PARAFIALNY

Transkrypt

PARAFIALNY
Tygodnik Parafialny Nr 138
TYGODNIK Nr 138 /2006
PARAFIALNY
V Niedziela Wielkanocna 14.05.2006 r.
Redakcja Biuletynu Parafialnego
Parafia Św. Anny Ul. Sobótki 42,
52-433 Wrocław
Tel. (71) 364-38-55, fax (71) 364-38-74
R e f l e k s j a n a d E w a n g e l i ą ( J 15,1-8)
W pewnym mieście budowano osiedle. Spychacze wjechały
na teren, gdzie miały stanąć domy.
Wyrównując teren niszczyły młode
owocowe drzewka, na których
pojawiły się pąki. W pobliskiej
parafii przygotowywano dekorację
Grobu Pańskiego. Gałązki z pąkami wbito w papier imitujący skały.
Po kilku dniach na gałązkach pojawiły się listki. (Mimo, Ŝe nie
było wody). Zdumiewający widok.
Cud trwał dwa dni. Po dwóch
dniach listki zmarniały, gałązki
uschły i zostały wyrzucone na
śmietnik.
Bez wody cud trwał dwa dni.
Ile moŜe trwać cud Ŝycia
bez Boga. Dwa dni? Do pierwszej
poraŜki, choroby, śmierci kogoś
bliskiego? Do pytań, na które nie
odnajduje się odpowiedzi? Do
pierwszych problemów finansowych?
„Beze Mnie nic uczynić
nie moŜecie” - powie Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Oby cud naszego Ŝycia nie
był tak lichy jak owe „dwa dni”,
obyśmy nie zmarnieli i nie zostali
wyrzuceni do pieca jak uschłe
gałęzie.
„Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity” - mówi Pan.
Ks. Jacek
Pielgrzymka Benedykta XVI
W dniach 25-28.05. odbędzie się pielgrzymka PapieŜa do
Polski. Nasza Parafia dysponuje
50 zaproszeniami na Mszę św. na
krakowskich Błoniach w niedzielę,
28.05. o godz. 9.30. Wszystkich
1
zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii, kancelarii
lub telefonicznie. Dla wszystkich
chętnych organizujemy wyjazd
zbiorowy. (MoŜna pojechać takŜe
indywidualnie).
Zaproszenia będą do odebrania w późniejszym terminie.
Ks. Proboszcz
Pokochać Eucharystię
VII. Chleb i wino
Podczas tradycyjnej Ŝydowskiej wieczerzy paschalnej,
zwanej sederem, prowadzący modlitwę po dziś dzień składa dziękczynienie Bogu, błogosławiąc
chleb i wino tymi słowami: „Błogosławiony jesteś, Panie wszechświata, który dałeś nam chleb,
owoc ziemi”. „Błogosławiony jesteś, Panie nasz, BoŜe wszechświata, który stworzyłeś owoc winnej
latorośli”. Modlitwa nad darami
obecnie odmawiana przez kapłana
w kościele podczas Mszy św. jest
to ta sama Ŝydowska modlitwa i
brzmi prawie identycznie: „Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe
wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy chleb, który
jest owocem ziemi i pracy rąk
ludzkich”. „Błogosławiony jesteś,
Panie, BoŜe wszechświata, bo
dzięki Twej hojności otrzymaliśmy
wino, które jest owocem winnego
krzewu i pracy rąk ludzkich”. Najprawdopodobniej więc w czasie
Ostatniej Wieczerzy Jezus odmó-
wił dziękczynienie właśnie tymi
lub podobnymi słowami. Zdumiewające,
jak
pieczołowicie
i dokładnie zachowana jest tradycja Ŝydowska, jak wiele z niej
czerpiemy.
Ale podczas Eucharystii
chleb przestaje być zwykłym chlebem, a wino nie pozostaje tym
samym winem: wino i chleb zostają przemienione w Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa. Przywołując
przebieg domowej liturgii odprawianej w dzisiejszych czasach z
okazji Święta Paschy, moŜemy
przybliŜyć sobie scenerię, kiedy
Pan Jezus wypowiedział słowa
konsekracji.
Podczas sederu następuje
moment, kiedy przewodniczący
całej ceremonii podnosi talerz z
chlebami pszennymi (macą) i mówi: „Oto chleb upokorzenia, który
musieli jeść nasi ojcowie, kiedy
wychodzili z Egiptu”. Zapewne
właśnie w tym momencie Pan Jezus wypowiedział słowa: „To jest
2
Tygodnik Parafialny Nr 138
Ciało moje”, napełniając nową
treścią znak chleba. W ten sposób
wypełnił obietnicę, Ŝe da swym
uczniom chleb Ŝycia: „Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za
Ŝycie świata” (J 6,51).
