Kosynier-Bukowski-lipiec-2013

Komentarze

Transkrypt

Kosynier-Bukowski-lipiec-2013
Numer 7 (239) cena 2,0 zł (8% VAT) ISSN 1429-2742
MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
LIPIEC 2013
Pierwszy dzień wczasów
Dzień 1 lipca to dla seniorów z miasta i gminy rozpoczęcie corocznych wczasów organizowanych przez MGOK. O ciekawych zajęciach i wrażeniach uczestników w następnym numerze.
Utalentowany matematyk
Zdobywca wielu nagród w konkursach matematycznych
i fizycznych Tomasz Dzięcioł wraz z nauczycielkami:
p. M. Sznycer i E. Rosińską
Złote Pióra 2013
Dnia 3 lipca wyróżniono najlepszych uczniów
z wszystkich typów szkół. Wykaz laureatów
i ich zdjęć szukaj wewnątrz numeru.
III Parafialny Przełaj im. bł. Rafała Chylińskiego
Buk
Niedziela
W NUMERZE:
Sezon inwestycyjny
w mieście i gminie
Zapotrzebowanie gminy
na środki unijne
Wykonanie budżetu – absolutorium
Dzień Dziecka – udana wspólnie
organizowana impreza
Piknik ekologiczny w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
Złote Pióra 2013 dla najlepszych
III Parafialny Przełaj
im. Bł. R. Chylińskiego
Rozliczenie budowy III etapu
kanalizacji miasta
O rewolucji śmieciowej
- ciąg dalszy
Tradycyjna impreza
w Niepruszewie na powitanie lata
Sukcesy uzdolnionego
Tomasza Dzięcioła
Święto szkoły w Dobieżynie
Zachodnia obwodnica Buku – głos
mieszkańców, stanowisko Urzędu
Dzień Patrona w Niepruszewie
Pożegnanie s. Cecylii Blamowskiej
– dyrektora przedszkola
Bezpieczeństwo nie ma ceny
Teatr Bezdomni
z nowym programem
Nagroda dla dyrygenta zespołu
„Amici Canti” Leszka Górki
Odjazd: Wycieczka do
książeczkowego miasteczka
Aktywne Koła PZERiI w terenie
Emeryci „Bukowianki”
na wielkopolskim szlaku
Fot. H.W.
Wysoczka
30 czerwca 2013
dotacje
Unijne środki na kanalizację w Dobieżynie
Przypomnijmy, że projekt Miasta i Gminy Buk dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Dobieżynie na
ulicach: Bukowskiej i Otuskiej został zakwalifikowany
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na pierwsze
miejsce listy rezerwowej projektów przewidzianych do
realizacji. Dzięki oszczędnościom osiągniętym w wyniku przetargów pojawiły się w kasie województwa wolne
środki, które zostały skierowane na realizację projektu
w Dobieżynie. Całkowity koszt zadania zamyka się kwotą
2.745.355,14 zł. Koszty kwalifikowane zostały oszacowane
na 2.231.996,06 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych
wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1.897.196,65
zł. Ostateczne wartości zostaną ustalone po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. W ramach projektu
wybudowana będzie sieć wraz z przykanalikami o łącznej
długości 3 km i 476 m, w jej zasięgu znajdzie się 367 osób.
Planowane rozpoczęcie budowy przewidziane jest na
przełom sierpnia i września br., a jej finał na 30 września
2014 r. Ostateczne rozliczenie projektu zaplanowano na
15 listopada 2014r.
Inwestycja realizowana jest w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Priorytet III. Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.4
Gospodarka Wodno – Ściekowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
Ostateczne rozliczenie dotacji unijnej
Po zakończeniu prac budowlanych przyszła kolej na
finansowe rozliczenie projektu pt. „Budowa kanalizacji
sanitarnej – etap III w aglomeracji Buk”. Po końcowych
podliczeniach i kontroli inwestycji możemy poinformować, że koszt całkowity wyniósł ostatecznie 6.580.773,03
zł, z tego koszt kwalifikowalny 4.856.277,17 zł. Gmina
otrzymała 2.889.484,91 zł dotacji co stanowi 59,49% sumy
kosztów kwalifikowanych. Inwestycja była współfinanso-
wana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III. Środowisko
Przyrodnicze, Działania 3.4 Gospodarka Wodno – Ściekowa. Na dzień 30 czerwca 2013r. do kanalizacji włączyło się
1670 mieszkańców, co jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji i potwierdza uzyskanie przez gminę
zakładanego efektu ekologicznego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
Strategiczne postulaty Buku o znaczeniu dla Wielkopolski
W związku z przygotowywaniem nowych programów operacyjnych dotyczących wydatkowania środków unijnych
na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego
zwrócił się w formie komunikatu z prośbą o składanie
wniosków w tej sprawie. W tej sprawie Burmistrz Buku
złożył wniosek o:
- połączenie węzła autostradowego A2 „Buk” z zachodnią obwodnicą Poznania (S11), poprzez rozbudowę drogi
wojewódzkiej Nr 307 z uwzględnieniem obwodnicy Niepruszewa,
7 (239) lipiec’ 13
- budowę zachodniej obwodnicy miasta Buk w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 306,
- modernizację drogi wojewódzkiej Nr 306 na odcinku
Buk – Stęszew,
- tworzenie warunków dla terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci dróg na terenach przemysłowych,
które są dobrze skomunikowane z drogami wojewódzkimi
i krajowymi,
- ochronę zabytków poprzez ich zagospodarowanie na
nowe obiekty kulturalno – oświatowe.
strona z obrad sesji
W dniu 25 czer wca
br. w strażnicy OSP
w Buku odbyła się sesja
Rady Miasta i Gminy
Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XXXIII sesji Rady Miasta
i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 28 maja 2013 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk
między sesjami.
2/ Protokół nr 15/2013 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej przeprowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku
w dniach 31 maja i 3 czerwca 2013
roku w celu opiniowania wykonania
budżetu Miasta i Gminy Buk za 2012
rok.
3/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania
budżetu za 2012 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego:
a/ przedstawienie sprawozdania;
b/ przedstawienie informacji o stanie
mienia komunalnego;
c/ odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy
Buk za 2012 rok wraz z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta
i Gminy Buk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.
d/ odczy tanie Uchwał y Nr
0954/43/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk
za 2012 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
e/ odcz y tanie Uchwał y Nr SO 0955/51/19/2013 Składu Orzekające-
Absolutorium dla burmistrza
Podsumowując realizację budżetu w 2012 r. burmistrz Stanisław
Filipiak zwrócił uwagą na obiektywne trudności w wykonaniu dochodów budżetowych na zakładanym poziomie. Dochody gminy
na jednego mieszkańca wynoszą 3.079 zł co przekracza średnią
krajową i powoduje, że gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej.
Z uwagi na gorszą sytuację gospodarczą gmina otrzymała mniejsze środki z udziału w podatku od osób fizycznych tzw. „PIT”. Na
trudną sytuację gmin miały tez wpływ zmiany dotyczące zasad
rozliczania podatku CIT płaconego przez firmy. Środki przewidziane z tego tytułu nie wpłynęły do gminy w grudniu 2012r. ,
kiedy były potrzebne, a dopiero w styczniu 2013r. Po raz pierwszy
na skutek schłodzenia koniunktury nie udało się sprzedać zaplanowanych nieruchomości. Na trudności finansowe gminy w 2012 r.
wpływ miało tez dłuższe niż zakładano rozliczanie unijnej dotacji
na budowę trzeciego etapu kanalizacji w Buku, które zakończyło
się dopiero w grudniu. Zaległości podatkowe firm i mieszkańców
wobec gminy sięgają 1.648.000 zł, z czego aż 1.300.000 to zaległości
w podatku od nieruchomości płaconym przez firmy. Postępowanie
egzekucyjne wobec największego dłużnika jest utrudnione z uwagi
na fakt, że spółka ma swoją siedzibę w Luksemburgu i gmina zmuszona jest prosić o pomoc Ministerstwo Finansów, które wystąpiło
w sprawie na drodze dyplomatycznej. Mimo to zadłużenie gminy
przez okres najbliższych 5 lat jest bezpieczne i nie przekracza progów
ostrożnościowych. Skarbnik Aleksandra Szajek poinformowała, że
na dzień dzisiejszy wynosi ono 12.893.000 zł, co stanowi 34,64%
dochodów wykonanych. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz
Komisje: Rewizyjna, Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Socjalnych pozytywnie opiniowały udzielenie
burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu w 2012r.
strona go Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013
roku w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta i Gminy Buk w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
4/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Buk za
2012 rok.
5/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
6/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.
III. Podjęcie Uchwał.
1/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2012 rok.
2/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.
IV. Wolne głosy i zapytania.
V. Interpelacje i wnioski radnych.
VI. Komunikaty.
VII. Zakończenie.
Drogi w Niepruszewie
Radna Ewa Tonder pytała, czy zostaną
uwzględnione wnioski mieszkańców ul. Żytniej
i Szkolnej w Niepruszewie dotyczące budowy
dróg. Prosiła także o zajęcie się sprawą felernego oznakowania drogi powiatowej, które nie
zabrania ciężarówkom o masie powyżej 10 ton
korzystania z ul. Starowiejskiej, tak jak wnioskowali mieszkańcy. Przewodniczący Andrzej
Jankowski przeprosił i przyznał, że to z jego winy
nie trafiło na obrady komisji pismo mieszkańców
wspomnianych ulic w Niepruszewie. Przypomniał jednak, że w tegorocznym budżecie nie
ma zapisanych pieniędzy na ten cel, dlatego do
tematu radni wrócą przy okazji konstruowania planu finansowego na kolejny rok. Radny
Tadeusz Raburski stwierdził, że Urząd Miasta
i Gminy może zawnioskować do Zarządu Dróg
Powiatowych o ustawienie właściwego oznakowania. Burmistrz odpowiedział, że skieruje
takie zapytanie.
Wiatraki na południowej granicy gminy
Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa zwrócił uwagą na plany budowy 150 metrowych
elektrowni wiatrowych w Dakowach Mokrych.
Stwierdził, że urządzenia te powodują pogorszenie komfortu życia i spadek cen nieruchomości.
Jego zdaniem może to zablokować rozwój gminy
w jej południowej części. Prosił o włączenie się
w procedurę uzyskania decyzji środowiskowej.
7 (239) lipiec’ 13
z obrad sesji
Niebawem remont kolejnego odcinka
ul. Dobieżyńskiej
Ulica będzie przebudowywana od także wymiana wjazdów na posesje.
odcinku od ul. Sokoła do ul. Szkolnej. Na czas przebudowy ul. Dobieżyńska
Przebudowa obejmie także skrzyżo- będzie wyłączona z ruchu kołowego,
wania z ulicami: Sokoła, Mickiewicza dopuszczony będzie jedynie dojazd
i Szkolną. Do realizacji przewidziana do posesji. Objazd zostanie wytyczojest całkowita wymiana na całym ny innymi alternatywnymi trasami
odcinku kanalizacji deszczowej wraz przejazdu. Mieszkańców i kierowców
z wpustami i przykanalikami. Dzięki prosimy o wyrozumiałość. Remont
temu usprawniony będzie spływ wód drugiego odcinka ul. Dobieżyńskiej
opadowych z terenu pasa drogowego. o łącznej długości 359 mb. przeproDobieżyńska otrzyma całkowicie wadzi firma STRABAG Sp. z o.o. za
nową podbudowę oraz nawierzchnię. kwotę 979.458,34 zł. Zakończenie prac
W newralgicznym miejscu, na łuku powinno nastąpić w terminie 90 dni
drogi dla poprawy bezpieczeństwa od dnia podpisania umowy (około
pieszych zamontowana zostanie barie- października 2013r.) Kompleksowa
ra łańcuchowa. Przebudowa obejmie modernizacja ul. Dobieżyńskiej jest
także wykonanie nowej nawierzchni możliwa dzięki wsparciu finansowechodników, które swoją estetyką będą mu ze strony Powiatu Poznańskiego.
po remoncie nawiązywać do odcinka Prosimy mieszkańców o wyrozumiawyremontowanego w zeszłym roku. łość w trakcie prac.
W zakres prac remontowych wejdzie
Zalewanie firm w Parku Przemysłowym Buk
Sołtys Niepruszewa Agnieszka Połencka – Bednarek powiedziała, że przy
okazji organizacji festynu Wianki rozmawiała z firmami na terenie „szumnie
nazywanym Parkiem Przemysłowym Buk” i zwróciła uwagę na problem zalewania tego obszaru przez wody opadowe. Stwierdziła, że na tym obszarze
nie ma kanalizacji deszczowej. Przy okazji pytała, kto odpowiada za dysponowanie jednostkami straży pożarnej, którym zleca się pompowanie wody?
„Mnie nie chodzi o to, kto zarabia pieniądze czy jednostka z Buku, czy z Niepruszewa, ale nasi strażacy przeznaczają pieniądze na zakup sprzętu. Drogi
są zalewane”. Burmistrz odpowiedział, że na części obszaru jest kanalizacja
deszczowa, a na pozostałym obszarze z góry było wiadomo, że odwodnienie
będzie dokonywane rowami melioracyjnymi. Tak zapisano w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Mają problem firmy, które popełniły błędy projektowe albo uszkodziły instalację drenarską.
Brakuje worków do segregacji odpadów
Radna Elżbieta Batura zwróciła uwagę na powtarzający się problem
z brakiem kolorowych worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Prezes ZGK Sp. z o.o. Marian Miczek poinformował, że GOAP nie
wyprodukował jeszcze wystarczającej liczby worków. Popyt na nie na rynku
jest duży i firmy nie nadążają z produkcją. Może tak być przez trzy miesiące,
że będziemy dostawać kolorowe worki bez opisów.
Centrum Wsi Otusz
Radny Adam Kocik pytał co się dzieje z wnioskiem
o dofinansowanie remontu Centrum Wsi Otusz oraz
z budowa drogi na Huby Otuskie. Burmistrz Stanisław
Filipiak poinformował, że wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i oczekuje na podpisanie
umowy. Sprawa drogi wyjaśni się na początku lipca,
kiedy to Urząd Marszałkowski określi czy posiada
środki na budowę dróg na terenach rolnych.
7 (239) lipiec’ 13
Nielegalne wodowanie
motorówek
Radny Tadeusz Raburski pytał,
kto wyciął trzcinę przy budynku
mariny oraz czy gmina wie, że są tam
nielegalnie wodowane motorówki?
Burmistrz przypomniał, że w tym
miejscu przygotowano miejsce do
wodowania łodzi wędkarskich. Niestety okazało się, że zaczęli z niego
korzystać motorowodniacy w związku
z tym na drodze dojazdowej zostanie
zamontowany szlaban.
Chodnik na Bohaterów
Bukowskich coraz bliżej
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozstrzygnął
przetarg na budowę drogi dla pieszych na ul. Bohaterów Bukowskich
na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.
Smugi. Odcinek chodnika o długości
ok. 455 mb. będzie wykonany z kostki
brukowej. Całkowity koszt inwestycji
to 179.000 zł, z czego 70.000 zł pokryje
budżet gminy. Wykonawcą będzie
firma NOJAN z Ptaszkowa.
Przewodniczący w sprawie
porządku na sesji
Przewodniczący Andrzej Jankowski odpowiadając na pytanie
radnego Tadeusza Raburskiego o podstawę prawną odmowy zabrania głosu
przez mieszkankę Niepruszewa na
poprzedniej sesji odpowiedział, że
musi sprecyzować swoją wypowiedź
sprzed miesiąca. Stwierdził, że został
o tym poinstruowany na szkoleniu.
„mamy się wzorować na Sejmie. Radni
są wybranymi przedstawicielami i to
do nich winni się zgłaszać mieszkańcy. Nie knebluję nikomu ust”.
Zachodnia obwodnica Buku potrzebna od zaraz
Radna Elżbieta Batura w imieniu mieszkańców ul. Wielkowiejskiej i Bohaterów Bukowskich oraz św. Rocha złożyła
pismo w sprawie konieczności budowy zachodniej obwodnicy
miasta Buku. Wielkie pojazdy powodują, niszczenie i pękanie
ścian budynków i elewacji. Zdarzają się niebezpieczne wypadki, takie jak np. zahaczenie naczepy o budynek. Pod wnioskiem
podpisało się 54 mieszkańców. (Czytaj też pismo mieszkańców
i komentarz burmistrza w tej sprawie na str. 16 i 17).
strona wiadomości
Wieści
z Ratusza
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych
czynności, wydanyc h Z a r z ą d z e niach, Opiniach,
Postanowieniach, Decyzjach, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, oraz innymi ustawami
kompetencyjnymi za okres od dnia
28 maja 2013 roku do dnia 24 czerwca 2013 roku, złożona na Sesji Rady
w dniu 25 czerwca 2013 roku
Mienie Komunalne.
1. Wydał Zarządzenie Nr 69/2013
z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości ogłoszenia
o dziewiątym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Szewcach. Sprzedaż
dotyczy 3 działek budowlanych. Wyznaczył termin przetargu na dzień 02
lipca 2013 roku.
2. Wydał Zarządzenie Nr 72/2013
z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie:
sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości ogłoszenia o pierwszym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie.
Wyznaczył termin przetargu na dzień
09 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem
przetargu są działki:
Nr 297/87 – 3,5814 ha – cena wywoławcza 2100000zł netto+23% VAT
Nr 297/88 – 2,7856 ha – cena wywoławcza 1650000zł netto+23T% VAT
3. Wydał Zarządzenie Nr 73/2013
z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu
nieruchomości niezabudowanych
położonych Wielkawieś, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr
268/7 – 0,0758 ha i Nr 268/8 – 0,0903
ha z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w budżecie MIG
Buk na 2013 rok.
4. Odbył negocjacje z właścicielami
przejętych nieruchomości pod drogi
publiczne na terenie wsi Wielkawieś.
strona Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Tytuł projektu: „Lepsza przyszłość”
I Opis projektu:
1. Okres realizacji projektu: 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
2. Ostateczni beneficjenci projektu:
Bezrobotne kobiety – 7 osób, spełniające równocześnie poniższe kryteria:
- długotrwale bezrobotne
- korzystające z pomocy OPS Buk
- w wieku aktywności zawodowej
3. Koszt projektu: 88.944,93 zł, w tym środki własne 9.339,22 zł
4. Skrócony opis projektu:
Projekt jest realizowany w gminie Buk. Skierowany jest do 7 długotrwale
bezrobotnych kobiet w wieku aktywności zawodowej, będących jednocześnie
klientkami Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku. Głównym celem projektu
jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych dla grupy docelowej.
W ramach projektu w miesiącu czerwcu br. odbywają się warsztaty psychologiczne a w miesiącu lipcu 2013r. warsztaty z doradztwa zawodowego. W sierpniu 2013r. Panie będą uczestniczyć w kursie wózków widłowych. W miesiącu
wrześniu br. wezmą udział w kursie organizatora przyjęć okolicznościowych,
a w październiku w szkoleniu komputerowym z zakresu obsługi komputera
i internetu. Uczestnicy szkoleń uzyskają certyfikaty. Ponadto uczestnictwo
w projekcie przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej, podniesienia
kwalifikacji zawodowych i wzrostu pozycji na rynku pracy, odzyskania lub
wzmocnienia zdolności do pełnienia ról społecznych.
II. Realizator projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, ul. Ratuszowa 1, tel./fax: 61 8140-431
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku
Jolanta Kubiak
7 (239) lipiec’ 13
wiadomości
Bezpłatne porady prawne w
Buku – zakończenie projektu
Prowadzony przez Fundację Familijny Poznań Punkt Kontaktowy
Biura Porad Prawnych i Informacji
Obywatelskiej w Buku w maju br. zakończył swoją działalność. Projekt był
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas
projektu trwającego od sierpnia 2012
roku prawnicy udzielili 256 porad
prawnych. Podczas dyżurów służyli
radą i wsparciem w rozwiązywaniu
problemów, zapewniali także pomoc
w sporządzaniu pism procesowych
czy urzędowych. Zakres udzielanych
porad prawnych był bardzo szeroki,
jednak jak wynika ze statystyk, najczęściej udzielano porad z zakresu
prawa cywilnego, prawa rodzinnego,
prawa spadkowego, prawa pracy,
prawa karnego, prawa ubezpieczeń
społecznych czy też prawa administracyjnego.
Projekt w Buku realizowany był
dzięki pomocy organizacyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Buku oraz Biblioteki Publicznej.
Rodzice znów zapłacą więcej
Zakończył się rok szkolny, rozpoczął się czas wakacji i odpoczynku, ale
wielu rodziców z niepokojem myśli
o wrześniu i nowym roku szkolnym.
Do połowy czerwca nauczyciele musieli zdecydować, z jakich podręczników będą w przyszłym roku szkolnym
korzystać ich uczniowie. Rodzice
obawiają się, że za nowe podręczniki
zapłacą o wiele więcej niż w ubiegłym
roku. Obawy nie są bezpodstawne.
Większość wydawnictw kuszących
promocjami dla uczniów i nauczycieli, znów podniosło ceny. Niektórzy
podwyższyli cenę o 10 zł za książkę,
ale są i tacy, którzy podnieśli o 20 i 30
zł. W najgorszej sytuacji są rodzice,
których dzieci rozpoczną naukę w II
i V klasie podstawówki. Uczniowie
ci uczyć się będą według nowej podstawy programowej i nie mogą odkupić używanych podręczników od
starszych kolegów. Za nowy zestaw
podręczników trzeba zapłacić:
- dla kasy I – III szkoły podstawowej
300-3500 zł,
- dla klasy IV – VI około 380-480 zł
- dla gimnazjum – 400-500 zł
Jeżeli chodzi o edukację ponadgimnazjalną wiele zależy od profilu i typu
szkoły.
7 (239) lipiec’ 13
Stosunkowo drogie są podręczniki do języków obcych. Nauczyciel
nauczania początkowego może zdecydować się na pakiet podstawowy lub
wzbogacony o np. „galerię możliwości” czy „teczkę artysty”.
Wraz z wyposażeniem wzrosła
również cena kompletu. Przy wyborze podręcznika nauczyciel powinien
zwrócić uwagę by był on przejrzysty
dla ucznia, bo to jemu przecież będzie
służył. Wielu rodziców wątpi czy
wszystkie podręczniki kupowane są
konieczne i niezbędne dla właściwej
edukacji i czy w ciągu roku szkolnego
były należycie wykorzystane.
Miejmy nadzieję, że w naszych
placówkach oświatowych nie zdarzy
się przypadek, by o wyborze podręczników decydowały prezenty od
wydawnictw jak to zdarzało się w niektórych placówkach w kraju.
M.R.
Z uwagi na brak porozumienia co
do wysokości odszkodowania, przekazał sprawę do rozpatrzenia przez
Starostę Poznańskiego.
Przetargi.
1. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (powyżej 14 tys.
euro i poniżej progu unijnego) na:
Przebudowa ulicy Dobieżyńskiej
w Buku – etap II (odcinek od ul. Sokoła do ulicy Szkolnej). Wyznaczył
termin składania ofert na dzień 20
czerwca 2013 roku. Wyznaczył termin realizacji inwestycji na 90 dni
od dnia podpisania Umowy, która
planowana jest do podpisania na
dzień 03 lipca 2013 roku. Złożonych
zostało 5 ofert.
Oświata.
1. Odbył spotkanie w Dyr. Placówek
oświatowych w sprawie omówienia
dowozów szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 w związku z nowym
przetargiem na dowozy szkolne.
2. Odbył spotkanie z Dyrektorem
Zespołu Szkół w sprawie naboru do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2013/2014.
Inwestycje – Remonty – Przeglądy.
1. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego Boiska – Orlik 2012
w Dobieżynie. Wyznaczył termin
usunięcia usterek na dzień 28 czerwca 2013 roku.
2. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego inwestycji p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Buk i Wielkawieś – etap III. Wyznaczył termin usunięcia stwierdzonych
usterek do dnia 31 lipca 2013 roku.
3. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego inwestycji p.n. Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Niepruszewo. Nie stwierdzono usterek.
4. Podpisał w WFOŚWiGW aneks
do umowy na realizację inwestycji
p.n .Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Buk – etap IV . Aneks ustala
ostateczne wartości finansowania
inwestycji.
strona wiadomości
Dotacje.
1. Zatwierdził Protokół w sprawie
zaopiniowania wniosków o dotacje
dla Spółek Wodnych w 2013 roku.
Dotacje otrzymują:
- Spółka Drenarska Żegowo – 3
000 zł – konserwacja rowu w m.
Żegowo
- Gminna Spółka Wodna Buk – 15
000 zł – konserwacja rowu w m.
Szewce
- Gminna Spółka Wodna Buk – 7
000 zł – wykonanie faszynady rowu
Wielkawieś (od ul. Boh. Bukowskich
do ulicy Niegolewskich.
Jednostki Organizacyjne.
1. Wydał Zarządzenie Nr 8/2013
– Kierownika Jednostki – z dnia 17
czerwca 2013 roku w sprawie: Polityki Zarządzania Ryzykiem.
2. Odbył spotkania z Kierownikami
n/w Jednostek Organizacyjnych
Gminy:
- Prezesem i Główną Księgową
ZGK Sp. z o.o. w sprawie: analizy
finansowej gospodarki odpadami,
wyniku finansowego za 4 miesiące
2013 roku
3. Brał udział w posiedzenia Rady
Nadzorczej ZGK spółka z o.o. w dniu
28 maja w przedmiocie gospodarki
odpadami, oraz dniu 11 czerwca – Zca Burmistrza
Ochrona Przyrody.
1. W związku z umorzeniem postępowania przez Prokuratora Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w sprawie
ustalenia sprawcy wycinki 268 szt.
drzew bez wymaganego zezwolenia
na działkach w Niepruszewie z powodu niewykrycia sprawcy, oraz
Postanowieniem Sądu Rejonowego
w Grodzisku Wlkp. o nieuznaniu
Burmistrza jako strony w w/w postępowaniu, wznowił zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie
naliczenia kary administracyjnej za
wycinkę 268 szt. drzew bez wymaganego zezwolenia. W dniu 12 czerwca
br. odbył rozprawę administracyjną
w tej sprawie, przy udziale stron
postępowania tj. właścicieli nieruchomości, wykonawcy robót i innych
osób wezwanych na rozprawę mogąstrona Problem z renowacją mogił
Powstańców Wielkopolskich
Na wielkopolskich cmentarzach
od trzech lat regularnie, 1 listopada,
prowadzona jest zbiórka środków na
renowację pomników Powstańców
Wielkopolskich. Organizatorem
zbiórki jest stowarzyszenie Wiara
Lecha (przy patronacie Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego).
Kwestujących w tej sprawie kiboli,
można również spotkać na cmentarzach naszej gminy w Buku i Niepruszewie.
Akcja z roku na rok spotyka się
z większą otwartością i życzliwością
ludzi, którzy chętniej dorzucają się do
zbiórki. Wyniki zbiórek mówią same
za siebie:
2010 – 8500zł,
2011 – 11000 zł,
2012 – 41000 zł.
W tym roku 3 nowe pomniki powstaną na cmentarzach gminy Buk.
Do renowacji wytypowano groby:
Hipolita i Zofii Dybizbańskich
– cmentarz Św. Krzyża w Buku
Leona Zajączkowskiego – cmentarz
w Niepruszewie
Franciszka Juchacza – cmentarz Św.
Rocha w Buku
Jak wiadomo, na taką renowację
potrzebna jest zgoda rodzin opiekujących się grobem. O ile dla dwóch
pierwszych pozycji, zgody nie były
problemem o tyle mamy mały problem w związku z pozycją nr 3. Numer
telefonu, który udało nam się zdobyć
przestał odpowiadać i w tej chwili nie
mamy kontaktu z rodziną. Sprawa
jest dość pilna ponieważ wszystkie
trzy nagrobki są w trakcie finalnych
wykończeń w firmie kamieniarskiej.
W związku z zaistniałą sytuacją
Stowarzyszenie Wiara Lecha zwraca
się z prośbą o pilny kontakt, rodziny
Franciszka Juchacza, pochowanego na
cmentarzu św. Rocha, pod nr telefonu:
604 – 480 – 009.
W imieniu stowarzyszenie bardzo
chcielibyśmy podziękować za okazaną
pomoc Panu Hubertowi Wejmannowi
z UMiG Buk, ks. proboszczowi parafii
Buk - Andrzejowi Szczepaniakowi
oraz ks. proboszczowi parafii Niepruszewo – Romanowi Janeckiemu.
Mamy nadzieję, że efekty renowacji będziemy mogli zaprezentować
już w kolejnym numerze Kosyniera
Bukowskiego.
Tomasz Durczak
Stowarzyszenie Wiara Lecha
Podziękowania
Dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hałabały
serdecznie dziękuje:
P. E.Lehmann, Firmie BMM, B. Bartosik,
R. Szymańskiemu, H. Adamczewskiej,
W. Wietrzyńskiemu, K. Buszczak
za okazaną pomoc finansową
na realizacje projektu Explore Yourself.
Rodzicom:
Państwu Krzemińskim, Szurkowskim, Piętka oraz
K. Wieszczyczyńskiej, M. Kaczmarek, K. Kowalskiej oraz
M. Koniecznej za pomoc w organizacji pobytu studentek
- wolontariuszek w naszej placówce.
Hanna Gorzaniak
7 (239) lipiec’ 13
jubileusz
Miłość jest prawdziwa, jeśli trwa na wieki
Nie da się dozować, jak w aptece leki.
Nie można jej zgasić, jak się gasi świecę.
Nie da się jej kruszyć, niby krę na rzece.
Lód się wkrótce stopi, kiedy zima minie
I z wiślaną wodą w siną dal popłynie,
Ale wasza miłość jest jak morskie fale
Choć się czasem burzy nie skończy się wcale.
Jubilaci 25-lecia pożycia małżeńskiego
z terenu miasta i gminy Buk obchodzący swój Jubileusz
w II półroczu 2013 roku:
1. Mrówka Wiesław i SławomiraDakowy Suche
02.07.2013r.
2. Frąckowiak Marek i Hanna
Niepruszewo
02.07.2013r.
3. Skowron Waldemar i Mirosława
Buk
02.07.2013r.
4. Piotrowski Janusz i Dorota
Wysoczka
02.07.2013r.
5. Mańczak Roman i Alicja Wielkawieś
09.07.2013r.
6. Beszterda Jan i Marianna
Buk
09.07.2013r.
7. Krzyżaniak Andrzej i Małgorzata
Niepruszewo
16.07.2013r.
8. Króliczak Czesław i Beata
Dobieżyn
16.07.2013r.
9. Szpak Sławomir i Anna
Buk
16.07.2013r.
10. Płaczek Krzysztof i Maria
Buk
23.07.2013r.
11. Kruszewski Piotr i Wanda
Sznyfin
23.07.2013r.
12. Kurek Jacek i Izabela
Buk
06.08.2013r.
13. Szymański Janusz i Elżbieta
Niepruszewo
27.08.2013r.
14. Kasperski Ryszard i Małgorzata
Buk
27.08.2013r.
15. Grześkowiak Krzysztof i Grażyna Buk
10.09.2013r.
16. Kaźmierczak Lech i Maria
Wielkawieś
17.09.2013r.
17. Filipiak Piotr i Arleta
Buk
17.09.2013r.
18. Witek Janusz i Dorota
Otusz
24.09.2013r.
19. Koźlarek Zdzisław i Elżbieta Dakowy Suche
24.09.2013r.
20. Linkowski Jerzy i Bogumiła
Buk
01.10.2013r.
21. Nowaczyk Waldemar i Wanda
Otusz
15.10.2013r.
22. Jaroszyk Wojciech i Irena
Wielkawieś
15.10.2013r.
23. Kliński Henryk i Barbara
Szewce
15.10.2013r.
24. Bielawski Leszek i Wiesława Szewce Zgoda
22.10.2013r.
25. Czarny Marek i Elżbieta
Buk
29.10.2013r.
26. Suchorski Eugeniusz i Katarzyna Dakowy Suche
29.10.2013r.
27. Rutkowski Jan i Hanna
Wielkawieś
05.11.2013r.
28. Nowacki Waldemar i Ewa
Dobieżyn
12.11.2013r.
29. Gryska Jacek i Beata
Dobieżyn
19.11.2013r.
30. Mańczak Sławomir i Violetta Buk
25.11.2013r.
31. Jaroch Tomasz i Renata
Buk
26.11.2013r.
32. Maćkowiak Dariusz i JolantaBuk
26.11.2013r.
33. Jankowiak Rafał i Regina
Niepruszewo
17.12.2013r.
34. Zimny Jacek i Bogusława
Wielkawieś
30.12.2013r.
35. Klockiewicz Wojciech i Iwona
Wielkawieś
30.12.2013r.
Urząd Stanu Cywilnego w Buku uprzejmie prosi o podanie ewentualnie pominiętych w wykazie Jubilatów.
Kierownik USC w Buku
Marzena Kaźmierczak
7 (239) lipiec’ 13
cych udzielić informacji w powyższej
sprawie. Postępowania administracyjne będzie kontynuowane wobec
uzyskania nowych okoliczności
w przedmiocie sprawy.
Informacje.
1. Informuję, że WZDW w Poznaniu
wybrał wykonawcę na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr
306 – Wielkawieś ul. Boh. Bukowskich na odcinku od ul. Ogrodowej
do ul. Szamotulskiej. Wykonawca
– Zakład Drogowo – Budowlany
NOJAN – Ptaszkowo. Cena ofertowa
178 903,33 zł brutto w tym środki
Miasta i Gminy Buk – 70 000 zł.
2. Zgodnie z Komunikatem Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o możliwości składania propozycji
projektów o znaczeniu strategicznym
dla Wielkopolski w ramach kolejnego programu w latach 2014-2020,
zgłosił wnioski dot. umieszczenia do
realizacji n/w zadań:
- Połączenie drogą szybkiego ruchu
węzła autostradowego A-2 – Buk
z zachodnią obwodnicą Poznania
(S-11), poprzez rozbudowę drogi
Nr 307 z uwzględnieniem budowy
obwodnicy Niepruszewa.
- Budowa zachodniej obwodnicy
miasta Buk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306.
- modernizacja drogi wojewódzkiej
nr 306 na odcinku Buk – Stęszew
- tworzenie warunków dla terenów
inwestycyjnych poprzez budowę sieci
dróg na terenach przemysłowych, które są dobrze skomunikowane z drogami wojewódzkimi i krajowymi
- ochrona zabytków poprzez ich
zagospodarowanie na nowe obiekty
kulturalno – oświatowe.
3. Ustalił z Dyrektorem MGOK
i OSIR wnioski do LGD Źródło na
kolejny nabór:
- MGOK – Centrum wypoczynkowo
– rekreacyjne w Parku - zakup placu
zabaw.
- OSiR – letnia siłownia nad jeziorem
Niepruszewskim.
Sprawy różne.
1. Brał udział w spotkaniach, uroczystościach, naradach, konferencjach:
strona wiadomości
- uroczystości 105-lecia urodzin P.
Władysławy Gorzaniak –mieszkanki
Domu Sióstr
- Dniu Patrona SP Dobieżyn – Z-ca
Burmistrza, Dniu Patrona Gimnazjum – P. Sekretarz
- Dniu Patrona Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Niepruszewie.
- podsumowaniu akcji Szkoła Promująca Zdrowie w SP Buk
- naradzie Naczelników i Prezesów
Jednostek OSP w sprawie zagrożeń
i współpracy w działaniach ratowniczych.
- konferencji w Urzędzie Marszałkowskim poświęconej Planowaniu
Przestrzennemu na terenach podmiejskich.
- uroczystości 20-lecia WFOŚRiGW
w Poznaniu
- zakończeniu roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej
- spotkaniu z Komendantem Komisariatu w sprawie bieżącej sytuacji
w gminie oraz omówienia organizacji dodatkowych płatnych patroli
w okresie czerwca – sierpnia br.
- konferencji Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot. współpracy gmin
z miastem Poznań.
- Walnym Zgromadzeniu WOKiSS,
którego gmina jest członkiem
- Prezesem Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą w związku z planowanym na miesiąc sierpień spotkaniem 4 narodów.
Stanisław Filipiak
Burmistrz
Dla dobra dziecka
Do wiadomości redakcji „Kosyniera” trafiły informacje o konflikcie rodziców i dyrekcji jednego
z przedszkoli. Po zapoznaniu się
z dostępnymi materiałami, biorąc
pod uwagę przede wszystkim dobro
dziecka oraz prawne wątpliwości
w przedmiocie sprawy postanowiliśmy odstąpić od publikacji materiału. Jednocześnie uprzedzamy, że
będziemy przyglądać się rozwojowi
sytuacji i zastrzegamy sobie możliwość powrotu do tematu w późniejszym terminie.
Strategiczna inwestycja
na terenie gminy
Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. planują budowę trzeciego
połączenia transgranicznego 400kV
pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Będzie to
strategiczna inwestycja, która wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu. W związku
z tym przedsięwzięciem inwestor zaproponował gminie dwie wersje przebiegu linii. Po uwagach burmistrza
strony zgodziły się wybrać do realizacji
jako najbardziej optymalny wariant
zakładający budowę nowej linii wzdłuż
autostrady A2. Należy podkreślić, iż
korytarz wzdłuż autostrady A2 po jej
południowej stronie dla tego rodzaju
inwestycji został już raz zabezpieczony
na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Zachód S.A. i został
wkreślony do zmiany Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy
Buk w 2012 roku. Z uwagi na fakt,
że Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu stwierdził nieważność
uchwalonej w 2012 r. zmiany SUiKZP,
zachodzi konieczność podjęcia pilnych
działań, które zabezpieczą bezkolizyjny przebieg linii w przyszłości. Na
wniosek inwestora gmina przystąpi do
cząstkowej zmiany Studium, a w późniejszym czasie również do uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujących swoim
zasięgiem jedynie konkretne działki
leżące na trasie omawianej inwestycji.
Koszty planistyczne pokryje inwestor
wobec czego nie będą rozpatrywane
wnioski o rozszerzenie zakresu zmiany
SUiKZP o inne działki niezwiązane
z planowanym przedsięwzięciem.
Śmieci zalały Cieśle
Przeszło 100 kilogramów odpadów,
wyciągnęli pracownicy gospodarstwa
rolnego ze studni kanalizacji deszczowej
w miejscowości Cieśle. Brak drożności
sytemu odprowadzającego wody opadowe
z terenu pól oraz nieruchomości prywatnych, zmusiły do poszukania przyczyny
takiego stanu rzeczy. Widok wyciąganych
butelek, opakowań po przetworach, proszkach do prania budził w osobach sprzątających i przyglądających się tej sytuacji jawne
obrzydzenie. Ludzie, prawdopodobnie
niektórzy mieszkańcy wsi Cieśle ze studni
kanalizacyjnej uczynili sobie darmowy
strona 10
śmietnik, wrzucają do niej odpady komunalne. Ostatnie spore opady deszczu spowodowały, iż instalacja drenarska a później
kanalizacja deszczowa nie mogła poradzić
sobie z odprowadzeniem wód opadowych.
Skutkiem tego było miejscowe zalanie pól
i przydomowych ogródków.
Patrząc na załączoną fotografię i chcąc
pokusić się o komentarz do tej nieprzyjemnej z punktu widzenia każdego mieszkańca
sprawy uważam, że można śmiało zacytować pewną filmową postać z filmu p.t.
„Wyjście Awaryjne”, która zwykła mówić
„podłość ludzka nie zna granic”.
K.J.
7 (239) lipiec’ 13
wiadomości
Talent + pracowitość = sukces
Uczniowie pytani o przedmiot,
który sprawia im kłopoty w szkole
w zdecydowanej większość odpowiadają, że z matematyka, fizyka lub chemia. Przedmioty powszechnie zwane
ścisłymi nawet maturzystom stwarzają
problemy. Tym większy mój podziw dla
mieszkańca naszej gminy, który nie
tylko radzi sobie w tych dziedzinach,
ale od wielu lat odnosi sukcesy, zdobywając pierwsze miejsca w konkursach
różnych szczebli.
Tomasz Waldemar Dzięcioł
mieszkający w Wielkiewsi jest 16-letnim sympatycznym o wszechstronnych
zainteresowaniach absolwentem bukowskiego gimnazjum. Z matematycznym talentem, jak mówi mama Elżbieta, się urodził. W okresie przedszkolnym prosił opiekującą się nim babcię,
w czasie gdy rodzice zajęci byli pracą
w gospodarstwie, by nie opowiadała
mu bajek, a doskonaliła tabliczkę mnożenia. Po pójściu do szkoły nauczycielka nauczania początkowego wcześnie
zorientowała się, że Tomek wyprzeda
rówieśników, szybko opanowuje materiał, wykracza zainteresowaniami poza
obowiązkowy program. Rozpoczęła
się pomoc w rozwoju posiadanego talentu. Pracowitość uzdolnionego matematyka zaczęła przynosić sukcesy.
Udział w konkursie zwanym „Kangur”
kończył się zdobywaniem pierwszych
miejsc. Z podziwem przeglądam leżące
przede mną dyplomy potwierdzające
zajmowane miejsca w organizowanych
przez władze oświatowe konkursach
przedmiotowych. Coraz trudniejsze
były zadania stawiane uczestnikom
7 (239) lipiec’ 13
zmagań, a coraz wyższe lokaty zajmował młody bukowianin.
