VI Niedziela Zwykła – 12 lutego, 2006

Transkrypt

VI Niedziela Zwykła – 12 lutego, 2006
VI Niedziela Zwykła – 12 lutego, 2006
Jezusa, Chrystus - nie tylko przez uzdrowienie trędowatego z dzisiejszej Ewangelii, ale nade
wszystko przez zbawcze orędzie i przez to, że umarł za wszystkich - pokazał najważniejszą
prawdę o człowieku. Jeśli odkupił każdego, to znaczy, że każdy posiada niezbywalną godność.
Świadomość Bożego dziecięctwa skłania nas nade wszystko do szacunku wobec innych.
Kochając drugiego człowieka, dajemy wyraz także miłości do samego Boga.
zawężona, bo w słowie „nam” zawierają się
INTENCJE MSZALNE
wszyscy,
którzy się modlą.
Niedziela, 12 lutego
Obok potrzeb materialnych są i potrzeby
14:00 – + Henryka Dymerska – córka z rodziną
duchowe:
„Przebacz nam nasze grzechy”. Bóg
16:30: – O Boże błog. wszelkie potrzebne łaski dla
nowo-przybyłych Polaków – Marek
obdarzył nas odpowiedzialnością. My
Niedziela, 19 lutego
natomiast ciągle zachowujemy się
14:00 – Za zmarłych: Jan Sowa (1 rocz. śmierci)
nieodpowiedzialnie, stajemy się winni przed
oraz Grzegorz Dracz – żona i matka
Bogiem, popełniamy uchybienia wobec
naszego bliźniego. Nie możemy sami sobie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wybaczyć naszychwin. Zależymy od Bożego
ŻYWY RÓŻANIEC
wybaczenia i powinniśmy Boga o nie błagać.
W przyszłą niedzielę 19 lutego po Mszy św.
Do tej prośby Jezus dodaje stwierdzenie:
odbędzie się spotkanie Żywego Różańca.
„Bo i my przebaczamy każdemu, kto nam
Maryjo, Królowo Różańca świętego
zawini”.
– módl się za nami.
Przypomina więc Jezus, że nie możemy
MODLITWA PAŃSKA
otrzymać Bożego przebaczenia, jeśli nosimy w
Jezus poucza apostołów, aby czynili treść Jego
swej
duszy niechęć do bliźnich i urazy (por. Mt
orędzia treścią własnej modlitwy. To, czego
18, 23-35).
Bóg dokonuje, a Jezus głosi, powinno stać się
Na końcu prosimy Boga, aby wejrzał na naszą
przedmiotem ich prośby kierowanej do Boga.
słabość. Bóg nie wodzi nas na pokuszenie w
Aż do tego stopnia powinni uczniowie
tym celu, żeby popchnąć nas do zła, do
utożsamiać się z orędziem Jezusa i dziełem
grzesznego upadku. Ale może Bóg poddać
Boga.
próbie naszą stałość i wytrwałość. Ta prośba
Te pierwsze prośby dotyczyły tylko i wyłącznie
wyklucza
wszelką zarozumiałość i pewność
Boga. Nie prosi się tam Boga o jakiś dar, tylko
siebie. Uznajemy naszą słabość i kruchość.
o pełne Jego objawienie siebie jako Boga i
Uznajemy
przed Bogiem, że sami z siebie nie
Ojca. Prosimy zatem o odwrócenie aktualnej
mamy sił do przetrzymania próby wierności
sytuacji, w której Bóg zdaje się być
wobec Niego. Prosimy pokornie o Jego pomoc
nieobecnym lub ukrytym.
i jednocześnie wyrażamy pragnienie trwania w
Prosimy, aby stał się na zawsze widocznym i
zjednoczeniu z Nim. Ponieważ Jezus zna Boga
jedynym Panem - Bogiem, którego Jezus dał
i wie, jaki jest sens i kres naszego życia,
nam poznać jako naszego Ojca, pełnego
dlatego może nas nauczyć modlić się, jak nikt
miłości. Druga grupa próśb dotyczy naszych
inny przed Nim. W „Ojcze nasz” ofiaruje nam
najbardziej pilnych potrzeb.
nie tylko tekst modlitwy, ale także jej wzór i
Pierwsza z tych próśb odnosi się do rzeczy, od
treść.
których zależymy, do potrzeb materialnych:
KOLEKTA
„Naszego chleba powszedniego dawaj nam na
Składka z ostatniej niedzieli:
każdy dzień”.
Lawrenceville – $686.00
W naszym ziemskim życiu zależymy od
Norcross – $521.00.
pokarmu, picia, ubrania, mieszkania. O to
wszystko powinniśmy i możemy się modlić,
abyśmy to uzyskali w takiej mierze, w jakiej jest
Serdeczne – Bóg zapłać!
nam konieczne. Jezus nie powiedział, żeby
modlić się o rzeczy zbyteczne. Poza tym
modlitwa, której On uczy, nie jest egoistycznie