BOWLING ZONE SP.Z OO ul. Kosow 4 40-541 Katowice

Transkrypt

BOWLING ZONE SP.Z OO ul. Kosow 4 40-541 Katowice
.^x i^ONIEC
34-T25 PONIEC
ul. Rynek 24
-
ZPI 271.02.2015
Poniec, dnia 30.01.2015 r.
BOWLING ZONE SP.Z O.O.
ul. Kosow 4
40-541 Katowice
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postQpowania o udzielenie zamowienia:
B u d o w a Hali W i d o w i s k o w o - S p o r t o w e j w P o n i e c u - d o s t a w a i m o n t a z u r z q d z e h bowling,
nr sprawy: ZPI 271.02.2015r.
1. Dzialaj^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamowien publicznych Zamawiaj^cy
informuje, ze w
prowadzonym
post^powaniu
wybrano
do
realizacji
zamowienia
najkorzystniejsz^ ofert? ztozon^ przez Oferenta:
Bowling zone sp z o.o. ul. Kosow 4 40-541 Katowice
Cena netto - 348 600,00 z l ; Cena brutto - 428 778.00 z\
Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera^a najnizsz^cen?.
Wybrany wykonawca obowiqzany jest skontaktowac si? z Zamawiaj^cym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 06.02.2015r.
Podstaw^ prawn^ dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 P z p oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym post?powaniu ztozono nast?puj^ce oferty:
1 Bowling zone sp z o.o. ul. Kosow 4 40-541 Katowice
Cena netto - 348 600,00 z t ; C e n a brutto - 428 778,00 z\
2. Dziafaj^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamowien publicznych Zamawiaj^cy
informuje, ze w prowadzonym post?powaniu nie zostaty odrzucone zadne oferty.
3. Dziataj^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamowien publicznych Zamawraj^cy
informuje, ze w prowadzonym post?powaniu nie zostali wykluczeni zadni wykonawcy.
4. DziaJaj^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamowien publicznych Zamawiaj^cy
informuje, ze podpisanie umowy z wytonionym wykonawcy mozliwe b^dzie po dopeinieniu
wszelkich formalnosci
po uptywie 5 dni od dnia przestania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiaj^cego, Wykonawcy
(Odwotanie, Skarga do S^du) wobec czynnosci:
przystuguj^
srodki
ochrony
prawnej
1) wykluczenia wykonawcy z post^powania o udzielenie zamowienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostatych przypadkach odwotanie nie przystuguje.
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiaj^cego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez zamawiaj^cego w niniejszym
post^powaniu, lub
2) zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany na podstawie ustawy,
na ktore nie przysluguje w niniejszym post^powaniu odwotanie.
Termin wniesienia odwolania: 5 dni od dnia przestania niniejszego zawiadomienia faksem lub
drog^elektroniczn^, lub 10 dni od dnia przestania niniejszego zawiadomienia, jezeli zostato ono
przestane pisemnie.
Informacje dotycz^ce srodkow ochrony prawnej znajduj^ s i ^ Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz w Dziale VI Prawa zamowien publicznych „Srodki ochrony prawnej",
art. od 179 do 198g (t. j . Dz. U. z 2 0 1 0 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)