Czytam: w konkursie matematycznym w 2012r. na możliwość zdobycia 50
pkt. Tomek zdobywa 48, w konkursie
fizycznym w 2013r. zdobywa 46 na 50
możliwych punktów. W zmaganiach
matematycznych zwanych „Złotą Żabą”
w dziedzinie matematyki spośród 2584
uczestników jest czwarty, a rok wcześniej udział wzięło 5500 uczniów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego
nasz uczeń zajął szóste miejsce.
Dobrze, że przez wszystkie lata
pobytu w bukowskich szkołach Tomek
spotkał nauczycieli, którzy rozumieli
jego uzdolnienie i dołożyli starań,
by pomóc w rozwoju posiadanych
umiejętności. Były to panie: Lucyna
Pasiciel, Katarzyna Kleszcz, Elżbieta Rosińska i Mirosława Sznycer.
W drugiej i trzeciej klasie gimnazjum
nauczyciele zadecydowali o indywidualnym toku nauczania z matematyki,
fizyki i chemii. Pozwoliło to Tomkowi
na rozszerzenie poza obowiązkowy
program zainteresowań i naukowych
poszukiwań. Tomek nie ogranicza
swych zainteresowań wyłącznie do
przedmiotów ścisłych. W tym roku 3
lipca odebrał 6 statuetkę „Złote Pióro”,
jako nagrodę dla najlepszych. Od 8 lat
jest uczniem Ogniska Muzycznego
i chętnie doskonali grę na pianinie.
Interesuje się wykonywanymi przez
rodziców pracami w gospodarstwie
rolnym i chętnie wykonuje niektóre
z nich. Od września br. Tomek rozpocznie naukę w VIII Liceum w Poznaniu
na profilu matematyczno-fizycznym.
Pierwszy okres będzie zapewne trudny. Nowi nauczyciele, nowi koledzy,
nowe wymagania. Życzę Tomkowi,
by pokazał co potrafi i jaką wiedzę
posiada, choć nie kończył poznańskich
szkół. Życzę wybitnemu wszechstronnie uzdolnionemu bukowianinowi,
z którego jesteśmy wszyscy bardzo
dumni, by w nowym środowisku
znalazł szybko swoje właściwe miejsce
i serdecznych, życzliwych pedagogów,
którzy wskażą mu drogę do szczęścia
i sukcesów. A bukowianom, życzę,
by o Tomku Dzięciole jeszcze nieraz
usłyszeli.
M.R.
strona 11
GOAP
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
W związku ze zmianami, które
nastąpią od dnia 01.07.2013r. wynikającymi z nowelizacji Ustawy z dnia
13.09.1996 r. /Dz. U. z 2012r. poz. 391/
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach i zmianą systemu odbierania odpadów komunalnych Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Buku uprzejmie informuje,
że w okresie przejściowym do czasu rozstrzygnięcia przetargu nadal
będzie odbierać od Państwa odpady
zmieszane i segregowane oraz odpady
zielone.
1. Harmonogram odbioru w/w
odpadów z Państwa posesji w załączeniu. Uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników i worków do
segregacji oraz odpadów zielonych
przed własna posesję zgodnie z dołączonymi terminami wywozu do godz.
7.00 rano, co usprawni odbiór odpa-
dów. W przeciwnym razie odpady
nie będą odbierane, z powodu zakazu
wchodzenia służbą komunalnym na
teren prywatnej posesji, co będzie
dokumentowane notatką służbową
i dokumentacją zdjęciową.
2. Osoby, które zadeklarowały
selektywną zbiórkę muszą przestrzegać zasad segregacji. Każdy właściciel
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej otrzyma
komplet worków do segregacji takich
frakcji: papier, plastik, szkło, odpady
zielone, które należy wystawić przed
posesję do godz. 7.00 rano. Nie stosowanie się do zasad segregacji przez
osoby zdeklarowane będzie skutkowało sporządzeniem notatki oraz dokumentacji zdjęciowej , która zostanie
skierowana do Związku Gminnego
GOAP.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku prosi właścicieli
nieruchomości, którzy posiadają
własne pojemniki o wypełnienie
oświadczenia o użyczeniu obecnie
eksploatowanych pojemników odbiorcy odpadów. Tym samym , ZGK
Sp. z o.o. w Buku jako tymczasowy
odbiorca odpadów zobowiązuje się
do naprawy i wymiany uszkodzonych
pojemników.
4. Ze względu na chwilową niedostępność wszystkich rodzajów
worków do odpadów segregowanych
oraz zielonych, prosimy tymczasowo gromadzić odpady segregowane
w workach zastępczych (o innych
kolorach), odpady zielone w workach
koloru czarnego, które dostarczy ZGK
Sp. z o.o. Za zaistniałe komplikacje
przepraszamy.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Poniedziałek - Buk
Wtorek - Buk
Środa - Buk
Czwartek - Wioski
Piątek - Wioski 1. Powst.Wlkp.
1. Dworcowa
1. Otuska
1. Szewce
1. Kalwy 2. Wróblewskiego
2. Szkolna
2. Św. Rocha
2. Dakowy Suche
2. Niepruszewo: ulice:
3. Kościuszki
3. Szarych Szeregów 3. Irysowa
3. Sznyfin
- Lipowa
4. Lipowa
4. Dobieżyńska
4. Malwowa
4. Dobra
- Jarzębinowa
5. Bukowa
5. Plac Reszki
5. Różana
- Jaśminowa
6. Akacjowa
6. Mickiewicza
6. Kalinowa
- Kalinowa
7. Topolowa
7. Wegnera
7. Kwiatowa
- Wiśniowa
8. 26 Stycznia
8. Kolejowa
8. Liljowa
- Poznańska
9. Czarneckiego
9. Górczaka
9. Storczykowa
- Akacjowa
10. Klonowa
10. Grobelnego
10. Rzemieślnicza
11. Jesionowa
11. Wojtczaka
11. Sportowa
12. Jarzębinowa
12. Browarna
12. Basztowa
13. Brzozowa
13. Fiołkowa
14. Chylińskiego
14. Wrzosowa
15. Kos.Bukowskich
Dni wywozu
Dni wywozu
Dni wywozu
Dni wywozu
Dni wywozu
Miesiąc Dzień:
Miesiąc Dzień:
Miesiąc Dzień:
Miesiąc Dzień:
Miesiąc Dzień:
Lipiec: 1,15, 29
Lipiec: 2, 16, 30
Lipiec: 3, 17, 31
Lipiec: 4, 18
Lipiec: 5, 19
Sierpień: 12, 26
Sierpień: 13, 27
Sierpień: 14, 28
Sierpień: 1, 16, 29
Sierpień: 2, 16, 30
Wrzesień: 9, 23
Wrzesień: 10, 24
Wrzesień:11, 25
Wrzesień: 12, 26
Wrzesień:13, 27
Październik: 7, 21
Październik: 8, 22
Październik: 9, 23
Październik: 10, 24
Październik: 11, 25
Listopad: 4, 18
Listopad: 5, 19
Listopad: 6, 20
Listopad: 7, 21
Listopad: 8, 22
Grudzień: 2, 16, 30
Grudzień: 3, 17, 31
Grudzień: 4, 18
Grudzień: 5, 19
Grudzień: 6, 20
* 16 Sierpnia (piątek) jadą dwie śmieciarki, w tym jedna za czwartek 15 sierpnia - święto, druga za piątek 16 sierpnia
Harmonogram odbioru odpadów zielonych w okresie od 1 lipca do końca 30 listopada 2013r.
(odpady zbierane w workach koloru brązowego worki dostarcza operator). Jeden raz na dwa tygodnie (poniedziałki)
miasto i wioski razem, dni wywozu: Miesiąc: Dzień: Lipiec: 8,22 Sierpień: 5,19, Wrzesień: 2,16,30, Październik: 14,28,
Listopad: 12,25
strona 12
7 (239) lipiec’ 13
GOAP
Poniedziałek - Buk
1. Grodziska
2. Strzelecka
3. Przykop
4. Szewska
5. Mury
6. Poznańska
7. Rzeźnicka
8. Pl.Przemysława
9. Zdrojowa
10. Zenktelera
11. Wąska
12. Poprzeczna
13. Kościelna
14. Ratuszowa
15. Tylna
16. Garncarska
17. Łąkowa
Dni wywozu
Miesiąc: Dzień:
Lipiec: 8,22
Sierpień: 5,19
Wrzesień: 2,16,30
Październik: 14,28
Listopad: 12,25
Grudzień: 9,23
Wtorek - Buk
1. Wielkowiejska
2. Smugi
3. Słoneczna
4. Boh. Bukowskich
5. Niegolewskich
6. Rolna
7. Nowa
8. Szamotulska
9. Polna
10. Ogrodowa
11. Folwarczna
Wioski:
13. Pawłówko
14. Wiktorowo
Dni wywozu
Miesiąc: Dzień:
Lipiec: 9,23
Sierpień: 6,20
Wrzesień: 3,17
Październik: 1,15,29
Listopad: 12,26
Grudzień: 10,24
1.
2.
3.
4.
Środa - Wioski
Otusz
Wygoda
Wysoczka
Żegowo
Czwartek - Wioski
1. Dobieżyn
Dni wywozu
Miesiąc: Dzień:
Lipiec: 10,24
Sierpień: 7,21
Wrzesień: 4,18
Październik: 2,16,30
Listopad: 13,27
Grudzień: 11,24
Dni wywozu
Miesiąc: Dzień:
Lipiec: 11,25
Sierpień: 8,22
Wrzesień: 5,19
Październik: 3,17,31
Listopad: 14,28
Grudzień: 12,27
Piątek - Wioski
1.Cieśle
2. Niepruszewo ulice:
- Żytnia
- Szkolna
- Krótka
- Starowiejska
- Słoneczna
- Pogodna
- Tęczowa
- Błękitna
Dni wywozu
Miesiąc: Dzień:
Lipiec: 12,26
Sierpień: 9,23
Wrzesień: 6,20
Październik: 4,18,31
Listopad: 15,29
Grudzień: 13,27
* 31 Października (czwartek) jadą dwie śmieciarki, w tym jedna za piątek 11 listopada - święto,
druga za czwartek 31 października
* 12 Listopada (wtorek) jadą dwie śmieciarki, w tym jedna za poniedziałek 11 listopada - święto,
druga za wtorek 12 listopada
* 24 Grudzień (wtorek) jadą dwie śmieciarki, w tym jedna za środę 25 grudnia - święto, druga za wtorek 24 grudnia
* 27 Grudzień (piątek) jadą dwie śmieciarki, w tym jedna za czwartek 25 grudnia - święto, druga za piątek 27 grudnia
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w systemie workowym. Odpady odbierane 1 raz na cztery tygodnie
w czwartki, (worki dostarcza operator) Buk: dzień, miesiąc zbiórki: 18 Lipiec, 14 Sierpień, 12 Wrzesień, 10 Październik, 7 Listopad, 5 Grudzień
Wioski: dzień, miesiąc zbiórki: 25 Lipiec, 22 Sierpień, 19 Wrzesień, 17 Październik, 14 Listopad, 12 Grudzień
Najczęstsze pytania zadawane GOAP w związku ze
zmianami wprowadzonymi w życie 1 lipca 2013r.
Czy muszę kupić własny pojemnik?
Nie ma takiej potrzeby. Pojemniki
na odpady komunalne zmieszane
oraz pojemniki lub worki na odpady
zbierane w sposób selektywny (segregowane) zapewni Związek.
Kto dostarczy pojemniki na odpady?
ZM GOAP zapewni właścicielom
nieruchomości pojemniki na odpady
oraz zadba o ich właściwe oznakowanie, pojemniki podstawi firma wyłoniona w trakcie przetargu na odbiór
odpadów komunalnych.
7 (239) lipiec’ 13
Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji przez właściciela
nieruchomości?
W przypadku nie złożenia deklaracji
Zarząd Związku Międzygminnego
określi w drodze decyzji wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów
powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
Jakie działania będą podejmowane
wobec właścicieli nie uiszczających
opłat lub nie uiszczających ich
w terminie?
W razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości nie uiścił opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił je w wysokości
niższej od należnej Zarząd Związku
Międzygminnego określi w drodze
decyzji wysokość zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ustalone zaległości
zostaną wyegzekwowane zgodnie
z przepisami prawa.
strona 13
GOAP
Jakie nieruchomości zaliczamy do
zamieszkałych, a jakie do niezamieszkałych?
Nieruchomość zamieszkała to taka,
na której stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy, w tym budynki mieszkalne, jednorodzinne lub wielolokalowe.
Nieruchomość niezamieszkała to
taka, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, które ze
względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych (np.
budynki użyteczności publicznej,
placówki oświatowe, lokale handlowe,
gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele,
szpitale, akademiki, internaty, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze,
itd.)
Nieruchomością niezamieszkałą nie
jest przestrzeń publiczna np. place,
ulice, itp. Niezależnie od charakteru
powstających tam odpadów.
Kto składa deklarację i jest płatnikiem
na nieruchomości zamieszkałej lub
niezamieszkałej w przypadku gdy na
tej nieruchomości pojawia się najemca/dzierżawca lokalu użytkowego?
W takim przypadku ustawodawca
dopuszcza wybór składającego deklarację i płatnika. Należy mieć jednak
na uwadze, że w przypadku składania
indywidualnych deklaracji przez poszczególnych najemców lokali użytkowych każdy z lokali będzie posiadał
swój pojemnik na odpady zmieszane
i swoje pojemniki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów. Sytuacji
tej można uniknąć w sytuacji gdy jedną deklarację dla całej nieruchomości
(dla części zamieszkałej i niezamieszkałej) złoży właściciel nieruchomości
– wtedy dla wszystkich lokali użytkowych zostanie podstawiony wspólny
pojemnik na odpady zmieszane (o zadeklarowanej łącznej pojemności dla
wszystkich podmiotów znajdujących
się w nieruchomości) oraz pojemniki
przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów wspólne dla nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych.
Pojemniki przeznaczone do zbiórki
odpadów zmieszanych dla części zamieszkałej muszą być oddzielne (nie
strona 14
mogą być wspólne pojemniki z uwagi
na różne metody naliczania opłat).
W przypadku gdy deklaracji nie złoży
najemca ani właściciel, ZM GOAP
nałoży decyzją administracyjną opłatę za gospodarowanie odpadami na
właściciela nieruchomości.
Czy reklamacja jest podstawą do
niewniesienia opłaty za odbiór
i gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po zapłaceniu opłaty. Złożenie
reklamacji nie jest podstawą do nie
opłacenia (ustawa Ordynacja podatkowa). Płatnicy zalegający z zapłatą,
zgodnie z Ustawą obciążeni będą
odsetkami ustawowymi.
Czy jak będę nieprawidłowo segregować, to zostanę ukarany?
Na pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki odpadów znajdą
się naklejki/nadruki z informacją co
można wrzucić. Jeśli ktoś nie będzie
segregował odpadów, wrzucał je nie
do tego pojemnika/worka co należy,
to otrzyma żółtą kartkę – ostrzeżenie.
Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, to
zmienimy opłatę z 12 zł od osoby na
20 zł lub, w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych, podniesiemy opłatę za pojemniki dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.
Jak często będą wywożone odpady?
Co, będzie gdy okaże się, że pojemniki szybko się napełniają?
Zgodnie z regulaminem w zabudowie
jednorodzinnej odpady zmieszane
będą odbierane raz na dwa tygodnie,
a odpady zbierane selektywne raz
w miesiącu. W przypadku zabudowy
wielorodzinnej śródmiejskiej odpady zmieszane i zbierane selektywnie odbierane będą minimum raz
w tygodniu, z wyłączeniem odpadów
szklanych, których zbiórka odbywać
się będzie raz w miesiącu. Jeżeli okaże
się, że częstotliwość odbioru jest niewystarczająca, dostarczymy większy
pojemnik albo zwiększymy częstotliwość wywozu. Bez względu na to ile
będzie odpadów, to i tak opłata będzie
liczona od osoby.
Skąd mam wiedzieć kiedy i ile mam
zapłacić?
Wszyscy, właściciele i zarządcy nie-
ruchomości, którzy złożą deklarację
otrzymają harmonogram płatności
na rok 2013 oraz numer subkonta,
na które należy przelewać kwotę do
zapłaty. Opłaty uiszczać należy co
dwa miesiące albo jednorazowo za
cały okres. Za lipiec i sierpień trzeba
będzie zapłacić do 15 sierpnia – do
tego czasu wszyscy dostaną niezbędne
informacje.
Jak udowodnię, że zapłaciłem za
odbiór śmieci?
Będzie Pan/Pani miał potwierdzenie
wpłaty na konto.
Dlaczego mam płacić aż 12 zł miesięcznie za śmieci? Na co idą te
pieniądze?
Zostaną one przeznaczone na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych oraz obsługę
całego systemu. Ustawodawca jednoznacznie określił, że gminy, a w naszym przypadku Związek, nie może
zarabiać na gospodarce odpadami.
Kiedy mam złożyć korektę deklaracji?
Obowiązek złożenia korekty deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany czyli od zmiany
liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość lub zmiany ilości
powstających odpadów komunalnych
na danej nieruchomości.
Co w przypadku ogródków działkowych?
Ogródki działkowe są traktowane
jako nieruchomości niezamieszkałe, w związku z czym podstawą do
naliczenia opłaty jest pojemność
pojemnika zadeklarowana przez
właściciela nieruchomości oraz to
czy odpady w obrębie nieruchomości
zbierane są w sposób selektywny,
czy nie. W przypadku Rodzinnych
Ogródków Działkowych deklarację
składa zarząd ROD.
Do którego pojemnika powinnam
wrzucić opakowanie (kartonik) po
mleku?
Kartony po mleku, sokach czyli opakowania wielomateriałowe należy
wrzucić do żółtego pojemnika na
odpady z tworzyw sztucznych.
7 (239) lipiec’ 13
DOAp
Co należy do odpadów problemowych i co z nimi robimy?
Odpady problemowe to: baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny,
lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, opakowania po rozpuszczalnikach i farbach, resztki farb
i rozpuszczalników w opakowaniach,
zużyty olej silnikowy i hydrauliczny
w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki. Są
niebezpieczne dla środowiska i powinny być kierowane do wyspecjalizowanych punktów przetwarzania
odpadów. Szczegółowy opis systemu
odbioru poszczególnych rodzajów odpadów problemowych znaleźć można
pod adresem http://www.goap.org.
pl/nowe-porzadki/mieszkancy/punkty-odbioru-specjalnych-smieci/
Co robimy z pampersami?
Pieluszki wrzucamy do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane.
Co robimy z popiołem?
Po wystudzeniu należy wrzucić go do
pojemnika z odpadami zmieszanymi.
Gdzie wrzucamy obierki po warzywach i owocach?
Obierki, podobnie jak pozostałe opady kuchenne, wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Czy należy myć opakowania przed
wrzuceniem ich do pojemników?
Nie ma obowiązku dokładnego mycia
pojemników, ani zdejmowania z nich
etykiet. Warto jednak dokładnie
opróżnić je z resztek jedzenia, tak aby
ich przechowywanie było bardziej
higieniczne.
Co robimy z przeterminowanymi
lekami?
Przeterminowane leki oddajemy do
aptek lub punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) znajdujących się na terenie
ZM GOAP. Jeżeli w gminie nie ma
jeszcze PSZOKa odpady można oddać
do mobilnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(Gratowozu).
Co robimy ze zużytymi bateriami?
Zużyte baterie bądź wrzucamy do
specjalnego pojemnika na baterie,
które są dostępne np. w marketach,
urzędach, czy szkołach lub zanosimy
do punktu selektywnego zbierania
7 (239) lipiec’ 13
odpadów komunalnych (PSZOK)
znajdujących się na terenie ZM GOAP.
Jeżeli w gminie nie ma jeszcze PSZOKa odpady można oddać do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Gratowozu).
Jak często będą odbierane odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa
jednorodzinna)?
Odpady zmieszane – minimum raz
na dwa tygodnie;
papier, tworzywa sztuczne, szkło
– minimum raz w miesiącu;
odpady zielone (liście, skoszona trawa) – w okresie wegetacyjnym minimum raz na dwa tygodnie.
Jak często będą odbierane odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa
wielorodzinna)?
Odpady zmieszane – minimum raz
na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, że
odpady zmieszane z zabudowy śródmiejskiej odbierane będą minimum 1
raz na tydzień
papier, tworzywa sztuczne, szkło – raz
w tygodniu;
odpady zielone (liście, skoszona trawa) – w okresie wegetacyjnym raz na
dwa tygodnie.
