Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

Transkrypt

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego
Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego
„Make a Movie”
Organizator konkursu:
Zespół Szkół nr 12
Gimnazjum nr 17
81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 10
WWW.zs12gdynia.pl
gim17gdyniawp.pl
Tel. 58-625-48-25
Koordynator konkursu:
Elżbieta Giernatowska
Fax: 58-665-54-31
[email protected]
Konkurs odbywa się pod patronatem wydawnictwa Pearson Longman
I. Zasady ogólne:
1. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do rozwijania kreatywności,
praktycznego zastosowania języka angielskiego oraz promowania ciekawych
form spędzania czasu wolnego. Produktem końcowym konkursu jest film w
języku angielskim.
2. Konkurs trwa od 01 grudnia 2011r. do 09 maja 2012r.
3. W konkursie uczestniczą gimnazja z regionu Trójmiasta.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu jeden film.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego i podpisanego
imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego formularza zgłoszeniowego,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 05
stycznia 2012r.
III. Zasady dotyczące filmów:
1. Film może mieć formę dokumentu, filmu fabularnego, filmu animowanego
lub inną formę krótkiego metrażu.
2. Film nie powinien trwać krócej niż 1 minuta i nie dłużej niż 10 minut.
3. Film powinien być nakręcony w angielskiej wersji językowej.
4. Film powinien być przesłany lub dostarczony osobiście do ZS nr 12 w Gdyni
na płycie CD lub DVD, najlepiej w formacie AVI, do dnia 20 kwietnia 2012r.
5. Film nie może być plagiatem.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie
filmów o niskiej jakości technicznej, a także filmów:
a. naruszających prawo
b. zawierających treści nieetyczne
c. naruszających zasady dobrych obyczajów
d. naruszających dobra osobiste osób trzecich
7. Filmy będą oceniane według następujących kryteriów:
a. dobór tematu
b. kreatywność
c. poziom języka angielskiego
d. wartości edukacyjne
IV. Nagrody i wyróżnienia:
1. Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa, złożona z
przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie w dniu 9 maja 2012r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora, nie później niż 15 maja 2011r.
3. Dla laureatów konkursu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy.
V. Uwagi końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku,
gdy zostanie nadesłanych mniej niż 5 filmów spełniających kryteria konkursu.
2. Nadesłane filmy nie będą wykorzystywane przez Organizatora poza
konkursem bez zgody autorów.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Make a Movie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa szkoły ........................................................................................................................................
Adres szkoły ........................................................................................................................................
Numer telefonu / ………………………………………………………………………………………….
adres e-mail
Imię i nazwisko ........................................................................................................................................
nauczyciela …………………………………………………………………………………………
prowadzącego …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu \ adres
e-mail
Tytuł filmu: ........................................................................................................................................
Format: ........................................................................................................................................
Gatunek: ........................................................................................................................................
Imiona i nazwiska ........................................................................................................................................
uczniów ........................................................................................................................................
zaangażowanych w ........................................................................................................................................
projekt: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
Czas projekcji: