G - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

Transkrypt

G - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Konkursowe statuetki autorstwa Gennadija Jerszowa zaprojektowane
i wykonane specjalnie na Ogólnopolski Konkurs Tańca w Gdańsku.
Wręczane jako Grand Prix i nagroda za I miejsce od 2005 roku.
Pamiątkowy medal wręczany laureatom II i III miejsca zaprojektowany
i wykonany na okoliczność Konkursu przez Zbigniewa Jóźwika,
uaktualniony na XVI Konkurs przez Eugeniusza Lademanna.
Nagroda publiczności ufundowana przez Mariusza Drapikowskiego
wykonana przez
„Wszystko co wykonuje tancerz powinno wypływać
z jego wnętrza, być wyrazem wewnętrznego obrazu tańca,
wewnętrznej koncentracji, koordynacji i estetyki ruchu,
źródłem jego emocjonalnych przeżyć i doświadczeń,
jego wrażliwości muzycznej i umiejętności posługiwania się
różnymi środkami wyrazu.”
Wojciech Wiesiołłowski
Organizator konkursu:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Centrum Edukacji Artystycznej
Wspó³organizatorzy:
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku
Związek Artystów Scen Polskich w Warszawie
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku
Konkurs zrealizowany ze œrodków:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
Związku Artystów Scen Polskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Urzędu Miasta Gdańska
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku – Domu Tancerza
BRONISŁAW PRĄDZYŃSKI
DYREKTOR KONKURSU
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Ukończył Szkołę Baletową w Gdańsku w 1958 roku i od
zaraz został zatrudniony przez Państwową Operę Bałtycką
w zespole baletowym Janiny Jarzynówny - Sobczak.
Zaczynał jako tancerz corps de ballet, a zakończył pracę sceniczną na stanowisku solisty baletu. W czternastoletnim okresie
pracy scenicznej wcielał się w role charakterystyczne, występując
w takich baletach jak: „Cudowny Mandaryn”, „Dafnis i Chloe”,
„Piotruś i Wilk”, „Pan Twardowski”, „Jezioro łabędzie”, „Dziadek do
orzechów” oraz wielu innych. W 1965 roku uzyskał tytuł magistra
historii na WSP w Gdańsku. Pracę sceniczną zakończył w 1972
roku. Nabytą na scenie miłość do baletu i pasję przeniósł na szkołę,
czyniąc z niej światową kuźnię sztuki Terpsychory. W ciągu 37 lat
pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Baletowej w Gdańsku wprowadził w życie wiele własnych, cennych inicjatyw, m.in. wznowił
Ogólnopolskie Przeglądy Pracy Szkół Baletowych ( II przegląd odbył
się w Gdańsku, a I w 1956 roku w Poznaniu), powołał do życia
Gdyńskie Wieczory Baletowe, dzięki którym wszystkie nowości
choreograficzne były prezentowane na gdyńskiej scenie Teatru Muzycznego, zorganizował międzynarodowe warsztaty „Świat Tańca”,
goszczące tancerzy ze wszystkich niemal kontynentów.
Na trwałe wpisał się w historię Ogólnopolskich Konkursów
Tańca, kiedy po trwającej kilkanaście lat ciszy, podjął się ich
reaktywowania. Po kilku latach wysiłku III Ogólnopolski Konkurs Tańca Scenicznego i Choreografii odbył się w 1979 roku
w Gdańsku. Od 1990 roku, dzięki Jego staraniom, konkursy,
odbywające się od tej pory regularnie co dwa lata, na stałe
wpisały się w krajobraz polskiej sztuki baletowej. Uczestniczą
w nich uczniowie wszystkich państwowych szkół baletowych.
Przez pewien czas częścią konkursów baletowych były Debiuty
Choreograficzne. Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego Najmłodszych
Tancerzy (przemianowany w 2008 roku na Ogólnopolskie
Spotkania Baletowe Najmłodszych Tancerzy).
Za dyrekcji Bronisława Prądzyńskiego uczniowie Gdańskiej
Szkoły Baletowej zajmowali czołowe miejsca na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdobywali sceniczne doświadczenie, uczestnicząc w zrealizowanych przez szkołę spektaklach
baletowych. Dwukrotnie wystawiona została „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”: pierwsza inscenizacja z Teatrem Muzycznym prezentowana była w Operze Leśnej, druga, nowatorska
muzycznie - na scenie Opery Bałtyckiej. Z kanonu tzw. białej klasyki, wystawiono siłami szkoły II akt „Giselle”, II i IV akt „Jeziora
łabędziego”, „Chopinianę” oraz II akt „Bajadery”
Już od pięciu kadencji reprezentuje środowisko baletowe w Radzie do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury.
W bieżącym roku obchodzi jubileusz 50-lecia
pracy artystycznej.
G
4
KOMITET ORGANIZACYJNY:
• Teresa Czajkowska – pracownik merytoryczny CEA w Warszawie
• Janusz Dąbrowski – przewodniczący Sekcji Tańca i Baletu ZASP
• Barbara Sier-Janik – członek Związku Artystów Scen Polskich
• Marek Weiss – dyrektor naczelny i artystyczny Państwowej
Opery Bałtyckiej w Gdańsku
• Jerzy Snakowski – zastępca dyrektora Państwowej Opery
Bałtyckiej w Gdańsku
• Mirosław Czop – zastępca dyrektora Szkoły Baletowej w Gdańsku
• Alina Drewek – zastępca dyrektora Szkoły Baletowej w Gdańsku
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
• Aleksandra Goździk – kierownik sekcji tańca Szkoły Baletowej w Gdańsku
SŁOWO WSTĘPNE
Przez ostatnie trzydzieści lat konkursy odbywały się na scenie
Państwowej Opery Bałtyckiej lub Teatru Muzycznego w Gdyni. Instytucje
te odnosiły się do nich z wyjątkową życzliwością. Czuliśmy się tam dobrze,
za co składam najserdeczniejsze podziękowanie.
35 lat temu, gdy podejmowałem starania o reaktywowanie konkursu
baletowego i przeniesienie go do Gdańska, nie sądziłem, że aż tyle lat
będzie mi dane być jego dyrektorem, że nabiorą one takiej rangi i znaczenia. Przywołuję w swej pamięci rozmowę z profesor Janiną Jarzynówną-Sobczak, która nie kryła słów radości i wzruszenia z faktu wznowienia
konkursowej rywalizacji, uznając, że to „klejnot” w polskim balecie, który
będzie stał na straży poziomu tej pięknej sztuki.
Konkurs w obecnej formule spełnia wszelkie światowe standardy.
Ponad stu jego uczestników zaprezentuje się w dwóch grupach wiekowych:
artyści baletu i uczniowie szkół baletowych, którzy rywalizować będą
w kategoriach – taniec klasyczny i taniec współczesny.
Od samego początku konkurs jest imprezą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowaną przez Centrum Edukacji Artystycznej i życzliwie wspieraną przez władze Gdańska i Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego.
Dziękuję instytucjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym, które
nas wspierały. Dziękuję kierownikom zespołów baletowych i dyrektorom
szkół, którzy w konkursach widzą nie „kulę u nogi”, a narzędzie promocji
młodych talentów. Jednak najwyższe słowa uznania należą się nauczycielom i ich uczniom, którzy nie licząc czasu i wysiłku, w pocie czoła pracują
miesiącami, a nawet latami na osiągnięcie tego wspaniałego celu!
Słowa najserdeczniejszego podziękowania kieruję do pracowników
Gdańskiej Szkoły Baletowej. Bez ich zaangażowania, bezgranicznego
oddania i talentu organizacja konkursów nie byłaby możliwa.
Przed Wami wszystkimi nisko się pochylam.
Bronisław Prądzyński
5
„Polak i w tej sztuce celować może”
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Spotykamy się na kolejnym, gdańskim konkursie baletowym, w okrągłą
50 rocznicę organizowania konkursów baletowych w Polsce i dodatkowo
- 30 rocznicę zadomowienia się ich w Gdańsku. Powyższe jubileusze to
również okazja do uświadomienia sobie, że polski balet liczy sobie zaledwie, a może aż… 224 lata. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się w 1785
roku, kiedy to pierwsza polska trupa tancerzy, wyszkolona i prowadzona
przez (francuskiego baletmistrza Francois Gabriela Le Doux w dobrach
prywatnych podskarbiego litewskiego, hrabiego Antoniego Tyzenhauza,
sprowadzona została do Warszawy i przyjęta oficjalnie na służbę przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w charakterze tzw. Tancerzy Narodowych,
czyli zespołu baletowego uświetniającego swymi występami uroczystości
dworskie oraz publiczne przedstawienia w Teatrze Narodowym.
(…)Wprawdzie zespół Tancerzy Narodowych rozpadł się w wyniku zawieruchy powstaniowej 1794 roku i III rozbioru, ale ojciec polskiego baletu
– niezmordowany Le Doux pozostał w swojej drugiej ojczyźnie i po kilku
latach ponownie podjął próbę stworzenia polskiej grupy tancerzy. „Ten
to sam szanowny Artysta – zanotował Wojciech Bogusławski w swoich
„Dziejach Teatru Narodowego” pod datą 1803 – już dawniej Balet przez
śp. Hrabiego Tyzenhauza w Grodnie zebrany wyuczywszy, dowiódł, że
Polak i w tej sztuce celować może”. Nie mylił się ojciec teatru narodowego,
a dzisiejszy gdański konkurs jest jednym z .wielu późniejszych dowodów
na to, że misja francuskiego baletmistrza sprzed ponad dwustu lat nie poszła u nas na marne.
Wspominam tu o pierwszych latach naszego baletu również i z tego
powodu, że z nimi właśnie wiąże się pierwszy kontakt Gdańska z polską
sztuką baletową. Tenże Le Doux, tyle że już z drugim swoim zespołem
(działającym przy Teatrze Narodowym w latach 1803–05), „odprawił podróż do Gdańska i gdzie dobrze przyjęty korzystnie wyszedł” – informuje
Bogusławski. Było to latem 1804 roku, a lakoniczna uwaga Bogusławskiego
znaczy tyle, że „baletnicy” warszawscy pana Le Doux odnieśli w Gdańsku
duży sukces artystyczny i finansowy. (…)
Słowem, skłonność gdańszczan do baletu nie jest zjawiskiem XX‑wiecz­
nym i powojennym – jak zwykło się uważać, choć bez wątpienia to właśnie
powojenna działalność twórcza, pedagogiczna i popularyzatorska matki
gdańskiego baletu – prof. Janiny Jarzynówny-Sobczak uczyniła z trójmiejskiego centrum kulturalnego liczący się w kraju ośrodek choreograficzny.
Wznowione tu – staraniem innego miejscowego działacza baletowego,
dyrektora Gdańskiej Szkoły Baletowej, Bronisława Prądzyńskiego – Ogólnopolskie Konkursy Tańca i Choreografii stały się jeszcze jednym potwierdzeniem znaczącej pozycji Gdańska na polskiej mapie baletowej.
Niechże konkurs ten dalej świadczy, „że Polak i w tej sztuce celować
może”.
Paweł Chynowski
6
Dlaczego konkursy są ważne?
(…) Konkurs jest imprezą atrakcyjną i pożyteczną, a jego walory można
rozpatrywać z kilku punktów widzenia.
Dla publiczności stanowi atrakcję, gdyż pozwala poznać różne style i odcienie wykonawcze oraz skalę możliwości wirtuozowskich. Zaś pobudzając
instynkty „kibicowskie”, tak silnie rozwinięte we współczesnym świecie, może
przywabić do sztuki tańca wielu z tych, którzy dotąd mało się nią interesowali.
Dla szeroko pojętego kręgu profesjonalistów jest znakomitą okazją do
zorientowania się w światowym poziomie wykonawstwa, nawiązywania cennych kontaktów, wymiany poglądów, krytycznej oceny własnych osiągnięć
i ewentualnych braków.
Dla uczestników młodych, zaczynających swą zawodową drogę artystów,
jest bodźcem do wzmożonej pracy nad sobą i szkołą charakteru, co już stanowi
wielką korzyść niezależną od ostatecznego wyniku współzawodnictwa.
I wreszcie, dla laureatów jest – w zależności od rangi konkursu – albo
początkiem kariery, albo przynajmniej szansą zajęcia lepszej pozycji w zawodzie.
To, co zostało dotąd powiedziane, dotyczyło konkursów międzynarodowych. Ale nie jest to jedyna istniejąca współcześnie forma współzawodnictwa
indywidualnego. Inną, pokrewną i w pewnym sensie pochodną odmianę
stanowią konkursy krajowe, odbywające się już w wielu państwach. Te imprezy powołano do życia jako rodzaj eliminacji, służących wyłonieniu grupy
najzdolniejszych artystów, którzy mogliby najgodniej reprezentować swój
naród na międzynarodowym forum. Z czasem okazały się pożyteczne również
i z innych względów. W zasadzie spełniają funkcje podobne do międzynarodowych turniei, ale na mniejszą, krajową skalę. Przynoszą jednak i odrębne,
dodatkowe korzyści. Jeśli odbywają się systematycznie, w określonym cyklu,
stanowią stałą podnietę do wzmożonej pracy nad sobą dla kolejnych pokoleń
młodych, rozpoczynających zawód tancerzy. Ułatwiają wczesne dostrzeżenie
rokujących nadzieje jednostek, a tym samym roztoczenie nad nimi starannej
opieki nawet w przypadkach, gdy nie dojrzały jeszcze do nagród.(…) Stwarzają wreszcie okazję do ogólnokrajowych spotkań, narad i dyskusji w kręgach
fachowych, na co w wirze codziennej pracy brakuje zwykle czasu, a tym
samym przyczyniają się do porozumienia i konsolidacji środowiska.
Konkurs krajowy może jednak spełniać dobrze te wszystkie zadania tylko
wtedy, gdy jest imprezą znaczącą w rozwoju baletu danego państwa, czyli
mówiąc prościej, gdy tancerzom i ich zwierzchnictwu opłaci się zainwestować
w trud przygotowania, dodatkową pracę i dodatkowe koszty. A miarą opłacalności są w tym przypadku realne korzyści, przysługujące laureatom, trwalsze
niż jednodniowa chwała (…) i gwarancja awansu w macierzystym zespole.
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Janina Pudełek
(Fragmenty artykuły zamieszczonego w folderze
IV Ogólnopolskiego Konkurs Tańca i Choreografii, Gdańsk 1981)
7
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Wojciech Wiesiołłowski
Urodził się 11 października 1939r.Ukończył Warszawską Szkołę Baletową. Stypendium państwowe
umożliwiło mu uczestnictwo w dwuletnim kursie w leningradzkim Balecie im. Kirowa, gdzie był uczniem
A. Puszkina. W Leningradzie występował także na scenie w balecie „Giselle”, tańczył w ramach różnych
popisów organizowanych przez słynną szkołę baletową im. A. Waganowej, studiował również pedagogikę
tańca. Od 1956 do 1966 roku był solistą w Teatrze Wielkim w Warszawie. Na konkursie w Warnie w 1964
roku, gdzie pierwszą nagrodę otrzymał Wasiliew, Wojtek Wiesiołłowski zdobył srebrny medal. Przez pięć
lat, do 1971 r. był solistą w Balecie XX wieku M. Bejarta, następnie tańczył w Les Ballets de Marseille u Rolanda Petit (1971-1973). W 1973 r. podjął pracę jako „premier danser” w Boston Ballet, gdzie znalazł okazję
spróbowania swych sił w różnych dziedzinach tańca - w balecie tradycyjnym, w baletach Balanchine’a,
baletach nowoczesnych. W latach 1973 – 79 wielokrotnie występował gościnnie na różnych scenach amerykańskich. Od roku 1979 rozpoczął pracę pedagoga baletu i prowadził zajęcia w tak znanych zespołach jak
Opera Paryska, Opera Rzymska, Stadttheater w Bazylei, Opera w Nancy, Deutsche Oper w Berlinie, Opera
w Hamburgu, Boston Balet, Royal Ballet w Londynie. W latach 1982 - 1984 był baletmistrzem w American
Ballet Theatre kierowanym przez M. Barysznikowa. Następnie, w okresie 1984-1988 pełnił tę samą funkcję w Ballet Royal des Flanders w Antwerpii. W 1988 r. został zaangażowany jako baletmistrz oraz senior
principal dancer (pierwszy solista) do London Festiwal Ballet (obecnie przemianowany na English National
Ballet). W 1992 roku dawał gościnne lekcje w Teatrze Wielkim w Warszawie. Juror VIII Ogólnopolskiego
Konkursu Tańca w Gdańsku (1993). Zmarł 24 listopada 1995 roku.