W przypadku, gdy częstotliwość odbioru odpadów jest niewystarczająca,
należy zgłosić taki fakt do ZM GOAP
w celu zwiększenia częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych i dostosowania jej do ilości powstających
odpadów komunalnych.
W jaki sposób naliczane są stawki
opłat dla nieruchomości zamieszkałych?
Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosili opłaty od liczby
osób zamieszkujących nieruchomość.
W zależności od tego czy na terenie
nieruchomości będzie prowadzona
selektywna zbiórka odpadów czy nie,
stawki opłat będą wynosiły odpowiednio 12 zł (odpady segregowane)
i 20 zł (odpady niesegregowane) od
osoby miesięcznie. W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów
w sposób selektywny zastosowane
zostanie naliczanie degresywne, które oznacza, że stawka opłaty będzie
niższa dla 4 i każdej kolejnej osoby
w gospodarstwie domowym. Osoba
zamieszkała to osoba generująca
odpady – czyli zarówno dziecko jak
i osoba dorosła.
Wszyscy w klatce segregują, a jedna
osoba nie. Co robić?
W takiej sytuacji wszyscy mieszkańcy
nieruchomości (np. bloku) zostaną
obciążeni wyższymi opłatami za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjściem z sytuacji może być
uświadomienie takiej osoby o konsekwencjach jej postępowania.
Jak często będą odbierane odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych?
odpady zmieszane – minimum raz
na dwa tygodnie, częstotliwość odbioru ustala właściciel nieruchomości
i określa ją w deklaracji;
papier, tworzywa sztuczne, szkło – raz
w miesiącu;
odpady zielone (liście, skoszona trawa) – w okresie wegetacyjnym raz na
dwa tygodnie.
W jaki sposób naliczane są stawki dla
nieruchomości niezamieszkałych?
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą ponosili opłatę za
każdorazowe opróżnienie pojemnika
na odpady. Opłata jest zróżnicowana
w zależności od wielkości pojemnika
oraz od tego czy na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów (niższa opłata), czy
nie (wyższa opłata).
W budynku, który należy do mnie,
jest część mieszkalna, ale znajduję
się także punkt usługowy. Kto ma
złożyć deklarację i jak będzie wyglądała sytuacja z pojemnikami?
W przypadku części zamieszkałej
deklarację obowiązek ma złożyć
właściciel nieruchomości, natomiast
w przypadku części przeznaczonej na
lokale użytkowe deklaracje wypełnić
może zarówno właściciel nieruchomości jak i najemca lokalu użytkowego. Należy mieć jednak na uwadze, że
w przypadku składania indywidualnych deklaracji przez poszczególnych
najemców lokali użytkowych każdy
z lokali będzie posiadał swój pojemnik
na odpady zmieszane i swoje pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów. Sytuacji tej można
strona 15
inwestycje
uniknąć w sytuacji gdy jedną deklarację dla całej nieruchomości (dla części
zamieszkałej i niezamieszkałej) złoży
właściciel/zarządca nieruchomości
– wtedy dla wszystkich lokali użytkowych zostanie podstawiony wspólny
pojemnik na odpady zmieszane (o zadeklarowanej łącznej pojemności dla
wszystkich podmiotów znajdujących
się w nieruchomości) oraz pojemniki
przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów wspólne dla nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych.
Pojemniki przeznaczone do zbiórki
odpadów zmieszanych dla części zamieszkałej muszą być oddzielne (nie
mogą być wspólne pojemniki z uwagi
na różne metody naliczania opłat).
W przypadku gdy deklaracji nie złoży
najemca ani spółdzielnia, ZM GOAP
nałoży decyzją administracyjną opłatę za gospodarowanie odpadami na
właściciela nieruchomości.
Gdzie wpłacić opłatę za pełnomocnictwo? Jaki numer konta?
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy
właścicieli nieruchomości. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami od
udzielenia pełnomocnictwa należy
wnieść opłatę skarbową w wysokości
17 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
ING Bank Śląski S.A.
Nr 20 1050 1520 1000 0023 4950
2845
lub w Oddziale Banku ING Bank
Śląski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek
Urzędu, czynny w godzinach pracy
Urzędu tj. w poniedziałki od 7.3017.00, w pozostałe dni robocze od
7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty
skarbowej wyznaczonych uchwałą
Nr XLIX/744/VI/2013 Rady Miasta
Poznania z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zachodnia obwodnica Buku - głos mieszkańców, stanowisko Urzędu
Mieszkańcy ulic:
Buk, 20 czerwca 2013r.
Wielkowiejskiej, Św. Rocha,
Bohaterów Bukowskich
Sz. P.
Stanisław Filipiak
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Mieszkańcy ulic: Wielkowiejskiej, Św. Rocha oraz Bohaterów Bukowskich, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej
306 zwracają się z apelem o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia budowy obwodnicy Buku, która
zakończyłaby nasze wieloletnie zmagania z narastającym
coraz intensywnej ruchem pojazdów.
Rozumiemy, że budowa obwodnicy zależna jest od
wieloletniego planu inwestycyjnego Wielkowiejskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, jednak prosimy o wskazanie
nam działań, jakie my –jako mieszkańcy wymienionych
wyżej ulic – moglibyśmy podjąć, aby zainteresować naszym problemem właściwe instancje.
Ruch w ciągu drogi wojewódzkiej 306 jest nieodmienne od wielu lat bardzo duży. Liczne zniszczenia
spowodowały samochody wielogabarytowe transportujące materiał budowlany do budowy autostrady. Dziś
poziom ruchu i związanego z nim hałasu nie jest mniejszy.
Nasze domy narażone są na zniszczenia spowodowane
wstrząsami: w ścianach pojawiają się pęknięcia, a nawet
szczeliny. Bliskość zabudowy mieszkalnej wobec pasa
ruchu powoduje nieustanne narażenie wielu budynków
na zabrudzenia powstałe w wyniku rozpryskiwania się
wody i błota pod kałami ciężkich pojazdów. Poziom hałasu
uniemożliwia otwieranie okien latem. Żyjemy w ciągłym
kurzu i wśród spalin. Jako piesi narażeni jesteśmy na
niebezpieczeństwo, ponieważ nawet na skrzyżowaniu
strona 16
wyposażonym w system sygnalizacji świetlnej kierowcy
ignorują przepisy ruchu drogowego. Niewielu kierowców
na długim prostym odcinku Wielkowiejskiej, Św. Rocha
czy Bohaterów Bukowskich stosuje ograniczenia prędkości. Na zniszczenia wynikające ze zdarzeń drogowych
narażone są także nasze domy: były już dwa niebezpieczne
przypadki, w których o mało nie ucierpieli ludzie, kiedy
ciężarówki zahaczały naczepami o naroża budynków lub
wjeżdżały w ich ściany.
Uważamy, że zasadne byłoby ponowne zbadanie poziomu ruchu i hałasu na naszych ulicach, a także zorganizowane spotkania z kierownictwem WZDW, podczas
którego oczekiwalibyśmy deklaracji, czy i kiedy obwodnica
zostanie ujęta w wieloletnich planach inwestycyjnych tym
bardziej, że rozpoczyna się nowy okres finansowania inwestycji z funduszy europejskich i czujemy, że jest to dla
nas szansa, której nie powinniśmy zmarnować.
Apelujemy o zainteresowanie się naszym problemem,
ponieważ od lat dziewięćdziesiątych tkwimy w stanie
permanentnego oczekiwania: najpierw czekaliśmy na
budowę południowe obwodnicy Buku, potem na oddanie
do użytku kolejnych odcinków autostrady, które miały nas
odciążyć. W naszym odczuciu ruch nie uległ zmniejszeniu,
dlatego nasza cierpliwość powoli się wyczerpuje.
Liczymy na poważne potraktowanie naszego problemu.
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
Komentarz Burmistrza
Miasta i Gminy Buk
W dniu 5 marca 2013 r., Burmistrz skierował wniosek
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ujęcie
w Planie Rozbudowy i Modernizacji Dróg Wojewódzkich
budowy zachodniej obwodnicy miasta Buk w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 306 (pomiędzy ulicami Bohaterów Bukowskich a Grodziską). We wniosku została podniesiona
sprawa wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego
na ul. Wielkowiejskiej i Bohaterów Bukowskich oraz analizy tła akustycznego drogi wojewódzkiej nr 306.
W dniu 12 czerwca 2013 r., w odpowiedzi na Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości
zgłaszania projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Wielkopolski, Miasto i Gmina Buk zgłosiła kilka
propozycji działań w tym konieczność budowy zachodniej
obwodnicy miasta Buk w ciągu drogi wojewódzkiej nr
306, jako przedsięwzięcia istotnego dla rozwoju zachodniej części województwa o znaczeniu ponadlokalnym.
Nabór wniosków i zgłaszanie propozycji przez jednostki
samorządowe to efekt nowego rozdania środków unijnych
i możliwości sfinansowania działań o dużym znaczeniu
dla terenu województwa w latach 2014 – 2020.
Lokalizacja zachodniej obwodnicy miasta Buk jest
zgodna z obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Buk przyjętym Uchwałą Rady Miasta i Gminy
Buk nr XII/54/07 z dnia 26.06.2007 r.
Przystanek na szlaku
Wędrujący w ramach XIV wielkiej majówki
bukowscy turyści dotarli także do Świebodzina,
gdzie zwiedzili sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
a pod pomnikiem patronującego miasto Pomnikiem
Chrystusa Króla wykonali pamiątkowe zdjęcie.
7 (239) lipiec’ 13
strona 17
wydarzenia
Gratulujemy
Dyrekcja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Buku
do konkursu organizowanego przez Starostwo Poznańskie dla osób zajmujących się działalnością artystyczną
i odnoszących w pracy sukcesy zgłosiło p. Leszka Górkę
założyciela i dyrygenta zespołu kameralnego Amici Canti.
O kolejnych sukcesach zespołu informowaliśmy czytelników na stronach naszej gazety. Praca p. Leszka i aktywna
działalność znalazły uznanie u komisji konkursowej i 25
czerwca starosta poznański wręczył bukowianinowi nagrodę za rok 2012.
Gratulujemy wyróżnienia i nagrody, życzymy sił i ciekawych pomysłów do dalszej działalności zespołu rozwijających treść i piękną formę. Z dumą też informujemy, że
od nowego roku akademickiego p. L. Górka rozpocznie
pracę w Poznańskiej Akademii Muzycznej. Niech ta praca
da Panu osobistą satysfakcję i zadowolenie, a słuchaczom
umożliwi rozwój talentu.
Członkowie redakcji
„Kosyniera Bukowskiego”
Zgodnie ze ślubowanym posłuszeństwem
Decyzją władz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a’Paulo w Chełmnie kończy pracę w Buku jako
dyrektorka przedszkola
s. Cecylia Blamowska.
Objęła tę funkcję w 2008
roku po przeniesieniu
do pracy w Kazachstanie
s. Renaty Zygmaniak,
poprzedniej dyrektorki
Przedszkola w Buku.
Bukowskiemu środowisku, nie
tylko rodzicom dzieci, dała się s.
Dyrektor poznać jako wspaniały
organizator życia w powierzonej
placówce. Ze społecznością bukowską
współuczestniczyła przy organizacji
uroczystości religijnych i patriotycznych. Na długo wielu z nas zapamięta
organizowane z rozmachem przepięknie jasełka bożonarodzeniowe,
dopingowaliśmy uczestnikom corocznych zmagań sportowych przedszkolaków z całej gminy w urządzonych Olimpiadach przedszkolaków.
Towarzyszyliśmy przedszkolakom
w ich codziennym życiu i w odświętnych wydarzeniach.
Siostra Cecylia urodziła się w Unisławiu, 17 km od Chełmna n/Wisłą.
strona 18
Jest najmłodszą z pięciorga rodzeństwa; ma
trzech braci i siostrę.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej poszła do
Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia w Chełmnie. Czas wspólnej
modlitwy, przebywania
z siostrami, poznanie
ich codziennego życia
ugruntował powołanie do życia zakonnego. Czteroletni aspirat w Liceum
w Poznaniu połączony z postulatem
kończy w Chełmnie. Następny etap
formacji zakonnej tzw. Seminarium trwało 2 lata. Po ślubowaniu
otrzymała posłanie do służby drugiemu człowiekowi do Gniezna. Był
to początek pracy nauczycielskiej
w Przedszkolu Sióstr i w Świetlicy
Środowiskowej. Po 10 latach pracy
w Gnieźnie otrzymała posłanie do
Tczewa, gdzie pracowała także jako
nauczyciel przedszkola. Prowadziła
dwie grupy dziecięco-młodzieżowe
„Wincentyńska Młodzież Maryjna”.
Zawsze cechowała ją wyrozumiałość
i troska o drugiego człowieka stąd
bardzo dobry kontakt z młodzieżą.
Prowadziła różnotematyczne reko-
lekcje dla młodzieży, a ich bolączki
i problemy, które chciała rozwiązać,
poznawała w czasie wspólnych wyjazdów. Po 8 latach pobytu w Tczewie
została skierowana do Buku.
Posłuszna nowemu wezwaniu
przebywała wśród nas 5 lat i w czasie
pobytu darzyła dobrocią, serdecznością i życzliwością małych i dorosłych mieszkańców naszego miasta.
Cieszymy się, że właśnie wśród nas
s. Cecylia świętowała 25-lecie życia
zakonnego i przed obliczem Matki
Boskiej Bukowskiej mogła dziękować
za otrzymane łaski i opiekę.
Życzymy s. Cecylii na nowej
placówce życzliwych i wdzięcznych
podopiecznych i współpracowników,
wspaniałego zdrowia i wielu sił potrzebnych do wypełniania różnorodnych zadań, darów Ducha Świętego,
łask Bożych oraz zwykłej ludzkiej
życzliwości.
„Niech Cię Bóg co dzień strzeże i chroni
W Nim znajdziesz swą radość i męstwo
Niech Cię dłonią swoją prowadzi
W Bogu miłość i moc, i zwycięstwo”
M.R.
Doświadczenie zdobyte w bukowskiej placówce ułatwi Siostrze Cecylii
pracę w przedszkolu w Tczewie dokąd
została skierowana.
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
I w Otuszu można, trzeba tylko chcieć
Zarząd Koła PZERiI w Otuszu
połączył siły z Kołem Gospodyń
Wiejskich i chcąc umilić czas mieszkańcom sołectwa zorganizował dwie
zakończone sukcesem imprezy.
Dnia 4 maja wielu mieszkańców
Otusza bawiło się na majówce, na
którą zaproszono również hodowców
koni ze swymi bryczkami. Dziewięć
zabytkowych bryczek przewiozło
chętnych do zabawy do Żarnowca
nad źródełko. Wspaniała pogoda
sprzyjała, by już po drodze dać upust dobrego
humoru. Na miejscu czekała na uczestników kawa
i przepyszne placki. Spacery i pobyt wśród natury
wzmagał apetyt. Wielu
utrwalało spotkanie i pobyt z przyjaciółmi na łonie
natury serią kolorowych
zdjęć. Muzyka podwajała
chęć zabawy, czas szybko
mijał, ale wracać do do-
mów trzeba było. Wielu uczestników
w rozmowach wspominało majówki
sprzed lat i dokonywało porównań;
organizacja jak przed laty na medal,
humory wspaniałe, natura piękna
sprzyjająca człowiekowi; brakowało
niestety jednego młodości, która odeszła bezpowrotnie, ale przecież każda
pora życia niesie ze sobą pozytywne
wartości tyle, że inne.
Dnia 9 czerwca z inicjatywy
przewodniczącej i zarządu Koła
PZERiI i KGW w Otuszu zorganizowano spotkanie integracyjne, na które
oprócz członków zaproszono Zarząd
Rejonowy z Buku oraz zarządy Kół
z Dobieżyna i Szewc. Była okazja do
lepszego poznania się, wymiany doświadczeń, był też czas na towarzyską
zabawę.
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Buku p. Urszula Szymańska
w imieniu całego zarządu wręczyła na
ręce przewodniczącego Koła w Otuszu
p. Małgorzacie Ignasiak
dyplom uznania dla zarządu z podziękowaniem
za zaangażowanie za pracę
i poświęcony czas, za życzliwość i umiejętność wspólnego działania z innymi
organizacjami na rzecz
społeczności Otusza.
Wrażeń uczestników
imprezy wysłuchała
M.R.
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PONAD GRANICAMI POLSKI I UKRAINY
W dniach 25 - 29 maja 2013r.
w ramach nawiązanej współpracy
z Centrum Kształcenia Zawodowego
w Winnicy na Ukrainie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Buku gościł
uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły. Ukraińscy uczniowie,
dzięki życzliwości lokalnych pracodawców: Pani Anny Czeskiej, Pani
Marii Czubaszek i Pana Andrzeja
Pluskoty, doskonalili swoją wiedzę
i umiejętności praktyczne w polskich
lokalach gastronomicznych. Mieli
okazję uczestniczyć w przygotowaniach dużych uroczystości: wesel i 18stych urodzin. Z dużym zainteresowaniem poznawali polskie tradycyjne
potrawy oraz nasze standardy sanitarne. W programie wizyty znalazło się
również poznawanie tradycji, kultury
i historii obydwu narodów. Służyły
temu m.in. wycieczki do Woźnik i do
Poznania, będące doskonalą okazją
do zacieśniania się więzi i bliższego
7 (239) lipiec’ 13
poznania się.... Podczas pobytu
delegacji z Ukrainy nie mogło
zabraknąć udziału gości w zajęciach lekcyjnych. Z dużym
zaciekawieniem poznawali oni
realia polskiej szkoły, uczestnicząc m.in. w lekcjach języka
polskiego, języka angielskiego,
matematyki i wiedzy o kulturze
oraz w odbywającej się w tym czasie
cyklicznej prelekcji ekologicznej.
Podsumowanie projektu zakończyło
się przy wspólnym stole i potrawach
przygotowanych przez polskich nauczycieli. Wspólne spotkanie
przebiegało w wyjątkowo
rodzinnej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele z ukraińskiej szkoły za zaangażowanie
w realizację zadań projektowych otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz symboliczne
upominki.
Dyrekcja ZSPG w Buku i kierownik szkolenia praktycznego dziękują
pracodawcom, którzy czynnie zaangażowali się w organizację i przebieg
projektu.
strona 19
wydarzenia
W Pogodnej Jesieni przed wakacjami
Czerwiec w Pogodnej Jesieni
to miesiąc pełen wrażeń. Organizatorzy bardzo starali się by przed
planowanym urlopem zapewnić
seniorom wiele atrakcji, które będą
mogli wspominać z uśmiechem na
twarzy. 5 czerwca w DDP odbyła się
wieczornica związana z Dniem Matki.
Montaż słowno- muzyczny zaprezentowała Alicja Króliczak. Słowa pełne
ciepła, wzruszająca muzyka i motta
w których miłość matki przedstawio-
no jako jedyną na
świecie tak pełną
poświęcenia i oddania, stały się zalążkiem do chwil
pełnych zadumy
i wspomnień. Kolejne piękne spotkanie zapewniły
seniorom dzieci z przedszkola
Krasnala Hałabały, które
17 czerwca ukazały zebranym
swoje talenty, był taniec,
śpiew i morze radości. 19
czerwca w Pogodnej Jesieni
zagościły dzieci z Koła Teatralnego działającego przy
SP w Buku, które pod kierownictwem pani Renaty
Kmieciak zaprezentowały
przedstawienie „O rycerzu
Cyrylu”, które w sposób humorystyczny ale jednocześnie
pouczający ukazywało jego
perypetie. Przedstawieniu przewodziła myśl, że zawsze znajdzie się ktoś
kto udzieli nam pomocy, wystarczy się
tylko uważnie rozejrzeć. 24 czerwca
uczestnicy naszego Domu udali się
do Porażyna by wspólnie z seniorami z Domów Dziennego Pobytu
w Opalenicy i Grodzisku, świętować
powitanie Lata. Pobyt uatrakcyjniły
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Opalenicy oraz wspólne puszczanie
wianków, śpiew i taniec.
K.D.
