Europejski Broker Technologii – doświadczenia i wyzwania

Transkrypt

Europejski Broker Technologii – doświadczenia i wyzwania
European Technology Transfer Manager (ETM)
Doświadczenia i wyzwania.
Paweł Głodek
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
Łódź , 08.06.2015
Plan wystąpienia
1. Projekt - European Technology Transfer
Manager (ETM)
2. Profile menedżerów transferu technologii
w krajach partnerskich
3. Szkolenie dla menedżerów
European Technology Transfer
Manager (ETM)
Główne fakty
• Projekt realizowany z udziałem Wydziału Zarządzania UŁ
w latach 2013-2015
• Lider projektu ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa) Florencja, Włochy
• 7 partnerów z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Polski, Bułgarii
i Rumunii
• Finansowany ze środków Lifelong Learning Programme
Analiza profilów menedżerów transferu
technologii w krajach partnerskich
Badanie profilu wiedzy menedżerów transferu technologii
– Próba – 326 osób (47 osób z Polski)
– Badanie zrealizowane wśród uczelni i instytucji badawczych oraz
wśród przedsiębiorstw i instytucji wsparcia (ok. 1/3 próby w
każdej z kategorii)
Profil menedżerów TT
• Najczęściej mężczyzna (61%) w średnim wieku 30-45 lat (63%),
z co najmniej 10 letnim doświadczeniem zawodowym
• W większości doświadczenie inżynierskie
• W Polsce głównie ekonomiczne co stanowi specyfikę naszego
kraju i w mniejszym stopniu Włoch
Obszary kompetencji TTM
NEW
BUSINESS
DEVELOPMENT
; 14%
INFORMATION
GATHERING;
14%
IPR AND
LICENSING;
13%
TECHNOLOGY
COMMERCIALI
ZATION; 14%
PROJECT
MANAGEMENT;
16%
NEGOTIATION;
14%
COMMUNICATI
ON AND
NETWORKING;
15%
ETM – kurs online
grupy docelowe
Grupami docelowymi kursu e-learningowego są:
– Osoby, które już pracują na obszarze transferu
technologii;
• Potrzeba rozszerzenia kompetencji
– Osoby pracujące w innych pokrewnych dziedzinach
zawodowych, chcące zbudować kompetencje w
zakresie zarządzania transferem technologii;
– Absolwenci o różnym wykształceniu (inżynieria, nauki
ekonomiczne, prawo), gotowi do podjęcia kariery
TTM.
ETM – kurs online
Struktura kursu
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
IPR and licensing
Information gathering
Technology commercialisation
New business development
Project management
Communication and networking
Negotiation
ETM – kurs online
przekaz wiedzy
–
–
–
–
–
–
Prezentacje PowerPoint
Literatura
Filmy
Linki do zewnętrznych źródeł
Studia przypadków
Tematy do dyskusji w grupie
ETM – kurs online
analiza efektywności kursu
Test efektywności kursu
– Edycja testowa
• udział wzięło co najmniej 15 menedżerów z każdego z krajów
projektu,
• łącznie ponad 100 uczestników.
– Generalnie pozytywne opinie
– Potrzeba uzupełnień w zakresie zwiększenia liczby
case’ów oraz przykładów praktycznych
ETM – kurs online
Kurs dostępny jest online:
http://etmoodle.agenziasviluppo.net/
Kontakt: [email protected]
ETM – kurs online
ECVET
Szkolenie TTM zostało opracowane w jednostek efektów
uczenia się zgodnie z zasadami EQF i ECVET.
– „System ECVET to techniczne ramy transferu, uznawania oraz –
w stosownych przypadkach – akumulacji efektów uczenia się
poszczególnych osób, tak by mogły one uzyskać określone
kwalifikacje. Narzędzia i metody systemu ECVET obejmują opis
kwalifikacji w kategoriach jednostek uczenia się wraz ze
związanymi z nimi punktami, proces transferu i akumulacji oraz
dokumenty uzupełniające, takie jak porozumienia o programie
zajęć, indywidualne wykazy osiągnięć oraz przewodniki dla
użytkowników systemu ECVET”
Wykorzystano również doświadczenia ECTS – kurs 60 ECTS
European Technology Transfer Manager (ETM)
Doświadczenia i wyzwania.
Paweł Głodek
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
Łódź , 08.06.2015