8
Wojtek Wiesiołłowski zajmuje w moim życiu artystycznym miejsce szczególne. Zadebiutowaliśmy razem na deskach Teatru
Wielkiego w głównych rolach w „Jeziorze łabędzim”.
Był wspaniałym tancerzem i partnerem. Spośród innych wyróżniała Go nie tylko skala talentu, temperament sceniczny, lecz
także niezwykła pracowitość, nieustanne doskonalenie techniki, stałe dążenie do perfekcji. Prawie nigdy nie był z siebie zadowolony. Gdy w czasie codziennych, wielogodzinnych prób „Jeziora...” wzajemnie korygowaliśmy swoje błędy i niedociągnięcia
techniczne i gdy pytał „jak było tym razem?”, a usłyszał, że świetnie, wspaniale, niezmiennie odpowiadał mi, że „może być lepiej”,
że „powinno być lepiej”. Wkrótce potem Wojtek wyjechał do zespołu M. Bejarta i dalej w świat. Otrzymywałam od Niego miłe
kartki z pozdrowieniami, często listy niezmiennie serdeczne.
Po wielu latach w Stanach Zjednoczonych zjawił się niespodziewanie na moim występie w Bostonie. Taki sam jak zwykle,
mimo światowej sławy, skromny, serdeczny, pełen ciepła, życzliwości i typowego dla siebie poczucia humoru. A potem, po dłuższej
XVI
przerwie gościnne występy Wojtka w Teatrze Wielkim w Warszawie i na Festiwalu Baletowym w Łodzi. Tańczyliśmy „Coppelię”.
Ogromne brawa, owacje, kwiaty, spotkania po latach z przyjaciółmi, kolegami. Był bardzo szczęśliwy. To był Jego OGÓLNOPOLSKI
ostatni występ
w Ojczyźnie. Pozostały mi po Nim wspólne zdjęcia, wycinki prasowe, żółknące listy. Pozostała pamięć serdeczna
o wybitnym
KONKURS
artyście i Przyjacielu.
TAŃCA
Elżbieta Jaroń
(pedagog tańca klasycznego)
GDAÑSK 2009
Zwykle zamknięty w sobie, trochę nieśmiały, małomówny, otwierał się tylko
przed najbliższymi mu ludźmi. Nie lubił wrzawy wokół siebie. Nie dbał o rozgłos.
Był człowiekiem niezwykle skromnym. Stale zajęty pracą, podróżujący z miejsca
na miejsce. Rzadko zatrzymywał się gdzieś na stałe, tak naprawdę była to tylko
chwila dłużej.
Ewa Solińska
(dziennikarka „Życia”)
Wojtek Wiesiołłowski przygotowywał ze mną dyplomowy repertuar tańca klasycznego. Był wówczas wspaniałym tancerzem i szykował się do podjęcia pracy
u Maurice’a Bejarta. Z czasem stał się moim guru w dziedzinie metodyki nauczania
tańca klasycznego. Odkrywając przede mną techniki skutecznego uczenia, Wojtek
był obecny na moich codziennych lekcjach w warszawskiej szkole baletowej. Nadal
korzystam i będę korzystała z Jego wielkiej mądrości i doświadczenia artystycznego,
z Jego ogromnej wiedzy pedagogicznej.
Barbara Sier-Janik
(pedagog tańca klasycznego)
Kultura osobista, smak artystyczny, profesjonalizm tancerza
i pedagoga, rzadko spotykana życzliwość wobec kolegów nawet - a może szczególnie - tych najmłodszych, a nade wszystko
całkowite oddanie sztuce tańca, którą ukochał nad życie. Wojtek
- brak określeń, aby opisać człowieka i artystę, którego dojmująco
nam brakuje. Zostawił ślad niezatarty, choć Jego sztuka była tak
ulotna... I nauczył pokory wobec piękna.
Bożenna Jurkiewicz
(pedeagog historii tańca, dyrektor Warszawskiej Szkoły Baletowej)
Wojtek był dla mnie ogromnym autorytetem zarówno
w sprawach artystycznych jak i, a może przede wszystkim,
w umiejętności przełamywania barier psychologicznych, jakie
pojawiają się w codziennej pracy z tancerzami. Był wzorem
współczesnego pedagoga, który nigdy nie kreował siebie w pracy na sali baletowej, a stawał się partnerem artysty czy ucznia.
To niesprawiedliwe, że odszedł od nas, kiedy tylu rzeczy mógł
nas jeszcze nauczyć...
Teresa Memches
(pedagog tańca klasycznego)
Wojtek Wiesiołłowski - wzorowy uczeń, znakomity tancerz,
wspaniały artysta odnoszący się z ogromną pasją do zawodu.
Niezapomniany w roli Tybalta w „Romeo i Julii” w choreografii
M. Bejarta.
Wacław Gaworczyk
(pedagog tańca klasycznego)
9
Regulamin konkursu
– artyści baletu
(wyci¹g)
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
I. CELE I ZADANIA KONKURSU
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Artystów Baletu jest stworzenie młodym zawodowym
tancerzom możliwości zaprezentowania indywidualnych umiejętności tanecznych, ich artystycznego kunsztu scenicznego, a także promowanie utalentowanych artystów, dla których konkursowa
konfrontacja może stać się źródłem bogatych doświadczeń i doskonalenia zawodowego.
II. ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Ogólnopolski Konkurs Tańca Artystów Baletu jest organizowany w ramach XVI Ogólnopolskiego
Konkursu Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołowskiego Gdańsk 2009
2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przekroczyć 25 lat, czyli powinni być urodzeni po 5 kwietnia 1984 r.
3. W Konkursie mogą występować tancerki i tancerze solo lub duecie.
III. PROGRAM
Konkurs obejmuje dwa etapy:
– w I ETAPIE uczestnicy wykonują jedno Pas de deux lub dwie wariacje z klasycznego repertuaru
baletowego oraz jeden układ w dowolnej technice tanecznej (z wykluczeniem techniki tańca
klasycznego).
– w II ETAPIE uczestnicy wykonują nieprezentowane w I etapie jedno Pas de deux lub dwie nowe
wariacje z klasycznego repertuaru baletowego oraz jeden układ taneczny w dowolnej technice
współczesnej.
OBOWIĄZKOWY KLASYCZNY REPERTUAR BALETOWY (do wyboru)
1. A. ADAM
– Giselle – Pas de deux z I aktu, chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski
– Giselle – grand Pas de deux z II aktu, chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski
– Giselle – wejście i wariacje Mirty z II aktu, Chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L Ławrowski
– Korsarz – grand Pas de deux Konrada i Menory z II aktu, Chor. M. Petipa
2. B. ASAFIEW
– Płomień Paryża – Pas de deux z III aktu, chor. W. Wajnonen
3. F. CHOPIN
– Chopiniana – do wyboru wariacje solistek i solistów, chor. M. Fokin
4. P. CZAJKOWSKI
– Jezioro łabędzie – adagio Odetty i księcia Zygfryda oraz wariacje Odetty
– Jezioro łabędzie – pas de trois z I aktu, wariacje żeńskie i męskie,
– Jezioro łabędzie – grand Pas de deux Odylli i Zygfryda z III aktu,
– Śpiąca królewna – Pas de deux Księżniczki Floriny i Błękitnego Ptaka z III aktu,
– Śpiąca królewna – Pas de deux Aurory i księcia Desire z III aktu,
– Dziadek do orzechów – grand Pas de deux Wieszczki Cukrowej i Księcia z II aktu, Baletu P. Czajkowskiego w choreografii M. Petipa, L. Iwanowi
5. L. DELIBES
– Coppelia – Pas de deux Swanildy i Franciszka, chor. A. Saint – Léon, M. Petipa, A Gorski, A. Messerer,
6. A. GŁAZUNOW
– Rajmonda – grand Pas de deux Rajmondy de Brienne’a z III aktu, chor. M. Petipa
7. F. HEROLD, P. HERTEL
– Córka źle strzeżona – dopuszcza się dwie wersje grand Pas de deux z II aktu, chor. A Gorski, F. Ashton
8. L. MINKUS
– Bajadera – grand Pas de deux Nikii i Solora z II aktu
– Bajadera – trzy wariacje cieni z III aktu – do wyboru
– Don Kichot – wariacje Kitri z III aktu
– Don Kichot – grand Pas de deux Kitri i Basilia z IV aktu Baletu L. Minkusa w choreografii M. Petipa
9. C. PUGNI
– Esmeralda – Pas de deux z II aktu, chor. A. Waganowa, M. Petipa
10. AUBER
– Grand Pas Classique – Pas de deux, chor. W. Gsowski
Poza wymienionymi wariacjami uczestnik może również wybrać wariacje z wymienionych Pas de deux.
10
Regulamin konkursu
– uczniowie szkół baletowych
(wyci¹g)
I. CELE I ZADANIA KONKURSU
Ogólnopolski Konkurs Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołłowskiego ma na
celu rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć tanecznych uczniów.
Podstawowe zadania Konkursu:
– ocena umiejętności tanecznych uczniów i poziomu ich kształcenia zawodowego,
– motywowanie i aktywizacja pracy uczniów i pedagogów,
– wymiana doświadczeń pedagogicznych.
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
II. ORGANIZACJA
W Konkursie biorą udział uczniowie ogólnokształcących szkół baletowych.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
tańca klasycznego – dla uczniów:
klas IV i V – grupy młodszej, klas VI i VII – grupy średniej, klas VIII i IX – grupy starszej,
tańca współczesnego – dla uczniów:
klas VII, VIII, IX – grupy starszej (w uzasadnionych przypadkach mogą brać udział uczniowie klas VI).
III. PROGRAM. Konkurs obejmuje trzy etapy.
Uczniów występujących w kategorii tańca klasycznego obowiązuje:
a. grupa młodsza
– w I ETAPIE – udział w lekcji tańca klasycznego,
– w II ETAPIE – wykonanie jednej etiudy tanecznej wybranej z uprzednio opracowanych i nagranych na płycie DVD pięciu dla grupy dziewcząt i pięciu dla grupy chłopców oraz jednej
wariacji z obowiązującego klasycznego repertuaru baletowego,
– w III ETAPIE – powtórzenie wariacji z obowiązującego klasycznego repertuaru baletowego prezentowanej w II etapie oraz wykonanie jednego układu tanecznego w dowolnej technice;
b. grupa średnia
– w I ETAPIE – udział w lekcji tańca klasycznego,
– w II ETAPIE – wykonanie dwóch wariacji lub jednego Pas de deux z obowiązującego klasycznego repertuaru baletowego,
– w III ETAPIE – powtórzenie jednej z dwóch wariacji prezentowanych w II etapie lub wariacji
z prezentowanego Pas de deux oraz wykonanie jednego układu w dowolnej technice współczesnej;
c. grupa starsza
– w I ETAPIE – udział w lekcji tańca klasycznego,
– w II ETAPIE wykonanie dwóch wariacji lub jednego Pas de deux z obowiązującego repertuaru
baletowego,
– w III ETAPIE – wykonanie jednej nowej wariacji z obowiązującego klasycznego repertuaru
baletowego oraz jednego układu tanecznego w dowolnej technice współczesnej
Uczniów występujących w kategorii tańca współczesnego obowiązuje:
– w I ETAPIE – udział w lekcji tańca współczesnego
– w II ETAPIE – wykonanie jednego układu tanecznego wybranego z uprzednio przygotowanych
i nagranych na płycie DVD oraz jednego układu tanecznego w dowolnej technice współczesnej
z wyłączeniem technik tańca klasycznego, demiklasycznego i neoklasycznego,
– w III ETAPIE – wykonanie jednej wariacji z obowiązującego klasycznego repertuaru baletowego
oraz jednego układu tanecznego w dowolnej technice współczesnej, różniącego się stylem,
charakterem i ekspresją artystyczną od układu prezentowanego w II etapie.
Lekcje tańca klasycznego są prowadzone z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców.
Lekcje dla grupy młodszej i średniej są przygotowane i nagrane na płycie DVD oraz przekazane
do szkół na miesiąc przed konkursem.
Lekcje tańca klasycznego z grupą starszą i lekcje tańca współczesnego są prowadzone a’ vista.
11
REPERTUAR OBOWIĄZKOWY (do wyboru)
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
GRUPA MŁODSZA (klasy IV i V) ETAP II i III
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Dziewczęta
Córka źle strzeżona – wariacja Lizy, chor. A. Górski, muz. F. Hérold P. Hertel
Don Kichot – wariacja Amorka z II aktu, chor. A. Górski M. Petipa, muz. L. Minkus
Jezioro łabędzie – wariacje żeńskie z „pas de trois” z I aktu, chor. M. Petipa, muz. P. Czajkowski
Śpiąca królewna – wariacje Wróżek (4 pierwsze) wariacja Floriny, chor. M. Petipa, muz. P. Czajkowski
Wieszczka lalek – wariacja solistki, chor. J. Hassreiter, muz. I. Mayer
Pawilon Armidy – wariacja solistki, chor. M. Fokin, muz. M.Czerepnin
Chłopcy
Bal kadetów – wariacja Dobosza-D. Lichine-J. Strauss
Giselle – wariacja męska z „Pas de deux” (wstawnoje) z I aktu, chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski, muz. A. Adam
Coppelia – wariacje męskie do wyboru, chor. A. Saint-Léon, A. Messerer, M. Petipa, A.Górski, N. de Valois, muz. L. Delibes
Jezioro łabędzie – wariacja męska z „pas de trois” z I aktu, chor. M. Petipa, muz. P. Czajkowski
GRUPA ŚREDNIA (klasy VI i VII) i GRUPA STARSZA (klasy VIII i IX) ETAP II i III
Dziewczęta i chłopcy
Wariacje:
Bajadera – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, muz. L. Minkus
Chopiniana/Sylfidy – wariacje solistek i solisty, chor. M. Fokin, muz. F. Chopin
Coppelia – wariacje męskie i żeńskie, chor. A. Saint-Léon, M. Petipa, A. Górski, A. Messerer, muz. L. Delibes
Córka źle strzeżona – wariacje Lizy i Colasa, chor. A. Górski, F. Ashton, muz. F. Herold, P. Hertel
Don Kichot – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, A. Gorski, muz. L. Minkus
Dziadek do orzechów – wariacje żeńskie i męskie, chor. L. Iwanow, W. Wajnonen, muz. P.Czajkowski
Esmeralda – wariacje żeńskie i męskie, chor. A. Waganowa, M. Petipa, muz. C. Pugni
Giselle – wariacje żeńskie i męskie, chor. J .Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski, muz. A. Adam
Jezioro łabędzie – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, L. Iwanow, muz. P. Czajkowski
Korsarz – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, muz. A.Adam
Markietanka i pocztylion – wariacje żeńskie i męskie, chor. A. Saint-Leon, M. Petipa, muz. C. Pugni
Paquita – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, muz. L. Minkus
Pawilon Armidy – wariacja żeńska, chor. M. Fokin, muz. M. Czerepnin
Płomień Paryża – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Wajnonen, muz. B. Asafiew
Rajmonda – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, muz. A. Głazunow
Śpiąca królewna – wariacje żeńskie i męskie, chor. M. Petipa, muz. P. Czajkowski
Wesele w Ojcowie – Wariacja Pana Młodego i Panny Młodej, chor. W. Gruca, muz. K. Kurpiński
Pas de deux:
Coppelia – Pas de deux Swanildy i Franciszka, chor. A. Saint-Léon, M. Petipa, A. Górski, A. Messerer, muz. L. Delibes
Córka źle strzeżona – Pas de deux Lizy i Colasa z II aktu, chor. A. Górski, F. Ashton, muz. F. Hérold, P. Hertel
Don Kichot – Pas de deux Kitri i Basile’a z II aktu, chor. M. Petipa, A. Górski, muz. L. Miunkus
Dziadek do orzechów – Pas de deux Klary i Księcia z II aktu, chor. L. Iwanow, W. Wajnonen, muz. P. Czajkowski
Esmeralda – Pas de deux Diany i Akteona-A Waganowa M. Petipa-C. Pugni
Giselle – Pas de deux (wstawnoje) z I aktu, Pas de deux Giselle i Alberta z II aktu, chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski,
muz. A. Adam
Grand pas classique – Pas de deux, chor. W. Gsowski, muz. D. Auber
Płomień Paryża – Pas de deux, chor. M. Wajnonen, muz. H. Asafiew
Korsarz – Pas de deux Medory i Konrada, chor. M. Petipa, muz. A. Adam
Śpiąca królewna – Pas de deux Aurory i Księcia Désiré z III aktu Pas de deux Błękitnego Ptaka i księżniczki Floriny, chor. M. Petipa,
muz. P. Czajkowski
Uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonać wybraną wariację lub Pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego w wersji
oryginalnej. Wszelkie zmiany w oryginalnym układzie wariacji nauczyciel zobowiązany jest zasygnalizować używając określenia,
np. wg M. Petipa.
Kategoria: TANIEC WSPÓŁCZESNY
Obowiązkowe układy choreograficzne (do wyboru) II ETAP
1. „THE FLAME”, muz. Michał Lorenc, chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
2. „KOŁYSZŻE SIĘ KOŁYSZ”, muz. Zespół Polski, chor. Krystyna Frąckowiak
3. „HOMO CASUS”, muz. collage z filmu MATRIX, Juno Reaktor, Don Davis, chor. Paulina Andrzejewska
4. „ENTY”, muz. Rene Aubry, chor. Aleksandra Dziurosz
5. „SPRAY”, muz. Arthur Jarvinen, chor. Andrzej Morawiec
12
Konkurs
odbywa siê:
I ETAP – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
w Gdańsku, sala baletowa
im. J. Jarzynówny-Sobczak
Lekcje tańca klasycznego
przygotowali i prowadzą:
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Grupa młodsza klasy IV – V:
dziewczęta – Elżbieta Raczyńska-Warzec (Warszawa)
akomp. – Ryszard Szubert (Warszawa)
chłopcy – Franciszek Peluritis (Łódź)
akomp. – Nana Ulańska (Łódź)
Grupa średnia klasy VI – VII:
dziewcząta – Anna Linnik (Warszawa)
akomp. – Tatiana Orłowska (Warszawa)
chłopcy – Mirosław Różalski (Poznań)
akomp. – Teresa Kaczmarek (Poznań)
Grupa starsza klasy VIII – IX:
dziewcząta – Irena Tarasiewicz (Gdańsk)
akomp. – Mariola Joczyn (Gdańsk)
chłopcy – Kazimierz Wrzosek (Gdańsk)
akomp. – Irena Lewkowicz (Gdańsk)
Lekcję tańca w kategorii taniec współczesny
przygotowała i prowadzi:
Krystyna Frąckowiak (Poznań)
II, III ETAP oraz KONCERT GALOWY
– Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku
13
Ocena
Oceny i klasyfikacji uczestników Konkursu dokonuje jury
powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Każdy uczestnik oceniany jest indywidualnie, niezależnie
czy występuje solo czy w duecie.
Do ostatniego etapu Konkursu dopuszczonych jest nie
więcej niż 1/3 uczestników z najwyższą punktacją
uzyskaną we wcześniejszych etapach.
Nagrody
GRAND PRIX
przyznane jednej osobie spośród wszystkich
uczestników biorących udział w Konkursie
dla artystycznej indywidualności
XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Gdańsk 2009.
– statuetka patrona konkursu
Wojciecha Wiesiołłowskiego
oraz pieniężna
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska
GŁÓWNA NAGRODA
– statuetka Wojciecha Wiesiołłowskiego
przyznawana wszystkim laureatom I miejsc
w kategorii uczniów szkół baletowych
W kategorii Artyści baletu nagroda pieniężna
w wysokości:
I miejsce – 5.000 złotych
II miejsce – 4.000 złotych
III miejsce – 3.000 złotych
Nagrody przyznawane są oddzielnie dla tancerek
i tancerzy
Laureaci II i III miejsc otrzymują pamiątkowy medal
z wizerunkiem romantycznej tancerki i fragmentem
krajobrazu gdańskiej starówki, specjalnie zaprojektowany i wykonany na okoliczność Konkursu.
Uczestnicy, którzy zdobyli I, II i III nagrodę
oraz nagrodę Grand Prix otrzymują tytuł
„Laureata Konkursu”.
Trzy nagrody w wysokości 1000 złotych
dla pedagogów, których praca i zaangażowanie
w przygotowanie uczestników konkursu zostały
najwyżej ocenione.
Nagroda w wysokości 1000 złotych za najciekawszą
choreografię tańca współczesnego
Jury może nie przyznać nagrody w danej grupie lub
dokonać innego podziału nagród.
14
Nagrody
pozaregulaminowe
• stypendia Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
za osiągnięcia artystyczne
dla laureatów konkursu,
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego promuje laureatów
na konkursy międzynarodowe,
• Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
przyznaje nagrody dla najlepszych
uczestników w każdej grupie
w postaci nominacji do grona
stypendystów, co umożliwia
dofinansowanie udziału
w międzynarodowych konkursach
i warsztatach baletowych oraz innych
przedsięwzięciach służących
rozwojowi,
• nagroda publiczności
Jury
EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący
Absolwent Poznańskiej Szkoły Baletowej.W 1966 r. zaangażował się do Opery Poznańskiej.
W 1976 r. został pierwszym solistą Polskiego Teatru Tańca. Stworzył tam szereg kreacji w choreografii Conrada Drzewieckiego. Występował w kilku filmach baletowych. Współpracował jako
pedagog z Poznańską Szkołą Baletową. W 1979 r. poszukując możliwości pracy twórczej na własną
rękę, przez sezon kierował baletem Opery Wrocławskiej, a następnie Teatru Wielkiego w Poznaniu.
W 1982 r. przyjął funkcję kierownika baletu w warszawskim Teatrze Wielkim. Po trzech sezonach
zrezygnował z tej funkcji i rozwinął kontakty z teatrami dramatycznymi i operowymi. Pracował
z wieloma wybitnymi reżyserami, zdobywając bezcenne doświadczenie inscenizatorskie. W uznaniu swojego dorobku w 1992 r. otrzymał tytuł głównego choreografa, a w 1995 r. został dyrektorem
Baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Funkcję tę sprawował do końca maja
2006 r. Od 1 stycznia 2007 do 2008 r. dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu. Od
wielu lat jest również profesorem-wykładowcą w warszawskiej Akademii Teatralnej. Odznaczony
srebrnym medalem Gloria artis i Oficerskim Krzyżem Odrodzenia Polski (2006)
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
ALICJA BONIUSZKO
Absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej (1956). Na rok przed ukończeniem szkoły została
solistką Baletu Opery i Filharmonii Bałtyckiej. Od 1956 r. była primabaleriną tego zespołu aż do
roku 1977. Kariera baletowa A. Moniuszko przebiegała dwutorowo. Z jednej strony kształtowała
ją klasyka (zatańczyła prawie wszystkie największe partie z klasycznego repertuaru baletowego),
a z drugiej fascynacja muzyką współczesną i potrzeba wypowiedzi teatralnej w formie ruchu,
łączącej klasykę z ekspresją ciała i grą aktorską. Pracując w ciągu całej swej kariery zawodowej
z J. Jarzynówną-Sobczak, uznawaną za prekursorkę tańca współczesnego w Polsce, była idealną
wykonawczynią i współkreatorką bohaterek jej dramatów choreograficznych. Laureatka II nagrody
(pierwszej nie przyznano) I Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Klasycznego w Warszawie(1959),
międzynarodowych konkursów tańca w Vercelli (1960) i Rio de Janeiro(1961). Uhonorowana przez
Ministra Kultury i Sztuki nagrodą I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie sztuki baletowej(1977).
Odznaczona Oficerskim Krzyżem Odrodzenia Polski(1985).
HENRYK KONWIŃSKI
Dyplom Warszawskiej Szkoty Baletowej uzyskał jako ekstern. Przez wiele lat tańczył w Operze
Poznańskiej. Dosyć szybko zainteresowała go twórczość choreograficzna, na którą znaczący
wpływ miało spotkanie z Conradem Drzewieckim. Jest laureatem III nagrody I Konkursu Choreograficznego w Łodzi (1973). Studiował choreografię w Amsterdamie, Hadze, u M. Bejarta,
w Brukseli i Leningradzie. Był kierownikiem baletu Opery Śląskiej w Bytomiu i Teatru Wielkiego
w Poznaniu, pedagogiem w szkołach baletowych w Poznaniu i Bytomiu. Zrealizował ponad 30
baletów. Zajmuje się również reżyserią oper i operetek. Za swoje szczęście uważa, że dane mu
było pracować pod kierunkiem F. Parnella, S. Miszczyka, J. Gogóła i W. Borkowskiego i oczywiście C. Drzewieckiego.
KRZYSZTOF PASTOR
Po ukończeniu Gdańskiej Szkoły Baletowej zaangażował się do Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu
(1975), zdobywając tam pozycję jednej z czołowych indywidualności artystycznych zespołu. Po
czterech latach przeniósł się do łódzkiego Teatru Wielkiego. W 1983 roku został solistą Le Ballet
de l’Opéra de Lyon we Francji, z którym tańczył m.in. w baletach G. Veredona, H.v. Manena,
K. Joossa. W latach 1985-95 występował w Holenderskim Balecie Narodowym, współpracując tam
z wieloma znanymi choreografami. Wykonywał główne partie w baletach klasycznych i neoklasycznych oraz w choreografiach współczesnych. Swoją pierwszą choreografię stworzył w 1986
roku. W sezonie 1997/98 związał się jako choreograf z zespołem Washington Ballet, a w sezonie
1998/99 z Holenderskim Baletem Narodowym. Od tamtej pory zasłynął jako choreograf na arenie
międzynarodowej, przygotowując prawie 50 baletów. W styczniu 2003 roku został mianowany
etatowym choreografem Het Nationale Ballet, dzieląc odtąd tę pozycję z Hansem van Manenem.
Przygotował balety dla wielu zespołów w innych krajach, m.in. dla Królewskiego Baletu Szwedzkiego, Baletu Bolszoj w Moskwie, Baletu Szkockiego, Washington Ballet, Baletu Opery Drezdeńskiej,
Baletu Izraelskiego, Królewskiego Baletu Flamandzkiego, Baletu Opery Narodowej w Warszawie,
Narodowego Baletu Litwy, Narodowego Baletu Łotwy, Państwowego Baletu w Ankarze, Australian
Ballet, West Australian Ballet i Royal New Zealand Ballet. Od marca 2009 roku dyrektor baletu
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
15
Jury
BARBARA SIER-JANIK
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Absolwentka Warszawskiej Szko³y Baletowej (1966). Jako Pierwsza Solistka Baletu Teatru Wielkiego
w Warszawie(1966 -1986) tañczy³a g³ówne role w baletach: Kopciuszek, Dziadek do orzechów,
Córka Ÿle strze¿ona, Pietruszka, Historia ¿o³nierza, Grand Pas de Quatre (Grahn), Wesele w Ojcowie, Bia³a Suita, Fedra (Arycie), Popo³udniowa sjesta (Esperanza). W 1983 roku otrzyma³a tytu³
magistra sztuki na Wydziale Pedagogiki Tañca Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 19861997 by³a nauczycielem tañca klasycznego w Warszawskiej Szkole Baletowej, a tak¿e wyk³adowc¹
tañca klasycznego i nowoczesnego w Akademii Muzycznej w Warszawie (1984-2001 ). Odby³a
liczne sta¿e zagraniczne, m.in. w Kopenhadze (Technika Bournonville’a – 1986) i Pary¿u (Ecole
de Danse de l’Opéra de Paris – 1995).W 2000 roku zosta³a umieszczona na liœcie ekspertów
oœwiaty Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinach tañca klasycznego i wspó³czesnego. Jest
autork¹ ksi¹¿ki „ Post Modern Dance – zarys problematyki , twórcy i techniki” wydanej w 1995
roku przez CEA w Warszawie. Doktor sztuk teatralnych, wykładowca w PWSP w Krakowie na
wydziale tancerzy teatrów tańca.
JAROSLAV SLAVICKY
Absolwent Konserwatorium Tańca i Akademii Muzycznej w Pradze – specjalność pedagogika
baletu (1987). Dzięki narodowemu stypendium studiował w Akademii Baletu Rosyjskiego im.
A. Waganowej w Leningradzie. W latach 1968-1969 – tancerz Teatru Narodowego w Pradze,
1969-70 – pierwszy tancerz Teatru Miejskiego w Strassburgu, 1970-72 – solista Stadttheater Basel,
1972-74 – solista, a od 1975 – Pierwszy Tancerz Baletu Teatru Narodowego w Pradze. Zatańczył
około 80 ról z klasycznego repertuaru baletowego i wiele ról z repertuaru współczesnego. Od 1972
nauczyciel tańca klasycznego i repertuaru w Konserwatorium Tańca w Pradze. Od 1989 pedagog
i baletmistrz w Teatrze Narodowym w Pradze. W 1996 roku otrzymał nominację na stanowisko
dyrektora Konserwatorium Tańca w Pradze. Dla prowadzonego przez siebie Konserwatorium
stworzył przedstawienie „Dziadek do orzechów”, wystawiane również w innych teatrach.
EWA WYCICHOWSKA
Absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej w Warszawie. Studiowała
taniec modern w L’Academie de la Danse w Paryżu u Yuriko i Petera Goosa. Była primabaleriną
Teatru Wielkiego w Łodzi. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Tańca działającej pod patronatem UNESCO. Od 1988 roku dyrektor Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego. Profesor
na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Jest jedną z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy na światowych scenach baletowych, zarówno w repertuarze klasycznym, jak
i współczesnym. Zna ją publiczność niemal wszystkich kontynentów. W 1980 roku debiutowała
jako choreograf utworem „Głos kobiecy (z nieznanej poetki)” do muzyki K. Knittla. Obecnie jest
autorką ponad 60 prac choreograficznych zrealizowanych w Polsce, Włoszech, USA, Niemczech.
Wielokrotnie zasiadała w jury krajowych i międzynarodowych konkursów baletowych. Jest laureatką Nagrody Młodych im. Wyspiańskiego I stopnia, Medalu 200-lecia Baletu Polskiego, Medalu
Wacława Niżyńskiego, Fringe Firsts Special Award w Edynburgu, Nagrody ZAiKS za wybitną
twórczość choreograficzną, Srebrnego Medalu Gloria Artis, Nagrody Specjalnej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej
ALEKSANDRA GOŹDZIK - sekretarz jury
16
Uczestnicy
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
17
Dajana Al -Makosi
Opera Wrocławska
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2007
Program I etapu:
1. P.Czajkowski „Dziadek do orzechów”
Grand pas de deux Wieszczki Cukrowej i Księcia
Chor. wg M. Petipa
Partner punktowany: Tomasz Kęczkowski
– Opera Wrocławska
2. Dead-Com-Dance „Oczekiwanie”
Chor. Bożena Klimczak
Partner punktowany: Tomasz Kęczkowski
Program II etapu:
1. P.Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Floriny i Błękitnego Ptaka
Chor. wg M. Petipa
Partner punktowany: Tomasz Kęczkowski
2. Goran Bregovic „Tango”
Chor. Bożena Klimczak
Partner punktowany: Tomasz Kęczkowski
A
Anna Gancarz
Opera Wrocławska
Program I etapu:
1. A. Adam „Giselle” Pas de deux z I aktu
Chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski
Partner punktowany: Łukasz Ożga
2. W. A. Mozart „Mozart, Mozart”
Chor. Bożena Klimczak
Partner punktowany: Łukasz Ożga
ARTYŚCI BALETU
Program II etapu:
1. A. Adam „Korsarz” wariacja Medory (II akt)
Chor. M. Petipa
2. L. Delibes „Coppelia” wariacja Swanildy
Chor. A. Saint-Leon, M. Petipa, A. Gorski,
A. Messer
3. E. Kornecka; śpiew M. Richta;
tekst A. Osiecka „Wariatka”
Chor. Bożena Klimczak
Zofia Knetki
Opera Wrocławska
Program I etapu:
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Aurory i księcia Desire
Chor. wg M. Petipa
Partner niepunktowany: Łukasz Ożga
2. Zbigniew Preisner „Noc”
Chor. Bożena Klimczak
Program II etapu:
1. L. Minkus „Bajadera” wariacja Cienia
Chor. M. Petipa
2. A. Głazunow „Rajmonda” wariacja z III aktu
Chor. M. Pepita
3. Goran Bregovic „A…my”
Chor. Bożena Klimczak
Partner punktowany: Łukasz Ożga
18
Oleksandra Liashenko
Teatr Wielki w Poznaniu
Program I etapu:
1. C.Pugni „Esmeralda”
Pas de deux Diany i Akteona
Chor. A. Waganowa
Partner punktowany: Viktor Davydiuk
2. Fryderyk Chopin „Fantazja na dwoje”
Chor. Beata Wrzosek-Dopierała
Partner punktowany: Viktor Davydiuk
Program II etapu:
1. B. Asafiew „Płomień Paryża” Pas de deux
Chor. W. Wajnonen
Partner punktowany: Viktor Davydiuk
3. Hevia „For you”
Chor. Ewa Sobis
Partner punktowany: Viktor Davydiuk
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
A
Ksenia Naumets
Opera na Zamku w Szczecinie
Program I etapu:
1. F. Herold, P. Hertel „Córka źle strzeżona”
Pas de deux Lisy i Colasa
Chor. A. Gorski
partner niepunktowany Artem Ryazanov
– Opera na Zamku w Szczecinie
2. Astor Piazzolla „Złamane serca”
Chor. Natalia Fedorova
Izabela Szylińska
Opera Nova w Bydgoszczy
Program I etapu:
1. C. Pugni „Esmeralda” wariacja Esmeraldy
Chor. wg M. Petipa
2. A. Adam „Korsarz” wariacja
3. Fryderyk Chopin „Etiuda”
Chor. Zofia Rudnicka
Program II etapu:
1. A. Głazunow „Rajmonda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. L. Minus „Don Kichot” wariacja Kitri z III aktu
Chor. wg M.Petipa
3. Ghymes „Co ze mną?”
Chor. Elżbieta Szlufik-Pańtak, Grzegorz Pańtak
ARTYŚCI BALETU
Program II etapu:
1. P. Czajkowski „Dziadek do orzechów”
Pas de deux
Chor. L. Iwanow, P. Wright
partner niepunktowany Artem Ryazanov
2. afrykańskie rytmy „W pustyni i w puszczy”
Chor. Natalia Fedorova
19
Aubry Stephane
Teatr Wielki w Poznaniu
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2007
Program I etapu:
1. A. Adam „Giselle” wariacja Alberta
Chor. J. Coralli, J. Pierrot
2. L. Minus ”Bajadera” wariacja Solora
Chor. M. Petipa
3. Fryderyk Chopin „119 198”
Chor. Stephane Aubry
Program II etapu:
1. P. Czajkowski „Śpiąca królewna” wariacja Desire
Chor. M. Petipa
2. J. Schneizhoffer „Sylfida”
wariacja James’a z I aktu
chor.A. Bournonville
3. Plastikman „Ping Pong”
Chor. Stephane Aubry
A
Grzegorz Brożek
Opera Nova w Bydgoszczy
Program I etapu:
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Aurory i księcia Desire z III aktu
Chor. wg M. Petipa
Partnerka niepunktowana: Marta Kowalczyk
– Opera Nova w Bydgoszczy
2. Timbaland-Bounce (mix muzyczny) „Schizm”
Chor. Grzegorz Brożek
ARTYŚCI BALETU
Program II etapu:
1. C. Pugni „Esmeralda” wariacja Akteona z II aktu
Chor. wg M.Petipa
2. B. Asafiew „Płomień Paryża” wariacja z III aktu
Chor. W. Wajnonen
3. Placebo – „Meds” „Oneravi”
Chor. Grzegorz Brożek
Viktor Davydiuk
Teatr Wielki w Poznaniu
Program I etapu:
1. C. Pugni „Esmeralda”
Pas de deux Diany i Akteona
Chor. A. Waganowa
Partnerka punktowana: Oleksandra Liashenko
– Teatr Wielki w Poznaniu
2. Fryderyk Chopin „Fantazja na dwoje”
Chor. Beata Wrzosek-Dopierała
Partnerka punktowana: Oleksandra Liashenko
Program II etapu:
1. B. Asafiew „Płomień Paryża” Pas de deux
Chor. W. Wajnonen
Partnerka punktowana: Oleksandra Liashenko
3. Hevia „For you”
Chor. Ewa Sobis
Partnerka punktowana: Aleksandra Liashenko
20
Tomasz Kęczkowski
Opera Wrocławska
Program I etapu:
1. P. Czajkowski „Dziadek do orzechów”
Grand pas de deux Wieszczki Cukrowej
i Księcia Desire
Chor. wg M. Petipa
Partnerka punktowana: Dajana Al-Makosi
– Opera Wrocławska
2. Dead-Com-Dance „Oczekiwanie”
Chor. Bożena Klimczak
Partnerka punktowana: Dajana Al-Makosi
Program II etapu:
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Floriny i Błękitnego Ptaka
Chor. wg M. Petipa
Partnerka punktowana: Dajana Al-Makosi
2. Goran Bregovic „Tango”
Chor. Bożena Klimczak
Partnerka punktowana: Dajana Al-Makosi
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
A
Łukasz Ożga
Opera Wrocławska
Program I etapu:
1. A. Adam „Giselle” Pas de deux z I aktu baletu
Chor. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa, L. Ławrowski
Partnerka punktowana: Anna Garncarz
– Opera Wrocławska
2. W. A. Mozart „Mozart, Mozart”
Chor. Bożena Klimczak
Partnerka punktowana: Anna Gancarz
Bartosz Zyśk
Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie
Program I etapu:
1. D. Auber „Grand pas Classique” wariacja
Chor. wg W. Gsowskiego
2. P.Czajkowski „Dziadek do orzechów”
wariacja męska
Chor. wg M. Petipa
3. Dave Brubeck „Wyraź siebie”
Chor. Karol Urbański
Program II etapu:
1. C.Pugni „Esmeralda” wariacja Akteona
Chor. wg A. Waganowej
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja księcia Desire
Chor. M. Petipa
3. Jacque Brel „Les Bourgeois”
Chor. wg Ben Van Cauwenbergh’a
ARTYŚCI BALETU
Program II etapu:
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Aurory i księcia Desire
Chor. wg M. Petipa
Partnerka niepunktowana: Zofia Knetki
– Opera Wrocławska
3. Goran Bregovic „A…my”
Chor. Bożena Klimczak
Partnerka punktowana: Zofia Knetki
21
OGÓLNOKSZTA£C¥CA
SZKO£A BALETOWA
im. Ludomira Ró¿yckiego
W BYTOMIU
Założona w roku 1946
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Ludomira Różyckiego
41-902 BYTOM
W BYTOMIU
ul. Jagiellońska 23
tel. 032 787 01 01/02
www.baletowa.prv.pl
Szkołą kierują:
Elżbieta Mendakiewicz – dyrektor naczelny
Jacek Drozdowski – zastępca dyrektora ds. artystycznych
Ewa Miler-Dróżdż – zastępca dyrektora ds. kształcenia ogólnego
Małgorzata Pokryszko – kierownik sekcji muzycznej
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
Grupa m³odsza
B
Klaudia Dębska kl. V
Program II etapu
1. W. A. Mozart wariacja
Chor. R. Baranowski
2. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
2. J. S. Bach „Mała Markiza”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Bożena Sękala
Natalia Filar kl. V
B y t o m
Program II etapu
1. A. Dworzak „Humoreska” wariacja
Chor. S. Szarova
2. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
2. J. S. Bach „Mała Markiza”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący: Elena Geldibaeva
Przygotowanie do konkursu:
Larisa Ermolova
22
Aleksandra Gryś kl. V
Program II etapu
1. R. Schumann „Szczęście” wariacja
Chor. E. Raczyńska - Warzec
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja wróżki
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja wróżki
Chor. M. Petipa
2. J. S. Bach „Mała Markiza”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Bożena Sękala
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Ludomira Różyckiego
W BYTOMIU
B
Wioletta Haszczyc kl. IV
Program II etapu
1. C. Pugni wariacja żeńska
Chor. A. Karpuhina
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja wróżki
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja wróżki
Chor. M. Petipa
2. J. S. Bach „Mała Markiza”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Lucyna Popławska
Agata Jóźwik kl. IV
Program III etapu
1. N. Czerepnin Pawilon Armidy
Chor.N. Fokin
2. J. S. Bach Mała Markiza
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Ewa Sobolewska
B y t o m
Program II etapu
1. F. Burgmuller wariacja
Chor. U. Azimow
2. N. Czerepnin Pawilon Armidy
Chor. N. Fokin
23
Anna Jurek kl. V
Program II etapu
1. C. Pugni wariacja żeńska
Chor. A. Karpuhina
2. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzeżona” wariacja Lizy
Chor. A. Gorski
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Ludomira Różyckiego
W BYTOMIU
Program III etapu
1. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzeżona” wariacja Lizy
Chor. A. Gorski
2. Jesper Kyd „Menhir”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Bożena Sękala
B
Paulina Trusewicz kl.V
Program II etapu
1. A. Dworzak „Humoreska” wariacja
Chor. S. Szarova
2. L. Minkus „Don Kichot”
wariacja Amorka
Chor. A. Gorski, M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot”
wariacja Amorka
Chor. A. Gorski, M. Petipa
2. J. S. Bach „Mała Markiza”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący: Elena Geldibaeva
Przygotowanie do konkursu :
Larisa Ermolova
Karol Zdańkowski kl. V
B y t o m
Program II etapu
1. F. Burgmuller wariacja męska
Chor.U. Azimow
2. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
2. Jesper Kyd „Menhir”
Chor. Anna Kaczmarczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Alexandre Rimachevski
24
Grupa œrednia
Aleksandra Bryl kl. VII
Program II etapu
1. L. Minkus „Don Kichot” Pas de deux
Chor. M. Petipa
Partner niepunktowany:
Karol Pluszczewicz kl.VIII
Program III etapu
1.
2.
L. Minkus „Don Kichot” – wariacja Kitri
Chor. M. Petipa
Irving Gordon „Unforgettable”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Partner niepunktowany:
Adam Myśliński kl.VII
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Ludomira Różyckiego
W BYTOMIU
Pedagog prowadzący: Larisa Ermolova
Przygotowanie do konkursu:
Bożena Sękala
B
Marta Kurkowska kl. VI
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Wróżki Bzu
Chor.M. Petipa
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja z III aktu
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna” wariacja wróżki
Chor.M. Petipa
2. Elias Parish Alvars / wyk. Susan Drake
„Wspomnienie”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Larisa Ermolova
Tomasz Fabiański kl. VI
Program III etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Brent Lewis „Bone to bone”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Pedagog prowadzący: Elena Geldibaeva
Przygotowanie do konkursu:
Kazimierz Cieśla
B y t o m
Program II etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. L. Minkus „Bajadera” wariacja
Chor. M. Petipa
25
Adam Myśliński kl. VII
Program II etapu
1. L. Delibes “Coppelia” wariacja
Chor. A. Saint-Leon
2. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Ludomira Różyckiego
W BYTOMIU
Program III etapu
1. L. Delibes „Coppelia” wariacja
Chor. A. Saint-Leon
2. Adi Sappir “Mania – k”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Pedagog prowadzący: Elena Geldibaeva
Przygotowanie do konkursu:
Kazimierz Cieśla
Kategoria: TANIEC WSPÓ£CZESNY
B
Sonia Egner kl.IX
Program II etapu
1. R. Aubry „Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. Madredeus „Eumezu”
Chor. Anna Śmiganowska
Partner niepunktowany:
Michał Halena kl. IX
Program III etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Renata Przemyk „Święte”
Chor. Anna Śmiganowska
Partnerka punktowana:
Mariola Wichrowska kl.IX
Pedagog prowadzący: Anna Śmiganowska
Przygotowanie do konkursu :
Anna Śmiganowska, Janina Psiuk
Agata Słowińska kl.VIII
Program II etapu
1. R. Aubry „Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. Dragan Ristic „With you”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
B y t o m
Partner punktowany: Michał Wróbel kl. VIII
Program III etapu
1. L. Minkus „ Don Kichot” wariacja Kitri
Chor. M. Petipa
2. Hans Reichel „Together”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Partner punktowany: Michał Wróbel kl. VIII
26
Pedagog prowadzący:
Katarzyna Aleksander-Kmieć
Przygotowanie do konkursu:
Katarzyna Aleksander-Kmieć, Janina Psiuk
Mariola Wichrowska kl.IX
Program II etapu
1. R. Aubry „Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. Cirque du soleil „Mio bello”
Chor. Anna Śmiganowska
Partner niepunktowany:
Krzysztof Szczygieł kl. VIII
Program III etapu
1. A. Głazunow „Rajmonda” wariacja
Chor. M. Petipa / R. Nurejev
2. Renata Przemyk „Święte”
Chor. Anna Śmiganowska
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
Partnerka punktowana: Sonia Egner kl. IX
im. Ludomira Różyckiego
W BYTOMIU
Pedagog prowadzący: Anna Śmiganowska
Przygotowanie do konkursu:
Anna Śmiganowska, Janina Psiuk
B
Michał Wróbel kl.VIII
Program II etapu
1. R. Aubry „Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. Dragan Ristic „With you”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Partnerka punktowana:
Agata Słowińska kl.VIII
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Hans Reichel „Together”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
Partnerka punktowana:
Agata Słowińska kl.VIII
Zdjêcia artystyczne wykona³:
Tomasz Zakrzewski
B y t o m
Pedagog prowadzący:
Katarzyna Aleksander-Kmieć
Przygotowanie do konkursu:
Katarzyna Aleksander-Kmieć,
Jacek Drozdowski
27
OGÓLNOKSZTA£C¥CA
SZKO£A BALETOWA
W GDAÑSKU
Założona w roku 1950
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
80-441 GDAŃSK
ul. Al. Legionów 3
tel./fax 0-58 341 49 13
e-mail:
[email protected]
www.szkolabaletowa.pl
Szkołą kierują:
Bronisław Prądzyński – dyrektor naczelny i artystyczny
Mirosław Czop – zastępca dyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych
Alina Drewek – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
Aleksandra Goździk – kierownik sekcji tańca
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
Grupa m³odsza
G
Adrianna Stępień kl. IV
Program II etapu
1. F. Burgmuller „Grand Pas”
wariacja solistki
Chor. U. Azimow
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Floriny
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Floriny
Chor. wg M. Petipa
2. S. Rachmaninow „Przebudzenie”
Chor. S. Gepner
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Liubov Bakhareva
Natalia Ścibak kl. IV
G d a ń s k
Program II etapu
1. R. Schumann „Szczęście”
Chor. E. Raczyńska-Warzec
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Floriny
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Floriny
Chor. wg M. Petipa
2. R. Aubry „Jak błękitne marzenie”
Chor. Sławomir Gidel
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Liubov Bakhareva
28
Magdalena Tandek kl. IV
Program II etapu
1. F. Burgmuller „Grand Pas”
wariacja solistki
Chor. U. Azimow
2. J. Bayer „Wieszczka Lalek”
wariacja solistki
Chor. wg J. Hassreiter
Program III etapu
1. J. Bayer „Wieszczka Lalek”
wariacja solistki
Chor. wg J. Hassreiter
2. G. Bizet „Każdemu wolno marzyć”
Chor. Milena Jurczyk
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Liubov Bakhareva
G
Stella Walasik kl. IV
Program II etapu
1. A. Dworzak „ Humoreska”
Chor. S. Szarowa
2. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzeżona” wariacja Lizy
Chor. wg A. Gorskiego
Program III etapu
1. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzeżona” wariacja Lizy
Chor. wg A. Gorskiego
2. A. Richard „Echo pamięci”
Chor. Jacek Walasik
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Liubov Bakhareva
Patryk Jurczyk kl. IV
Program III etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
z Pas de deux z I aktu
Chor. wg J. Coralli, J. Perrot
2. Tango Argentyńskie „Jeszcze nie
D’Artagnen”
Chor. Mariola Lebida
Pedagog prowadzący: Liubov Bakhareva
Przygotowanie do konkursu:
Ałła Karpuhina
G d a ń s k
Program II etapu
1. C. Pugni Etiuda taneczna
Chor. A. Karpuhina
2. A. Adam „Giselle” wariacja
z Pas de deux z I aktu
Chor. wg J. Coralli, J. Pierrot
29
Filip Krzyżelewski klasa V
Program II etapu
1. F. Burgmuller „Grand pas”
wariacja solisty
Chor. U. Azimow
2. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Hans Zimmer „Gladiator”
Chor. Sławomir Gidel
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Pedagog prowadzący: Sławomir Gidel
Przygotowanie do konkursu:
Sławomir Gidel, Alicja Krawiec
G
Remigiusz Orłowski kl.V
Program II etapu
1. F. Burgmuller „Grand pas”
wariacja solisty
Chor. U. Azimow
2. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Tina Turner „007”
Chor. Sławomir Gidel
Pedagog prowadzący: Sławomir Gidel
Przygotowanie do konkursu:
Sławomir Gidel, Alicja Krawiec
Grupa œrednia
Marta Borczakowska kl. VII
G d a ń s k
Program II etapu
1. A. Adam „Korsarz” Pas de deux
Konrada i Medory
Chor. wg M. Petipa
Partner punktowany:
Maciej Kociński kl. VIII
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja Medory
z II aktu Pas de deux
Chor. wg M. Petipa
2. Enia „To jest moje”
Chor. Bogumiła Szaleńczyk.
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Irena Tarasiewicz
30
Paulina Borczakowska kl. VII
Program II etapu
1. L. Minkus „Don Kichot”
war. Królowej Driad z II aktu
Chor. wg M. Petipa
2. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg. M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot”
war. Królowej Driad z II aktu
Chor. wg M. Petipa
2. Alesha Dixon „Ja-beztroskość”
Chor. Agafia Wieliczko
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Irena Tarasiewicz
G
Anna Czeszejko kl. VII
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Aurory z III aktu
Chor. wg M Petipa
2. P. Czajkowski „Dziadek do
orzechów” wariacja Wróżki
Cukrowej
Chor. wg W. Wajnonena
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Aurory z III aktu
Chor. wg M Petipa
2. Enia „To jest moje”
Chor. Bogumiła Szaleńczyk
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Irena Tarasiewicz
Hanna Jankowska kl. VI
Program III etapu
1. C. Pugni „Esmeralda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Jerzy Wasowski „Jeżeli kochać”
Chor. Aleksandra Dziurosz
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Agata Lechowicz
G d a ń s k
Program II etapu
1. C. Pugni „Esmeralda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. A. Głazunow „Raymonda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
31
Agata Kuczyńska kl. VII
Program II etapu
1. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzezona” Pas de deux
Chor. wg A. Gorskiego
Partner punktowany:
Grzegorz Mołoniewicz kl. VIII
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Program III etapu
1. A. Adam „Giselle”
wariacja Giselle z I aktu
Chor. wg J. Coralli, J. Perrot
2. J. S. Bach – Preludium z suity
na wiolonczelę nr 1
„Duet na cień i personę”
Chor. Robert Bondara
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Irena Tarasiewicz
G
Karolina Zarach kl. VI
Program II etapu
1. B. Asafiew „Płomień Paryża”
Pas de deux
Chor. wg W. Wajnonena
Partner punktowany:
Cezary Modzelewski kl. VII
Program III etapu
1. A. Głazunow „Raymonda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. KWANT „Hulabalu Pikabu”
Chor. Sławomir Gidel, Paweł Płoski
Partner punktowany:
Cezary Modzelewski kl. VII
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Agata Lechowicz
G d a ń s k
Patryk Mielewczyk kl. VI
Program II etapu
1. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. wg A. Saint-Leon
2. R. Drigo „Arlekinada”
wariacja Arlekina
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. wg A. Saint-Leon
2. R. Wilialdi „Choccollo”
Chor. wg J. Łapsza,
opracowanie U. Azimow
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Uran Azimow
32
Cezary Modzelewski kl. VII
Program II etapu
1. B. Asafiew „Płomień Paryża”
Pas de deux
Chor. wg W. Wajnonena
Partnerka punktowana:
Karolina Zarach kl. VI
Program III etapu
1. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzeżona”
Chor. wg A. Gorskiego
2. KWANT „Hulabalu Pikabu”
Chor. Sławomir Gidel, Paweł Płoski
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Partnerka punktowana:
Karolina Zarach kl. VI
Pedagog prowadzący: Uran Azimow
Przygotowanie do konkursu:
Agata Lechowicz
G
Arkadiusz Orłowski kl. VI
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. wg. M. Petipa
2. A. Adam „Giselle” wariacja Alberta
Chor. wg J.Coralli, J.Perrot
Program III etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja Alberta
Chor. wg J. Coralli, J. Perrot
2. H. Wieniawski „Bracia”
Chor. Emil Wesołowski
Partner punktowany: Rafał Tandek kl.VI
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Uran Azimow
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja Zygfryda
Chor. wg. M. Petipa
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Księcia Desire
Chor. K. Siergiejew
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja Zygfryda
Chor. wg. M. Petipa
2. H. Wieniawski „Bracia”
Chor. Emil Wesołowski
Partner punktowany:
Arkadiusz Orłowski kl. VI
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Uran Azimow
G d a ń s k
Rafał Tandek kl. VI
33
Grupa starsza
Agnieszka Białous kl. IX
Program II etapu
1. A. Adam „Korsarz” Pas de deux
Chor. wg M. Petipa
partner punktowany:
Michał Lewandowski kl. IX
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot” wariacja Kitri
Chor. wg M. Petipa
2. Z. Preisner „Kaskada”
Chor. Emil Wesołowski
Partner punktowany:
Michał Lewandowski kl. IX
Pedagog prowadzący: Ałła Karpuhina
Przygotowanie do konkursu:
Kazimierz Wrzosek
G
Paulina Cisłowska kl. VIII
Program II etapu
1. L. Delibes „Coppelia” Pas de deux
Swanildy i Franciszka
Chor. wg M. Petipa, F. Łopuchowa
Partner niepunktowany:
Damian Muszka kl. VIII
Program III etapu
1. L. Minkus „Bajadera”
wariacja Gamzatti
Chor. wg. M. Petipa
2. Selekta Studio Gdańsk „Ottakse”
Chor. Piotr Popławski
Pedagog prowadzący: Liubov Bakhareva,
Agata Lechowicz
Przygotowanie do konkursu:
Liubov Bakhareva, Agata Lechowicz,
Mariola Lebida
Paulina Jurkowska kl. VIII
G d a ń s k
Program II etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „ Bajadera”
wariacja Cieni z III aktu
Chor. wg. M. Petipa
2. N. Glanzberg / H. Connet
„Padam padam”
Chor. Beata Wrzosek-Dopierała
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Liubov Bakhareva
34
Maciej Kociński kl. VIII
Program II etapu
1. A. Adam „Korsarz” Pas de deux
Chor. wg M. Petipa
Partnerka punktowana:
Marta Borczakowska kl. VII
Program III etapu
1. C. Pugni „Esmeralda”
wariacja Akteona
Chor. wg A. Waganowej
2. K. Szymanowski „November”
Chor. Roman Komassa
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W GDAŃSKU
Partnerka niepunktowana:
Paulina Jurkowska klasa VIII
Pedagog prowadzący: Uran Azimow
Przygotowanie do konkursu:
Irena Tarasiewicz, Uran Azimow,
Liubov Bakhareva
G
Michał Lewandowski kl. IX
Program II etapu
1. A. Adam „Korsarz” Pas de deux
Chor. wg M. Petipa
Partnerka punktowana:
Agnieszka Białous kl. IX
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot”
wariacja Basilia
Chor. wg. M. Petipa
2. Z. Preisner „Kaskada”
Chor. Emil Wesołowski
Partnerka punktowana:
Agnieszka Białous kl. IX
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Kazimierz Wrzosek
Grzegorz Mołoniewicz kl. VIII
Partnerka punktowana:
Agata Kuczyńska kl. VII
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja z I aktu
Chor. wg. M. Petipa
2. Jerry Goldsmith „W potrzasku życia”
Chor. Karina Iwaszko
Pedagog prowadzący: Uran Azimow
Przygotowanie do konkursu:
Irena Tarasiewicz, Uran Azimow
G d a ń s k
Program II etapu
1. F. Herold, P. Hertel „Córka źle
strzeżona” Pas de deux
Chor. wg J. Daubervala
35
Kategoria: TANIEC WSPÓ£CZESNY
Ewa Marczak kl. VIII
Program II etapu
1. Collage z filmu MATRIX, Juna Reaktor,
Don Davis „Homo Casus”
Chor. Paulina Andrzejewska
2. Tyler Bates „Fino all’ultimo respiro”
Chor. Ewa Marczak, Zuzanna Marszał
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
Partnerka SZKOŁA
punktowana:
BALETOWA
Zuzanna
Marszał kl. VIII
W GDAŃSKU
Program III etapu
1. L. Minkus „Bajadera”
wariacja Cieni z III aktu
Chor. wg M. Petipa
2. Leo Kupper „Na Krawędzi”
Chor. Andrzej Morawiec, Ewa Marczak
Pedagog prowadzący: Andrzej Morawiec
Przygotowanie do konkursu:
Andrzej Morawiec, Liubov Bakharewa
G
Partnerka punktowana:
Ewa Marczak kl. VIII
Program III ETAPU
1. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. J. Coralli, J. Perrot
2. Y.Kajiura, Alannah Myles „Surr”
Chor. Andrzej Morawiec
Pedagog prowadzący: Andrzej Morawiec
Przygotowanie do konkursu:
Andrzej Morawiec, Liubov Bakharewa,
Mariola Lebida
Artur Grabarczyk kl. IX
Program II etapu
1. Rene Aubry „Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. John Powell „Co mi zrobisz
jak mnie złapiesz”
Chor. Andrzej Morawiec
Program II etapu
1. Collage z filmu MATRIX, Juna Reaktor,
Don Davis „Homo Casus”
Chor. Paulina Andrzejewska
2. John Powell „Co mi zrobisz
jak mnie złapiesz”
Chor. Andrzej Morawiec
Program III etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Clannad „Coinleach Glass”
Chor. Andrzej Morawiec
Partner punktowany:
Artur Grabarczyk kl. IX
G d a ń s k
Program II etapu
1. Collage z filmu MATRIX, Juna Reaktor,
Don Davis „Homo Casus”
Chor. Paulina Andrzejewska
2. Tyler Bates „Fino all’ultimo respiro”
Chor.Ewa Marczak, Zuzanna Marszał
Marta Śrama kl. IX
Partner punktowany:
Artur Grabarczyk kl. IX
Pedagog prowadzący: Andrzej Morawiec
Przygotowanie do konkursu:
Andrzej Morawiec, Ałła Karpuhina
36
Zuzanna Marszał kl. VIII
Partnerka punktowana:
Marta Śrama kl. IX
Program III etapu
1. B. Asafiew „Płomień Paryża”
Chor. wg W. Wajnonena
2. Clannad „Coinleach Glass”
Chor. Andrzej Morawiec
Partnerka punktowana:
Marta Śrama kl. IX
Pedagog prowadzący: Andrzej Morawiec
Przygotowanie do konkursu:
Andrzej Morawiec, Kazimierz Wrzosek
Zdjêcia artystyczne wykona³a:
Katarzyna Grucela
OGÓLNOKSZTA£C¥CA
SZKO£A BALETOWA
im. Feliksa Parnella
W £ODZI
Założona w roku 1975
Szkołą kierują:
Magdalena Sierakowska – dyrektor naczelny
Aleksandra Stanisławska – zastępca dyrektora ds. kształcenia artystycznego
Urszula Sobecka – zastępca dyrektora ds. kształcenia ogólnego
Bożena Dobruchowska – kierownik sekcji muzycznej
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Feliksa Parnella
W ŁODZI91-052 ŁÓDŹ
ul. Wrocławska 3/5
tel.(0-42) 613 10 20
fax (0-42)613 10 27
www.osblodz.neostrada.pl
Grupa m³odsza
£
Milena Bartoszewska kl. V
Program II etapu
1. F. Burgmuller „Grand pas”
wariacja solistki
Chor. U. Azimow
2. N. Czeriepnin „Pawilon Armidy”
wariacja żeńska
Chor. M. Fokin
Program III etapu
1. N. Czeriepnin „Pawilon Armidy”
wariacja
Chor. M. Fokin
2. Lisa Gerrard i Hans Zimmer
„Moja tajemnica”
Chor. Bogumiła Szaleńczyk
Pedagog prowadzący:
Magdalena Redlewska
Przygotowanie do konkursu:
Agata Jankowska-Dobrowolska
Justyna Bednarek kl. V
Program II etapu
1. A. Dworzak „Humoreska”
Chor. S. Szarowa
2. J. Bajer „Wieszczka lalek”wariacja
Chor. J. Hassreiter
Pedagog prowadzący:
Magdalena Redlewska
Przygotowanie do konkursu:
Agata Jankowska-Dobrowolska
Ł ó d ź
Program III etapu
1. J. Bajer „Wieszczka lalek” wariacja
Chor. J. Hassreiter
2. Michael Nyman „Obietnica”
Chor. Bogumiła Szaleńczyk
37
Daria Majewska kl. V
Program II etapu
1. A. Dworzak „Humoreska”
Chor. S. Szarowa
2. J. Bajer „Wieszczka lalek” wariacja
Chor. J. Hassreiter
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Feliksa Parnella
W ŁODZI
Program III etapu
1. J. Bajer „Wieszczka lalek” wariacja
Chor. J. Hassreiter
2. P. Czajkowski w oprac. na gitarę
elektryczną pARTyzanT „Kukła”
Chor. Bogumiła Szaleńczyk
Pedagog prowadzący:
Magdalena Redlewska
Przygotowanie do konkursu:
Agata Jankowska-Dobrowolska
£
Filip Różański kl. IV
Program II etapu
1. F. Burgmuller wariacja
Chor. U. Azimow
2. P.Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. P. Peluritis wg M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. P. Peluritis wg M. Petipa
2. Michael Nyman „Coś na początek”
Chor. Wojciech Domagała
Pedagog prowadzący: Pranciškus Peluritis
Przygotowanie do konkursu:
Pranciškus Peluritis, Dagmara Jagodzińska
Aleksander Staniszewski kl. IV
Ł ó d ź
Program II etapu
1. Ch. Gounod wariacja męska
Chor. S. Szarowa
2. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. A. Gorski
Program III etapu
1. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. A. Gorski
2. Michael Bolton „Wędrówka”
Chor. Dagmara Jagodzińska
Pedagog prowadzący: Pranciškus Peluritis
Przygotowanie do konkursu:
Pranciškus Peluritis, Dagmara Jagodzińska
38
Grupa œrednia
Karolina Laskowska kl. VI
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Aurory z Pas de deux
Chor. M. Petipa
2. K. Kurpiński „Wesele w Ojcowie”
wariacja Panny Młodej
Chor. W. Gruca
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Aurory z Pas de deux
Chor. M. Pepita
2. Snap „Spięcie...”
Chor. Paulina Andrzejewska
Pedagog prowadzący:
Swietłana Szarowa
Przygotowanie do konkursu:
Swietłana Szarowa, Dagmara Jagodzińska
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Feliksa Parnella
W ŁODZI
£
Maciej Jaskólski kl. VII
Program II etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
z Pas de deux „wstawnoje”
Chor. M. Petipa
2. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. M. Petipa
2. Missy Elliot „Taki jestem”
Chor. Dagmara Jagodzińska
Pedagog prowadzący:
Pranciškus Peluritis
Przygotowanie do konkursu:
Pranciškus Peluritis, Dagmara Jagodzińska
Bartłomiej Zając kl.VII
Program III etapu
1. P. Hertel, F. Herold „Córka źle
strzeżona” wariacja Colasa
Chor. A. Gorski
2. Rabbit in the moon „Space”
Chor. Dagmara Jagodzińska
Pedagog prowadzący:
Pranciškus Peluritis
Przygotowanie do konkursu:
Pranciškus Peluritis, Dagmara Jagodzińska
Ł ó d ź
Program II etapu
1. A. Adam „Giselle”wariacja
z Pas de deux „wstawnoje”
Chor. M. Petipa
2. P. Hertel, F. Herold „Córka źle
strzeżona” wariacja Colasa
Chor. A. Gorski
39
G r u p a starsza
Iga Krata kl. IX
Program II etapu
1. D. Auber„Grand pas classique”
wariacja
Chor. W. GsowskiI
2. L. Minus „Don Kichot” wariacja
Chor. M.Petipa
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Feliksa Parnella
W ŁODZI
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja Odylii
Chor. M. Petipa
2. Johann Pachelbel – kanon D-dur
z płyty „Baroque Masterpieces”
„Butterflies in the stomach”
Chor. Robert Bondara
Partner punktowany: Dominik Senator kl. IX
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Swietłana Szarowa
£
Mateusz Kubiak kl. VIII
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Błękitnego Ptaka
Chor. M. Petipa
2. C. Pugni wariacja Akteona
z Pas de deux Diany i Akteona
Chor. A. Waganowa
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz”
wariacja z Pas de deux
Chor. M. Petipa
2. Dharma Punks fragment Intro z płyty
„Pieśń drzewa” „Rytm to nieśmiertelność”
Chor. Robert Bondara
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Mariusz Caban
Dominik Senator kl. VIII
Ł ó d ź
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja Zygfryda z III aktu
Chor. M.Petipa
2. L. Delibes „Coppelia”
wariacja Franciszka
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Dziadek
do orzechów” wariacja
Chor. W. Wajnonen
2. Johann Pachelbel – kanon D-dur
z płyty „Baroque Masterpieces”
„Butterflies in the stomach”
Chor. Robert Bondara
Partnerka punktowana: Iga Krata kl. IX
40
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Mariusz Caban
Kategoria: TANIEC WSPÓ£CZESNY
Justyna Cieplucha kl. IX
Program II etapu
1. collage z filmu „Matrix” J. Reaktor,
D. Davis „Homo casus”
Chor. Paulina Andrzejewska
2. Muzyka z filmu „Całkowite zaćmienie”
- A.P. Kaczmarek „Innocence”
Chor. Julita Wojewódzka
Program III etapu
1. L. Minus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Björk „Intruder”
Chor. Julita Wojewódzka
Pedagog prowadzący: Julita Wojewódzka
Przygotowanie do konkursu:
Swietłana Szarowa, Julita Wojewódzka
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Feliksa Parnella
W ŁODZI
£
Justyna Dobrosińska kl. VIII
Program II etapu
1. René Aubry „Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. muzyka ludowa „Tęsknogra”
Chor. Iwona Pasińska
Program III etapu
1. L. Minus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. collage muzyczny „We’re:talkin’”
Chor. Sharon Pietrzak,
Justyna Dobrosińska
Partnerka niepunktowana:
Sharon Pietrzak kl. VIII
Pedagog prowadzący: Julita Wojewódzka
Przygotowanie do konkursu:
Agata Jankowska-Dobrowolska
Sharon Pietrzak kl. VIII
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja Medory
Chor. M. Petipa
2. A. Vivaldi „Cztery pory roku” „Zima”
Chor. Agata Jankowska-Dobrowolska
Pedagog prowadzący: Julita Wojewódzka
Przygotowanie do konkursu:
Agata Jankowska-Dobrowolska
Zdjêcia artystyczne wykonali:
Jacek Kopeć i Zbigniew Pakuła
Ł ó d ź
Program II etapu
1. Zespół Polski „Kołyszże się kołysz”
Chor. Krystyna Frąckowiak
2. Goran Bregovic, muzyka z filmu
„Królowa Margot”
„Nie zapomniałam”
Chor. Bogumiła Szaleńczyk
41
OGÓLNOKSZTA£C¥CA
SZKO£A BALETOWA
im. Olgi S³awskiej-Lipczyñskiej
W POZNANIU
Założona w roku 1951
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
61-834
POZNAŃ
W POZNANIU
ul. Gołębia 8
tel. 061 852-47-33/34
fax 061 855-35-46
e-mail:
[email protected]
www.osb-poznan.pl
Szkołą kierują:
Mirosław Różalski – dyrektor naczelny
Barbara Turek – zastępca dyrektora
Krystyna Frąckowiak – kierownik sekcji przedmiotów artystycznych
Rafał Kasprzak – kierownik sekcji przedmiotów ogólnokształcących
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
Grupa m³odsza
P
Laura Korolczuk kl. IV
Program II etapu
1. F. Burgmuller wariacja
Chor. U. Azimow
2. J. Bayer „Wieszczka Lalek”
Chor. wg J. Hassreitera
Program III etapu
1. J. Bayer „Wieszczka Lalek”
Chor. wg J. Hassreitera
2. Erik Satie „Gymnopedie”
Chor. Alicja Curujew
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Alicja Curujew
Agnieszka Kuczera kl. IV
P o z n a ń
Program II etapu
1. F. Burmuller wariacja
Chor. U. Azimow
2. J. Bayer „Wieszczka Lalek”
Chor. wg J. Hassreittera
Program III etapu
1. J. Bayer „Wieszczka Lalek”
Chor. wg J. Hassreitera
2. R. Aubry „Taka jestem”
Chor. Krystyna Frąckowiak
Pedagog prowadzący:
Beata Wrzosek-Dopierała
Przygotowanie do konkursu:
Beata Wrzosek-Dopierała,
Krystyna Frąckowiak
42
Maria Pawelec kl.V
Program II etapu
1. V. A. Mozart „Allegro”
Chor. R. Baranowski
2. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z Pas de trois
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z Pas de trois
Chor. wg M. Petipa
2. Dj. Monk „Energy”
Chor. Agnieszka Błacha
Pedagog prowadzący:
Ryszard Baranowski
Przygotowanie do konkursu:
Ryszard Baranowski, Agnieszka Błacha
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
Grupa œrednia
P
Monika Kieliba kl. VI
Program II etapu
1. D. Auber „Grand pas classique”
wariacja
Chor. V.Gsowski
2. A. Głazunow „Rajmonda’’ wariacja
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. A. Głazunow „Rajmonda’’ wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Z. Preisner „W tajemnicy”
Chor. Karina Adamczak-Kasprzak
Pedagog prowadzący:
Anna Gruszka-Kopeć
Przygotowanie do konkursu:
Anna Gruszka-Kopeć,
Karina Adamczak-Kasprzak
Klaudia Strzelczyk kl. VI
Program III etapu
1. B. Asafiew ,,Płomień Paryża” wariacja
Chor. wg W. Wajnonena
2. J. Kander ,,Casting”
Chor. Natalia Jarmołowicz
Pedagog prowadzący: Iwona Ratajczak
Przygotowanie do konkursu:
Iwona Ratajczak, Natalia Jarmołowicz
P o z n a ń
Program II etapu
1. C. Pugni ,,Esmeralda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. B. Asafiew ,,Płomień Paryża” wariacja
Chor. wg W. Wajnonena
43
Grupa starsza
Gracja Górniak kl. VIII
Program II etapu
1. C. Pugni „Esmeralda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg M. Petipa
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
Program III etapu
1. B. Asafiew „Płomień Paryża” wariacja
Chor. wg M.Wajnonena
2. Prodigy „Mechaniczne oblicze”
Chor. Krystyna Frąckowiak
Pedagog prowadzący:
Włodzimierz Bułanow
Przygotowanie do konkursu:
Włodzimierz Bułanow,
Krystyna Frąckowiak
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
P
Christina Janusz kl. VIII
Program II etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor.wg J. Perrot, J. Coralli
2. L. Minkus „Paquita”
Chor.wg M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Dziadek do orzechów”
wariacja
Chor. wg. L. Iwanowa
2. Tan Dun „Bonsai”
Chor. Anna Marek
Pedagog prowadzący: Ewa Szymańska,
Przygotowanie do konkursu:
Ewa Szymańska, Anna Marek
Agata Kaźmierowska kl. VIII
P o z n a ń
Program II etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. wg J. Perrot, J. Coralli
2. C. Pugni „Esmeralda” wariacja
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Smoke City-A. Givas De Marco
„Banana Is Banana”
Chor. Justyna Kalbarczyk
Pedagog prowadzący:
Włodzimierz Bułanow
Przygotowanie do konkursu:
Włodzimierz Bułanow,
Justyna Kalbarczyk,
Krystyna Frąckowiak
44
Irmina Kopaczyńska kl. IX
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Aurory i księcia Desire
Chor. wg M. Petipa
Partner niepunktowany:
Stephane Aubry (TW Poznań)
Program III etapu
1. L. Minkus „Bajadera”
wariacja Gamzatti
Chor. wg M. Petipa
2. Bach suite D-dur Badineri
„Bach suite II”
Chor. John Neumeier
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Beata Wrzosek-Dopierała
P
Weronika Stroińska kl. VIII
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja
Chor.wg M. Petipa
2. A. Adam „Korsarz” wariacja
Chor. wg M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „Bajadera” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. W. Kilar „Vocaliza”
Chor. Krystyna Frąckowiak
Pedagog prowadzący:
Włodzimierz Bułanow
Przygotowanie do konkursu:
Włodzimierz Bułanow,
Krystyna Frąckowiak
Olga Waśkowiak kl. VIII
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Gotan Projekt „Tango”
Chor. Natalia Jarmołowicz
Pedagog prowadzący: Ewa Szymańska
Przygotowanie do konkursu:
Ewa Szymańska, Natalia Jarmołowicz
P o z n a ń
Program II etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. A. Adam „Korsarz” wariacja Medory
Chor. wg M. Petipa
45
Michał Barczak kl. IX
Program II etapu
1. A. Adam „Korsarz” Pas de deux
Chor. wg M. Petipa
Partnerka niepunktowana:
Paulina Majda kl. IX
Program III etapu
1. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. wg J. Coralli, J. Perrot
2. D. Grusin „... Z lekarzem
lub farmaceutą...”
Chor. Mirosław Różalski
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Mirosław Różalski
P
Adam Piątek kl. IX
Program II etapu
1. L. Minkus „ Don Kichot” Pas de deux
Chor. wg M. Petipa
Partnerka niepunktowana:
Magdalena Pawelec kl. IX
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz”
Chor. wg M. Petipa
2. J. Horner „ Jak we mgle”
Chor. Mirosław Różalski
P o z n a ń
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Mirosław Różalski
46
Kategoria: TANIEC WSPÓ£CZESNY
Aleksandra Baszyńska kl. VII
Program II etapu
1. Juno Reaktor D. Davis “Homo Casus”
Chor. Paulina Andrzejewska
2. 5’NIZZA”strela” „Szukając Ciebie”
Chor. Agnieszka Błacha
Program III etapu
1. P. Czajkowski „ Jezioro łabędzie”
wariacja z Pas de trois
Chor. wg M. Petipa
2. Psilanaut. ”Dream”
Chor. Andrzej Adamczak
Pedagog prowadzący:
Agnieszka Błacha
Przygotowanie do konkursu:
Agnieszka Błacha, Liliana Kowalska,
Krystyna Frąckowiak
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
P
Alicja Hoppel kl. IX
Program II etapu
1. R. Aubry „ Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. Daramapunkt - ”Pieśń drzewa”
„Bez Tytułu”
Chor. Andrzej Adamczak
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Locatelli „Seul”
Chor. J. Beauviche
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak,
Andrzej Adamczak,
Beata Wrzosek-Dopierała
Justyna Kalbarczyk kl. IX
Partner niepunktowany:
Paweł Malicki (Polski Teatr Tańca)
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. P.Tinsley „ It ‘s only an image”
Chor. Karolina Wyrwał
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak, Paweł Malicki,
Karolina Wyrwał,
Beata Wrzosek-Dopierała
P o z n a ń
Program II etapu
1. R. Aubry „ Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
2. The Cinematic Orchestra
„Słodko-kwaśne”
Chor. Paweł Malicki, Justyna Kalbarczyk
47
Kornelia Lech kl. VIII
Program II etapu
1. M. Lorens „ The Flame”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
2. Hostels 8 „Chapeau-jazz ”
Chor. Krystyna Frąckowiak
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot” wariacja
Chor. wg. M. Petipa
2. Dj. Shadow „ 2009”
Chor. Agnieszka Błacha
Partnerka punktowana:
Anna Sobczak kl. VIII.
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak, Agnieszka Błacha,
Ewa Szymańska
P
Paulina Majda kl. IX
Program II etapu
1. M. Lorens „ The Flame”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
2. H. Zimmer „Puls”
Chor. M. Różalski, K.Frąckowiak
Program III etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. J. N. Howard „Jej portret”
Chor. Paweł Malicki
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak, Paweł Malicki,
Mirosław Różalski
Patrycja Masłowska kl. IX
Program II etapu
1. R. Aubry „ Enty”
Chor. Aleksandra Dziurosz
P o z n a ń
2. Arvo Part „W samotności”
Chor. Karina Adamczak-Kasprzak
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja
Chor. wg M. Petipa
2. Maria Peszek „Maria Awaria”
Chor. Krystyna Frąckowiak
48
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak,
Karina Adamczak-Kasprzak,
Beata Wrzosek-Dopierała
Hanna Olejniczak kl.VIII
Program II etapu
1. M. Lorens „ The Flame”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
2. L. Posner „Melancholia”
Chor. Krystyna Frąckowiak
Program III etapu
1. F. Herold, P.Hertel
„Córka źle strzeżona „
Chor. wg F. Ashtona
2. Yann Tiersen „Trop”
Chor. Paweł Malicki
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak, Paweł Malicki,
Ewa Szymańska
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej
W POZNANIU
P
Magdalena Pawelec kl. IX
Program II etapu
1. Juno Reaktor D. Davis “Homo Casus”
Chor. Paulina Andrzejewska
2. A. Rodrigues „ Idąc przed siebie”
Chor. M. Gałęska
Program III etapu
1. L. Minkus „ Don Kichot”
wariacja Kitri
Chor. wg M. Petipa
2. The Cinematic Orchestra „ Być”
Chor. Ewa Sobiak, Krystyna Frąckowiak
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak, Monika Gałęska,
Ewa Sobiak, Mirosław Różalski
Anna Sobczak kl. VIII
Program III etapu
1. P.Hertel, F. Herold
„Córka żle strzeżona” wariacja
Chor. wg. J. Daubervala
2. Dj. Shadow „ 2009”
Chor. Agnieszka Błacha
Partnerka punktowana:
Kornelia Lech - klasa VIII
Zdjêcia artystyczne wykona³:
Robert Fr¹ckowiak
Pedagog prowadzący:
Krystyna Frąckowiak
Przygotowanie do konkursu:
Krystyna Frąckowiak, Agnieszka Błacha,
Włodzimierz Bułanow
P o z n a ń
Program II etapu
1. M. Lorens „ The Flame”
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
2. M. Monk „Mirror”
Chor. A. Maruyama
49
OGÓLNOKSZTA£C¥CA
SZKO£A BALETOWA
im.Romana Turczynowicza
W WARSZAWIE
Założona w roku 1949
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W WARSZAWIE
00-076 WARSZAWA
ul. Moliera 2/4
tel./fax 022 826-55-48
e-mail:
[email protected]
Założona w roku 1949
Szkołą kierują:
Bożenna Jurkiewicz – dyrektor naczelny
Łukasz Gruziel – zastępca dyrektora ds. kształcenia artystycznego
Hanna Sztyk – zastępca dyrektora ds. kształcenia ogólnego
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
Grupa m³odsza
W
Zuzanna Kidziak kl. V
Program II etapu
1. R. Schumann „Szczęście”
Chor. E. Raczyńska-Warzec
2. N. Czerepnin „Pawilon Armidy”
Chor. M. Fokin
Program III etapu
1. N. Czerepnin „Pawilon Armidy”
Chor. M. Fokin
2. H. Wieniawski „Niepokój”
Chor. Małgorzata Borowiec
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Elżbieta Raczyńska-Warzec
W a r s z a w a
Natalia Pasiut kl. V
Program II etapu
1. A. Dworzak „Humoreska”
Chor. S. Szarowa
2. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Jezioro łabędzie”
wariacja z pas de trois
Chor. M. Petipa
2. Collage muzyczny „Czasoumilaczka”
Chor. Aleksandra Dziurosz
Pedagog prowadzący:
Milena Onufrowicz-Kaczyńska
Przygotowanie do konkursu:
Ewa Głowacka
50
Natalia Rakowska kl. IV
Program II etapu
1. C. Pugni „ Etiuda”
Chor. A. Karpuhina
2. J. Bayer „Wieszczka lalek”
Chor. J. Hassreiter
Program III etapu
1. J. Bayer „Wieszczka lalek”
Chor. J.Hassreiter
2. John Philip Sousa „Majoretka”.
Chor. Zofia Rudnicka.