DZIEŃ DZIECKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Dnia 7 czerwca 2013r. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku po raz drugi zorganizowała dla
dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku Dzień
Dziecka. Na grupę 26. przedszkolaków czekała moc atrakcji, m.in. blok zadań dydaktycznych koordynowany przez
uczniów liceum oraz blok rywalizacji sportowych, który
nadzorowała młodzież szkoły zawodowej. Przedszkolaki zmagały się z zagadnieniami z takich dziedzin, jak:
matematyka, geografia, biologia, sztuka i zdrowie. Swoją
sprawność fizyczną mogły sprawdzić w trakcie przygotowanych konkurencji sportowych: bieg z jajkiem, toczenie
opony samochodu, slalom z piłką, skoki w workach, czy
tor przeszkód. Wesołą zabawę zakończył wspólny poczęstunek wszystkich uczestników imprezy oraz wręczenie
symbolicznych upominków. Dopisały humory i pogoda,
dzięki czemu wszyscy bawili się wspaniale.
strona20
7 (239) lipiec’ 13
sukcesy
Kto był pod wrażeniem, czyli wielki
sukces bukowskiej Szkoły Podstawowej
7 czerwca był dla
całej społeczności bukowskiej podstawówki
dniem absolutnie wyjątkowym. Po trzech
latach intensywnej pracy uczniów, rodziców
i nauczycieli wchodzących w skład Zespołu
ds. Promocji Zdrowia
nadszedł długo oczekiwany finał. W szkole
odbyła się wizyta studyjna, podczas której
komisja w składzie: Katarzyna Wardzińska (Wojewódzki Koordynator
Szkół Promujących Zdrowie), Beata
Kumanowska (kuratorium Oświaty)
oraz Hanna Jankowska (Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu) miała zdecydować,
czy bukowska Szkoła Podstawowa
zostanie włączona do elitarnej Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie, która zrzesza 67 placówek
z całego województwa.
Przygotowania do wizyty studyjnej trwały od wielu tygodni. Na
szkolnych korytarzach zainstalowano
wystawę fotografii, które prezentowały różnorodne działania promujące
zdrowy tryb życia: zawody sportowe,
rajdy piesze, nietuzinkowe zajęcia
łączące zdobywanie wiedzy z rozwijaniem kompetencji prozdrowotnych,
szkolne dni tematyczne (np. Dzień
Marchewki, Dzień Ciszy, Dzień Czekolady,
Dzień Wody, Dzień
Dobrych Manier). Dwie
spośród sal lekcyjnych
zmieniły się tego dnia
nie do poznania, a pomysłodawczynią tych
niezwykłych przemian
była szkolna plastyczka
Ewa Fiksińska. W sali
niebiesko-białej można było posmakować
produktów mlecznych,
a także skorzystać z do7 (239) lipiec’ 13
brodziejstw, jakie oferują ludzkiemu
organizmowi zwykła... woda i chleb.
Pięknie udekorowane stoły aż uginały
się pod ciężarem przeróżnych serów,
jogurtów, twarożków, kefirów i mlecznych potraw z całego świata. Kosztując mleczne pyszności, można było
także obejrzeć niezwykłe dekoracje
stworzone z dziecięcych prac plastycznych, które zgromadzono w ciągu
trzech minionych lat. W sali owocowo-warzywnej wzrok przyciągało
niezwykłe i najzupełniej prawdziwe
drzewo, na którym wyrosły niecodzienne jabłka. Nie nadawały się one
wprawdzie do konsumpcji, ale za to
dostarczały strawy duchowej – na każdym jabłuszku zapisana była fraszka
opiewająca zdrowotne walory jabłek.
Tutaj również uwagę zwracały oryginalne dekoracje i pięknie zastawione
stoły, na których można było znaleźć
kompozycje z owoców
i warzyw, kolorowe sałatki, pyszne szarlotki,
świeżo wyciskane soki
owocowe i warzywne.
Rodzice, uczniowie,
nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli
w tej niezwykłej scenerii podzielić się wrażeniami z prezentacji
dokonań szkoły, która
odbyła się na scenie
kina „Wielkopolanin”.
Przygotowany przez Renatę Wesołek
pokaz slajdów przedstawiał nie tylko
podejmowane w szkole działania prozdrowotne, ale stanowił także dowód
na to, że bukowska podstawówka jest
szkołą pełną życia i kipiącą energią
swoich uczniów, nauczycieli i rodziców. Pokaz multimedialny został
urozmaicony prezentacjami gimnastyczek: Joanny Siekańskiej i Sonii
Wa l kow ia k , tańcami szkolnych
„pomponistek”, piosenkami najmłodszych uczniów. W role konferansjerów
wcielili się: Adrianna Szurkowska
i Oskar Skompski.
Członkinie Komisji Certyfikującej
nie kryły wrażenia, jakie zrobiło na
nich nie tylko przygotowanie wizyty
studyjnej, ale przede wszystkim ilość
i niezwykła różnorodność działań
prozdrowotnych, dzięki którym uczniowie opuszczają szkołę wyposażeni
w wiedzę o zdrowiu
oraz w umiejętności
pozwalające im wcielać
tę wiedzę w życie. Dyrektor Kamila Kaseja
oraz szkolny koordynator projektu Renata
Kmieciak z pewnością
przeżyją kolejne wzruszające chwile podczas
uroczystości wręczenia
certyfikatu, która odbędzie się jesienią.
A.K.
strona 21
Sukcesy
Wykaz uczniów w 2013r., którzy zostali wyróżnieni
statuetką „Złote Pióro” dla najlepszych:
Najwyższa średnia ocen w swojej szkole oraz inne osiągnięcia:
1. Maria Krzemińska uczennica klasy Vc SP w Buku
– średnia ocen 5,91 oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2013
2. Daniel Paszek uczeń klasy Va SP w Buku – laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, średnia
ocen 5,09
3. Wojciech Bogacz uczeń klasy IVd SP w Buku – średnia
ocen 5,55
4. Wiktoria Gorońska uczennica kl. VIa SP w Buku
– średnia ocen 5,55
5. Aleksander Jarosiński uczeń klasy VIc SP w Buku
- średnia ocen 5,55 oraz I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Polska i Polacy w okresie II wojny światowej”
6. Celina Szulc uczennica klasy VI SP w Dobieżynie
– średnia ocen 5,45
7. Ewelina Króliczak uczennica kl. IV SP w Dobieżynie
– III miejsce w Poznańskim Konkursie Instrumentalistów
Solistów i średnia ocen – 5,45
8. Weronika Balcerek uczennica klasy VI SP w Dobieżynie – laureatka II miejsca etapu wojewódzkiego w XVII
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce oraz
średnia ocen 5,18
9. Kacper Andraszyk uczeń klasy IV SP w Dobieżynie
– Laureat etapu powiatowego w XVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce oraz średnia ocen 5,27
10. Dominik Adamczak uczeń klasy IV SP w Dobieżynie
- Laureat etapu powiatowego w XVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce oraz średnia ocen 5,18
11. Katarzyna Wojtkowiak uczennica klasy VI SP w Szewcach – średnia ocen 5,36
12. Kornelia Hausa uczennica klasy IV SP w Szewcach
–III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki o Puchar Radia Merkury w Garbach, wyróżnienie w finale
XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Śpiewać każdy
może” w Sławnie, nominacja i udział w III Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Sobocie, w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki „Piosenka na dobre i na złe” w Szczecinie, udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie, wyróżnienie w eliminacjach do XVIII ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
„Wygraj sukces” w Poznaniu, średnia ocen 4,63
13. Zuzanna Kołodziejczyk uczennica klasy V SP w Niepruszewie - średnia ocen 5,22
14. Monika Lulkiewicz uczennica klasy IIIe Gimnazjum
w Buku – średnia ocen 5,83
15. Tomasz Dzięcioł uczeń klasy IIIe Gimnazjum w Buku
–Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, zdobywca
IV miejsca w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
strona22
Złota Żaba, bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur”, zdobywca tytułu
TAONA w Konkursie Fizycznym Lwiątko, I miejsce w XI
Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym, średnia ocen
5,72
16. Katarzyna Starosta uczennica kl. II a Gimnazjum
w Buku – II miejsce w II Międzynarodowym Festiwalu
Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE w Łodzi,
II miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Sobocie k/Rokietnicy, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „KUMAK” w Pabianicach,
nominacja i udział w finale 34 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie i w XIII Ogólnopolskim
Konkursie piosenki „Śpiewać każdy może” w Sławnie,
średnia ocen 5,38
17. Martyna Starosta uczennica klasy Id Gimnazjum
w Buku – „Srebrny laur” w IX Ogólnopolskim Festiwalu
Śpiewającej Młodzieży w Kruszwicy, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym CHARTYNKA
w Poznaniu, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki turystycznej i żeglarskiej w Poznaniu, wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Piosenki o Puchar Radia
Merkury w Garbach k/ Środy Wlkp., wyróżnienie w 2
etapie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj
sukces”, średnia ocen 5,0
18. Michał Kołakowski uczeń kl. IIIb Gimnazjum w Buku
– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, II
miejsce w Międzyszkolnym Konkursie języka angielskiego
w r. szk. 2012/2013, średnia ocen 5,11
19. Karolina Dziwak uczennica kl. IIIe Gimnazjum
w Buku – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego w r. szk. 2012/2013, średnia ocen 5,11
20. Damian Kozłowski uczeń klasy IIIb Gimnazjum
w Buku –finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego,
zdobywca tytułu TAONA w konkursie Fizycznego „Lwiątko”, średnia ocen 4,78
21. Natalia Gramała uczennica klasy IIIf Gimnazjum
w Buku – I miejsce w Powiatowym i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Młodość-Bezpieczeństwo-HIV”, III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
pięknego czytania „Literatura poważnie i na wesoło”,
średnia ocen 5,06
22. Rozalia Lechna uczennica kl. Ib Gimnazjum w BukuII miejsce w Halowych Mistrzostwach Województwa
Tenisa Ziemnego w turnieju do lat 14 w grze podwójnej
i V miejsce w grze pojedynczej, oraz w turnieju do lat
16 V miejsce w grze pojedynczej i III w grze podwójnej,
średnia ocen 5,15
23. Błażej Klorek uczeń klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku - średnia ocen 5,38
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
Złote Pióra 2013
Dnia 3 lipca w obecności rodziców i nauczycieli wyróżniono statuetką „Złote Pióro”
uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i wyróżniających się w zajęciach pozalekcyjnych, osiągających najlepsze wyniki w konkursach i zawodach organizowanych na różnych
szczeblach.
Zjazd rodzinny
Około 160 osób z różnych stron kraju przyjęło Były rodzinne rozmowy, opowieści, wspomnienia,
zaproszenie na Zjazd Rodziny Buchertów - potomków wesoła zabawa, tańce do białego rana. Wspominano
Stanisławy i Tomasza z Dobieżyna, który odbył się 22 już o następnym zjeździe.
czerwca. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele
farnym w Buku, a przyjęcie odbyło się w Dobieżynie.
Teresa, Bożena, Irena, Agnieszka, Piotr
7 (239) lipiec’ 13
strona23
wydarzenia
Uczę się bawiąc
W upalne popołudnie 9 czerwca władzę w naszym
mieście przejęły dzieci. To z okazji ich święta dorośli wyczarowali tego dnia niezwykłe atrakcje. Już o 14.00 spod
Szkoły Podstawowej w Buku ruszył barwny dziecięcy
korowód uzbrojony w baloniki przygotowane przez firmę
WoolStar. Dzieciom i dorosłym towarzyszyła bukowska
Orkiestra Dęta pod batutą Karola Hołoda. Niemałą
konsternację wprowadziły uczestniczące w korowodzie
złotowłose postacie w ciemnych okularach, jednak szybko
okazało się, że nie są to bajkowe wiedźmy, a nauczycielki z bukowskiej podstawówki. Na stadionie wszystkie
dzieci powitał burmistrz Stanisław Filipiak, który życzył
im niezapomnianych wrażeń i świetnej zabawy. Później
zaś przyszedł czas na zapowiadany gwóźdź programu,
którym miał być występ okrytego mgiełką tajemnicy zespołu „Stars”. Jakież było zdziwienie niektórych uczniów
bukowskiej podstawówki, kiedy wśród tańczących gwiazd
w złotych perukach rozpoznawali swoje nauczycielki z dyrekcją na czele. Zespół „Stars” zatańczył do królującego na
listach przebojów numeru „Ja uwielbiam ją”, czym zjednał
sobie sympatię nawet najbardziej wymagającej publiczności. Chwila zawahania nastąpiła, gdy dyrektor MGOK-u
Grażyna Andrzejewska zachęciła tańczące nauczycielki
do występu bisowego, jednak mimo upału i niewielkich
niedoborów kondycyjnych wszystkim nauczycielkom
udało się o własnych siłach zejść ze sceny.
Następnie rozpoczął się Gminny Przegląd Talentów,
podczas którego na stadionowej scenie zaprezentowali się
wykonawcy w różnym wieku i obdarzeni różnorodnymi
talentami. Widzieliśmy zatem przedszkolaków i absolwentów szkoły podstawowej, na scenie śpiewano, recytowano,
grano na instrumentach. Pod sceną prezentowali się tancerze w najróżniejszych stylach: od tańca dyskotekowego
przez występy pomponistek po brawurowy break dance.
Gminny Przegląd Talentów jest także co roku okazją do
wręczenia nagród laureatom gminnych i międzyszkolnych
konkursów organizowanych przez szkoły podstawowe
naszej gminy. Tego dnia scena należała do najmłodszych
– pojawiło się na niej łącznie około 300 dzieci, bo przecież
w tak wyjątkowym dniu każde dziecko musi mieć swoją
szansę na sukces.
A.K.
strona 24
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
Bawię się ucząc
Niedziela 9 czerwca upłynęła wszystkim dzieciom pod
znakiem szaleństw związanych z ich świętem. Dzień Dziecka był okazją do spotkania i wspólnej zabawy zarówno
dla dzieci, jak i ich rodziców.
Dzieci z terenu Miasta i Gminy Buk bawiły się na
corocznym festynie zorganizowanym dla nich przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku, Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Placówki Oświatowe. W trakcie imprezy,
która rozpoczęła się o godz. 14:00 kolorowym korowodem
nie brakowało atrakcji.
W tym roku dzieci swoje święto spędziły pod hasłem:
„Uczę się bawiąc, bawię się ucząc”. Nauka poprzez zabawę
– czyli najlepsze połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Podczas festynu, najmłodsi, ci starsi i ich rodzice mieli
możliwość eksperymentowania i poznawania wielu ciekawych zjawisk fizycznych i chemicznych – a to wszystko
w atmosferze dobrej zabawy. W ten sposób dzieci przekonały się, że nauka może być ciekawa, fizyka pasjonująca,
a chemia wręcz wybuchowa.
Teren Stadionu Miejskiego w Buku podzielono na
strefy tematyczne, w których najmłodsi mogli wziąć udział
w grach sportowych, animacjach, pokazach i doświadczeniach naukowych.
Strefa przestrzeni edukacyjnej
1. Ciśnienie, czyli co się stanie z balonem na Księżycu?
Samolot, dmuchanie balonów, wgniatanie puszek - co łączy
te rzeczy? Ciśnienie! Podczas warsztatów dzieci i dorośli
przekonali się czym jest ciśnienie, co to jest naprężenie,
czym jest ciśnienie hydrostatyczne i czym się różni od atmosferycznego. Uczestnicy przekonali się jak wykorzystać
ciśnienie, by swobodnie poruszać się po Księżycu i czy na
pewno potrzebny jest skafander.
2. Temperatura czyli jak zimny jest ciekły azot?
Pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu. Skraplaliśmy
powietrze, zmniejszaliśmy balony, pokazaliśmy lewitację
diamagnetyczną, mroziliśmy kwiaty, gumę, metal i przede
wszystkim mieliśmy możliwość zetknięcia się z bardzo
niską temperaturą.
c.d. na str. 27
7 (239) lipiec’ 13
strona25
wydarzenia
strona 26
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
3. Człowiek – co się w nim kryje?
Na interaktywnych zajęciach z budowy człowieka dzieci
poznały w bezpośredni sposób, jak zbudowany jest człowiek. Dowiedziały się, gdzie są poszczególne organy, jakie
mają funkcje oraz sposoby działania, a także możliwość posłuchać bicia swojego serca, zmierzenia swojego ciśnienia,
jak również zobaczyć do czego wykorzystujemy mózg.
4. Smocza genetyka
Co to jest komórka i jaka jest różnica pomiędzy komórką
zwierzęcą a roślinną? Na warsztatach z genetyki nie tylko
była możliwość dowiedzenia się co kryją komórki, ale również uczestnicy wzięli udział w zabawie w tworzeniu genetycznego smoka! Podczas zabawy każdy uczestnik stworzył
zupełnie nowego, wyjątkowego smoka, który zionął ogniem,
miał trzy palce, czy też może ogon z kolcami.
5. Eko-baterie – nasza przyszłość
Czy bateria musi być alkaiczna? Nie koniecznie! Najmłodsi
mieli możliwość tworzenia całkiem nowych baterii między
innymi z cytryn, ziemniaków, wody a nawet z błota!
6. Szaleństwa wody, czyli H2O w działaniu
Trochę wody, odrobina chemii i wyobraźni - a wodne szaleństwa gotowe! Przekonali się o tym ci, którzy odwiedzili
te warsztaty i zobaczyli jak fascynujące mogą być eksperymenty z wodą! Świeczki z wrażenia zaczynały gasnąć,
a inne - pływać.
7. Warsztat – zbuduj silnik elektryczny
W jaki sposób działa silnik? Czym jest energia mechaniczna, i w jaki sposób można zamienić ją na energię
elektryczną? Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję
zbudować własnoręcznie proste silniki elektryczne.
8. Pokazy specjalne
Niesamowite efekty zwróciły uwagę każdego. Chemicy
w efektowny sposób ukazali właściwości ciekłego azotu
i spektakularnej chemii. Pokazy odbyły się dwa razy w ciągu imprezy. W programie znalazły się: wybuchy arbuzów,
eksplozje wodno-azotowe, rakiety wodno-azotowe.
9. Sfera SlowMotion
Specjalnie została zainstalowana dwunastometrowa pneumatyczna czarna sfera. W niej odbywały się warsztaty SlowMotion. Każdy z uczestników mógł nagrać swój własny film
SlowMotion, a następnie otrzymać go na maila. Stanowisko
umożliwiało nagrywanie na żywo filmów do 1000 klatek
na sekundę. Przekonaliśmy się jak w zwolnionym tempie
pęka balon z wodą, odbija się piłka, spadają ciała. Każdy
przeprowadził swój własny „szybki” eksperyment.
Koncert ,,Dzieci dzieciom”
Podczas koncertu ,,Dzieci dzieciom” wystąpiły utalentowane dzieci i młodzież z MGOK w Buku. Wykonawcy
zaprezentowali efekty rocznej pracy.
Publiczność gorąco oklaskiwała prezentacje tańca towarzyskiego i baletu Szkoły Tańca DREAM, występy dzieci
z pracowni muzyczno- ruchowej oraz sekcji fletowej prowadzonej przez Panią Magdalenę Kluj, pokazy karate klubu
EMPI, pokazy tańca nowoczesnego BREAK DANCE sekcji
prowadzonej przez Pana Piotra Piechotę, zespół młodzieżowy PASTEL, który wykonał cowery polskie i zagraniczne,
7 (239) lipiec’ 13
Członkami formacji muzycznej PASTEL są szczególnie
uzdolnieni uczniowie Ogniska Muzycznego w Buku.
Animacyjna wyprawa dookoła świata
MGOK i OSiR dla wszystkich dzieciaków przygotowali
sportową wędrówkę dookoła świata. Na początek dzieci
wybrały się statkiem przez Ocean Atlantycki na zimną
i śnieżną Antarktydę, gdzie zmierzyli się w wyścigu pingwinów oraz stoczyli wojnę na śnieżki. Po dość chłodnej
wizycie na Antarktydzie przyszedł rejs przez Ocean
Indyjski do Australii. W Australii musieliśmy zmagać
się w wyścigach kangurów. Następnie ruszyliśmy dalej,
a naszym kolejnym przystankiem okazała się Ameryka
Południowa, a konkretnie bardzo ciepła Brazylia, gdzie nie
mogło zabraknąć meczu piłkarskiego na ciepłym pisaku na
plaży Copacabana. Całość naszej Animacyjnej wędrówki
po świecie zakończyliśmy w Afryce, gdzie wśród wilgotnych lasów równikowych na zmianę padał na nas deszcz
i przebijało się słoneczko.
Wyjątkowy mecz z piłkarzami Warty Poznań
Ostatnim akcentem bez wątpienia była już europejska rzeczywistość, konkretnie Polska, miasto Buk, gdzie w meczu
Rodzice kontra Dzieci było wiele emocji i radości. W szeregach rodziców wystąpili zaproszeni goście piłkarze Warty
Poznań: Mateusz Blejwas, Paweł Beser, Hubert Niedzielski,
Michał Skrzypczak. Wynik spotkania był oczywiście najmniej istotny. Na zakończenie dwóch piłkarskich połów
każdy z uczestników mógł strzelić rzut karny bramkarzowi
Warty Pawłowi Beserowi oraz odebrać upominek sponsorowany przez firmę Wool Star. Dzień ten bez wątpienie na
długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników tego
gminnego wielkiego Święta Dzieci.
strona27
wydarzenia
Odjazd: Wycieczka do
książeczkowego miasteczka
„Nie za górą, nie za lasem
Płynie sobie mądra rzeka
Czemu rzeka, taka mądra
Obok stoi Biblioteka
Jest tam mostek, a na mostku
Siedzą czytelnicy mali
Rzeka słyszy jak się chwalą
Co ostatnio przeczytali.”
Bukowska Biblioteka Publiczna
bierze udział w konkursie „W wakacje
schodzimy z półek”, którego organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Poznaniu. Zadaniem
biblioteki przystępującej do konkursu
jest zorganizowanie imprezy promującej czytelnictwo poza budynkiem
biblioteki w otwartej przestrzeni. W Buku takim
wydarzeniem
było zaproszenie
zorganizowanych grup dzieci
na wycieczkę do
książeczkowego
miasteczka. Panie
bibliotekarki wykonały tekturowy
pociąg z lokomotywą i 8 wagonik ami. Wokó ł
budynku biblioteki przygotowano
trasę wycieczki. Pociąg ruszał ze stacji
Biblioteka Główna do stacji: Tuwimowo, Wróżkowa Kraina, Krasnalowo,
Myszkowo i powrót na stację główną.
Imprezę zaplanowano na trzy dni,
24-26 czerwca 2013r.
Pierwszego dnia w tej niezwykłej przygodzie uczestniczyły dwie
grupy: grupa „Róże” z Przedszkola
Sióstr Miłosierdzia z p. Aliną Żyburą oraz grupa uczniów SP Buk
z p. Edytą Klóską. Trasę przejazdu
nagłośniono, dzieci ubrano w bajkowe rekwizyty i wsiadły do pociągu,
którego maszynistą była bibliotekar-
ka p. Kasia Tylkowska. Na peronach
poszczególnych stacji zjawiał się dyżurny ruchu, z-ca komendanta OSP p.
Marian Górczak, który na każdej stacji najpierw przeczytał bajkę a potem
silnym gwizdkiem i znakiem dawał
sygnał odjazdu. Niestety, w kolejne
dwa dni z obawy przed zalaniem tekturowego pociągu z dziećmi, bajkową
przygodę odwołano. Wielka szkoda.
Dyrektor Lidia Targosz bardzo
przeprasza dzieci i opiekunów i zapewnia, że impreza zostanie powtórzona, bo pociąg czeka.
J.S.
…Gdzie jest miłość
tam nie ma miejsca na zło…
55 lat temu Państwo Irena i
Tadeusz Dudow ie powiedzieli
s ak ramentalne „tak ”, ślubując
wzajemną, dozgonną miłość na dobre
i na złe. 23 czerwca 2013r. w gronie
najbliższych i przyjaciół dziękowali
Bogu za wspaniały dar szczęśliwego
pożycia małżeńskiego.
Szczęść Boże na kolejne lata.
strona28
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
„Bądź bezpieczna”
W dniu 20 c zer wca
2013r. odbyło się spotkanie dla mieszkanek miasta
i gminy Buk. Spotkanie zostało zorganizowane przez
Komisariat Policji w Buku,
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Buku,
Gimnazjum w Buku, Bukowskie Towarzystwo Amazonek i Ośrodek Pomocy
Społecznej w Buku. O godz.
18:00 w czytelni Bukowskiej Biblioteki rozpoczęło
się spotkanie z kobietami na temat
ich bezpieczeństwa. Na początku
spotkania Grażyna Kwaśniewska
– psycholog współpracujący z Bukowskim Towarzystwem AMAZONKI,
przedstawiła znaczenie rodziny i poczucia bezpieczeństwa jej
członków. Omówiła także
wpływ przemocy na dzieci
oraz znaczenie właściwego
ich wychowania. Następnie
Danuta Siedlarz – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Buku, omówiła
zasady i zadania funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz rodzaje
występujących przemocy
w rodzinie. Głos zabrał również Komendant Komisariatu Policji w Buku
podkom. Sławomir Wenderski, który przedstawił kwestie przestępstw
przeciwko życiu, zdrowiu i przemocy
w rodzinie. Omówił prawa przysługu-
jące osobom pokrzywdzonym oraz charakter pomocy,
której udzielić mogą funkcjonariusze Policji ofiarom
przemocy w rodzinie. Natomiast dalszej części głos
zabrała sierż. Sylwia Stańko
– asystent ds. prewencji
kryminalnej i patologii społecznej, która przedstawiła
pozostałe zagrożenia dla
kobiet, m. in. kradzieże, włamania z kradzieżą i rozboje,
zwracając szczególną uwagę
na podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Na koniec panie miały okazje
uczestniczyć w pokazie samoobrony
przeprowadzonym przez członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji
i Strzelectwa Vnutrenniye Voiska,
przez co mogły zapoznać się
z technikami samoobrony
przed napastnikiem. Ponadto każda z pań otrzymała pakiet ulotek informacyjnych.
Działania te prowadzone
były w ramach programów
i kampanii: „Bezpieczne
Miasto”, „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”.
wyk. S/S
Osiedlowe powitanie wakacji
Świetlica Osiedlowa „Pod wiatraczkiem” 28 czerwca 2013r. na
Osiedlu 700-lecia Miasta zorganizowała Wakacyjny Piknik, na który
zaproszono mieszkańców bukowskich
osiedli. Przygotowany program adresowany był głównie dla dzieci. Piknik
rozpoczęto rysowaniem chodnikowych historyjek wakacyjnych i biegami w grupach wiekowych. Po takim
starcie w ruch poszły linki, skakanki,
piłki, a z nimi biegały, skakały dzieci
i dobrze, bo o to chodziło organizatorom, którzy nagradzali dzieci słodyczami, bo w takiej zabawie nie ma
7 (239) lipiec’ 13
zwyciężonych i pokonanych. A przy
stoliku wizażystki nie zmniejszała się
kolejka chętnych do malowania buzi,
co dodało blasku i kolorów bawiącym
się dzieciom, których nie przestraszył
najeżdżający samochód Policji. Sympatyczna p. policjantka z Komendy
Policji w Buku częstowała lizakami
i zapraszała dzieci do odcisku dłoni,
na którym pędzelkiem i proszkiem
odkrywała opuszki paluszków. Wielkimi brawami nagrodzono pokaz
grupy tanecznej BREAK DANCE,
którą kieruje Piotr Piechota. Gdy
nadjechały oczekiwane wozy straża-
ckie z OSP Buk, zrobiło się prawdziwe
pospolite ruszenie. Jak zawsze dużo
chętnych do zobaczenia miasta z wysokości, a tym razem także do zabawy
w pianie, którą przygotowali strażacy.
Zabawom dzieci towarzyszyli rodzice,
dziadkowie. Ale do pieczenia kiełbasek nad ogniskiem i wspólnej zabawy
przy muzyce włączyli się wszyscy.
Organizatorzy Pikniku dziękują
lekarzom weterynarii z Gabinetu Weterynaryjnego DOBRY VET
i Spółdzielni Mieszkaniowej za ufundowane słodycze i napoje.
J.S.
strona29
wydarzenia
Wycieczka szlakiem Żydów bukowskich
Dnia 6 czerwca 2013r. uczniowie klasy II a Gimnazjum im płk.
Kazimierza Zenktelera wyruszyli na wycieczkę szlakiem Żydów
bukowskich. Na Rynku bukowskim spotkali się z zaproszonymi
mieszkańcami gminy.
Przewodnikami po mieście byli poszczególni uczniowie. Pokazali
najważniejsze zabytki i opowiedzieli m.in. o historii miasta, osadnictwie żydowskim w XIX w., synagodze i szkole żydowskiej. Następnie
zaprosili uczestników wycieczki na wystawę zdjęć poświęconą cmentarzowi żydowskiemu, Holocaustowi, Bukowi z okresu dwudziestolecia
międzywojennego i współczesnemu. Następnie goście zapoznali się
z religią żydowską oglądając prezentację i słuchając informacji przygotowanych przez uczniów. Na zakończenie Weronika Majda zaprosiła
uczestników wycieczki do raczenia się smakołykami przygotowanymi
przez rodziców i do oglądania zdjęć.
M.Z.
Spotkanie z autorką prac wystawowych
12 czerwca 2013r. w Bukowskiej
Czytelni zakończono wystawę prac
p. Teodozji Ludwiczak (zaproszenie
na wystawę: Kosynier Bukowski nr
5/2013), którą można było oglądać
przez 2 miesiące. Na spotkanie dyrektor Lidia Targosz zaprosiła Panie
z Domu Jesieni w Buku. Do momentu
przyjazdu p. Teodozji p. dyrektor
przestawiła Paniom ofertę dobrych
książek znajdujących się w bibliotece,
a jednocześnie podpowiadała, jak
książka może być pomocna w wykonaniu wielu rzeczy i poczęstowała
Panie chlebem własnego wypieku.
W międzyczasie do
degustacji i wspólnej herbatki dołączyła bohaterka
spotkania. Można
było jeszcze zobaczyć prace i porozmawiać z p. Teodozją, która zjawiła
się jak dama na bal,
długa sukienka,
kapelusz, kolczyki
- wszystko wykonane własnoręcznie
prze 78-letnią osobę, która ciągle
jest aktywna w swoim artystycznym
świecie. Jest córką stolarza-rzeźbiarza,
a przygodę z igłą, drutami, szydełkiem i kołowrotkiem zaczęła w wieku
10 lat. Swoją pasją zaczarowała syna,
synową i 3 wnuków. Ponieważ wykonuje też renowacje chorągwi, baldachimów, bądź haftuje duże obrazy
to pomagają jej w tym panowie. Dla
przykładu przy obrazie Rembrandta,
wraz z synową i wnukami, pracowali
3 miesiące. Wśród Pań z Domu Jesieni
też są hafciarki, więc o dialog nie było
trudno. Po zakończeniu prace wystawowe trafiły znowu do kartonów
i będą wędrować na kolejne imprezy
regionalne.
Pani Teodozji gratulujemy ilości
i różnorodności wykonanych prac.
J.S.
strona30
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ W BUKU
W dniu 14 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku
nastąpiło uroczyste zakończenie
nauki i pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W tym roku szkolnym szkołę
kończyło 41. uczniów. Lata spędzone
w szkole upłynęły im w atmosferze
pracy: intelektualnej podczas zajęć
w szkole, pracy twórczej w trakcie
praktyk zawodowych oraz pracy nad
sobą, nad kształtowaniem własnego
charakteru, na stawaniu się coraz
lepszym człowiekiem. „Wierzę, że
czas spędzony w naszej szkole pozwolił na zaopatrzenie się w bagaż
cennych doświadczeń i umiejętności, z którymi wkroczycie w kolejny
rozdział swojej życiowej wędrówki.
(…) Każdy z Was współtworzył naszą szkołę, miał swój wpływ na jej
charakter, panującą w niej atmosferę.
Zostawiacie tu cząstkę siebie, kolejną
cegiełkę stanowiącą o wyjątkowości
tej szkoły. Niektórzy z Was w szczególny sposób zapisują się w historii
szkoły: dzięki swoim wspaniałym
wynikom w nauce, zaangażowaniu
w życie społeczności szkolnej, dzięki
wzorowej postawie i frekwencji, czy
też poprzez godne reprezentowanie
szkoły. Wasze osiągnięcia napawają
7 (239) lipiec’ 13
nas dumą, jesteście bowiem doskonałym przykładem młodych i mądrych
ludzi, którzy cenią sobie w życiu
takie wartości, jak: sumienna praca,
obowiązkowość, odpowiedzialność,
gotowość do poświęceń. Wasze sukcesy – to jednocześnie sukcesy Waszych
nauczycieli i pracodawców” - te słowa
skierowała do zebranych dyrektor
szkoły Karolina Wawrzyniak.
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Stanisław Filipiak w swoim wystąpieniu pogratulował tegorocznym
absolwentom oraz skierował podziękowania do pracodawców i rodziców
uczniów.
Absolwentem Roku 2012/2013
został Błażej Klorek, który uzyskał
średnią ocen 5,38 i wzorowe zachowanie. Wyróżnił się także wzorową
frekwencją i udziałem w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
W tym ostatnim dniu najważniejszym momentem stało się odebranie przez uczniów świadectwa
- dokumentu będącego przepustką
do dalszego życia, do kontynuowania
nauki i podjęcia pracy zawodowej. Za
wyniki w nauce, działania na rzecz
szkoły i godną postawę wyróżnienia
otrzymali: z klasy 3a: Mateusz Zimny
– za bardzo dobre wyniki w nauce
i bardzo dobre zachowanie, Elwira
Kitkowska - za dobre wyniki w nauce
i działania na rzecz klasy i szkoły,
Klaudia Świergiel - za dobre wyniki
w nauce i wzorową frekwencję. Z klasy 2a: Marta Dera - za bardzo dobre
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
i zaangażowanie w życie szkoły, Anna
Gawron – za dobre wyniki w nauce
i zaangażowanie w życie szkoły, Daria
Pląskowska – za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły
i Karolina Korytowska - dobre wyniki w nauce. Z klasy 2b natomiast
Krzysztof Musiał – za bardzo dobre
wyniki w nauce, wzorową frekwencję
(średnia 5,13), Krzysztof Dolicher
– za dobre wyniki w nauce oraz Edyta
Zych – za dobre wyniki w nauce.
Absolwenci podziękowali gronu
pedagogicznemu przygotowaną przez
siebie prezentacją, w której znalazły się
zdjęcia z podejmowanych przez nich
działań. Słowa uznania i wdzięczności
skierowali również do rodziców, którzy byli partnerami, zaangażowanymi
w życie szkoły i wspierali poczynania
dyrekcji i nauczycieli. Dzięki dobrej
współpracy można było realizować
najważniejsze cele szkoły, jakimi są
nauczanie i wychowanie.
strona 31
wydarzenia
Spotkanie w Niepruszewie
Zarząd Koła PZERiI w Niepruszewie zorganizował w dniu 15 czerwca
br. spotkanie, na którym Zarząd Rejonowy reprezentowały panie: Urszula
Szymańska i Maria Maćkowiak.
W tym dniu seniorzy świętowali Światowy Dzień Osób Starszych, a przy
okazji witano rozpoczynające się lato.
Przewodniczący Arkadiusz Szymański serdecznie powitał uczestników
spotkania życząc wszystkim miłej zabawy, dużo zdrowia i dobrego apetytu
na pyszności, które przygotowano.
Spotkanie było kameralne, ale miłe
i owocne we wskazówki do dalszej
pracy i działalności.
M.R.
„Bezpieczeństwo – nie ma ceny”
W dniu 24.06.2013r. Komisariat Policji w Buku
wspólnie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
przeciwdziałania przemocy w Buku, Gimnazjum w Buku
przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buku zorganizowano spotkanie profilaktyczne
dla nastolatek miasta i gminy Buk. Spotkanie odbyło
się w godz. 16:30-18:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Buku. W spotkaniu uczestniczyły nastolatki
z Gimnazjum w Buku, które aktywnie uczestniczyły
w zajęciach. Były one prowadzone w formie warsztatów
i dyskusji. Uczestniczki zostały zapoznane z zagrożeniami wynikającymi z przestępczości związanej z handlem
ludźmi oraz zjawiskiem tzw. „sponsoringu” tj. pozyskiwaniem przez młode osoby dóbr materialnych w zamian
za usługi seksualne. Na tym spotkaniu poruszona została
także tematyka związana z tzw. „dowodem miłości”, kiedy
to młode dziewczyny pod presją czasu, presją wywieraną
przez partnerów podejmują pochopne decyzje dotyczące
rozpoczęcia współżycia płciowego.
Szczególną uwagę zwrócono na to jak należy unikać
zagrożeń oraz jak powinno zachować się w przypadku
ich wystąpienia. Prelegentki przeprowadziły zarówno
ćwiczenia, jak również zaprezentowały krótkie filmy,
przedstawiające historie dziewczyn, które stały się ofiarami wyżej wymienionych sytuacji. Materiały do zajęć
udostępniła Fundacja Dzieci Niczyje. Każda z uczestniczek
otrzymała pakiet materiałów profilaktycznych i ulotek
informacyjnych.
Wyk. S/S
strona 32
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
Mistrzowie w bajkowej scenerii
17 czerwca uczniowie klasy 1d bukowskiej Szkoły
Podstawowej pod kierunkiem Lucyny Łysiak oraz przy
plastycznym wsparciu Ewy Fiksińskiej zaprezentowali
na scenie kina „Wielkopolanin” niezwykłą bajkę, której przesłanie można by zamknąć w słowach: czytanie
– choć jest sztuką trudną i coraz mniej popularną – jest
człowiekowi potrzebne jak powietrze. Tematyka apelu
miała związek z obchodami Dnia Książki, dlatego scenę
zapełnili bohaterowie znani z popularnych bajek i baśni:
Kot w butach, Czerwony Kapturek, wróżki, królewny,
Baba Jaga z Jasiem i Małgosią i wielu innych. Przedstawienie było także okazją do wręczenia nagród laureatom
szkolnych konkursów. Wówczas również dyrektor Kamila
Kaseja ogłosiła wyniki trwającego przez cały miniony
rok szkolny konkursu „Mistrzem być!”, organizowanego
pod patronatem Przewodniczącego Miasta i Gminy Buk
Andrzeja Jankowskiego. Celem konkursu jest wyłonienie
najlepszej klasy na każdym poziomie. Laureaci otrzymali
pamiątkowe statuetki i słodycze, a odchodząca zwycięska
klasa szósta została nagrodzona medalami. Zaszczytne
tytuły mistrzów otrzymali:
klasa 1d z wychowawczynią Lucyną Łysiak
klasa 2a z wychowawczynią Małgorzatą Siekierską
klasa 3d z wychowawczynią Małgorzatą Kluczyk
klasa 4d z wychowawczynią Dorotą Trąbską
klasa 5c z wychowawczynią Wiesławą Świdurską
klasa 6a z wychowawczynią Renatą Wesołek
A.K.
Elegant z Mosiny, wino z Rzymu
Kto w naszym towarzystwie był
tego dnia najelegantszy? Oczywiście,
Elegant z Mosiny, czyli postument na
placyku przy Galerii w Mosinie, gdzie
mieliśmy jeden z przystanków podczas
wycieczki 18 czerwca Koła Emerytów
i Rencistów przy „Bukowiance”.
Kto sprawił nam tego dnia największą niespodziankę? Pochodzący
z Buku ks. Adam Przewoźny (mama
- Maria związana zawodowo z „Bukowianką”), który poczęstował nas
winem mszalnym, przywiezionym
prosto z Rzymu.
Kto najbardziej nas rozbawił?
Przez długie lata mieszkaniec Buku
- Roman Czeski, który gwarą przypomniał swoje różne przeżycia zanim
się przeprowadził do Mosiny.
Ale ciekawych wrażeń mieliśmy
dużo więcej z tej wycieczki w gronie
25. osób, wspartych przez sponsora.
Choćby z okolic leśniczówki w Łodzi
koło Stęszewa - to tam 23 czerwca
1928, a więc 85 lat temu, w czasie lotu
ćwiczebnego rozbił się samolot wojskowy POTEZ XV z załogą Stanisław
Przybylski - Józef Wojciechowski (pisał
na ten temat „Kosynier” w ubiegłym
roku). Albo ze zwiedzania w tejże Łodzi drewnianego kościółka, o którym
barwnie opowiadał ks. proboszcz
Tadeusz Łukowiak. Albo ze spotkania
w Mosinie z Danutą i Romanem Czeskimi - on zdradził nam m. in. jakie
miał problemy przy budowie ołtarza
w mosińskim kościele św. Mikołaja,
teraz cieszącego oczy swym pięknem.
Wreszcie Krajkowo i pobyt w pięknym ośrodku jazdy konnej. A potem
stacja turystyczna Osowa Góra (Pożegowo) Wielkopolskiego Parku Narodowego i miłe chwile przy ognisku
z pieczeniem kiełbasek. A na koniec
odwiedziliśmy studnię Napoleona
i wieżę widokową z uroczą perspektywą na Mosinę i dach Poznania.
Na mecie wycieczki wszyscy
stwierdzili, że niekonieczne są dalekie
wyjazdy, aby podziwiać świat. Wokół
nas jest wiele ciekawych i atrakcyjnych
miejsc, o których tak niewiele wiemy.
Organizatorzy
Bukowskie Junki u. Eleganta z Mosiny.
7 (239) lipiec’ 13
strona33
wianki 2013
Wianki 2013
Nadeszło wreszcie lato, a więc
jako, że długo oczekiwane powinno
być szczególnie powitane. 22 czerwca
nad Jeziorem Niepruszewskim z inicjatywy Rady Sołeckiej odbył się festyn,
związany z nocą świętojańską i dawną
tradycją puszczania wianków na wodę.
Podobnie jak w minionych latach początkiem atrakcji tego dnia były zawody
rekreacyjne na plaży. Drużyny zmagały
się z przeciąganiem liny oraz beczkami
z wodą. Nagrodami w obu kategoriach
były zestawy piw, więc i amatorzy się
znaleźli. I tak pierwsze miejsce w przeciąganiu liny zajęli: Sławomir Migdałek, Tomasz Żybura, Łukasz Żybura,
Andrzej Tonder i Adam Ratajczak,
a w przelewaniu wody do beczek: Łukasz Żybura, Bartosz Nowak i Dawid
Golak. Dzieci natomiast mogły zmierzyć się w biegu w workach. Wielu było
chętnych, a wygranymi zostali: w kategoriach 4 lata - Gabrysia Neumann,
5-6 lat - Alan Skulawik, 8-9 lat - Oskar
Skulawik, powyżej 10 lat - Dawid
Wawrzyniak. Natomiast w konkurencji toczenia piłki udział wzięli: 5-7 lat
Weronika Jagsch, Alan Skulawik, 8-9 lat
Natalia Posieczek, Nawojka Sydorczuk,
Piotr Kubiak, Oskar Skulawik, Zuzanna
Kubiak, Piotr Kubiak, Norbert Buksa,
Michał Grzywacz, 10 lat i powyżej Dawid Wawrzyniak i Jakub Sobiak.
Równocześnie odbywał się pokaz
łucznictwa przygotowany przez UKS
GROT Więckowice. Klub jest jeszcze
w powijakach, ale można się już zapisywać. Chętnych do spróbowania swoich
sił w konkurencji koronnej Robin Hooda nie brakowało.
Zaraz po zawodach rekreacyjnych
nadeszła pora na pogadankę przygotowaną przez Komisariat Wodny Policji
w Poznaniu. Panowie policjanci opowiadali o pracy w patrolu wodnym i sytuacjach jakie najczęściej ich spotykają.
Jednak największą furorę zrobił pies
rasy nowofunland o groźnie brzmiącym
imieniu Rambo. Nie taki Rambo straszny jak go malują, bo psiak okazał się być
bardzo przyjazny - to cecha wrodzona
tej rasy - i niewiarygodnie przymilny.
Jako prawdziwy policjant występował
strona34
w neoprenowej kamizelce, dzięki której
może pomagać w ratowaniu tonącego.
A na scenie rozpoczynały się już
występy dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie. Dzieci zaprezentowały
się w układzie tanecznym, pięknie
zaśpiewały i wyrecytowały wierszyki.
Kolejny występ to mali aktorzy i świetnie ucharakteryzowane panie z KGW,
czyli przedszkolaczki, które przybliżyły
publiczności baśń braci Grimm „Jaś
i Małgosia”.
W naszym Domu Kultury odbywają
się zajęcia dla pań z Zumby, nie mogło
więc zabraknąć układów tanecznych,
które Panie zaprezentowały przybyłym
widzom. A po Zumbie przedstawiła
się publiczności grupa taneczna dzieci,
pod kierownictwem pani Joanny Ratajczak z Wojnowic – dzieciaczki tańczą
zaledwie od roku a poradziły sobie
doskonale.
Jednak dopiero kolejny występ okazał się prawdziwą niespodzianką, bo na
scenie pojawił się … Iluzjonista, który
dosłownie zaczarował wszystkich swoimi magicznymi sztuczkami, zarówno
młodszych jak i starszych.
Jak co roku nie mogło też zabraknąć
występu zuchów z Gromady zuchowej w Niepruszewie, oraz dziewczyn
z ogniska muzycznego MGOK w Buku:
Marianny Krzemińskiej, Martyny Krzemińskiej, Kasi Nolki czy Oli Równiak.
Wspomnieć trzeba także doskonale
przygotowane przedstawienie „ Wędrówki Zdrowych Piratów”, w którym
czynny udział brało wiele dzieciaczków.
Doskonale się bawiły z piratami i właściwie nie chciały się z nimi pożegnać.
Również dla dzieci pojawiła się nagle
ogromna postać o strasznie długich nogach – pani szczudlarka, która uszczęśliwiła każde z nich zwierzaczkiem
skręconym z balonów.
Skoro festyn nosi nazwę WIANKI,
nie mógłby się odbyć bez konkursu na
najpiękniejszy wianek. Patronat nad
konkursem objął w tym roku przewodniczący RMiG Buk p. Andrzej
Jankowski. A nagrodę główną w postaci aparatu fotograficznego otrzymał
wianek wykonany przez Aleksandrę
Pietrzykowską i Wojciecha Marciniaka
– gratulujemy.
W ten oto sposób nadszedł wieczór
i oczekiwany występ Anny Spławskiej
i Beaty Stachowiak z Drużyny Libera.
Drużyna ta zajęła zaszczytne 3 miejsce
i do dziś spotyka się na koncertach lub
towarzysko. Z kilku członków zespołu
powstała formacja Brainfreezer soundsystem, która ma już na swoim koncie
kilka znaczących sukcesów. A Bitwa na
głosy otworzyła uczestnikom oczy na
nowe możliwości i cele.
Po tych wszystkich atrakcjach nie
mogło zabraknąć oczywiście loterii,
w której główną nagrodą był laptop
marki ACER, a szczęście tym razem
uśmiechnęło się do Aldony Toboły
– gratulujemy.
Tradycyjnie o zmierzchu przeprowadzono korowód z wiankami nad
jezioro, który po raz pierwszy w tym
roku poprowadziła Kapela Podwórkowa
„WIARUSY,, przygrywając na plaży
podczas puszczania wianków.
Festyn nie byłby zakończony gdyby
nie zabawa taneczna wieńcząca wieczór,
podczas której bawili się dosłownie
wszyscy, bo następna okazja nieprędko
się nadarzy.
Organizacja festynu jest dla Rady
Sołeckiej ogromnym wyzwaniem,
dlatego serdeczne podziękowania za
pomoc i wsparcie w organizacji należą
się MGOK, OSIR i ZGK w Buku, Harcerzom z Ośrodka w Buku, Strażakom
z OSP Niepruszewo, paniom z KGW
w Niepruszewie, wszystkim występującym, oraz sponsorom: Stacji Paliw BP;
Niwapol sp.z o.o.; Lehmann Agrotechnika, Sebastian Lehmann; Kreis Pack sp.
z o.o.; Paso sp. z o.o.; Papstar Polska sp.
z o.o.; Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
Henryka Grzymska; Zakład Fryzjerski,
Barbara Sierant; Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Zbigniew Kopras; Metrex
P.H.U.; Cukiernia Józef Bręk; Transport
Borowiak Michał; DAN-BO Damian
Boiński, Gospodarstwo rolne Ryszard
Napierała; LEMI Leszek Mensfeld.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
sołtys A. Połencka - Bednarek
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
PIKNIK EKOLOGICZNY W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W BUKU
Podsumowaniem działań
ekologicznych prowadzonych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku w bieżącym
roku szkolnym był zorganizowany 14 czerwca Piknik Ekologiczny, połączony ze zbiórką
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, skierowany do
społeczności szkolnej i lokalnej.
Przygotowaniem do tego dnia był
cykl prelekcji ekologicznych pod
patronatem organizacji WWF,
który naświetlał młodzieży problemy, z którymi boryka się
świat, m.in. problem elektrośmieci i gospodarka odpadami,
ocieplanie klimatu, wylesianie
oraz deficyt wody. Nad całością
tegorocznego szkolnego projektu ekologicznego czuwała
nauczycielka biologii p. Katarzyna Melcer z uczniami szkoły
licealnej i szkoły zawodowej.
Piknik Ekologiczny był
okazją do zabawy, ale również
do nauki. Cała akcja miała na
celu podnieść świadomość uczniów i mieszkańców w zakresie
gospodarki zużytym sprzętem
7 (239) lipiec’ 13
elektrycznym i elektronicznym,
nauka właściwego postępowania z odpadami, konieczność
ograniczenia ich ilość oraz
zwiększenia poziomu odzysku surowców. W programie
pikniku znalazło się wiele
atrakcji, m.in. wystąpienia
prelegentów: p. Przemysława
Wylegały, ornitologa ze Stowarzyszenia „Salamandra”
w Poznaniu, p. Eugeniusza
Tacika, rzeźbiarza z Binina, p.
Magdaleny Kamińskiej-Kuraś
z firmy „Elektrorecykling”
z Nowego Tomyśla. Młodzież
bardzo czynnie uczestniczyła
w tych spotkaniach. Ogromnym zainteresowaniem wśród
uczestników pikniku cieszył
się pokaz sprzętu strażackiego
oraz możliwość jazdy w koszu
podnośnika i podziwianie
pięknej panoramy Buku „z lotu
ptaka”. Dodatkową atrakcją
imprezy była wystawa prac
fotograficznych uczniów ZSPG
pt. „Cud natury”. Najlepsze
prace konkursowe zostały nagrodzone. Zwycięzcami zostali
uczniowie liceum: Karolina Kalemba
z kl. II, Adrianna Łowicka z kl. I i Eryk
Hoszek z kl. II. Firma „Elektrorecykling”, która była odbiorcą zebranych
przez szkołę elektrośmieci, również
przyznała nagrody za największą
ilość przyniesionego sprzętu. Nagrody
otrzymali: Mikołaj Cichacki z kl. I b
ZSZ, Zuzanna Rutkowska z kl. II LO
i Joanna Sokołowska z kl. I LO.
W trakcie wspólnej zabawy można było skosztować prawdziwych
smakołyków tj. żurku, grochówki,
pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem,
czy ciasta drożdżowego. Wszystkim
sponsorom imprezy, osobom zaangażowanym w organizację i przebieg
pikniku oraz mieszkańcom, którzy
przyjęli zaproszenie do wspólnego
piknikowania Dyrekcja Szkoły składa
serdeczne podziękowania.
strona35
teatr
Polska rzeczywistość na deskach teatru
Teatr bezdomny.pl znowu zaskoczył najnowszym
spektaklem! Po swobodnej adaptacji sztuki „Bóg”
Woodiego Allena, artyści
sięgnęli po dramaty najnowsze, uściślając, po sztuki tak zwane zaangażowane
społecznie, co ostatnio jest
bardzo modne na scenach
polskich teatrów. Tytuł METALHEAD, lakoniczny, nie
jasny, okazuję się po obejrzeniu spektaklu, nabiera
jeszcze większego znaczenia (żelazne
głowy, upór, polska zawziętość?).
Sam tekst, jak mówią artyści to mozaika dramatów (m. In. Miszczuk,
Kozio ł, Paługa, Kane).
Osią przedstawienia jest
historia Kajetana, byłego
zaangażowanego w walkę
z systemem komunistycznym, solidarnościowca,
który po 89 roku, wycofał
się z życia publicznego. Ale
po latach trafił znowu na
okładki gazet, bo… jego
dom przeszkadza w budowie autostrady. Pojawia się
Agnieszka, dziennikarka,
która stara się obiektywnie zrealizować reportaż
o historii Kajetana. Tutaj od tego momentu poznajemy jego byłych przyjaciół bohatera: Biskupa, prezydenta
miasta, byłego oficera SB, koleżankę
egzekutorkę i innych, którzy przekonują opinię publiczną o tym, cytując jedna
z bohaterek: (…) „Polacy
żądają szybkości, koleją
również, a Kajetan jest
obecnie jak ość w Polskiej
gospodarce!”(…).
Obrz ydliwość hipo kryzji, pseudo poprawność
polityczna (tak obecnie
popularna) wylewa się ze
sceny z coraz większym
natężeniem. Każdy z bohastrona36
terów zarzuca Kajetanowi bierność,
nie wykorzystanie szansy na karierę
choć sami postępują bez skrupułów.
Ideały, o które walczyli razem z Kaje-
tanem runęły w pył w tym demokratycznym i kapitalistycznym, wolnym
kraju. Kto wygra? Kto wygrał?
Jeszcze jeden wątek przedsta-
wienia. Policjant i jego
przesłuchanie, psychodeliczne przesłuchanie; „w
imię urojonych wartości.
Ta początkowa część oparta na mocny i trudnym
język, jest wielką metaforą
„upodlenia” przesłuchanie
bez zasad i norm moralnych. Bohater tworzy swój
świat, na komisariacie, jest
po za kontrolna zwierzchników, jest groźny, nikczemny, bez emocjonalny,
każda próba konfrontacji nie ma
sensu. Jedna z bohaterek przegrywa,
choć walczy do końca, bo jak można walczyć z zasadami (policjant)
których nie ma, żadnych
jak taki psychicznie upośledzony typ może i jest na
to zgoda by funkcjonował
w jakiejkolwiek grupie społecznej? Czy wolno nam być
wolno? Kto mówi co możemy a czego nie? Czy demokracja to wolność? Wiele
pytań. Przede wszystkim,
zwykłych, politycznych,
bez lewicy, prawicy czy medialnych skandali. Pytania
w zwykłych ludzi uwikłanych w politykę, choć tego
bardzo nie chcą.
Świetna scenografia (Łukasz
Deska), fantastyczna muzyka która
opracował poznański dj. Kill Blinton
z HRABIOZA SOUNDSYSTEM i przede wszystkim
aktorz y – ŚWIETNI! Jak
nic, tylko gratulować!
Aktorzy zapewniają,
że spektakl zostanie pokazany w bukowskim kinie na początku września
i serdecznie zapraszają na
przedstawienie.
J.P.
7 (239) lipiec’ 13
wydarzenia
Echa biblioteki szkolnej
Gimnazjum w Buku
Już czwarty raz braliśmy
udział w tworzeniu Książkowej
Listy Przebojów. W głosowaniu
wzięło udział 96 miłośników
dobrej literatury. Uczniowie
wybrali 37 tytułów swoich ulubionych książek.
Oto nasza Książkowa Lista
Przebojów roku szkolnego
2012/2013!
1. Hobbit czyli tam
i z powrotem
2. 127 godzin
3. Zmierzch
4. Igrzyska śmierci (całość)
5. Harry Potter (całość)
6. P.S. Kocham Cię
7. Życie Pi
8. Siostry
9. Mc Dusia
10. Przygody Sherocka
Holmesa
Za udział w konkursie Biblioteka szkolna wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękuje i zaprasza za rok.
Czytelnikiem roku szkolnego 2012/2013 została Romana Buchert z kl. 3F. Romana
przeczytała 69 książek. Serdecznie
gratulujemy. Zaznaczyć trzeba, że
Romana wraz z koleżanką z klasy
Marceliną Ossowską wzięły udział
w XIV Konkursie Czytelniczym „Mól
Książkowy” pod hasłem ,,Ciąg dalszy
nastąpi…”, organizowanym dnia 29
maja br. przez Gimnazjum w Murowanej Goślinie. Należało przeczytać
13 książek, znajomość których udowodniły pisząc test, składający się
z 36 pytań oraz należało przygotować
prezentację. W końcowej klasyfikacji
Romana Buchert zajęła 10 miejsce
a Marcelina Ossowska 12 miejsce.
Jury oprócz pierwszego miejsca, które
przyznano Magdzie Mocny z Gimnazjum w Czerwonaku przyznało aż 6
drugich miejsc i dwa trzecie. Należy
7 (239) lipiec’ 13
dodać, że różnica między
3 a 10 miejscem wynosiła
0,5 pkt. Poziom wiedzy
uczestników był bardzo
wysoki a różnice w punktacji minimalne.
Romanie i Marcelinie
serdecznie gratulujemy!
P.S. Atrakcją konkursu
było spotkanie z autorem
„Bitwy o gród Sędziwoja”
panem Tomaszem Kruczkiem. Autor opowiedział
o swojej pasji do historii
literatury średniowiecza.
Można było zapoznać się
ze strojami, które reprezentowali uczniowie gospodarzy, z bronią oraz
obyczajami tej epoki.
Spotkanie było bardzo
udane.
Wiadomość z ostatniej
chwili: Klasa III E zajęła
I miejsce w czytelnictwie
międzyklasowym w roku
szkolnym 2012/2013. Na
swoim koncie ma przeczytanych 340 książek
-średnia 11,55 egz.
08.06. – zawody powiatowe OC Luboń
09.06. – zabezpieczenie przemarszu z okazji Dnia Dziecka
11.06. – kolizja drogowa w Wygodzie
14.06. – pokaz sprzętu strażackiego w Szkole Ponadgimnazjalnej
17.06. – pożar samochodu na Autostradzie
20.06. – wypadek drogowy w Wojnowicach
22.06. – wypadek drogowy w Niepruszewie
24.06. – usuwanie wiatrołamów w Otuszu
24.06. – usuwanie martwych bocianów z gniazda w Sznyfiniu
25.06. – wypompowywanie wody w Niepruszewie
25.06. – zabezpieczenie zerwanej linii energetycznej w Skrzynkach
26.06. – wypompowywanie wody w Buku i Niepruszewie
26.06. – zabezpieczenie lądowiska dla LPR w Niepruszewie
30.06. – pożar stogu w Sędzinach
30.06. – zabezpieczenie przełaju do Wysoczki
strona37
Psycholog radzi
Jak się komunikować w związku nie
krzywdząc drugiej osoby?
W konfliktach pojawiają się silne
emocje, na ogół to one kierują naszymi reakcjami. Niemożliwe jest wtedy
zobaczyć kwestię sporną z dystansu
i zachować się tak, aby spór nie eskalował. Dopiero, gdy umiemy zapanować nad emocjami, możemy szukać
rozwiązania, które pozwoliłyby obydwu stronom uzyskać porozumienie
i dokonać zmiany.
Kłótnie w związku toczą się na
ogół o to, kto ma rację i czyja racja
zwycięży. Bez względu na okoliczności
sytuacji spornej zwykle dopatrujemy
się przyczyn trudności w partnerze
i to jego obciążamy winą za to, że nie
czujemy się komfortowo. Okazujemy
to w różny sposób, gdyż mamy inne
nawyki, przyzwyczajenia i wiedzę
o sobie samych.
Są osoby reagujące w konfliktach
bardzo emocjonalnie, ekspresyjnie
i wybuchowo. Są też takie, które zamykają się w sobie i próbują przetrwać,
unikając czy zaprzeczając swoim emocjom. Nie znaczy to, że one nie reagują
emocjami na trudności. Inaczej tylko
próbują sobie z nimi poradzić i nie
okazują ich w sposób widoczny dla
otoczenia. Obok emocji i równolegle
do nich, w konflikcie pojawia się też
myślenie. Każda ze stron skupiona
jest na własnej interpretacji faktów
i szukaniu logicznych argumentów
na udowodnienie swojego stanowiska.
Myśli o tym, jak przekonać do swojej
racji, udowodnić winę czy pokonać
drugą stronę, podsycają i wzmagają
emocje. W ten sposób, bez możliwości
wysłuchania drugiej strony, słuchając
jedynie siebie z własnej perspektywy
i sami się „nakręcając”, oceniamy
partnera, formułujemy oskarżenia,
osądy, mnożymy pretensje i wymówki. Słynne: „ty znowu”, „ty zawsze”,
„ty nigdy” – to zwroty, które powstają
pod wpływem emocji, bez możliwości
spokojnego przyjrzenia się konkretnej sytuacji spornej i racjonalnego
strona38
do niej podejścia. Dopiero, gdy siła
i natężenie emocji opadną, można myśleć o tym, aby zobaczyć również to,
jak postrzega problem druga strona
oraz poszukać wspólnie rozwiązania
trudności.
Jak radzimy sobie z silnymi
emocjami w konfliktach?
Część osób reaguje szybko i gwałtownie, ale szybko im „przechodzi”
i z dystansu widzą już, jak poradzić
sobie z problemem. Na ogół nie rozpamiętują one dalej zaistniałego zdarzenia, nie noszą w sobie urazy. Inni
tkwią długo w niezdrowym stanie
emocjonalnym, wzmacniając w sobie
poczucie krzywdy, potęgując złość
i mnożąc żale oraz oskarżenia w myślach i słowach. Spory nie są wtedy
rozwiązywane na bieżąco, kumulują
się napięcia i coraz więcej przykrych,
dotkliwych emocji warunkuje kolejne
reakcje, które oddalają partnerów od
siebie. Style radzenia sobie z konfliktami w parze ilustruje anegdota
o dwóch małżeństwach. „W pewnym
miasteczku mieszkają po sąsiedzku
dwa małżeństwa. Jedni małżonkowie
stale się kłócą, oskarżając się wzajemnie o wszelkie nieszczęścia i wiecznie
dociekając, które z nich ma rację,
drudzy natomiast żyją zgodnie, nie
słychać ani kłótni, ani krzyków. Kłótliwa małżonka zazdrości tej drugiej
szczęścia. Mówi do męża: „poszedłbyś,
podejrzał, jak oni to robią, że spokój
tam i cisza”. Poszedł mąż, zaczaił się
pod oknem. Obserwuje. Nasłuchuje.
