgowej w 2006 roku, zawiera załącznik nr 84 do protokołu kontroli.
Test dotyczący udokumentowania obrotów na kontach 011 i 013 zawiera załącznik nr
85 do protokołu kontroli.
2.3. Prawidłowość stosowanych odpisów umorzeniowych - 2006 rok
Umorzenie środków trwałych (konto 011) w roku 2006 naliczane było metodą liniową
według stawek rocznych i księgowane na dzień 31 grudnia 2006 roku na koncie 071 –
„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Umorzenie
ogółem na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 11.696.202,79 zł. Roczne odpisy
umorzeniowe dokonywane były komputerowo metodą liniową tj. raz w roku dla
poszczególnych składników majątku trwałego.
W okresie kontrolowanym jednostka sporządziła zestawienie umorzenia środków
trwałych według grup rodzajowych na dzień 31 grudnia 2006 i 2007 roku.
Kontrolą prawidłowości odpisów umorzeniowych objęto losowo wybrane nw. pozycje
majątku trwałego: (budynek socjalny – wysypisko – nr ewidencyjny 1/19/199/5 o
wartości 43.713,78 zł, budynek główny Szkoły podstawowej w Grabowie – nr
ewidencyjny 1/17/171/1/33 o wartości 1.174.151,90 zł, Oczyszczalnia przydomowa – nr
ewidencyjny 10924 o wartości 9.191,58 zł, oczyszczalnia OT – nr ewidencyjny 2314 o
_____________________________________________________
133
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wartości 8.812.011,53 zł, droga – Al. Racławice – nr ewidencyjny 1399/63 wartości
130.485,79 zł, Oświetlenie – Buszków – Śleszyn – Grzybów – nr ewidencyjny 1399/63 o
wartości 46.851,59 zł, kompaktor – segregacja odpadów – nr ewidencyjny
6/65/659/1/13 o wartości 233.020,00 zł, komputer – nr ewidencyjny 4070 o wartości
11.457,95 zł, komputery Centrum – nr ewidencyjny 7975 o wartości 24.381,70 zł,
samochód marki „Skoda” – nr ewidencyjny 7/74/741/2/136 o wartości 66.651,20 zł)
umarzanego w okresie objętym kontrolą i stwierdzono, Ŝe były stosowane prawidłowe
stawki umorzeniowe oraz dokonano prawidłowego obliczenia umorzeń, oprócz pozycji
o numerze ewidencyjnym 7/74/741/2/136 dotyczącej samochodu osobowego
marki „Skoda”, gdzie zastosowano nieprawidłową stawkę umorzeniową tj.
14%. Zgodnie z przepisami art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku
samochodu osobowego, powinna być zastosowana 20% stawka umorzeniowa.
Wartość roczna umorzenia ww. pojazdu powinna wynosić 13.330,24 zł, a
wartość umorzenia ogółem 35.102,97 zł.
Kserokopia wydruku komputerowego tabeli amortyzacji dotyczącej samochodu
osobowego „Skoda” z wyszczególnioną wartością roczną umorzenia i wartością
umorzenia na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 86 do protokołu
kontroli.
W dniu 28 stycznia 2008 roku dokonano korekty stawki umorzeniowej dotyczącej
samochodu osobowego marki SKODA.
Umorzenie za 2006 rok pozostałych środków trwałych w badanej próbie naliczono wg
rocznych stawek amortyzacji określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., nr 54, poz.
654 z późn. zm.), zmienionych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U, nr 141,
poz.1179).
Konto 013
Wszystkie pozostałe środki trwałe zakupione przez Urząd Gminy w śychlinie,
bezpośrednio po zakupie, przekazywane były do uŜywania i umarzane w 100%.
Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych w kwocie 925.238,52 zł na koniec
roku 2006 wynika z salda konta 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i jest
zgodna z saldem konta 013.
Test dotyczący odpisów umorzeniowych środków trwałych i pozostałych środków
trwałych w uŜywaniu zawiera załącznik nr 85 do protokołu kontroli.
3. EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – KONTO 020.
PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ODPISÓW UMORZENIOWYCH
Zgodnie z obowiązującym planem kont do konta syntetycznego 020 prowadzona jest
komputerowo ewidencja analityczna, przez Alicję Dubrownik – inspektora. Na koncie
020 – księgowane są programy komputerowe. We wszystkich przypadkach,
bezpośrednio po zakupie przekazano programy komputerowe do uŜywania i umorzono w
100 %.
Stan konta 020 na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił: 100.401,36 zł. Na dzień 31
grudnia 2007 roku wynosił 117.692,95 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych prowadzone było na koncie
800 – Fundusz jednostki. Zgodnie z obowiązującym planem kont
wprowadzonym w Ŝycie zarządzeniem nr 84/06 Burmistrza Gminy śychlin w
dniu 31 października 2006 roku umorzenia wartości niematerialnych i
_____________________________________________________
134
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
prawnych powinny być księgowane na koncie 072 umorzenie pozostałych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W 2006 roku wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosiła
117.692,95 zł, a w 2007 roku 100.401,36 zł i wynikała z konta 800. W czasie kontroli
dokonano korekty księgowania umorzenia wartości niematerialnych i prawnych,
dotyczącej przeniesienia wartości umorzenia (wartości niematerialnych i prawnych na
konto 072.
Testy dotyczące ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz prawidłowości
stosowanych umorzeń zawiera załącznik nr 81 do protokołu kontroli.
4. EWIDENCJA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (MATERIAŁY,
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY)
Ewidencja pozostałych składników majątkowych dotyczy ewidencji finansowego majątku
trwałego na koncie 030.
Finansowy majątek trwały ewidencjonowany jest na koncie 030. Konto 030 na dzień 31
grudnia 2005 roku wykazywało saldo Wn w kwocie 200.100,00 zł, a na dzień 31 grudnia
2006 roku saldo w kwocie 260.797,00 zł. Konto 030 wykazuje na dzień 31 grudnia 2005
i 2006 roku udziały Gminy śychlin w „Mig – Ma” spółce z o. o. z siedzibą w śychlinie.
PowyŜej wymienione udziały opisano w Ustaleniach Ogólnych w punkcie 7. - Kredyty,
PoŜyczki, Obligacje, Poręczenia, Akcje i Udziały.
W urzędzie Gminy śychlin nie prowadzi się konta 310 – Materiały. Konto 310
funkcjonuje tylko dla szkół i przedszkoli, gdzie prowadzone są stołówki i zakupuje się
opał. W urzędzie gminy zakupywane materiały księgowane są bezpośrednio w koszty
(konto 400).
5. INWENTARYZACJA
5.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowadzania
inwentaryzacji
Zasady i sposób przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy
w śychlinie ujęto w zarządzeniu nr 80/07 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 27 września
2007 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. W ww. zarządzeniu
określono następujące terminy przeprowadzania spisu z natury:
na ostatni dzień roku obrachunkowego – środki pienięŜne przechowywane w
kasie, czeki, materiały w magazynie, druki ścisłego zarachowania,
raz na dwa lata w przypadku, gdy teren jednostki uznaje się za teren strzeŜony
(monitoring, alarm itp.) – środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory
biblioteczne.
Określono równieŜ terminy:
- uzgodnienia z kontrahentami sald: naleŜności – w terminie określonym w
ustawie, środków pienięŜnych na rachunku bankowym – w ostatnim kwartale
roku obrotowego,
- weryfikacji sald ksiąg rachunkowych – na ostatni dzień roku obrachunkowego.
5.2. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
W dniu 5 listopada 2007 roku zarządzeniem nr 93/07 Burmistrz Gminy śychlin zarządził
przeprowadzenie
inwentaryzacji
w
Urzędzie
Gminy
śychlin
i
jednostkach
_____________________________________________________
135
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
organizacyjnych gminy. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji mienia został określony
od 12 listopada 2007 roku do 14 grudnia 2007 roku wg. stanu na dzień 9 listopada 2007
roku. Termin rozliczenia inwentaryzacji ustalono na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Zgodnie z ww. zarządzeniem została powołana Komisja inwentaryzacyjna składająca się
z dwóch osób tj. przewodniczącego i jego zastępcy. Powołane równieŜ zostały zespoły
spisowe. W skład zespołu spisowego powołanego do przeprowadzenia inwentaryzacji w
urzędzie Gminy śychlin wchodzą: przewodniczący komisji, jego zastępca i 3 członków.
W czasie postępowania kontrolnego sprawdzono sposób przeprowadzenia i rozliczenia
inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 9 listopada 2007 rok i stwierdzono, co
następuje:
osoba materialnie odpowiedzialna za spisywany majątek złoŜyła przed
rozpoczęciem spisu oświadczenie informujące o tym, Ŝe wszystkie dowody
przychodów i rozchodów zostały ujęte w ewidencji księgowej,
zespoły spisowe dokonały spisu z natury w ustalonym składzie osobowym i w
wyznaczonych terminach,
osoba materialnie odpowiedzialna za spisywany majątek, po zakończeniu spisu z
natury złoŜyła oświadczenie informujące, Ŝe osobiście uczestniczyła w
inwentaryzacji powierzonych jej składników majątkowych i nie wnosi Ŝadnych
uwag pracy zespołu spisowego, oraz Ŝe wszystkie składniki za które ponoszą
odpowiedzialność objęte zostały spisem z natury,
spisem objęto mienie komunalne, w tym grunty, środki trwałe i pozostałe środki
trwałe w uŜywaniu, będące na stanie urzędu gminy,
na arkuszach spisowych znajdują się podpisy członków zespołów spisowych, osoby
materialnie odpowiedzialnej, osoby dokonującej wyceny składników majątkowych,
sporządzono równieŜ protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w kasie Urzędu
Gminy śychlin w dniu 31 grudnia 2006 roku,
w dniu 14 grudnia 2007 roku dokonano spisu druków ścisłego zarachowania wg
stanu na dzień 14 grudnia 2007 roku,
dokonano uzgodnień środków pienięŜnych na rachunku bankowym,
sporządzono zestawienia zbiorcze spisów z natury na dzień 9 listopada 2007 roku.
Nie stwierdzono niedoborów i nadwyŜek,
W dniu 18 grudnia zespół spisowy sporządził sprawozdanie z przeprowadzonego
spisu z natury składników majątkowych Urzędu Gminy śychlin. Dokumentację z
przeprowadzonej inwentaryzacji, przekazano do Referatu Finansowego celem
uzgodnienia z ewidencją księgową,
W dniu 8 stycznia Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła sprawozdanie z
przeprowadzonej inwentaryzacji poszczególnych składników majątkowych na
dzień 9 listopada 2006 roku, a następnie przekazała Burmistrzowi Gminy śychlin
do zatwierdzenia,
Burmistrz Gminy śychlin zatwierdził ww. rozliczenie inwentaryzacji,
inwentaryzacja została rozliczona do dnia 31 grudnia 2007 roku zgodnie z
terminem zawartym w zarządzeniu nr 96/07 Burmistrza Gminy śychlin z dnia 5
listopada 2007 roku,
dokonano uzgodnień środków pienięŜnych na rachunku bankowym.
_____________________________________________________
136
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
X.
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TREYTORIALNEGO
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - 2006 ROK
Uchwałą nr XIII/61/07 z dnia 19 września 2007 roku Rada Miejska w śychlinie wyraziła
zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu w formie dotacji
celowej wysokości 6.500 zł na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr
2117 E Dobrzelin- Śleszyn w ulicy Szkolnej. Całkowity koszt remontu chodnika to kwota
13.000 zł czyli zaplanowana dotacja stanowiła 50% ogólnych kosztów. Środki określono
w podziałce klasyfikacyjnej dział 600 rozdział 60014 § 2710.
W dniu 20 września 2007 roku pomiędzy Gminą śychlin a Powiatem Kutnowskim przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy spisano umowę na pokrycie 50% kosztów remontu
chodnika w drodze powiatowej nr 2117E czyli 6.500 zł. Zgodnie z zapisami umowy
środki przekazywane będą na podstawie kopii faktur wystawianych przez wykonawcę
zadania do osiągnięcia wskazanej w umowie kwoty. Powiat Kutnowski zobowiązał się do
przekazania Gminie kserokopii umów na wykonanie zadania objętego umową. W
umowie nie określono zasad, sposobu i terminu ostatecznego rozliczenia
wykorzystanych środków pomocy finansowej.
Terminowość otrzymywania środków na realizację wykonywanych zadań
Otrzymujący pomoc finansową Powiat Kutnowski przekazał Gminie kopię umowy nr
10/DR/2007 z 24 sierpnia 2007 roku z wykonawcą remontu chodnika, wraz z
przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym. Wg cytowanej umowy wartość robót
wynosiła brutto 12.263,06 zł.
W dniu 8 października 2007 roku do Urzędu Gminy w śychlinie wpłynęła kopia faktury
nr 18/2007 wystawionej przez - Zakład Instalacyjno-Budowlany „STANBUD” w Kutnie na
kwotę 12.263,06 zł brutto za wykonanie remontu chodnika w Dobrzelinie. Fakturę
opisali pracownicy Powiatu Kutnowskiego, stwierdzili prawidłowość merytoryczną
wykonania zadania i dokonali jej potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Do faktury
załączono protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 24 sierpnia 2007 roku, z którego
wynikała zgodność z umową wykonanych robót. PowyŜsze dokumenty stanowiły
podstawę do uruchomienia środków określonych umową z dnia 20 września 2007 roku.
W dniu 17 października 2007 roku poleceniem przelewu Gmina przekazała na konto
Starostwa Powiatowego w Kutnie środki w wysokości 6.131,53 zł, które stanowiły 50%
kosztów remontu chodnika wynikających z faktury nr 18/2007 i umowy spisanej z
wykonawcą zadania.
_____________________________________________________
137
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
XI.
1.
ROZLICZENIA BUDŻETU Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI
DOTACJE PRZEKAZYWANE NA RZECZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – WYSOKOŚĆ I RODZAJ - 2006 ROK
Zgodnie z rejestrem jednostek organizacyjnych prowadzonym w Urzędzie Gminy w
śychlinie w 2006 roku na terenie Gminy funkcjonował jeden zakład budŜetowy - Zakład
Gospodarki Komunalnej w śychlinie skupiający w swych strukturach zakład gospodarki
mieszkaniowej i zakład gospodarki komunikacji.
Wymieniony zakład budŜetowy otrzymał w 2006 roku dotacje przedmiotową w
wysokości 220.000 zł w tym, 60.000 zł dla zakładu gospodarki mieszkaniowej i 160.000
zł dla zakładu gospodarki komunikacji oraz dotację inwestycyjną w wysokości
128.093,31 zł.
W dniu 14 lutego 2006 roku Rada Miejska w śychlinie uchwałą nr XLIV/242/06 ustaliła
stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, która
wynosiła:
- 4,19 zł/m2 powierzchni administrowanej,
- 1,94 zł/1km obsługiwanej linii.
Na podstawie powyŜej określonych stawek dopłat stawek, dotacja przedmiotowa
przyznana zakładowi przez Radę Miejską na 2006 rok uchwałą nr XLVI/253/06 z dnia 23
marca 2006 roku wynosiła 220.000 zł, bowiem łączna powierzchnia lokali mieszkalnych
administrowanych przez zakład to 14.401,02m2 i łączna długość obsługiwanych linii to
82.538 km. PowyŜszą uchwałą Rada przyznała zakładowi takŜe dotacje inwestycyjną w
wysokości 474.500 zł z przeznaczeniem na adaptację lokalu po byłej hydroforni na dwa
mieszkania oraz na wykonanie remontu kapitalnego autobusu Autosan H-9 20. Uchwałą
nr LI/283/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku, Rada zmniejszyła kwotę dotacji
inwestycyjnej dla zakładu do 185.000 zł i uchwałą nr LIII/290/06 z dnia 26 października
2006 roku zmniejszono dotacje inwestycyjną do kwoty 130.000,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji przedmiotowej dla wymienionego zakładu budŜetowego nie
przekroczyła 50% kosztów ich działalności.
