Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAMAWIAJĄCY
GMINA BOGATYNIA
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
BZI.IZP.271.32.2012.TM
Bogatynia, dnia 16.12.2013r.
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)Zamawiający – Gmina Bogatynia
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie
Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych
nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013 w
wysokości 2 000 000,00 PLN - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony została wybrana oferta nr 2 złożona przez:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Dolnośląskie Centrum Korporacyjne
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
wynagrodzenie brutto (koszt kredytu) – 134 792,21 zł
Uzasadnienie wyboru :
Oferta kompletna i ważna uzyskała największą ilość punktów wg. kryterium oceny – cena ofertowa
brutto – 100%, oferta z najniższą ceną ofertową.
Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono 0 Wykonawców.
Oferty odrzucone: Odrzucono 0 ofert.
Nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny i łączną punktację.
Liczba pkt.
Nr Nazwa(firma),lub nazwisko oraz
Razem
w kryterium
oferty adres wykonawcy
cena-100%
1.
2.
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26, 50- 111 Wrocław
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Dolnośląskie Centrum Korporacyjne
ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polaki SA
Południowo Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny
II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu
ul. 10 Marca 4a, 59-700 Bolesławiec
9,27
9,27
10,00
10,00
9,19
9,19
W imieniu Zamawiającego
Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz