OŚWIADCZENIE w celu wypłaty stypendium z tytułu uczestnictwa w

Transkrypt

OŚWIADCZENIE w celu wypłaty stypendium z tytułu uczestnictwa w
Łuków, dn. ……………………….
...........................................................................
(nazwisko i imię)
...........................................................................
(PESEL)
UWAGA!
Zgodnie z art. 42a ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.) bezrobotnemu, któremu starosta
przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych
studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla
bezrobotnych.
OŚWIADCZENIE
w celu wypłaty stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych
Ja niżej
podpisany(a),
oświadczam,
że
jestem słuchaczem
…….. semestru
studiów
podyplomowych w zakresie ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
i w okresie od ......................... do ........................... uczestniczyłem w zajęciach przewidzianych
programem studiów.
...............................................................
(własnoręczny podpis)
Druk należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie w terminie od 1 do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, za który złożone jest oświadczenie.

Podobne dokumenty