pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
04.03.2015
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko
informatyk
do spraw obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
Administrowanie środowiskiem serwerów Windows 2012R2, Windows 2008R2.
●
Konfiguracja i zarządzanie systemem do backupowania (biblioteki taśmowe, macierze).
●
Wdrażanie nowych systemów informatycznych, badania oraz utrzymywanie tych systemów w ciągłej
gotowości do pracy.
●
Odpowiedzialność za stan techniczny okablowania strukturalnego Urzędu.
●
Konfiguracja i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem komputerów, drukarek w Urzędzie.
●
Udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych.
●
Współudział w sporządzaniu specyfikacji technicznej sprzętu informatycznego.
●
Odbiór techniczny nowego sprzętu informatycznego oraz ocenianie przydatności sprzętu do użytkowania.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
●
Praca w siedzibie Urzędu.
●
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
●
Wykonywanie zadań pod presją czasu.
●
Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
●
Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy.
●
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
●
Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind.
Inne: przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne:
wykształcenie: wyższe informatyczne
pozostałe wymagania niezbędne:
●
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
●
Rzetelność i terminowość
●
Orientacja na cele
●
Dobra organizacja własnej pracy
●
Doskonalenie zawodowe
●
Umiejętność współpracy
●
Inicjatywa
●
Umiejętność poszukiwania informacji
●
Umiejętność rozwiązywania problemów
●
Umiejętność radzenia sobie z presją
●
Umiejętność myślenia analitycznego
●
Znajomość Windows Serwer 2012R2, 2008R2 i 2003
●
Znajomość usługi katalogowej (Active Directory)
●
Znajomość usługi klastrowej (Microsoft Clustering Service)
●
Znajomość wirtualizacji stacji roboczych i serwerów (VMware, Microsoft Hyper-V)
●
Znajomość Microsoft Exchange 2010
●
Znajomość Usługi Windows np. DNS, DHCP
●
Znajomość Microsoft SCOM 2012R2, SCCM 2012R2
●
Znajomość zagadnień sieci LAN/WAN
●
Znajomość ustawy o statystyce publicznej
●
Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
●
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
wymagania dodatkowe:
●
Znajomość środowiska SQL Serwer 2008, baz danych
●
Umiejętność pisania/tworzenia skryptów administracyjnych (batch, Powershell)
●
Znajomość zagadnień ustawy prawo zamówień publicznych
●
Doświadczenie 1 rok w administrowaniu serwerami, wirtualizacji stacji i serwerów oraz w pracy z siecią
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
●
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym
obywatelstwie
Termin składania dokumentów: 18 - 03 - 2015
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/2015”
Inne informacje:
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za
pośrednictwem poczty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty
złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali
zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305.
Tagi
rekrutacja oferta pracy praca
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 03.03.2015
Publikacja informacji: 04.03.2015 08:00
Aktualizacja informacji: 16.09.2015 14:12
Sprawdź historię zmian