A pani domu akurat sprząta. Wazon
piękny poleruje. Nagle zadzwonił
telefon, pani wazon odstawiła na
sam róg stołu, pobiegła do telefonu.
A tu nagle mąż wszedł do pokoju,
zaczepił o wazon, a on spadł i się
rozbił w drobny mak. Ale afera teraz
będzie – pomyślał podglądacz. Pani
domu wróciła, westchnęła i mówi do
męża: - przepraszam kochanie, jakoś
tak niezdarnie ten wazon odstawiłam.
Na to on: - no co ty, skarbie! To ja się
niezdarnie obróciłem. Spieszyłem się
i nie zauważyłem wazonu. Ale to nic,
żebyśmy tylko takie kłopoty mieli. Sąsiadowi pod oknem serce się ścisnęło.
Wrócił do domu smutny. Żona pyta:
- no i co? Jak tam u nich? Widziałeś?
Słyszałeś? Mąż relacjonuje: - tak,
widziałem i słyszałem. U nich każde
winne. A u nas każde ma rację”.
Na trudności we wzajemnym
porozumieniu w związku warto popatrzeć nie przez pryzmat doszukiwania
się, kto ma rację, albo kto jest winny.
Warto spojrzeć z innej perspektywy
- umiejętności reagowania z miłością.
Wtedy zamiast pouczania partnera
można pracować nad sobą, aby umieć
widzieć rzeczywistość, nie doszukując
się w tym, co się stało, złych intencji
małżonka, umiejąc wybaczyć błędy,
potknięcia, sobie i jemu. A przede
wszystkim zastanowić się, na czym
nam naprawdę zależy i czy osiągniemy sami jakąś korzyść z tego, że
udowodnimy drugiej stronie swoją
rację i/lub winę. Dojrzała osoba
potrafi wziąć odpowiedzialność za
swoje emocje - przeżyć je, a następnie
pomyśleć o tym, jak chce się zachować, co zrobić. Życzliwe postawy
wymagają świadomości własnych
emocji i potrzeb na dany moment, ale
też wartości, które są dla nas ważne.
Empatia, zrozumienie, wybaczenie,
jeśli potrafimy je w sobie uruchomić
w sytuacji konfliktowej, działają jak
balsam na drugą stronę. Konflikt
wtedy rozwiązuje się sam, a właściwie znika, gdyż żadna ze stron nie
podejmuje działania, aby do czegoś
przekonać czy narzucić coś drugiej
stronie.
Małgorzata Remlein
psycholog
7 (239) lipiec’ 13
kronika
Zdarzenia na terenie Komisariatu Policji w Buku
1. W dniu 03.06.2013r. na terenie gminy Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę
uszkodzenia samochodu marki Fiat Ducato o wartości
strat 300 zł. Postępowanie prowadzi KP Buk.
2. W okresie 2-3.06.2013r. w miejscowości Niepruszewo
nieznany sprawca dokonał kradzieży pojazdu marki Seat
Leon. Postępowanie prowadzi KP Buk.
3. W dniu 3.06.2013r. w miejscowości Buk funkcjonariusze
KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę rozboju
i gróźb karalnych. Postępowanie prowadzi KP Buk.
4. W dniu 5.06.2013r. w miejscowości Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę kradzieży bramy Cmentarza Parafialnego w Buku na szkodę
o wartości 400 zł. Postępowanie prowadzi KP Buk.
5. W dniu 8.06.2013r. w miejscowości Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę
znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną. Postępowanie prowadzi KP Buk.
6. W dniu 13.06.2013r. w miejscowości Wielkawieś funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego motorowerem, który nie zastosował się do
zakazu sądowego dotyczącego kierowania pojazdami
mechanicznymi. Postępowanie prowadzi KP Buk.
7. W dniu 18.06.2013r. w gminie Buku funkcjonariusze KP
Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę znęcania
się psychicznego i fizycznego nad rodziną. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
8. W dniu 20.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców naruszenia
nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych – ratowników medycznych. Postępowanie prowadzi KP Buk.
9. W dniu 20.06.2013r. w miejscowości Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę
uszkodzenia ciała.. Postępowanie prowadzi KP Buk.
10. W dniu 22.06.2013r. w miejscowości Niepruszewo
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP Poznań zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę kierowania
pojazdem mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości,
który jednocześnie był sprawcą wypadku drogowego.
Postępowanie prowadzi KP Buk.
11. W dniu 24.06.2013r. w miejscowości Buk funkcjonariusze KMP w Poznaniu zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Buk.
12. W dniu 27.06.2013r. w miejscowości Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę
uszkodzenia ciała. Postępowanie prowadzi KP Buk.
13. W okresie 28-29.06.2013r. w miejscowości Niepruszewo
nieznani sprawcy dokonali kradzieży pojazdu marki VW
Golf. Postępowanie prowadzi KP Buk.
Kolizje drogowe obsługiwane przez funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Buku
1. W dniu 11.06.2013r o godz.15:00 w miejscowości Niepruszewo droga W307 przy węzeł autostrady A2 kierujący
pojazdem osobowym m-ki Porsche Boxter S nie zachował
należytych środków ostrożności w wyniku czego najechał
na tył prawidłowo jadącego pojazdu marki Opel. Sprawcę
ukarano MKK.
2. W dniu 12.06.2013r o godz. 7:00 w Buku skrzyżowanie
ul. Poznańskiej i Dworcowej kierujący pojazdem m-ki
KIA nie dostosował się do znaku STOP czym doprowadził
do kolizji drogowej z pojazdem marki Toyota. Sprawcę
ukarano MKK.
3. W dniu 17.06.2013r. w Niepruszewie, droga W307 kierujący pojazdem osobowym marki Citroen nie zachował
należytych środków ostrożności w wyniku czego najechał
na tył prawidłowo jadącego pojazdu marki Fiat Marea.
Sprawcę ukarano MKK.
INFORMACJA
KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuję, że
Zarządzeniem Nr 74/2013 z dnia 27 czerwca 2013r..
sporządzono i podano do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 258/2 o pow. 34m2, zapisanej w KW Nr 35948
SR w Grodzisku Wlkp. Szczegółowe informacje
o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk tel. 061-8140671.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Buk od 1 lipca 2013r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli / Dz. U. Nr
86, poz. 478 /, przedstawia ocenę jakości wody w kąpieliskach
zorganizowanych na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.
Na podstawie wyników badania wody pobranej z Jeziora
Niepruszewskiego w dniu 19.06.2012r. w zakresie przebadanych
parametrów w próbce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza - woda przydatna do kąpieli.
7 (239) lipiec’ 13
strona39
sport
OBWODNICA BARDZIEJ PRZYJAZNA
DLA SPORTOWCÓW
Ze wspólnej inicjatywy bukowskich biegaczy i burmistrza MiG Stanisława Filipiaka powstało oznaczenie obwodnicy, które ma służyć aktywnym
mieszkańcom. Po wspólnych ustaleniach sposobu oznaczenia i zgodzie
WZDW, biegacze wymierzyli odległości, po czym urząd zlecił ZGK odpowiednie wymalowanie i oznaczenie kilometrażu, co też uczyniono. Początek
oznaczenia zlokalizowany jest przy restauracji Melodia, a kończy się przy
Awtanku. Co kilometr zlokalizowana jest linia przez całą szerokość chodnika, a co 250 metrów krótsza linia. Cała trasa ma 3300 metrów długości.
Z rozmów ze spotkanymi mieszkańcami wiemy, że pomysł i akcja zostały
przyjęte z dużym zadowoleniem, co odczuwaliśmy już podczas mierzenia 2
tygodnie temu. Życzymy aktywnego wypoczynku.
Henryk Synoracki jak zwykle stanął na podium
Podczas II eliminacji
motorowodnych ME w klasie 0-125 w pierwszej czwórce zawodów znalazło się aż
trzech Polaków i dlatego
śmiało można przyznać, że
weekend na Łabie w czeskich
Rudnicach należał do biało
czerwonych. Poza zasięgiem
naszych motorowodniaków
był Manuel Zambelli, który
trzy tygodnie wcześniej wygrał MŚ w Chodzieży. Zda-
niem rywali ma on kilka
atutów: dużo czasu na
przygotowanie, nieograniczony budżet i bardzo
dobrego mechanika.
Najwyższe miejsce
spośród Polaków zajął
Henryk Synoracki obrońca tytułu i współlider
klasyfikacji w tym sezonie (PKM LOK Poznań).
Trzecie miejsce po
czterech wyścigach na
Łanie zajął Marcin Zieliński (Szczeciński Klub Motorowodny LOK),
a czwarte Sebastian Kęciński (Klub
Sportów Motorowodnych Trzcianka).
Życzymy wszystkim polskim
zawodnikom, a bukowianinowi
szczególnie by za dwa tygodnie
w węgierskim Baja udało się skutecznie naciskać Włocha jak obiecał p.
Synoracki.
M.R.
Zaproszenie
BUKOWSKIEGO KLUBU BIEGACZA
Drogie biegaczki, Drodzy biegacze!!!
Jako, że od ponad roku bukowscy biegacze startują
w zawodach pod wspólną nazwą BUKOWSKI KLUB
BIEGACZA, postanowiliśmy wreszcie zrobić ten krok
i założyć formalnie nasz klub. Chcemy jeszcze bardziej się
zintegrować, wspomagać, wymieniać doświadczeniami,
informacjami i poradami. Chcemy wspólnie reprezentować Naszą gminę oraz działać dla mieszkańców. Aby
jednak doszło do jego oficjalnego założenia i zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym, konieczne jest zwołanie zebrania założycielskiego.
strona40
Serdecznie zapraszamy zatem wszystkich chętnych w dniu 12 lipca 2013 (piątek) na godzinę 19:00
na spotkanie założycielskie BUKOWSKIEGO KLUBU
BIEGACZA. Zebranie odbędzie się w Buku na ulicy
Sokoła 2 w świetlicy, gdzie znajduje się szkoła języków
obcych Mentor.
Zainteresowanych, którzy chcieliby uzyskać więcej
informacji, lub chcą wcześniej zapoznać się z przygotowanym statutem klubu, proszę o kontakt z Tomaszem Giełda
796064410 lub [email protected]
Serdecznie zapraszamy
- RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!
Tomasz Giełda
7 (239) lipiec’ 13
sport
NOWY REKORD FREKWENCJI!!!
230 UCZESTNIKÓW!!!
Odbyła się 3 edycja PAR AFIAL N EG O PR ZE Ł A J U I M I EN IA
B ŁO G O S Ł AW I O N E G O R A FA Ł A
CHYLIŃSKIEGO. Impreza stała się
imprezą cykliczną i z tego, co widać
przypadła do gustu. Świadczyć o tym
może nowy rekord frekwencji, bowiem w imprezie uczestniczyło ok 230
osób (+-2), a wśród nich tradycyjnie
bukowskie koło PTTK w liczbie 15
uczestników. Tradycyjnie trasę spod
kościoła pokonywaliśmy na rowerach, biegnąc, oraz idąc. Nagrodzono
również najmłodszych i najstarszych
uczestników. Z uśmiechów na twarzach uczestników oraz opinii impreza podobała się.
Podczas imprezy przygrywała
nam kapela Junki z Buku.
Dziękujemy za uczestnictwo, zapraszamy za rok!!!
7 (239) lipiec’ 13
ORGANIZATORZY:
BUKOWSCY BIEGACZE (HENRYK
ROGOZIŃSKI, TOMASZ GIEŁDA ,
BAR TOSZ B U DYCH , M AR IAN
SZYMAŃSKI).
MIE JSKO GMINNY OŚRODEK
KULTURY
PA R A FI A P W. Ś W. S TA N I S Ł A WA B I S K U PA I M Ę C Z E N N I K A
W BUKU
PATRONAT: PR ZE WODNIC Z ĄC Y
RADY MIASTA I GMINY BUK PAN
ANDRZEJ JANKOWSKI/
W organizacji pomogła również Maja
Giełda.
POMOGLI NAM:
POLICJA BUK
OSP BUK
JUNKI Z BUKU
PAWEŁ KRZEMIŃSKI (FOTO)
Paweł POPLEWSKI (WIDEO)
JACEK OLENDEREK (WSPOMÓGŁ)
I MAREK SZYMAŃSKI (BYŁ OBECN Y NA I M PR E ZI E ) - Z AB E ZPI E CZENIE MEDYCZNE.
KLUB OFICERÓW REZERWY (ARMATA).
„ P I E K A R N I A B U K O W S K A” W.
SZCZĘSNY
CUKIERNIA MARCIN JERZY KO KOT
CUKIERNIA STEFAŃSCY BUK
CU K I E R N I A ZEUS CH N E R WOJ CIECH
HURTOWNIA ART YKUŁÓW BIU R OW YCH I SZKO LNYCH „ Z AK”
KRZYSZTOF HOFFA.
Tomasz Giełda
strona 41
reklama
strona 42
7 (239) lipiec’ 13
reklama
7 (239) lipiec’ 13
strona43
reklama
strona44
7 (239) lipiec’ 13
z USC
Związki małżeńskie zarejestrowane
w USC w Buku w miesiącu czerwcu
2013r., osób, które wyraziły zgodę na
opublikowanie w prasie
1. Zielniewicz Konrad
Buk
Wojciechowska Wioletta
Buk
2. Pakuła Bogumił
Bukówek
Nijak Paulina
Buk
3. Sokołowski Paweł
Wielkawieś
Grzesiak Ewa
Więckowice
4. Kubiak Sławomir
Buk
Wrzyszcz Ewelina
Wysoczka
5. Wąsowicz Mateusz
Buk
Jackowiak Karolina
Buk
6. Plebański Leszek
Dobieżyn
Wielebska Danuta
Kopanki
7. Głowaczewski Tomasz
Buk
Polak Iwona
Poznań
8. Kitowicz Jacek
Redy
Duszyńska Daria
Lubicz Dolny
9. Rutkowski Tomasz
Buk
Drabik Barbara Buk
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Pan Stanisław Filipiak oraz
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pani Aleksandra
Wawrzyniak wręczyli medale oraz złożyli życzenia i gratulacje Jubilatom obchodzącym Diamentowe Gody:
-Państwu Władysławie i Ignacemu Stróżyk zam. Szewce,
w dniu 01 czerwca 2013r.
oraz Jubilatom obchodzącym Złote Gody:
- Państwu Janinie i Józefowi Zielniewicz zam. Buk, w
dniu 29 czerwca 2013r.
Zgony zarejestrowane w USC w Buku
w miesiącu czerwcu 2013 roku
1. Wawrzyniak Zygmunt
Buk
1948 rocznik
„Złote serce miałeś,
od życia dużo nie chciałeś”
14 czerwca 2013r. pożegnaliśmy
naszego pracownika i kolegę
ś†p
Witka Filipowskiego
kinooperatora
człowieka niezwykłej dobroci i życzliwości
dyrekcja i pracownicy
Biblioteki i Kina w Buku
Skład zespołu redakcyjnego: Maria Rura - Redaktor Naczelny, Joanna Szwarc - Sekretarz Redakcji, Elżbieta Cicha, Hubert Wejmann
- Członkowie Redakcji, Dariusz Starosta - ogłoszenia, reklamy, Paweł Króliczak - kolportaż.
Adres Redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected],
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected] Ogłoszenia i reklamy: MGOK tel. (61) 8140 121, e-mail:
[email protected] (do ostatniego dnia każdego miesiąca). Drukarnia: B. Ossowska.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych artykułów, a także wyboru zdjęć i umieszczania w wybranym przez siebie
miejscu i czasie na stronach miesięcznika. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
7 (239) lipiec’ 13
strona45
wydarzenia
Wspólne święto
W dniu 7.06. 2013r. w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie odbyło się Święto Patrona.
Uroczystą Mszę św. celebrował Pallotyn ks. Marek Pasiuk
a następnie odbyło się spotkanie społeczności szkolnej
z rodziną i zaproszonymi gośćmi. Po życzeniach i przemówieniu dyrektora szkoły nagrodzono dzieci, które
zwyciężyły w konkursach związanych z życiem patrona
oraz w konkursach plastycznych pt. „Dzika Afryka” oraz
„Szkoła w Afryce”. Za godne reprezentowanie szkoły na
forum gminy , powiatu i województwa zostali wyróżnieni
uczniowie, którzy w nagrodę wyjadą na wycieczkę niespodziankę. Kulminacyjnym punktem programu było nadanie nazw „Zeberki” i „Żyrafki” oddziałom przedszkolnym,
po czym dzieci z tych grup uświetniły swym występem
tegoroczną uroczystość. Na koniec rodzina oraz zaproszeni
goście udali się na poczęstunek do szkoły.
M.K.K.
zdj. obok
Zielona szkoła
Dni od 22 do 24 maja uczniowie klas IIIb i IIIc
spędzili na Zielonej Szkole w Oćwiece koło Biskupina.
Utrwalali wiadomości z życia roślin i zwierząt w lesie,
na polu, łące i w zbiornikach wodnych. Zwiedzili osadę
w Biskupinie, zobaczyli stare lokomotywy w Wenecji.
Do atrakcji należało dojenie krowy oraz robienie masła
i bułek. Uczniowie wspaniale spędzili czas ucząc się
strzelać z łuku, grając w siatkówkę czy jeżdżąc na kucyku. Najwspanialsze jednak było to, że dzieci uczyły się
samodzielności, koleżeństwa i praktycznego podejścia
do życia.
Elżbieta Mankiewicz i Lucyna Pasiciel
10 lat z Panią Doktor Wandą Błeńską
W poniedziałek 17 czerwca br.
minęła 10 rocznica nadania imienia
Szkole Podstawowej w Niepruszewie.
Patronką została, żyjąca szczęśliwie
do chwili obecnej, Pani doktor Wanda Błeńska – człowiek wzór. Dzięki
dziesięcioletnim spotkaniom z Panią
Doktor społeczność niepruszewskiej
podstawówki nauczyła się, że przez
życie warto iść z uśmiechem i być
dobrym dla ludzi, wtedy jest się
szczęśliwym.
Tegoroczne obchody Dnia Patrona rozpoczęły się od mszy św.
odprawionej przez ks. Romana Janeckiego. Następnie uczestnicy przemaszerowali do szkoły na dalszą część
uroczystości.
Dyrektor szkoły, Piotr Goroński,
dziękował Pani Doktor za duchową
opiekę, za Jej piękne opowieści o swej
trudnej pracy lekarskiej, za mądre
strona46
rady i za częstą obecność w szkole,
mimo sędziwego wieku. Wspominał
pierwsze spotkania z Panią Doktor.
Liczne grono zaproszonych gości
na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Buk, panem Stanisławem Filipiakiem oraz Przewodniczącym Rady,
panem Andrzejem Jankowskim,
wspominało Panią Doktor podczas
różnych uroczystości w naszej szkole
i życzyło nam, aby było ich więcej. Cytowano mądre słowa Naszej Patronki,
m.in. i te, że życie, wtedy ma sens,
jeśli można coś bezinteresownie zrobić dla drugiego człowieka. Chcemy,
aby nasi uczniowie pamiętali o tym
w przyszłości, bo tylko pomagając
potrzebującym, można stać się prawdziwym człowiekiem.
Niestety, Pani Doktor nie mogła
przybyć na uroczystość, ale wszyscy
życzymy Jej i sobie nieustającego
zdrowia i uśmiechu, który otwiera
wszystkie drzwi i ludzkie serca.
W dalszej części gratulacje z rąk
pana dyrektora otrzymali rodzice wyróżniających się uczniów, a uczniowie
nagrody książkowe.
Część artystyczna przebiegała
zgodnie ze słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat”. Z kart kroniki szkoły
z dnia 14 marca 2003 roku odczytano o pierwszym spotkaniu z Panią
Doktor w gronie Kawalerów Orderu
Uśmiechu, która otrzymała również
to wyróżnienie, przyznawane przez
dzieci, w 2000 roku.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Niepruszewie stara się zawsze
pamiętać o słowach Pani Doktor:
„Ciągle się uczę, nie tylko dla jakiegoś
specjalnego zasobu wiedzy, ale, by
lepiej żyć”.
zdj. obok
7 (239) lipiec’ 13
Dzień Patrona w Dobieżynie
- świętem szkoły i społeczności wiejskiej
Fot. H.W.
Radosny dzień w Niepruszewie - święto szkoły
Powitanie lata - tradycyjne „Wianki” w Niepruszewie

Podobne dokumenty