Wykreślenie służebności osobistej - Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypt

Wykreślenie służebności osobistej - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ogłoszono 2016-03-15 09:57:08 przez
Wykreślenie służebności osobistej
Termin załatwienia
do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
Miejsce załatwienia
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój 308 III pietro
Telefon kontaktowy
539 782 553
Adres e-mail
[email protected]
Sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej
Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Bartoszyach
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój 308 telefon 539-782-553
Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za
pośrednictwem poczty.
Wymagane Dokumenty
Wniosek o wykreślenie służebności osobistej. Druk wzoru wniosku do pobrania znajduje się na
dole strony.
Załączniki:
skrócony odpis aktu zgonu lub oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dożywotniego
1/2
użytkowania.
dowód wniesienie opłaty skarbowej
Czas realizacji
do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 t. j.)
Tryb odwoławczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem
Starosty Bartoszyckiego
Uwagi
Wniosek o wykreślenie służebności osobistej polegającej na dożywotnim użytkowaniu działki rolnej,
mogą składać osoby na rzecz których zostało ustanowione to prawo jak i właściciele działek
obciążonych po śmierci osób uprawnionych.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - art. 7d (Dz.U. 2015r. Nr 193 poz.
520 t.j. ze zm)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 542 t. j. ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2016 poz. 23 t. j.)
Załączniki:
wniosek o wykreślenie służebności osobistej
Wielkość pliku: 69.23 KB
wniosek o wykreślenie służebności osobistej
Wielkość pliku: 16.03 KB
2/2