WyŜej wymieniona uchwała w sprawie stawek dotacji oraz Ŝadne inne zarządzenia
Burmistrza nie określały sposobu i szczegółowości rozliczenia wykorzystania
dotacji przez wymieniony zakład budŜetowy. Zgodnie z § 52 ust.2 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej
jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjno-prawną (Dz. U. nr 116,
poz. 783) kierownik samorządowego zakładu budŜetowego przekazuje zarządowi
jednostki
samorządu
terytorialnego
rozliczenie
wykorzystania
dotacji
w
szczegółowości określonej przez ten zarząd. Kontrolujące zwróciły się z zapytaniem
do Burmistrza Gminy w powyŜszej sprawie, które to wyjaśnienie stanowi załącznik nr
87 do niniejszego protokołu kontroli. Treść wyjaśnienia potwierdza zaniechanie
określenia sposobu i szczegółowości rozliczenia wykorzystania dotacji przez zakład
budŜetowy, z jednoczesnym zobowiązaniem się kierownika kontrolowanej jednostki do
jej opracowania.
Przyznaną dotację przedmiotową jednostka przekazywała do zakładu w transzach
miesięcznych. Transzę dotacji za styczeń przekazano łącznie z kwotą za luty. Łącznie
przekazana kwota dotacji wg przedłoŜonych kontrolującym poleceń przelewów wynosiła
220.000 zł.
_____________________________________________________
138
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Dotacje inwestycyjną przekazano w dwóch transzach a mianowicie w dniu 13 czerwca
2006 roku kwotę 40.000 zł i w dniu 24 sierpnia 2006 roku kwotę 90.000 zł. Środki na
dotację inwestycyjną uruchamiano po złoŜeniu przez zakład faktur dokumentujących
dany wydatek, faktury pod względem prawidłowości merytorycznej sprawdzał ze strony
dotującego kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Krzysztof Anyszka.
W dniu 31 stycznia 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej przedłoŜył rozliczenia
dotacji przedmiotowej i inwestycyjnej. W rozliczeniu z dotacji przedmiotowej
zakład wykazał ogólną kwotę, którą wydatkował na remonty administrowanych
powierzchni oraz ogólną kwotę dochodów i kosztów w realizowanych
przewozach pasaŜerskich, a nie odniósł sie do konkretnie przekazanych przez
gminę kwot w powiązaniu jej ze stawkami jednostkowymi. Ponadto w
przedłoŜonym rozliczeniu zakład operował kwotami netto co utrudniało
sprawdzenie prawidłowości wydatkowanej kwoty dotacji. PrzedłoŜenie tak
nieścisłego i nieprecyzyjnego rozliczenia był konsekwencją braku określenia
szczegółowych zasad rozliczeń dotacji przez kierownika jednostki. Kserokopia
rozliczenia stanowi załącznik nr 88 do niniejszego protokołu kontroli.
Z rozliczenia dotacji inwestycyjnej wynika, Ŝe wartość wykonanych robót adaptacyjnych
lokalu po hydroforni wynosiła 46.423,97 zł z tego 40.000 zł środki dotacji i wartość
remontu autobusu wynosiła 82.960,00 zł plus koszty niezbędnego wyposaŜenia pojazdu
w kwocie 5.133,31 zł. Ogółem więc wydatkowano 88.093,31 zł. Niewykorzystaną kwotę
dotacji w wysokości 1.906,69 zł Zakład Gospodarki Komunalnej przekazał do Urzędu
Gminy dopiero 26 lutego 2007 roku, co było równieŜ wynikiem braku
opracowania szczegółowych zasad z rozliczenia dotacji przez zakład
budŜetowy. Kserokopia polecenie przelewu stanowi załącznik nr 89 do protokołu
kontroli.
2. WPŁATY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DO
BUDŻETU GMINY - 2006 ROK
W 2006 roku zakład budŜetowy Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z przedłoŜonym
do kontroli planem finansowym nie planował nadwyŜki środków obrotowych
podlegających wpłacie do budŜetu Gminy.
