Raport bieżący nr 14/2015

Transkrypt

Raport bieżący nr 14/2015
Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny
(Raport bieżący nr 14/2015)
02.04.2015 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2015 roku otrzymał powiadomienie
od CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Manem, The Squaire 13, Am Flughafen
(podmiot zależny od Emitenta) o otrzymaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. podpisanego egzemplarza
umowy najmu z Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu, Heegbarg 30,
22391 Hamburg, podmiot zależny od ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG z siedzibą
w Hamburgu, Heegbarg 30, 22391 Hamburg.
Przedmiotem umowy jest najem powierzchni handlowej znajdującej się w Forum Mittelrhein Koblenz
w Koblenz. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Wartość umowy wyniesie 11.454.000,00 PLN.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy CCC S.A. wraz z podmiotami od siebie zależnymi zawarła umowy
najmu z grupą ECE o łącznej szacunkowej wartości 71.454.000,00 PLN. Umową o największej
wartości jest umowa zawarta w dniu 27.03.2015 r. o której Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 12/2015 z dnia 27.03.2015 r.
Pozostałe warunki wyżej opisanej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw
państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes
2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł