Og³oszenie konkursu na prowadzenie bufetu szkolnego

Transkrypt

Og³oszenie konkursu na prowadzenie bufetu szkolnego
OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu
ogłasza konkurs
na prowadzenie (na warunkach umowy)
bufetu szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.
Część I. Informacje ogólne.
1. Informacje o zamawiającym.
1.1 Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Bukowska 16
60-809 Poznań
Tel. 61/848-06-71
Fax. 61/846-49-22
1.2 Zamawiający ogłasza konkurs ofert na;
„Prowadzenie bufetu szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu”.
2. Przedmiot konkursu.
Łączna powierzchnia bufetu wynosi 57,6 m².
Po wynajęciu w/w pomieszczeń Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia bufetu na
następujących zasadach:
• bufet czynny codziennie w godz. od 7.10 do 15.30 z wyłączeniem dni wolnych od
nauki,
• utrzymanie czystości i porządku na terenie bufetu zgodnie z wymogami
odpowiednich słuŜb,
• wyposaŜenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble, zastawę
stołową na 120 osób i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności
gastronomicznej,
• przestrzeganie przepisów bhp, ppoŜ. i Sanepidu,
• oferowany asortyment nie moŜe zagraŜać zdrowiu i Ŝyciu uczniów.
Powinien obejmować m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zboŜowe,
czekolady pełnowartościowe, jogurty, sałatki, owoce sezonowe, droŜdŜówki, kanapki
i zapiekanki wykonane na miejscu ze świeŜych produktów.
Część II. Termin realizacji umowy.
Wymagany termin realizacji umowy: 1.09.2011 r. – 30.06.2014 r.
Część III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Dokumenty składające się na ofertę:
• uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej,
• doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnej placówki,
• wizję działalności bufetu,
• proponowany asortyment artykułów spoŜywczych oraz menu wraz
z orientacyjnymi cenami,
• proponowaną kwotę odpłatności za najem pomieszczeń (opłata za ciepłą i zimną
wodę ryczałtowo) oraz dodatkowo opłata za zuŜycie energii elektrycznej według
wskazań licznika.
Część IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty naleŜy składać na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niŜ do dnia
7 czerwca 2011 r. do godz. 14.oo
Część V. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu.
1. Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami.
Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim, telefonicznym, uzgodnieniu
terminu z osobą do kontaktu.
2.Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Kierownik Gospodarczy
szkoły - Jacek Kuśnierski, tel. 61/846-49-21.
Poznań, dnia 27 maja 2011 r.