Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „DAKAR" mgr inz, Janusz Karpeta

Transkrypt

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „DAKAR" mgr inz, Janusz Karpeta
I Znaksprawy: ZP.8.14
Gmina Zakrzew
Urz^d Gminy Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew
tel.: 0-48 610-51-22
fax: 0-48 610-51-43
Zakrzew. 09.05.2014
,
Zawiadomienie o wyborze oferty
Uprzejmie informujemy, ze w post^powaniu o zamowienie publiczne jak nizej:
Tryb post^powania: przetarg nieograniczony
Nazwa zamowienia nadana przez zamawiaj^cego: „Wykonanie dokumentacji projektowej
zostala wybrana oferta firmy: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „DAKAR" mgr inz,
Janusz Karpeta , ul. Swi^tojanska 3 mil, 26-600 Radom
1. Uzasadnienie wyboru: najnizsza cena.
2. Do upiywu terminu skladania ofert ztozono 1 oferty:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „DAKAR" mgr inz. Janusz Karpeta ,
ul. Swi^tojanska 3 ni27, 26-600 Radom
Cena: 60 000,00 zt;
Liczba punktow: 100.
3. Termin zawarcia umowy.
Umowa moze zostac podpisana zgodnie z art. 94. ust. 2 pkt. la ustawy Prawo zamowien publicznych
ij. przed uptywem 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia. Umowa zoslanie podpisana w dniu
12.05.2014r.
4. Wykluczeni wykonawcy, odrzucone oferty: brak
Od powyzszej decyzji przystuguj^ Panstwu srodki ochrony prawnej zgodnie z Dzialem VI
ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Dzi^kujemy Panstwu za udzial w niniejszym post^powaniu, zapraszaj^c jednoczesnie do udzialu w
nast^pnych.