Pedagog prowadzący: Teresa Memches
Przygotowanie do konkursu:
Ewa Głowacka
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Romana
Turczynowicza
W WARSZAWIE
Grupa œrednia
W
Anita Łapińska kl. VI
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
Pas de deux Floriny i Błękitnego Ptaka
Chor. M. Petipa
partner punktowany: Jakub Gut kl. VIII
Program III etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja Brylantu
Chor. M. Petipa
2. Egues Rambert „Lalki”
Chor. Alberto Mendez
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Elżbieta Raczyńska-Warzec
Program II etapu
1. A. Adam „Korsarz” wariacja
Chor. M. Petipa
2. A. Adam „Giselle” wariacja
Chor. J. Coralli, J. Perrot
Program III etapu
1. Adolphe Adam „Korsarz” wariacja
Chor. M. Petipa
2. J. Wasowski „Jeżeli kochać”
Chor. Aleksandra Dziurosz
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Elżbieta Raczyńska-Warzec
W a r s z a w a
Aneta Sawicka kl. VI
51
Eliza Walaszczyk kl. VII
Program II etapu
1. L. Delibes „Coppelia” Pas de deux
Chor. A. Saint-Léon, A. Gorski
Partner niepunktowany:
Oskar Świtała (TW Opera Narodowa)
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W WARSZAWIE
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot” wariacja
Chor. M. Petipa
2. D. Scarlatti „Szkic. Presto leggiero”
Chor. A. Żymełka
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Anna Linnik
Grupa starsza
W
Martyna Dobosz kl. IX
Program II etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „Bajadera” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Antonio Corelli „Specto Adme”
Chor. Jacek Tyski
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Jolanta Rybarska
W a r s z a w a
Martyna Wójcik kl. VIII
Program II etapu
1. L. Minkus „Don Kichot” wariacja
Chor. M. Petipa
2. L. Minkus „Paquita” wariacja z II aktu
Chor. M. Petipa
Program III etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja z II aktu
Chor. M. Petipa
2. G. Bizet/R. Szczedrin „Carmen”
Chor. Igor Bielski
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Anna Linnik
52
Jakub Gut kl. VIII
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca królewna”
Pas de deux Floriny i Błękitnego Ptaka
Chor. M. Petipa
Partnerka punktowana:
Anita Łapińska kl. VI
Program III etapu
1. L. Minkus „Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa.
2. Collage muzyczny „Niepokorni”
Chor. Paulina Andrzejewska
Partner punktowany:
Patryk Walczak kl. VIII
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
im. Romana
Turczynowicza
W WARSZAWIE
Pedagog prowadzący: Henryk Jeż
Przygotowanie do konkursu:
Elżbieta Raczyńska-Warzec,
Ewa Głowacka, Henryk Jeż
W
Patryk Walczak kl. VIII
Program II etapu
1. P. Czajkowski „Śpiąca Królewna”
wariacja z III aktu
Chor. M. Petipa
2. A. Adam „Giselle” wariacja z II aktu
Chor. J. Coralli, J. Perrot
Program III etapu
1. L. Minkus „ Paquita” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Collage muzyczny „Niepokorni”
Chor. Paulina Andrzejewska
Partner punktowany: Jakub Gut kl. VIII
W a r s z a w a
Pedagog prowadzący i przygotowanie
do konkursu: Henryk Jeż
53
Kategoria: TANIEC WSPÓ£CZESNY
Julia Lawrenowa kl. IX
Program II etapu
1. R. Aubry „Enty”.
Chor. A. Dziurosz
2. A. Piazzolla „The Rest is silence”
Chor. Aleksandra Dziurosz
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA
BALETOWA
W WARSZAWIE
Program III etapu
1. L. Minkus „Don Kichot” wariacja
Chor. M. Petipa
2. Leroy Anderson „Podążać donikąd”
Chor. Aleksandra Dziurosz
Pedagog prowadzący:
Paulina Andrzejewska
Przygotowanie do konkursu:
Paulina Andrzejewska, Jolanta Rybarska
W
Ida Nowakowska kl. IX
Program II etapu
1. M. Lorens. „The Flame”.
Chor. Katarzyna Aleksander-Kmieć
2. M. Pawłowski „La Passion”
Chor. Paulina Andrzejewska
Program III etapu
1. C. Pugni „Esmeralda” wariacja
Chor. J. Perrot
2. Masstive Attack „Coming out”.
Chor. Dariusz Lewandowski
W a r s z a w a
Pedagog prowadzący:
Paulina Andrzejewska
Przygotowanie do konkursu:
Paulina Andrzejewska, Jolanta Rybarska,
Dariusz Lewandowski
54
Zdjêcia artystyczne wykona³:
Jaros³aw Cieœlikowski
Master Ballet Academy
Phoenix, Arizona - USA
Program II etapu
1. A. Dworzak „Humoreska”
Chor. S. Szarowa
2. N. Czerepnin „Pawilon Armidy”
Chor. M. Fokin
Program III etapu
1. N. Czerepnin „Pawilon Armidy”
Chor. M. Fokin
2. Mix muzyczny „Lamentation”
Chor. Ashley Cox
Pedagog prowadzący:
Irena i Sławomir Woźniak
Przygotowanie do konkursu:
Irena Woźniak
B a l l e t
M
Ashley Cox kl. IV
M a s t e r
Grupa m³odsza
A c a d e m y
Kategoria: TANIEC KLASYCZNY
55
Program
koncertu
galowego
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
część pierwsza:
– wręczenie nagród i dyplomów laureatom
konkursu
– wręczenie okolicznościowych odznaczeń i nagród
w związku z jubileuszem 50 lat konkursów
baletowych w Polsce i ich 30 lat w Gdańsku
G
GDAÑSK 2009
część druga:
– prezentacje sceniczne nagrodzonych uczestników
konkursu
– występ zaproszonych gwiazd:
LUKAS SLAVISKY I solista Bayerisches Staatsballett
w Monachium.
Urodzony w Pradze, uczęszczał do tamtejszej szkoły baletowej.
Już jako uczeń tańczył główne partie w „Dziadku do orzechów’’,
„Córce źle strzeżonej’’, „Don Kichocie’’. W 1997r. wygrał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Wiedniu,
w 1998 został finalistą Prix de Lausanne, laureatem Konkursu im.
Nurejeva w Budapeszcie oraz w Nagoi. W 1999r. dołączył do
Bayerisches Staatsballett w Monachium. W sezonie 2000/01 zadebiutował w partii Romea w „Romeo i Julii’’ i Księcia w „Kopciuszku’’. Tańczył solo także w kreacjach współczesnych choreografów
(L. Childs, J. Godani). W sezonie 2002/03 awansował na pozycję
solisty, a rok później na I solistę.
W maju 2003 otrzymał nagrodę Benois w kategorii „najlepszy
tancerz’’. Do jego repertuaru należą główne partie m.in. w „Don
Kichocie’’(R. Barra), „Śpiącej Królewnie’’(Petipa/Liska), „Śnie nocy
letniej’’(Neumeier), „Dziadku do orzechów’’ (Neumeier), „Korsarzu’’, a także w choreografiach m.in. Balanchine’a, Cranko,
Manena, Forsythe’a, Eka.
MARCIN KUPIŃSKI solista Royal Danish Ballet
w Kopenhadze.
Absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej(2002). Laureat I miejsca
najpierw w kategorii młodszej a potem starszej XI i XII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w Gdańsku w latach 1999 i 2001.
Uznany za najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce
na konkursie w Szczecinie (2001), finalista Międzynarodowego
Konkursu Baletowego w Warnie (2002) uhonorowany specjalną
nagrodą za najlepszą interpretację tańca klasycznego. Po konkursie
Eurowizji w 2001 roku, na którym zdobył główną nagrodę Grand
Prix wraz z bratem Dawidem, rozpoczął pracę w Królewskim
Balecie w Kopenhadze. W 2006 roku otrzymał stanowisko solisty.
Zatańczył główne role m.in.: w „Etiudach”/H. Lander/ , Leńskiego
w „Onieginie”/J.Cranko/ , księcia w „Dziadku do orzechów”/K.Greve/ , Benvolio w „Romeo i Julii” /J.Neumeier/, a także w „Manon”,
„ Annie Kareninie”, „Don Kichocie”, „Napoli”, „La Sylphide”,
„Święcie wiosny”.
56
FEMKE MOELBACH SLOT solistka Royal Danish
Ballet w Kopenhadze.
Urodzona w Danii, uczyła się w Ballet School of the Royal
Theatre. Od 2007 Solistka Royal Danish Balet w Kopenhadze.
Tańczyła role Julii w „Romeo i Julii”, Olgi w „Onieginie” , Apollo, a także wiele innych, m.in. w „Śpiącej Królewnie”, „Dziadku
do orzechów”, „Giselle”, „Folktale”, „Napoli”, „La Sylphide” ,
„Jeziorze łabędzim” i innych. Występowała gościnnie jako Olga
w „Onieginie” w Bayerisches Staatsballett w Monachium. Otrzymała prestiżowe nagrody, m.in. Bartholiniego, C.W. Strande’sa
i Neel Resling Halpeens’a.
DARIA IVANOVA solistka Bejart Ballet w Lozannie
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Urodziła się w 1987 roku w Moskwie. Naukę tańca rozpoczęła
w szkole im. Iriny Thihomirnovej, a później w centrum tańca
Timofeeva.W 2003 roku rozpoczęła się jej przygoda taneczna
z Maurisem Bejartem, w zespole Bejart Ballet Lausanne, w którym tańczy do dziś. W jej dorobku artystycznym znajdują się już
główne partie w baletach: „Bhakti 3”; „Presebytere Ballet for life”,
„Serait-ce la Mort?”, „Arepo”, „Heliogabale”.Brała udział w miedzynarodowych galach na cześć G. Versace w Teatrze La Scala
w Milanie oraz na cześć M. Bejarta w Monte-Carlo.
DAWID KUPIŃSKI solista Bejart Ballet w Lozannie
Absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej (2003). Laureat Grand Prix
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Gdańsk 2003. Po konkursie
Eurowizji w 2001 roku, na którym zdobył główną nagrodę Grand
Prix wraz z bratem Marcinem, rozpoczął pracę w Królewskim
Balecie w Kopenhadze (2002). Swoje umiejętności taneczne rozwijał, tańcząc choreografie A.Bournonvila, J.Neumeiera, J.Robinsa,
Balanchina, K.Mac Milalna, J.Godaniego, A.Prejlocaj i wielu innych. Od 2007 roku jest solistą w Bejart Ballet Lausanne.W jego
dorobku artystycznym znajdują sie role w baletach: „Ognisty Ptak”,
„Święto wiosny”, „Presytere Ballet for life”, „Bolero”, „Le Chant
du Compagnon Errant” oraz ostatniej produkcji Maurica Bejarta
„W 80 minut dookoła świata”
ELENA Karpuhina Bayerisches Staatsballett
w Monachium.
Gdańską Szkołę Baletową ukończyła w roku 2007. Laureatka
I miejsc w kategorii młodszej(2003) i kategorii starszej (2005),
wreszcie Grand Prix (2007) Ogólnopolskich Konkursów Tańca
w Gdańsku. Finalistka Międzynarodowego Konkursu Baletowego
w Warnie (2005) uhonorowana specjalną nagrodą dla najbardziej
perspektywicznej młodej tancerki. Uznana przez jury konkursu
w Szczecinie w 2007 roku najlepszym absolwentem szkół baletowych w Polsce. Zdobywczyni II miejsca na Konkursie Eurowizji
w 2005 roku oraz Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Brnie (2007). Zaraz po ukończeniu szkoły została zaangażowana do zespołu Bayerisches Staatsballett w Monachium. Tańczy
m.in. w spektaklach: „Jezioro łabędzie’’(Barra), „Bajadera’’(Petipa/
Bart),’’Korsarz’’(Petipa/Liska), „Brahms-Schoenberg Quartett’’(Balanchine), „Oniegin’’ (Cranko), „Kopciuszek’’(Neumeier), „Romeo
i Julii’’(Cranko), „Dama Kameliowa’’(Neumeier). Wykonała też takie
partie demi-solowe, jak: pas de quatre w „Jeziorze łabędzim’’, grey
girls w „Les Biches’’(B. Niżyńska), 6 demi-solo w „Jardin anime’’
w „Korsarzu’’, młoda para w „Kopciuszku’’. W 2008 wystąpiła na
Międzynarodowej Gali Poznańskiej Wiosny Baletowej.
57
Program
koncertu
galowego
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
W wykonaniu zaproszonych artystów zobaczymy:
FEMKE MOELBACH SLOT i MARCIN KUPIŃSKI
„ROMEO I JULIA” BALKONOWE PAS DE DEUX
Muzyka: Sergiusz Prokofiev
Choreografia: John Neumeier
DARIA IVANOVA i DAWID KUPIŃSKI
HELIOGABALE
Muzyka: tradycyjna afrykańska
Choreografia : Maurice Bejart
ELENA KARPUHINA i LUKAS SLAVISKY
„BAJADERA’’ GRAND PAS DE DEUX NIKII I SOLORA
Z III AKTU
Muzyka: Ludwig Minkus
Choreografia: Marius Petipa / Bart
DAWID KUPIŃSKI i MARCIN KUPIŃSKI
LE CHANT DU COMPAGNON ERRANT
(Songs of a Wayfarer)
Muzyka: Gustav Mahler
Choreografia: Maurice Bejart
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują zaproszonym artystom
za odstąpienie od przysługującej gaży (absolwenci Gdańskiej Szkoły
Baletowej) oraz zgodę wystąpienia za połowę stawki (artyści zagraniczni).
Prowadzenie koncertu
Konrad Mielnik
Julia Dybowska (uczennica Gdańskiej Szkoły Baletowej)
Reżyseria
Sławomir Gidel
Agata Lechowicz
58
Imprezy
towarzysz¹ce
30 marca 2009 r. godz. 14.00
prezentacja regionu kaszubskiego w wykonaniu
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz.
31 marca 2009 r. godz. 19.00 Opera Bałtycka
MEN’S DANCE
Wieczór baletowy złożony z trzech miniatur, w których autorzy
prezentują swoje taneczne wizje współczesnej męskości.
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
Tango life
choreografia Roman Komassa
„Tango life” to taneczny zapis burzliwych emocji targających ludzkim życiem:
miłości, namiętności, pożądania i odrzucenia. Z pozoru banalna historia: Ona i On
spotykają się, gest, spojrzenie, chemia miłości. Nie widzą świata poza sobą. Jest
też on – ten Trzeci. Zakochany bez pamięci, niezauważony, nie brany pod uwagę.
Chce dać z siebie wszystko, ale Ona tego nie chce. Nie chce nawet wtedy, kiedy
zostaje boleśnie odtrącona przez ukochanego…
Dwudziestu tancerzy będzie opowiadać o miłosnych rozterkach, trudnych wyborach, odrzuceniu i samotności pomiędzy ludźmi. Miłosnemu dramatowi towarzyszy
muzyka grana na żywo przez trójmiejską formację Tangueros Balticos
Kilka krótkich sekwencji
choreografia Jacek Przybyłowicz
Folia (portugalski taniec dawny, w którym osoba prowadzącą jest kobieta) Maraina Maraisa (muzyka), w wykonaniu wirtuoza violi da gamba – Jordi Savall jest
motywem przewodnim dla trzech par tancerzy. Ruch opiera się na powtarzalności – jeden z tancerzy powtarza gest drugiego, gdy ten wykonuje już kolejny
ruch. W tańcu dominują kobiety. Efekt ten wzmacnia projekcja video autorstwa
Katarzyny Kozyry, przedstawiająca tancerkę uczącą niekompletnie ubranego
mężczyzną gawota. Mężczyzna nieporadnie usiłuje naśladować jej perfekcyjne
i wystudiowane ruchy. Taniec jest dyskretną formą walki o dominację: kobiety
kuszą, udają uległość, lecz muzyka osadza je w roli nadrzędnej.
Tamashii
choreografia i reżyseria Wojciech Misiuro
Każdy, kto widział choć jeden spektakl Wojciecha Misiuro wie, że obok jego
twórczości nie da się przejść obojętnie. Artysta szokuje i prowokuje, operując
specyficznym językiem ekspresji, nie unika nagości, która nie tylko nie ma nic
wspólnego z pornografią, ale urzeka widza plastyką tworzonych obrazów. „Tamashii” jest inspirowana kulturą japońską. Siedmiu tancerzy w strojach samurajów
i towarzyszące im trzy Japonki przeniosą widzów na Daleki Wschód.
5 kwietnia 2009 r. godz. 11.00
sala konferencyjna Domu Tancerza
spotkanie członków jury, dyrektorów szkół baletowych, pedagogów
i zainteresowanych osób na temat XVI Ogólnopolskiego Konkursu
Tańca Gdańsk 2009, przyszłości konkursów baletowych w Polsce
oraz uczczenia 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
59
Laureaci ogólnopolskich
konkursów baletowych
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA KLASYCZNEGO,
WARSZAWA 1959 ROK
Uczniowie szkół baletowych nie brali udziału w Konkursie.
W kategorii duetów:
I nagroda: Lidia Kowcz, Henryk Giero – Opera Warszawska
II nagroda: Barbara Kałużna, Henryk Sawicki – Opera
Dolnośląska, Wrocław
III nagroda: Stefania Kołodziejczyk, Marian Babula – Opera
Dolnośląska, Wrocław
Wyróżnienia: Izabela Owocówna, Roman Kerson – Teatr
Muzyczny, Kraków
Ludmiła Rackiewicz, Henryk Gucz – Teatr Muzyczny,
Bydgoszcz
W kategorii solistów:
I nagroda – nie przyznano
II nagroda: Alicja Boniuszko – Opera Bałtycka, Gdańsk
Bronisław Kropidłowski – Opera Dolnośląska, Wrocław
III nagroda: Krystyna Mazurówna – Opera Warszawska
Wyróżnienia: Fryderyk Lebik – Operetka Warszawska, Leszek
Panowicz – Opera Łódzka,
Witold Zapała -„Mazowsze”
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA SCENICZNEGO,
WARSZAWA 1961 ROK.
W kategorii duetów:
I nagroda: Iwona Wakowska, Marian Glinka – Warszawa
II nagroda – nie przyznano
III nagroda: Krystyna Jędrzejczyk, Kazimierz Wrzosek
– Warszawa
W kategorii solistów:
I nagroda – nie przyznano
II nagroda: Gerard Wilk, Janina Glikowska – Warszawa
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA SCENICZNEGO
I CHOREOGRAFII, GDAŃSK 1979 ROK
I nagroda: Ilona Mazur – Gdańsk;
Andrzej Marek Stasiewicz – Gdańsk
II nagroda: Małgorzata Świtała – Gdańsk
III nagroda: Hanna Jedynak – Gdańsk
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA
I CHOREOGRAFII, GDAŃSK 1981 ROK
I nagroda: Katarzyna Gdaniec – Gdańsk
II nagroda: Elżbieta Kwiatkowska – Gdańsk;
Marek Fiertek – Gdańsk
Beata Więch – Warszawa
III nagroda: Jerzy Kosianik – Warszawa
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA
I CHOREOGRAFII, GDAŃSK 1984 ROK.
I nagroda: Mariusz Małecki – Gdańsk
II nagroda: Daria Dadun – Gdańsk;
Mirosław Gordon – Gdańsk
III nagroda: Arkadiusz Gołygowski – Łódź
VI (I) OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKÓŁ
BALETOWYCH WARSZAWA 1988 ROK.
I nagroda: Milena Onufrowicz – Gdańsk;
Krzysztof Nowogrodzki – Gdańsk
II nagroda: Karolina Kania – Gdańsk;
Tomasz Dembczyński – Gdańsk
III nagroda: Leszek Alabrudziński – Gdańsk;
Tomasz Kaczyński – Warszawa,
Edyta Kozak – Warszawa
60
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA,
GDAŃSK 1990 ROK.
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Małgorzata Bober – Gdańsk
II miejsce: Anna Wierzchucka – Gdańsk
III miejsce: Monika Świętochowska – Bytom
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: Tomasz Kaczyński – Warszawa
II miejsce: Radosław Boguski – Warszawa
III miejsce: Sylwester Śpiewak – Warszawa;
Damian Kacperski – Gdańsk
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Joanna Zakrzewska – Warszawa
II miejsce: Anna Sąsiadek – Gdańsk;
Karolina Jupowicz – Warszawa
III miejsce: Izabela Milewska – Warszawa
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Robert Wohlert – Gdańsk
II miejsce: Jacek Breś – Gdańsk
III miejsce: Dariusz Prill – Gdańsk
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA,
GDAŃSK 1993 ROK
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Dominika Krzysztoforska – Warszawa
II miejsce: Anna Lipczyk – Warszawa
III miejsce: nie przyznano
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Mariusz Ostrowski – Warszawa
III miejsce: Bartłomiej Więckowski – Gdańsk
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Anna Sąsiadek – Gdańsk
II miejsce: Anna Huk – Poznań; Karolina Jupowicz – Warszawa
III miejsce: Izabela Milewska – Warszawa;
Milena Lorkiewicz – Poznań
Paulina Wieczorek – Poznań
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Jacek Tyski – Warszawa
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Filip Barankiewicz – Warszawa
GRAND PRIX KONKURSU – JACEK BREŚ, GDAŃSK
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA,
GDAŃSK 1995 ROK.
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Paulina Wieczorek – Poznań;
Karolina Jupowicz – Warszawa
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Marzena Urbanowicz – Gdańsk
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: Filip Barankiewicz – Warszawa
II miejsce: Bartosz Anczykowski – Warszawa;
Norbert Nirewicz – Gdańsk
III miejsce: Adam Kozal – Poznań; Piotr Popławski – Warszawa
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Magdalena Vasco – Gdańsk
II miejsce: Ewa Nowak – Warszawa;
Magdalena Wałęsa – Gdańsk
III miejsce: Marta Łastowska – Gdańsk
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Dominik Jakóbiec – Warszawa
II miejsce: Piotr Stańczyk – Poznań
III miejsce: nie przyznano
GRAND PRIX KONKURSU – ANNA SĄSIADEK – GDAŃSK
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA, GDAŃSK 1997 ROK.
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Magdalena Dzięgielewska – Warszawa
Katarzyna Lewandowska – Warszawa
II miejsce: Magdalena Łońska – Poznań;
Magdalena Vasco – Gdańsk
III miejsce: Agnieszka Wolna – Poznań
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: Adam Kozal – Poznań;
Dominik Jakóbiec – Warszawa
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Tomasz Danhel – Łodź;
Sebastian Solecki – Poznań
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Magdalena Ciechowicz – Warszawa
II miejsce: Paulina Sałek – Gdańsk
III miejsce: Ewa Nowak – Warszawa;
Natalia Wojtaszewska – Warszawa
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Michał Kopiński – Gdańsk
II miejsce: Marcin Kupiński – Gdańsk
III miejsce: nie przyznano
XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA, GDAŃSK 1999 ROK.
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Natalia Wojciechowska – Warszawa
II miejsce: Magdalena Łońska – Warszawa
III miejsce: Dagmara Dryl – Warszawa
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: Marcin Krajewski – Poznań
II miejsce: Leszek Januszewski – Gdańsk
III miejsce: Artur Ulanowski – Gdańsk
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Paulina Sałek – Gdańsk;
Agnieszka Szymańska – Warszawa
II miejsce: Izabela Sokołowska – Gdańsk
III miejsce: nie przyznano
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Marcin Kupiński – Gdańsk
II miejsce: Dawid Kupiński – Gdańsk
III miejsce: Marcin Dempc – Gdańsk
XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA, GDAŃSK 2001 ROK
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Agnieszka Szymańska – Warszawa
II miejsce: Izabela Sokołowska – Gdańsk
III miejsce: Agnieszka Pietyra – Bytom; Anna Nowak – Łódź
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: Marcin Kupiński – Gdańsk
II miejsce: Dawid Kupiński – Gdańsk
III miejsce: Marcin Dempc – Gdańsk
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Barbara Bartnik – Bytom; Romina Kołodziej – Bytom
II miejsce: Anita Mikołajczyk – Warszawa
III miejsce: Anna Dzieńkowska – Warszawa;
Katarzyna Samól – Gdańsk
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Grzegorz Brożek – Gdańsk
III miejsce: Piotr Klimczak – Warszawa;
Michał Wylot – Gdańsk
XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA, GDAŃSK 2003 ROK
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Izabela Sokołowska – Gdańsk
II miejsce: Romina Kołodziej – Gdańsk
III miejsce: Barbara Bartnik – Gdańsk;
Emilia Wesołowska – Warszawa
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Michał Wylot – Gdańsk
III miejsce: Kamil Fórmanek – Warszawa
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Elena Karpuhina, Gdańsk
II miejsce: Katarzyna Pomaska – Gdańsk;
Zofia Knetki – Warszawa
III miejsce: Angelika Gembiak – Gdańsk
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Dawid Trzensimiech – Bytom
II miejsce: Leszek Cegiełkowski – Gdańsk
III miejsce: Bartosz Zyśk – Warszawa
W kategorii tańca współczesnego:
I miejsce: Arkadiusz Głębocki – Poznań;
Aleksandra Maciejewska – Bytom
II miejsce: Alicja Szymczak – Poznań
III miejsce: Weronika Dobrzycka – Poznań
GRAND PRIX KONKURSU – DAWID KUPIŃSKI, GDAŃSK
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA, GDAŃSK 2005 ROK
W kategorii starszej dziewcząt:
I miejsce: Elena Karpuhina – Gdańsk;
Emilia Stachurska – Warszawa
II miejsce: Weronika Frodyma – Warszawa
III miejsce: Barbara Bartnik – Gdańsk
W kategorii starszej chłopców:
I miejsce: Dawid Trzensimiech, – Bytom
II miejsce: Michał Wylot – Gdańsk; Bartosz Zyśk – Warszawa
III miejsce: Krzysztof Górski – Gdańsk
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Anna Mendakiewicz – Bytom
II miejsce: Martyna Wójcik – Warszawa
III miejsce: Agnieszka Białous – Gdańsk; Sharon Pietrzak – Łódź
W kategorii młodszej chłopców:
I miejsce: Norbert Łukaszewski – Warszawa
II miejsce: Sławomir Woźniak – Warszawa
III miejsce: Kamil Węsierski – Gdańsk
W kategorii tańca współczesnego:
I miejsce: Katarzyna Antosiak – Gdańsk;
Anna Karabela – Warszawa
II miejsce: Karolina Szymura – Bytom;
Małgorzata Czajowska – Bytom
III miejsce: Arkadiusz Głębocki – Poznań
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA, GDAŃSK 2007 ROK
W kategorii młodszej dziewcząt:
I miejsce: Agata Kuczyńska – Gdańsk
II miejsce: Eliza Walaszczyk – Warszawa;
Marta Borczakowska – Gdańsk
III miejsce: Anita Łapińska – Warszawa
W kategorii młodszej chłopców
I miejsce: Patryk Mielewczyk – Gdańsk
II miejsce: Tomasz Fabiański – Bytom
III miejsce: nie przyznano
W kategorii średniej dziewcząt
I miejsce: Paulina Jurkowska – Gdańsk
II miejsce: Iga Krata – Łódź
III miejsce: Paulina Cisłowska – Gdańsk;
Irmina Kopaczyńska – Poznań
W kategorii średniej chłopców
I miejsce: Patryk Walczak– Warszawa
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Adam Piątek – Poznań
W kategorii starszej dziewcząt
I miejsce: Angelika Gembiak – Gdańsk
II miejsce: Aneta Wira – Warszawa
III miejsce: Joanna Drabik – Bytom
W kategorii starszej chłopców
I miejsce: Bartosz Zyśk – Warszawa
II miejsce: Leszek Cegiełkowski – Gdańsk
III miejsce: Paweł Irmiński – Warszawa
W kategorii tańca współczesnego
I miejsce: Ida Nowakowska – Warszawa
II miejsce: Kamil Guzy – Bytom
III miejsce: Magdalena Pawelec – Poznań;
Zuzanna Perszewska – Gdańsk
GRAND PRIX KONKURSU – ELENA KARPUHINA – Gdańsk
61
Laureaci konkursów baletowych
dla najmłodszych tancerzy
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
GDAÑSK 2009
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS BALETU
NAJMŁODSZYCH TANCERZY,
WROCŁAW 2004
Dziewczęta kl III
I miejsce ex aequo Paulina Jurkowska – Gdańsk
Martyna Wójcik – Warszawa
II miejsce Dorota Pawłowska – Bytom
III miejsce Sharon Pietrzak – Łódź
Chłopcy kl.III
I miejsce Patryk Walczak – Warszawa
II miejsce Patryk Wlazło – Bytom
III miejsce Jakub Gut – Warszawa
Dziewczęta kl. IV
I miejsce Agnieszka Białous – Gdańsk
II miejsce Irmina Kopaczyńska –Poznań
IIImiejsce Martyna Dobosz – Warszawa
Chłopcy kl. IV
I miejsce Michał Woźniak – Warszawa
II miejsce Adam Piątek – Poznań
III miejsce ex aequo Filip Wójcik – Gdańsk
Adam Doliniec – Gdańsk
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS BALETU
NAJMŁODSZYCH TANCERZY,
GDAŃSK 2006
Dziewczęta kl. III
I miejsce Monika Kieliba – Poznań
II miejsce Aneta Sawicka – Warszawa
III miejsce ex aequo Hanna Jankowska – Gdańsk
Marta Kurkowska – Bytom
Chłopcy kl. III
I miejsce Patryk Mielewczyk – Gdańsk
II miejsce Tomasz Fabiański – Bytom
III miejsce Rafał Tandek – Gdańsk
Dziewczęta kl. IV
I miejsce Agata Kuczyńska – Gdańsk
II miejsce ex aequo Marta Borczakowska – Gdańsk
Eliza Walaszczyk – Warszawa
62
III miejsce ex aequo Anna Czeszejko – Gdańsk
Izabela Grzeszczak – Warszawa
Paulina Borczakowska – Gdańsk
Chłopcy kl. IV
I miejsce Szymon Szpak – Bytom
II miejsce Adam Myśliński – Bytom
III miejsce ex aequo Kacper Maik – Gdańsk
Grzegorz Redyk – Gdańsk
III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA BALETOWE
NAJMŁODSZYCH TANCERZY, GDAŃSK 2008
Jury przyznało statuetki, które stanowią najwyższą
formę nagrody niżej wymienionym uczestnikom
III Ogólnopolskich Spotkań Konkursowych
Najmłodszych Tancerzy, Gdańsk 2008 :
– Maria Pawelec – Poznań
– Maria Niedziałkowski – Warszawa,
– Karol Zdańkowski – Bytom,
– Daria Majewska – Łodź
– Stella Walasik – Warszawa
– Beniamin Citkowski – Warszawa
– Aleksander Staniszewski – Łódź
– Paweł Nowicki – Gdańsk – najwięcej punktów
w grupie wiekowej
– Natalia Ścibak – Gdańsk
– Patryk Jurczyk – Gdańsk – najwięcej punktów
w grupie wiekowej
– Natalia Rakowska – Warszawa
– Laura Karolczuk – Poznań
– Natalia Pasiut – Warszawa
– Adrianna Stępień – Gdańsk
– Magdalena Tandek – Gdańsk – najwięcej punktów
w grupie wiekowej
– Zuzanna Kidziak – Warszawa – najwięcej punktów
w grupie wiekowej
XVI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
TAŃCA
Sponsorzy
GDAÑSK 2009
Województwo Pomorskie
Renata i Jerzy £yszkiewiczowie
HANNA TENENBAUM
Fundacja Balet – Szczecin
Patronat medialny:
Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Baletowa
w Gdañsku – Dom Tancerza
Jako znak
graficzny
konkursu
wykorzystano
zdjêcie
przedstawiaj¹ce
Wojciecha
Wiesio³³owskiego
w balecie
„Hamlet”
Monreala
do muzyki
Szostkowicza
Na okładce
wykorzystano
zdjęcie
Wojciecha
Wiesiołłowskiego
z Mają Plisiecką
„Chora róża”.
Redakcja
i opracowanie:
Miros³aw Czop
Opracowanie
graficzne
na podstawie
pomys³u
Krzysztofa
Ignatowicza:
GRAFIKO,
Krzysztof
Pa³ubicki
Druk:
P.P. WiB
63

Podobne dokumenty

G - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

G - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Konkursowe statuetki autorstwa Gennadija Jerszowa zaprojektowane i wykonane specjalnie na Ogólnopolski Konkurs Tańca w Gdańsku. Wręczane jako Grand Prix i nagroda za I miejsce od 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

G - Censownik

G - Censownik w latach 1956-66 był jej solistą. Stypendium państwowe umożliwiło mu uczest­nictwo w dwuletnim kursie w leningradzkim Balecie im. Kirowa, gdzie był uczniem A. Puszkina. W Leningradzie występował ta...

Bardziej szczegółowo