SPISTRESCI Uwagi translatorskie 7 Chronologiczny wykaz

Transkrypt

SPISTRESCI Uwagi translatorskie 7 Chronologiczny wykaz
SPISTRESCI
Uwagi translatorskie
7
Chronologiczny wykaz wybitnychfilozof6w w tradycji arabskiej
9
17
Wprowadzenie
P ETER A DAMSO , R ICHARD C. T AYLOR
Z greckiego na arabski: neoplatonizm w przekladzie
CRIST!
25
A D'A NCO A
Al-Kindi i recepcjafilozofii greckiej
43
P ETER ADA MSON
Al-Farabi i program nauczaniafilozofii
D AV ID
c.
79
Ismailici
P AUL
E.
61
R EI MA
W ALKER
Awicenna i }ego tradycja
R OBERT Wr
135
Al-Ghazali
M ICHAEL
97
OVSKY
E.
M ARMURA
Filozofia w Andaluzji: Ibn Badidia i Ibn Tufa}/
J o EF P u ro M o
151
TADA
Awerroes: dialektyka religijna i arystotelesowska myslfilozoficzna
173
RI CHARD C . T AYLOR
Suhrawardi i iluminacjonizm
J OH
Mistycyzm i filozofia: Ibn Arabi i Mulla Sadra
S AJJAD
H.
211
Rr zv r
Logika
To
191
WA LBRIDGE
231
v S T REET
Filozofia polityki i etyka
CHARLES
E.
Filozofia naturalna
M ARWA
247
B UTTERWORTH
R A HED
265
6
Spis tresci
Psychologia: dusza i intelekt
DEBORAH
L.
285
BLACK
Metafizyka
301
TlltRESE-ANNE DRUART
Filozofia muzulmanska afilozofia tydowska
321
STEVEN HARVEY
Dziela arabskie tlumaczone na lacinrr recepcjafilozofii arabskiej
w Europie Zachodniej
339
CHARLES BURNETT
Najnowsze trendy w filozofii perskiej i arabskiej
367
HossEIN ZIAI
Wybrana bibliografia
385
Noty o autorach
401
Jndeks
405