o y`bnr`"oz`/

Transkrypt

o y`bnr`"oz`/
Debicz,2013"0&16
l/eqe/
:;ZeoZe<:2
o y'bnr'"oz'/
zlo'onegow
Majqtkowego"
do zloionego,,oSwiadczenia
W uzupelnieniu
- grodki
dniu 2013-04-26informujq,2e w punkcie1 w/w o$wiadczenia
jest podanakwota60000zl0estto
gromadzone
pienieZne
w waluciepolskieJ
tj. 2013-4-26)winno by6
kwota podanana dzier6zloienia oSwiadczenia
nr 1 i 2).
4! 427,22(zalacznik
skladaja
sie:
Napodanekwotqdodatkowo
-Swiadczenie
zalqcznik
nr 3
z polisy,,UNlQA-Zycie",
-odszkodowanie
pojazd,zalacznik
nr 4
zauszkodzony
-w zafQczniku
nr 5
Pll-Rza20l2r.,zalqcznik
Z powaianiem
BogdanPawf6w
z.?*cb"c