W czasie tradycyjnej uczty
paschalnej kaŜdy uczestnik wypija
cztery kieliszki wina: trzeci po
zakończeniu posiłku, kiedy otwiera
się drzwi, aby zademonstrować, Ŝe
jest to lejl szimurim, noc BoŜej
łaski i opieki, i wypowiada się
słowa Baruch ha-ba („Błogosławiony, który przybywa”). Czwarty
kielich wypija się po odśpiewaniu
Wielkiego Hallelu, czyli Psalmów
115-118 i 136. Tę tradycję wspomina zapewne Ewangelia w słowach: „Po odśpiewaniu hymnu
wyszli w stronę Góry Oliwnej”
(Mk 14,24).
Zapewne nad trzecim lub
czwartym obrzędowym kielichu
wina, wypijanym po wieczerzy (Łk
22,20) Jezus wypowiedział słowa:
„Ten kielich to Nowe Przymierze
we Krwi mojej” (Łk 22,20). Jezus
odwołuje się tu do ustanowienia
przymierza na Synaju: „MojŜesz
wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które
Pan zawarł z wami […]»” (Wj
24,8).
A moŜe był to kielich przeznaczony dla Eliasza, z którego
nikt nie pił, a który stał na stole,
obrazując nadzieje mesjańskie?
Ustanawiając Eucharystię,
Jezus nadał nowy i ostateczny sens
starotestamentowemu
znakowi
chleba i wina.
Aleksandra Kowal
UWAGA!
W tym tygodniu składamy
dokumenty związane z rozbudową
naszego kościoła. Proszę o szczególne wparcie i modlitwę.
W związku ze zbliŜającą się
rozbudową pragniemy ogłosić
konkurs fotograficzny na najlepsze
zdjęcie naszego kościoła. Zdjęcie
(lub zdjęcia) prosimy składać do
10 czerwca. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone. Przy okazji
dziękuję sponsorowi za ufundowanie nagród.
Ks. Proboszcz
Podajemy numer konta parafialnego, na które moŜna wpłacać
na rozbudowę naszego kościoła
98 1020 5242 0000 2202 0029 1930 z dopiskiem „rozbudowa”
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!
3
Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH
Na naboŜeństwo majowe zapraszamy na godz. 18.15 oraz
na godz. 20.30. przypominamy,
Ŝe w dni powszednie naboŜeństwa majowe odbywają się
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. oraz o
godz. 20.30. Zachęcamy do
licznego udziału i modlitwy.
Przypominamy, Ŝe w piątki o
godz. 19.15 odbywają się w
domu parafialnym spotkania
modlitewne wspólnoty oazowej Agalliasis. Na spotkania
zapraszamy szczególnie młodzieŜ.
Spotkanie klubu seniora „Anna i Joachim” odbędzie się w
sobotę o godz. 10.00 w domu
parafialnym.
Msza św. w intencji Ojczyzny,
Radia Maryja i Telewizji
Trwam zostanie odprawiona
we wtorek o godz. 18.00. Po
Mszy św. odbędzie się spotkania Koła Przyjaciół Radia
Maryja.
Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej i Tygodnika Parafialnego.
Wszystkim
Ofiarodawcom,
wspierającym materialnie i duchowo dzieło rozbudowy naszego
kościoła
składamy
serdeczne podziękowanie. Bóg
zapłać!
W środę na Nowennie dziękować będziemy za Pielgrzymkę
do Rzymu. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie pielgrzymów.
Spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów odbędzie się
w piątek o godz. 19.15.
Spotkanie Rady Parafialnej
odbędzie się w piątek o godz.
19.30.
Miłosierdziu BoŜemu polecamy
naszych Zmarłych:
Msze św. w dni powszednie:
Kancelaria: pon., śr., pt. – 16.00 - 17.30
wtorki i soboty – 8.00 – 9.00
Dobry Jezu, a nasz Panie...
godz. 7.00 i godz.18.00;
W niedziele i uroczystości - 7.30;
9.30(młodzieŜ); 11.00 (dzieci); 12.30 (suma);
17.00; 19.00;
Nowenna
– środa godz. 18.00;
NaboŜeństwo
– niedziela godz.18.15;
Chrzty
– II niedz. mies. godz. 12.30;
Proboszcz przyjmuje w: pon., wtorek,
sobota; E-mail: [email protected]
Ks. Augustyn – środa, piątek
Porady prawne:
czwartek - 17.30 - 18.30
4