Studia II stopnia (magisterskie). Zarządzanie w sektorze publicznym

Transkrypt

Studia II stopnia (magisterskie). Zarządzanie w sektorze publicznym
Lista zagadnień na egzamin dyplomowy magisterski,
sektorze publicznym
specjalność – Zarządzanie w
1. Finanse publiczne i ich przeznaczenie
2. Istota cele i zasady decentralizacji finansów publicznych
3. Budżet państwa a budżet jednostki samorządu terytorialnego – podobieństwa i
różnice, metody powiązań
4. Podstawy prawne gospodarki finansowej państwa i jednostek samorządu
terytorialnego
5. Podstawowe funkcje finansów publicznych i ich mierniki
6. Zamówienia publiczne – istota , procedura, znaczenie
7. Organizacje sektora publicznego
8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
9. Istota budżetu i zasady budżetowe
10. Procedura budżetowa
11. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
12. Budżet tradycyjny a budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania finansami
publicznymi
13. Zarządzanie strategiczne a budżetu zadaniowego i Wieloletnia Prognoza Finansowa
Panstwa ( WPFP) lub jednostki samorządu terytorialnego (WPF)
14. Marketing terytorialny ( miejsca) – istota, metody, znaczenie
15. Zarządzanie menedżerskie w sektorze publicznym (NPM) , istota, problemy
16. Istota i cechy danin publicznych
17. Jawność i przejrzystość finansów publicznych
18. Władztwo podatkowe gminy – zakres, metody realizacji
19. Rola organów samorządowych w stymulowaniu dochodów podatkowych
20. Instrumenty interwencjonizmu państwowego i lokalnego
21. Źródła dochodów publicznych ich klasyfikacja
22. Różnice między subwencją a dotacją
23. Deficyt budżetowy i sposoby jego pokrycia
24. Zarządzanie długiem publicznym
25. Metody oceny kondycji majątkowej i finansowej jednostki samorządu terytorialnego
26. Partnerstwo Publiczno Prawne , istota, cele, metody, konsekwencje
27. Montaż finansowy jako źródło finansowania projektów inwestycyjnych
28. Instytucjonalne i prawne aspekty przeciwdziałania bezrobociu
29. Skarbowe papiery wartościowe
30. Obligacje komunalne- istota, zasady emisji, konsekwencje