odpowiedzi na zapytania

Transkrypt

odpowiedzi na zapytania
Kamienna Góra, dn. 21 maja 2012 r.
Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy: przetargu na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych nad
polskim morzem
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień
na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 1
W związku z ukazaniem się ogłoszenia na organizację turnusu rehabilitacyjnego, uprzejmie proszę
o informację dotyczącą odległości zejścia do morza. Zgodnie z naszą ofertą oraz odległością zejścia do
plaży (po schodkach) ok 300m natomiast dla wózkowiczów zejście jest z boku oddalone ok. 400m od
Ośrodka. Ponieważ chciałabym złożyć ofertę na ogłoszony przetarg turnusu rehabilitacyjnego, proszę
o pilną odpowiedź.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający, mając na uwadze treść pytania, dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.
Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla
stron.
Z poważaniem:
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
/-/ Celina Róg
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: Aktywność-Rodzina-Integracja.

Podobne dokumenty