Na koniec roku obrotowego tj. na 31 grudnia 2006 roku zakład wykazał saldo ujemne w
środkach (- 15.852,21 zł) co wynika z przedłoŜonego na 31.12.2006 rok sprawozdania
Rb-30.
3. DOTACJE NA RZECZ PUBLICZNYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ – 2006 ROK
Kontrolowana jednostka nie przekazywała dotacji na rzecz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej. Oświadczenie na powyŜszą okoliczność złoŜyła Skarbnik
Gminy Emilia Rajewska, które stanowi załącznik nr 90 do niniejszego protokołu
kontroli.
XII.
USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.
Protokół zawiera 153 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia
kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli na stronie 62 pod pozycją 4/2007.
_____________________________________________________
139
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy,
Zbigniew Gałązka – Zastępca Burmistrza,
Emilia Rajewska – Skarbnik Gminy,
Genowefa Stasiak – Zastępca Skarbnika,
Marianna Sobierańska – Zastępca kierownika referatu prawno-organizacyjnego,
Krzysztof Anyszka – kierownik referatu budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji,
Halina Wiśniewska – kierownik referatu kultury, oświaty i sportu,
Józef Czekalski – kierownik referatu rolnictwa gospodarki gruntami i ochrony środowiska,
Beata Kosmowska – inspektor kontroli wewnętrznej,
Sławomira Wasińska – inspektor referatu finansowego,,
Alicja Dubrownik – inspektor referatu finansowego,
Jolanta Witkowska – inspektor referatu finansowego,
Zbigniew Jędrachowicz – inspektor referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony
środowiska,
Małgorzata Szymańska – inspektor referatu kultury, oświaty i sportu,
Jacek Dobosz – inspektor referatu organizacyjnego,
Ewa Muras – archiwista,
Zofia Petera - kasjer
Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Protokół kontroli kasy Urzędu Gminy w Żychlinie przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2008 r.
Informacja o szkoleniach pracowników referatu finansowego.
Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych.
Testy z zakresu przestrzegania procedur kontroli finansowej.
Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie zapisów na koncie 201.
Faktura nr F 2005031160/LO , sprawozdania Rb-27S i Rb-28S oraz wyjaśnienie Skarbnika.
Testy kontrolne do ewidencji 201.
Informacja w sprawie ewidencji na kontach 231, 234 i 240.
Kserokopie wpłat podatku przez inkasentów.
Dane dotyczące podatku od nieruchomości osoby prawne.
Wykaz podatników – osoby prawne.
Deklaracja podatnika nr 10008, uchwała Rady w sprawie stawek podatkowych.
Deklaracja podatnika nr 10042.
Decyzja nr Fn 3310/12/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
Dane dotyczące podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.
Decyzje w sprawie ulg w zapłacie podatku – osoby prawne.
Decyzja w sprawie ulg w zapłacie podatku – osoby fizyczne.
Testy kontrolne dotyczące prawidłowości w zakresie podatków.
Wysokość przypisów i terminowość wpłat podatku rolnego.
Kserokopie decyzji w sprawie ulg z tytułu nabycia gruntów.
Kserokopie stron rejestru do ulg inwestycyjnych.
Kserokopia wniosku do decyzji nr Fn.3111/41/2006.
Wyjaśnienie w sprawie numeracji decyzji.
Kserokopia decyzji.
Kserokopia stron rejestru ulg inwestycyjnych.
Wykaz zgodności stawek.
_____________________________________________________
140
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Dane dotyczące podatku od środków transportowych osoby fizyczne.
Zgodność stawek osoby prawne.
Kserokopia deklaracji.
Dane dotyczące podatku transportowego – osoby prawne.
Testy dotyczące podatku od środków transportowych.
Wyjaśnienie w sprawie kontroli na targowisku miejskim.
Wyjaśnienie w sprawie opłaty skarbowej.
Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie działań windykacyjnych w podatkach.
Windykacja zaległości podatku rolnego – osoby fizyczne.
Windykacja zaległości podatkowych w podatku rolnym – osoby prawne.
Windykacja zaległości w podatku od środków transportowych.
Testy dotyczące windykacji w podatku od środków transportowych.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Kserokopie dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości nr 194/1 i 194/2.
Kserokopie stron operatów szacunkowych.
Kserokopie protokołów.
Kserokopie dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości nr 581/2 i 1512/11.
Wyjaśnienie kierownika RRGGiOŚ.
Wyjaśnienie kierownika referatu RGGiOŚ.
Kserokopie dokumentów dotyczących zbycia nieruchomości nr 1232/8-14.
Kserokopie ogłoszeń i operatów szacunkowych.
Kserokopie stron operatu szacunkowego.
Wyjaśnienie w sprawie przedawnienia należności.
Kserokopia zawiadomienia.
Wyjaśnienie w sprawie zaległości w wieczystym użytkowaniu.
Szczegółowy wykaz nieruchomości oddanych w dzierżawę.
Kserokopia ogłoszenia.
Kserokopia raportu kasowego.
Kserokopie protokołów z przetargu na dzierżawę nieruchomości.
Wykaz umów najmu n lokale użytkowe.
Szczegółowy wykaz najemców gruntów.
Informacja o realizacji zadań przez MOPS za I półrocze 2007 roku.
Roczny program współpracy z podmiotami pozarządowymi oraz wyjaśnienie Burmistrza Gminy.
Zarządzenie powołujące komisje konkursową oraz wyjaśnienie Burmistrza.
Tabela udzielonych w 2007 roku dotacji podmiotom pozarządowym.
Zbiorcze zestawienie wybranych przez komisję ofert.
Kserokopia uchwał Rady Miejskiej oraz wyjaśnienie Burmistrza Gminy w sprawie przyznanych
kwot dotacji.
Ogłoszenie o konkursie opublikowane w prasie i BIP oraz wyjaśnienie w powyższej sprawie.
Wyjaśnienie Burmistrza oraz kopia ofert nr 8.1 i 8.2, karty indywidualnych ocen członków komisji i
streszczenie oceny ofert.
Wyjaśnienie Małgorzaty Szymańskiej w sprawie rozliczenia dotacji przez SAB.
Testy kontrolne dotyczące prawidłowości udzielania dotacji.
Wyjaśnienie kierownika referatu Kultury, Oświaty i Sportu.
Źródła finansowania inwestycji.
_____________________________________________________
141
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Wykaz zrealizowanych inwestycji.
Umowa nr 58/2007 z 3 lipca 2007 roku.
Wyjaśnienie Z-cy Burmistrza i kierownika referatu inwestycji .
Wyjaśnienie K Anyszka w sprawie wartości zamówienia oraz kserokopia dokumentacji dotyczącej
wartości szacunkowej oraz uchwała Rady Miejskiej nr VI/24/07.
Kserokopia protokołu ZP-2.
Ogłoszenie o wyborze oferty.
Umowa nr 74/2007.
Aneks do umowy nr 74/2007.
Dane dotyczące badanych zadań inwestycyjnych.
Test zasad ewidencji składników majątkowych.
Test dotyczący konta 011.
Test dotyczący konta 013.
Dane dotyczące zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych.
Wyjaśnienie Skarbnika Gminy.
Zmiany n akoncie 013.
Obroty na koncie 011 i 013.
Wydruk komputerowy tabeli amortyzacji środka trwałego – samochód osobowy.
Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie zasad rozliczenia dotacji przez zakład budżetowy.
Kserokopia rozliczeń ZGK z dotacji za 2006 rok.
Kserokopia polecenia przelewu- zwrotu- niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy.
Oświadczenie Skarbnika Gminy.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano
w dniu 13 lutego 2008 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami
pozostawiono w Urzędzie Gminy w śychlinie.
Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy
podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.
Kontrolujący:
Jednostka kontrolowana:
......................................
(Urszula PodraŜka-Krawczak)
......................................
(Teresa Michalska)
_____________________________________________________
142
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ŻYCHLIN
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:
...................................................................................................
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
_____________________________________________________
143

Podobne dokumenty